Office 365 chứng chỉ Chuỗi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office 365 tận dụng một số nhà cung cấp chứng chỉ khác nhau. Các thao tác sau đây mô tả danh sách đầy đủ của các chứng chỉ gốc Office 365 mà khách hàng có thể gặp phải khi truy nhập vào Office 365. Để biết các chứng chỉ bạn có thể cần phải cài đặt trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, hãy xem lập kế hoạch cho chứng chỉ SSL thuộc bên thứ ba. Thông tin chứng chỉ sau đây áp dụng cho tất cả các lần xuất hiện trên toàn và quốc gia điện toán đám mây của Office 365.

Loại chứng chỉ

Tải xuống P7b

Điểm cuối CRL

OCSP điểm cuối

AIA điểm cuối

Công khai tin cậy chứng chỉ gốc

Office 365 gốc chứng chỉ gói (P7B)

CRL.GlobalSign.net

www.d-Trust.net

Không áp dụng

Không áp dụng

Công khai tin cậy chứng chỉ trung gian

Office 365 chứng chỉ trung gian gói (P7B)

cdp1.Public-trust.com

CRL.CNNIC.CN

CRL.Entrust.net

CRL.GlobalSign.com

CRL.GlobalSign.net

CRL.identrust.com

CRL.Thawte.com

crl3.digicert.com

crl4.digicert.com

S1.symcb.com

www.d-Trust.net

isrg.trustid.OCSP.identrust.com

OCSP.digicert.com

OCSP.Entrust.net

OCSP.GlobalSign.com

OCSP.omniroot.com

OCSP.startssl.com

OCSP.Thawte.com

ocsp2.GlobalSign.com

ocspcnnicroot.CNNIC.CN

gốc-c3-ca2-2009.ocsp.d-trust.net

root-C3-Ca2-EV-2009.OCSP.d-Trust.net

S2.symcb.com

Aia.startssl.com

Apps.identrust.com

cacert.omniroot.com

www.CNNIC.CN

Bung rộng thư mục gốc và trung gian phần dưới đây để xem các chi tiết bổ sung về các nhà cung cấp chứng chỉ.

Baltimore Cybe rTrust gốc

Chủ đề

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

02:00:00:B9

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng 12 18:46:00 2000 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng 12 23:59:00 2025 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474

Thumbprint (sa-256)

16AF57A9F676B0AB126095AA5EBADEF22AB31119D644AC95CD4B93DBF3F26AEB

Mã pin (sa-256)

Y9mvm0exBk1JoQ57f9Vm28jKo5lFm/woKcVxrYxu80o =

CNNIC GỐC

Chủ đề

CN = CNNIC GỐC

O = CNNIC

C = CN

Số sê-ri

49:33:00:01

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 16 tháng 4 07:09:14 2007 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 16 tháng 4 07:09:14 2027 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

65:F2:31:AD:2A:F7:F7:dd:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3B:11

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:65:F2:31:AD:2A:F7:F7:dd:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3B:11

Thumbprint (sa-1)

8BAF4C9B1DF02A92F7DA128EB91BACF498604B6F

Thumbprint (sa-256)

E28393773DA845A679F2080CC7FB44A3B7A1C3792CB7EB7729FDCB6A8D99AEA7

Mã pin (sa-256)

H0IkzshPyZztiB/2/P0 + IfjFGcVHqmpd094kcwLOUNE =

DigiCert toàn cầu gốc CA

Chủ đề

CN = DigiCert toàn cầu gốc CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Số sê-ri

08:3B:E0:56:90:42:46:B1:A1:75:6A:C9:59:91:C7:4A

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 10 00:00:00 2006 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 10 00:00:00 2031 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Thumbprint (sa-1)

A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436

Thumbprint (sa-256)

4348A0E9444C78CB265E058D5E8944B4D84F9662BD26DB257F8934A443C70161

Mã pin (sa-256)

r/mIkG3eEpVdm + u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E =

DigiCert cao bảo đảm EV gốc CA

Chủ đề

CN = DigiCert cao bảo đảm EV gốc CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Số sê-ri

02:AC:5 C: 26:6A:0B:40:9B:8F:0B:79:F2:AE:46:25:77

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 10 00:00:00 2006 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 10 00:00:00 2031 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

B1:3E:C3:69:03:F8:Bf:47:01:D4:98:26:1A:08:02:EF:63:64:2B:C3

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:Bf:47:01:D4:98:26:1A:08:02:EF:63:64:2B:C3

