OneDrive cho doanh nghiệp khắc phục sự cố

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây (groove.exe). Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive (onedrive.exe) thay vào đó. Ứng dụng OneDrive nào?

Sự cố


OneDrive for Business (SPOneDriveForBusiness) chẩn đoán phát hiện thấy có vấn đề một số điều kiện và thu thập thông tin khắc phục sự cố Microsoft OneDrive cho doanh nghiệp vấn đề. Chẩn đoán này hỗ trợ cả OneDrive for Business 2013 và OneDrive for Business 2015.

Giải pháp

Bài viết này mô tả thông tin có thể được thu thập được từ máy tính đang cố gắng kết nối với OneDrive for Business.

Yêu cầu quyền

Các quy tắc trong gói chẩn đoán sử dụng tài khoản người quản trị cục bộ của máy tính khách.

Biểu hiện kết quả

Bảng sau liệt kê các tệp được thu thập khi bạn chạy SPOneDriveForBusiness và nó mô tả thông tin mà mỗi tệp chứa.

Mô tả

Tên tệp

Chứa trạng thái của từng quy tắc được thực hiện, bao gồm bất kỳ điều kiện có vấn đề đã được phát hiện.

ResultReport.xml

Đây là một biến đổi xlst định dạng kết quả trong tệp ResultReport.xml. Nó không chứa khách hàng dữ liệu.

Results.XSL

Chứa thông tin gỡ lỗi đã được tạo ra trong quá trình thực hiện biểu hiện. Cũng chứa thời gian trên từng quy tắc được chạy. Có thể chứa dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, mỗi lần thử đã được thực hiện để giảm giá trị.

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

Chứa thông tin bổ sung gỡ lỗi cho thực thi biểu hiện. Có thể chứa dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, mỗi lần thử đã được thực hiện để giảm giá trị.

Stdout.log

Kiểm kê quét các ứng dụng Office đã cài đặt.

<ComputerName>_ROIScan.log và

<ComputerName>_ROIScan.xml

OneDrive cho doanh nghiệp theo dõi xe tệp.

<ComputerName>_SPO_<địa>_OneDriveTrace.cab

Tệp OneDrive for Business theo dõi sự kiện Nhật ký (đổ chuông Nhật ký).

<ComputerName>_SPO_<địa>_OneDriveSpwLogs.cab

Chứa Nhật ký sự kiện ứng dụng

<ComputerName>_evtx_<địa>_EventLogs.cab

OneDrive for Business WER AppCrash báo cáo

<ComputerName>_cab_<địa>_OneDriveWerReport.cab

Có chứa tệp Groove.exe.log

<ComputerName>_log_<địa>_OneDriveGrooveExeLog.cab

Có chứa tệp Msosync.exe.log

<ComputerName>_log_<địa>_OneDriveMsosyncExeLog.cab

Chứa các bản ghi MSO

<ComputerName>_log_<địa>_OneDriveMsoLogs.cab

Chứa Windows Explorer WER AppCrash báo cáo

<ComputerName>_cab_<địa>_ExplorerWerReport.cab

Chứa các báo cáo AppCrash WER MSOSync

<ComputerName>_cab_<địa>_MSOSyncWerReport.cab

Chứa các thông tin để khắc phục sự cố lỗi tài liệu trùng lặp

<ComputerName>_cfg_<địa>_OneDriveDuplicateDocumentError.txt

Phiên bản sản phẩm và tệp chứa đối với mỗi

chạy quy trình

<ComputerName>_cfg_<địa>_ProcessListReport.txt

OneDrive cho doanh nghiệp quy tắc

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói này, bạn phải có Windows PowerShell 2.0 cài đặt trên máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy đến Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0, và bit 4.0).

Kiểm tra sau đây được thực hiện bởi OneDrive for Business khắc phục sự cố gói.

ID quy tắc

Tiêu đề

Mô tả

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Đồng bộ các vấn đề với SharePoint Online khi mục OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) đã chặn phần mở rộng tên tệp

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Đồng bộ các vấn đề với SharePoint Online khi mục OneDrive for Business đã chặn tệp ký tự

Tên tệp không hợp lệ và kiểu tệp trong OneDrive, OneDrive for Business, và SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive for Business không được cài đặt trên máy khách

Cài đặt phiên bản máy khách mới đồng bộ hóa OneDrive cho Windows.

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Tên tệp không thể có nhiều hơn 128 ký tự cho tệp được thêm vào một thư mục thư viện đã đồng bộ để tải lên SharePoint Online

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Tên thư mục không thể có các ký tự hơn 250 cho thư mục để được thêm vào một thư mục thư viện đã đồng bộ để tải lên SharePoint Online

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Đường dẫn không khớp giữa Office và OneDrive cài đặt kiểu.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Các phiên bản không khớp giữa Office và OneDrive cài đặt kiểu.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Lỗi đồng bộ OneDrive sau khi cấu hình quản lý quyền thông tin (IRM) trên thư viện

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Lỗi đồng bộ OneDrive để thay đổi tên tệp trong khi các tệp đang được tải lên SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive khoảng trắng lỗi đồng bộ khi tìm cách đồng bộ thư viện tài liệu.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Lỗi ban đầu đồng bộ OneDrive khi người dùng cố đồng bộ thư viện tài liệu có quản lý quyền thông tin (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Không thể đồng bộ tệp với SharePoint Online vì một dấu ngã (~) ở phần đầu của tên tệp.

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Trả về OneDrive for Business số phiên bản

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Kiểm tra xem OneDrive cho doanh nghiệp thư mục cho thư mục không được hỗ trợ

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Kiểm tra xem OneDrive cho doanh nghiệp thư mục cho giới hạn kích cỡ tệp

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Kiểm tra xem OneDrive cho doanh nghiệp thư mục cho giới hạn tối đa mục

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

2DG4AF0B-4974 NGƯỜI-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Kiểm tra danh sách SharePoint và thư viện đã đồng bộ các giới hạn tối đa mục

Hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Kiểm tra nếu SignInOptions được đặt là mặc định

OneDrive for Business đồng bộ trả về lỗi "Chúng tôi không thể kết nối với trang SharePoint đã xác định"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Kiểm tra nếu UseOnlineContent được đặt là mặc định

"Tắt tính năng này đã được người quản trị của bạn" lỗi trong Office 2013 và 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Kiểm tra máy cục bộ nhớ khoảng trắng và tổng cộng khả năng

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Kiểm tra hỗn hợp cài đặt MSI và ClickToRun

Làm thế nào để chuyển từ bản cài đặt MSI OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) độc lập với bản cài đặt Click-To-Run của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) độc lập

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Kiểm tra ETL theo dõi cho các ký tự Unicode không hợp lệ lỗi

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Thống kê thư mục cho thư mục OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Kiểm tra giới hạn ký tự tên tệp cho các tệp Excel

Thông báo lỗi khi bạn mở hoặc lưu một tệp trong Microsoft Excel: "Tên tệp được không hợp lệ"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Kiểm tra nếu bảng trung tâm kích cỡ tệp vượt quá 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Kiểm tra thứ tự Shell biểu tượng chồng lấp mã định danh

Các lớp phủ biểu tượng đồng bộ đang bị thiếu trong OneDrive và OneDrive for Business

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về những hệ điều hành có thể chạy Microsoft Support chẩn đoán gói, hãy xem thông tin về tự động khắc phục sự cố dịch vụ của Microsoft và nền tảng chẩn đoán hỗ trợ.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×