Thumbprint (sa-1)

5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25

Thumbprint (sa-256)

7431E5F4C3C1CE4690774F0B61E05440883BA9A01ED00BA6ABD7806ED3B118CF

Mã pin (sa-256)

WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18 =

D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 2009

Chủ đề

CN = D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Số sê-ri

09:83:F3

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:35:58 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:35:58 2029 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

FD:da:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:e0:F1:84

Thumbprint (sa-1)

58E8ABB0361533FB80F79B1B6D29D3FF8D5F00F0

Thumbprint (sa-256)

49E7A442ACF0EA6287050054B52564B650E4F49E42E348D6AA38E039E957B1C1

Mã pin (sa-256)

7KDxgUAs56hlKzG00DbfJH46MLf0GlDZHsT5CwBrQ6E =

CRL URL

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D-tin cậy % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 EV 2009

Chủ đề

CN = D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 EV 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Số sê-ri

09:83:F4

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:50:46 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:50:46 2029 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

D3:94:8A:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Thumbprint (sa-1)

96C91B0B95B4109842FAD0D82279FE60FAB91683

Thumbprint (sa-256)

EEC5496B988CE98625B934092EEC2908BED0B0F316C2D4730C84EAF1F3D34881

Mã pin (sa-256)

/zQvtsTIvTCkcG9zSJU58Z5uSMwF9GJUZU9mENvFQOk =

CRL URL

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D-tin cậy % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

DST gốc CA X3

Chủ đề

CN = DST gốc CA X3

O = kỹ thuật số chữ ký tin cậy công ty

Số sê-ri

44:AF:B0:80:D6:A3:27:BA:89:30:39:86:2E:F8:40:6B

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng Chín 30 21:12:19 2000 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng Chín 30 14:01:15 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

C4:A7:B1:A4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Thumbprint (sa-1)

DAC9024F54D8F6DF94935FB1732638CA6AD77C13

Thumbprint (sa-256)

0687260331A72403D909F105E69BCF0D32E1BD2493FFC6D9206D11BCD6770739

Mã pin (sa-256)

Vjs8r4z 80wjNcr1YKepWQboSIRi63WsWXhIMN + eWys =

Giao phó cơ quan cấp chứng chỉ gốc - G2

Chủ đề

CN = giao phó cơ quan cấp chứng chỉ gốc - G2

OU="(c) 2009 Entrust, Inc. - để sử dụng được ủy quyền chỉ"

OU = xem www.entrust.net/legal-terms

O = "Giao phó, Inc."

C = US

Số sê-ri

4A:53:8 C: 28

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

07 tháng 7 17:25:54 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng 12 07 17:55:54 2030 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

6A:72:26:7A:D0:1E:EF:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Thumbprint (sa-1)

8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4

Thumbprint (sa-256)

43DF5774B03E7FEF5FE40D931A7BEDF1BB2E6B42738C4E6D3841103D3AA7F339

Mã pin (sa-256)

du6FkDdMcVQ3u8prumAo6t3i3G27uMP2EOhR8R0at/U =

Cung cấp chứng thực Entrust.net (2048)

Chủ đề

Cung cấp chứng thực CN=Entrust.net (2048)

Được giới hạn Entrust.net ou=(c) 1999

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. bằng ref. (giới hạn s liab.)

O=Entrust.net

Số sê-ri

38:63:DE:F8

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 24 tháng mười hai 17:50:51 1999 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 24 tháng 7 14:15:12 2029 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

55:E4:81:D1:11:80:: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Thumbprint (sa-1)

503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431

Thumbprint (sa-256)

6DC47172E01CBCB0BF62580D895FE2B8AC9AD4F873801E0C10B9C837D21EB177

Mã pin (sa-256)

HqPF5D7WbC2imDpCpKebHpBnhs6fG1hiFBmgBGOofTg =

GlobalSign

Chủ đề

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign gốc CA - R2

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:0F:86:26:E6:0 D

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 15 tháng mười hai 08:00:00 2006 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 15 tháng mười hai 08:00:00 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Thumbprint (sa-1)

75E0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE

Thumbprint (sa-256)

CA42DD41745FD0B81EB902362CF9D8BF719DA1BD1B1EFC946F5B4C99F42C1B9E

Mã pin (sa-256)

iie1VXtL7HzAMF +/ PVPR9xzT80kQxdZeJ + zduCB3uj0 =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.net/root-R2.CRL

GlobalSign gốc CA

Chủ đề

CN = GlobalSign gốc CA

OU = gốc CA

O = GlobalSign nv-sa

C =

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng chín 01 12:00:00 1998 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng 1 28 12:00:00 2028 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

60:7B:66:1A:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Thumbprint (sa-1)

B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C

Thumbprint (sa-256)

EBD41040E4BB3EC742C9E381D31EF2A41A48B6685C96E7CEF3C1DF6CD4331C99

Mã pin (sa-256)

K87oWBWM9UZfyddvDfoxL + 8lpNyoUB2ptGtn0fv6G2Q =

Thawte chính gốc CA - G3

Chủ đề

CN = thawte chính gốc CA - G3

OU="(c) 2008 thawte, Inc. - authori zed dùng chỉ"

OU = chứng nhận dịch vụ phép chia

O = "thawte, Inc."

C = US

Số sê-ri

60:01:97:B7:46:A7:EA:B4:B4:9A:D6:4B:2F:F7:90:FB

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng tư 02 00:00:00 2008 UTC

Sau khi không hợp lệ

01 tháng mười hai 23:59:59 2037 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

quảng cáo: 6 c: aa:94:60:9 c: ed: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Thumbprint (sa-1)

F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2

Thumbprint (sa-256)

4B03F45807AD70F21BFC2CAE71C9FDE4604C064CF5FFB686BAE5DBAAD7FDD34C

Mã pin (sa-256)

GQbGEk27Q4V40A4GbVBUxsN/D6YCjAVUXgmU7drshik =

VeriSign Class 3 cung cấp chứng thực chính công cộng - G5

Chủ đề

CN = cơ quan cấp chứng chỉ chính công cộng VeriSign Class 3 - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. - cho ủy quyền sử dụng chỉ"

OU = VeriSign tin cậy mạng

O = "VeriSign, Inc."

C = US

Số sê-ri

18:DA:D1:9E:26:7 D: E8:BB:4A:21:58:CD:CC:6B:3B:4A

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 08 00:00:00 2006 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 16 tháng 7 23:59:59 2036 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

7F:D3:65:A7:C2:dd:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Thumbprint (sa-1)

4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5

Thumbprint (sa-256)

9ACFAB7E43C8D880D06B262A94DEEEE4B4659989C3D0CAF19BAF6405E41AB7DF

Mã pin (sa-256)

JbQbUG5JMJUoI6brnx0x3vZF6jilxsapbXGVfjhN8Fg =

CNNIC SHA256 SSL

Chủ đề

CN = CNNIC SHA256 SSL O = CNNIC SHA256 SSL C = CN

Người cấp

CN = CNNIC GỐC O = CNNIC C = CN

Số sê-ri

49:33:00:7 C

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

T12 18 12:32:18 năm 2014 UTC

Sau khi không hợp lệ

T12 18 12:32:18 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

B7:D1:59:8B:8 c: 0 d: 06:28:47:23:00:3a:36:04:a5:ee:38:76:53:3 c

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:65:F2:31:AD:2A:F7:F7:dd:52:96:0a:C7:02:C1:0E:EF:A6:D5:3B:11

Thumbprint (sa-1)

FC844648FC708433921BE88B18C48787A3E2813E

Thumbprint (sa-256)

FA8B9F99DBB94E7B772AA9190846E777047C15C7A3BF4A1AF9C0CA984A689511

Mã pin (sa-256)

dKZRcLDh7hBNZTmTIHOGJ6C2Om/ITjUCPkOnLTnrZXk =

AIA URL

http://www.CNNIC.CN/Download/Cert/CNNICROOT.CER

CRL URL

LDAP: / / / CN = crl1, OU = crl, O = CNNIC, C = CN? certificateRevocationList; nhị phân, authorityRevocationList nhị phân, deltaRevocationList; nhị phân

http://CRL.CNNIC.CN/Download/rootsha2crl/CRL1.CRL

OCSP URL

http://ocspcnnicroot.CNNIC.CN

D-tin cậy SSL Class 3 CA 1 năm 2009

Chủ đề

CN = D-tin cậy SSL Class 3 CA 1 năm 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Người cấp

CN = D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Chủ đề thay thế tên

RFC822 Name=info@d-trust.net

URL = http://www.d-trust.net

Số sê-ri

09:90:63

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

12 tháng 11 12:46:55 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:35:58 2029 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

50:19:32:94:9A:C4:B5:04:4 d: 56:d0:c0:83:21:d5:35:55:b0:b1:7a

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:FD:da:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:e0:F1:84

Thumbprint (sa-1)

2FC5DE6528CDBE50A14C382FC1DE524FAABF95FC

Thumbprint (sa-256)

6AC159B4C2BC8E729F3B84642EF1286BCC80D775FE278C740ADA468D59439025

Mã pin (sa-256)

9w0QP9HzLXkfs 4zENaUFq2XKcQON1oyksoJ + Gg2AZE =

CRL URL

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D-tin cậy % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

OCSP URL

http://root-C3-Ca2-2009.OCSP.d-Trust.net

D-tin cậy SSL Class 3 CA 1 EV 2009

Chủ đề

CN = D-tin cậy SSL Class 3 CA 1 EV 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Người cấp

CN = D-tin cậy gốc Class 3 CA 2 EV 2009

O = D-tin cậy GmbH

C = DE

Chủ đề thay thế tên

RFC822 Name=info@d-trust.net

URL = http://www.d-trust.net

Số sê-ri

09:90:64

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

12 tháng 11 12:52:43 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng mười một 05 08:50:46 2029 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

AC:Ed:A5:9 d: 7a:a2:b6:43:f1:18:8a:25:6a:6 c: b1:cc:a8:f2:5a:d4

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:D3:94:8A:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Thumbprint (sa-1)

1069423D308D0FC54575059638560FC7556E32B3

Thumbprint (sa-256)

B0935DC04B4E60C0C42DEF7EC57A1B1D8F958D17988E71CC80A8CF5E635BA5B4

Mã pin (sa-256)

lv5BNZ5aWd27ooolULDolFTwIaaWjHvG4yyH3rss4X8 =

CRL URL

LDAP://Directory.d-Trust.net/CN=D-Trust%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D-tin cậy % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.net/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

OCSP URL

http://root-C3-Ca2-EV-2009.OCSP.d-Trust.net

Dịch vụ điện toán đám mây DigiCert CA-1

Chủ đề

CN = dịch vụ điện toán đám mây DigiCert CA-1

O = DigiCert Inc

C = US

Người cấp

CN = DigiCert toàn cầu gốc CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Số sê-ri

01:9E:C1:C6:BD:3F:59:7B:B2:0 C: 33:38:E5:51:D8:77

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng tám 04 12:00:00 2015 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng tám 04 12:00:00 2030 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

dd:51:D0:A2:31:73:A9:73:AE:8F:B4:01:7E:5 d: 8 c: 57:cb:9f:f0:f7

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Thumbprint (sa-1)

81B68D6CD2F221F8F534E677523BB236BBA1DC56

Thumbprint (sa-256)

2F6889961A7CA7067E8BA103C2CF9B9A924F8CA293F11178E23A1978D2F133D3

Mã pin (sa-256)

UgpUVparimk8QCjtWQaUQ7EGrtrykc/L8N66EhFY3VE =

CRL URL

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

DigiCert SHA2 cao đảm bảo máy chủ CA

Chủ đề

CN = DigiCert SHA2 cao đảm bảo máy chủ CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Người cấp

CN = DigiCert cao bảo đảm EV gốc CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Số sê-ri

04:E1:E7:A4:DC:5 C: F2:F3:6 D: C0:2B:42:B8:5 D: 15:9F

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 22 tháng 10 12:00:00 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 22 tháng 10 12:00:00 2028 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

51:68:ff:90:AF:02:07:75:3 c: cc:d9:65:64:62:a2:12:b8:59:72:3b

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:Bf:47:01:D4:98:26:1A:08:02:EF:63:64:2B:C3

Thumbprint (sa-1)

A031C46782E6E6C662C2C87C76DA9AA62CCABD8E

Thumbprint (sa-256)

19400BE5B7A31FB733917700789D2F0A2471C0C9D506C0E504C06C16D7CB17C0

Mã pin (sa-256)

k2v657xBsOVe1PQRwOsHsw3bsGT2VzIqz5K + 59sNQws =

CRL URL

http://crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Máy chủ bảo mật DigiCert SHA2 CA

Chủ đề

CN = DigiCert SHA2 bảo mật Server CA

O = DigiCert Inc

C = US

Người cấp

CN = DigiCert toàn cầu gốc CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Số sê-ri

01:FD:A3:EB:6E:CA:75:C8:88:43:8B:72:4B:CF:BC:91

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 08 12:00:00 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 08 12:00:00 2023 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

0f:80:61:1 c: 82:31:61:d5:2f:28:e7:8 d: 46:38:b4:2 c: e1:c6:d9:e2

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Thumbprint (sa-1)

1FB86B1168EC743154062E8C9CC5B171A4B7CCB4

Thumbprint (sa-256)

154C433C491929C5EF686E838E323664A00E6A0D822CCC958FB4DAB03E49A08F

Mã pin (sa-256)

5kJvNEMw0KjrCAu7eXY5HZdvyCS13BbA0VJG1RSP91w =

CRL URL

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Giao phó cung cấp chứng thực - L1C

Chủ đề

CN = giao phó cung cấp chứng thực - L1C

OU="(c) 2009 giao phó, Inc."

OU = www.entrust.net/rpa được kết hợp bằng cách tham chiếu

O = "Giao phó, Inc."

C = US

Người cấp

Cung cấp chứng thực CN=Entrust.net (2048)

Được giới hạn Entrust.net ou=(c) 1999

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. bằng ref. (giới hạn liab.)

O=Entrust.net

Số sê-ri

4C: 0E:8 C: 39

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha1RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 11 tháng mười một 15:40:40 2011 UTC

Sau khi không hợp lệ

12 tháng 11 02:51:17 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

1E:F1:AB:89:06:F8:49:0f:01:33:77:ee:14:7A:ee:19:7 c: 93:28:4 d

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:55:E4:81:D1:11:80:: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Thumbprint (sa-1)

C53E73073F93CE7895DE7484126BC303DAB9E657

Thumbprint (sa-256)

0EE4DAF71A85D842D23F4910FD4C909B7271861931F1D5FEAC868225F52700E2

Mã pin (sa-256)

VFv5NemtodoRftw8KsvFb8AoCWwOJL6bOJS + Ui0bQ94 =

CRL URL

http://CRL.Entrust.net/2048ca.CRL

OCSP URL

http://OCSP.Entrust.net

Giao phó cung cấp chứng thực - L1K

Chủ đề

CN = giao phó cung cấp chứng thực - L1K

OU="(c) 2012 Entrust, Inc. - để sử dụng được ủy quyền chỉ"

OU = xem www.entrust.net/legal-terms

O = "Giao phó, Inc."

C = US

Người cấp

CN = giao phó cơ quan cấp chứng chỉ gốc - G2

OU="(c) 2009 Entrust, Inc. - để sử dụng được ủy quyền chỉ"

OU = xem www.entrust.net/legal-terms

O = "Giao phó, Inc."

C = US

Số sê-ri

0E:E9:4 C: C3:00:00:00:00:51:D3:77:85

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười 05 19:13:56 UTC năm 2015

Sau khi không hợp lệ

T12 05 19:43:56 2030 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

82:A2:70:74:dd:BC:53:3F:CF:7B:D4:F7:CD:7F:A7:60:C6:0a:4 c: bf

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:6A:72:26:7A:D0:1E:EF:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Thumbprint (sa-1)

F21C12F46CDB6B2E16F09F9419CDFF328437B2D7

Thumbprint (sa-256)

13EFB39A2F6654E8C67BD04F4C6D4C90CD6CAB5091BCEDC73787F6B77D3D3FE7

Mã pin (sa-256)

980Ionqp3wkYtN9SZVgMzuWQzJta1nfxNPwTem1X0uc =

CRL URL

http://CRL.Entrust.net/g2ca.CRL

OCSP URL

http://OCSP.Entrust.net

GlobalSign

Chủ đề

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign gốc CA - R3

Người cấp

CN = GlobalSign gốc CA

OU = gốc CA

O = GlobalSign nv-sa

C =

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:25:07:1 D: F9:AF

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng mười một 18 10:00:00 2009 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng 3 18 10:00:00 2019 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

8F:F0:4B:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:60:7B:66:1A:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Thumbprint (sa-1)

4765557AF418C68A641199146A7E556AA8242996

Thumbprint (sa-256)

FDFC6560B09C237F468B8130EB90996FF85FA13FA266239B8D5863798D6AB898

Mã pin (sa-256)

cGuxAXyFXFkWm61cF4HPWX8S0srS9j0aSqN0k4AP + 4A =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.net/root.CRL

OCSP URL

http://OCSP.GlobalSign.com/ExtendedSSLSHA256CACross

GlobalSign kéo dài thêm kiểm soát CA - SHA256 - G2

Chủ đề

CN = GlobalSign kéo dài thêm kiểm soát CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-sa

C =

Người cấp

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign gốc CA - R2

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:4A:55

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

10:00:00 ngày 20 tháng 2 năm 2014 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 15 tháng mười hai 08:00:00 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

da: 40:77:43:65:1 c: f8:fe:a7:e3:f4:64:82:3e:4 d: 43:13:22:31:02

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:9B:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Thumbprint (sa-1)

65BE102BE26928650E0EF54DC8F4F15AF5F98E8B

Thumbprint (sa-256)

24F91C0705A0A5338641B365FB0D9D9709B56297CFF1857E73C02C1636D486AA

Mã pin (sa-256)

LvRiGEjRqfzurezaWuj8Wie2gyHMrW5Q06LspMnox7A =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.net/root-R2.CRL

OCSP URL

http://OCSP.GlobalSign.com/rootr2

GlobalSign kéo dài thêm kiểm soát CA - SHA256 - G3

Chủ đề

CN = GlobalSign kéo dài thêm kiểm soát CA - SHA256 - G3

O = GlobalSign nv-sa

C =

Người cấp

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign gốc CA - R3

Số sê-ri

48:A4:02:DD:27:92:0 D: A2:08:34:9 D: D1:99:7B

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng Chín 21 00:00:00 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng Chín 21 00:00:00 2026 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

dd:B3:E7:6 d: a8:2e:e8:c5:4e:6e:cf:74:e6:75:3 c: 94:15:ce:e8:1 d

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:8F:F0:4B:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Thumbprint (sa-1)

6023192FE7B59D2789130A9FE4094F9B5570D4A2

Thumbprint (sa-256)

AED5DD9A5339685DFB029F6D89A14335A96512C3CACC52B2994AF8B6B37FA4D2

Mã pin (sa-256)

86fLIetopQLDNxFZ0uMI66Xpl1pFgLlHHn9v6kT0i4I =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.com/root-R3.CRL

OCSP URL

http://ocsp2.GlobalSign.com/rootr3

GlobalSign tổ chức xác thực CA - SHA256 - G2

Chủ đề

CN = GlobalSign tổ chức xác thực CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-sa

C =

Người cấp

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign gốc CA - R3

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:31:89:C6:44:C9

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng tám 02 10:00:00 2011 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng tám 02 10:00:00 2022 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:8F:F0:4B:7F:A8:2E:45:24:AE:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Thumbprint (sa-1)

EF90B2B86F4756EBE7D36FF3015D63523A0076E9

Thumbprint (sa-256)

0B339212D7CFF17A2C59E35669B58E77350133750A78DA9404770EDD470DEF76

Mã pin (sa-256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.net/root-R3.CRL

OCSP URL

http://ocsp2.GlobalSign.com/rootr3

GlobalSign tổ chức xác thực CA - SHA256 - G2

Chủ đề

CN = GlobalSign tổ chức xác thực CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv-sa

C =

Người cấp

CN = GlobalSign gốc CA

OU = gốc CA

O = GlobalSign nv-sa

C =

Số sê-ri

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:42:47

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

10:00:00 ngày 20 tháng 2 năm 2014 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 20 10:00:00 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:60:7B:66:1A:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Thumbprint (sa-1)

902EF2DEEB3C5B13EA4C3D5193629309E231AE55

Thumbprint (sa-256)

74EF335E5E18788307FB9D89CB704BEC112ABD23487DBFF41C4DED5070F241D9

Mã pin (sa-256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

CRL URL

http://CRL.GlobalSign.net/root.CRL

OCSP URL

http://OCSP.GlobalSign.com/rootr1

Hãy mã hóa cơ quan cấp X3

Chủ đề

CN = của cho phép mã hóa cơ quan cấp X3

O = của cho phép mã hóa

C = US

Người cấp

CN = DST gốc CA X3

O = kỹ thuật số chữ ký tin cậy công ty

Số sê-ri

0A:01:41:42:00:00:01:53:85:73:6A:0B:85:EC:A7:08

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

17 tháng 3 16:40:46 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

17 tháng 3 16:40:46 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

A8:4A:6A:63:04:7 d: dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:C4:A7:B1:A4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Thumbprint (sa-1)

E6A3B45B062D509B3382282D196EFE97D5956CCB

Thumbprint (sa-256)

25847D668EB4F04FDD40B12B6B0740C567DA7D024308EB6C2C96FE41D9DE218D

Mã pin (sa-256)

YLh1dUR9y6Kja30RrAn7JKnbQG/uEtLMkBgFF2Fuihg =

AIA URL

http://Apps.identrust.com/Roots/dstrootcax3.p7c

CRL URL

http://CRL.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.CRL

OCSP URL

http://isrg.trustid.OCSP.identrust.com

Microsoft CNTT SSL SHA2

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT SSL SHA2

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

07:27:9A:A9

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

T12 19 20:07:32 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

T12 19 20:06:55 2017 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

948E1652586240D453287AB69CAEB8F2F4F02117

Thumbprint (sa-256)

34BD941A06ED10E2FAC8459F79E4748C1EA08F142C6DE5E557884D0D3CE249FA

Mã pin (sa-256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

CRL URL

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

Microsoft CNTT SSL SHA2

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT SSL SHA2

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

07:27:AA:47

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

07 tháng 5 17:04:09 UTC năm 2014

Sau khi không hợp lệ

07 tháng 5 17:03:30 2018 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

97EFF3028677894BDD4F9AC53F789BEE5DF4AD86

Thumbprint (sa-256)

2399983E99703EBD01CEA466C10799810C4BA62A8D61B88170A334DCD61BB20F

Mã pin (sa-256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

CRL URL

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Microsoft CNTT TLS CA 1

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT TLS CA 1

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

08:B8:7A:50:1B:: 9 C: DA:2D:16:4 D: 3E:39:51:BF:55

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:51:28 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:51:28 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

58:88:9F:D6:DC:9 c: 48:22:b7:14:3e:ff:84:88:e8:e6:85:ff:fa:7 d

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

417E225037FBFAA4F95761D5AE729E1AEA7E3A42

Thumbprint (sa-256)

4FF404F02E2CD00188F15D1C00F4B6D1E38B5A395CF85314EAEBA855B6A64B75

Mã pin (sa-256)

xjXxgkOYlag7jCtR5DreZm9b61iaIhd J3 + b2LiybIw =

CRL URL

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Microsoft CNTT TLS CA 2

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT TLS CA 2

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

0F:2 C: 10:C9:5B:06:C0:93:7F:B8:D4:49:F8:3E:85:69

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:51:57 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:51:57 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

91:9E:3B:44:6 c: 3d:57:9 c: 42:77:2a:34:d7:4f:d1:cc:4a:97:2 c: da

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

54D9D20239080C32316ED9FF980A48988F4ADF2D

Thumbprint (sa-256)

4E107C981B42ACBE41C01067E16D44DB64814D4193E572317EA04B87C79C475F

Mã pin (sa-256)

wBdPad95AU7OgLRs0FU / E6ILO1MSCM84kJ9y0H + TT7s =

CRL URL

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Microsoft CNTT TLS CA 4

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT TLS CA 4

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

0B:6A:B3:B0:3E:B1:A9:F6:C4:60:92:6A:A8:CD:FE:B3

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:52:38 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:52:38 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

7A:7B:8 c: c1:cf:e7:a0:ca:1 c: d4:6b:fa:fb:e1:33:c3:0f:1a:a2:9 d

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

8A38755D0996823FE8FA3116A277CE446EAC4E99

Thumbprint (sa-256)

5FFAC43E0DDC5B4AF2B696F6BC4DB7E91DF314BB8FE0D0713A0B1A7AD2A68FAC

Mã pin (sa-256)

wUY9EOTJmS7Aj4fDVCu/KeE ++ mV7FgIcbn4WhMz1I2k =

CRL URL

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Microsoft CNTT TLS CA 5

Chủ đề

CN = Microsoft CNTT TLS CA 5

OU = Microsoft CNTT

O = Microsoft Corporation

L = Redmond

S = Washington

C = US

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

08:88:CD:52:5F:19:24:44:4 D: 14:A5:82:91:DE:B9:52

Độ dài khóa công cộng

RSA 4096 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:53:03 2016 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 20 tháng 12:53:03 2024 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

08:Fe:25:9F:74:EA:87:04:C2:BC:BB:8E:A8:38:5F:33:C6:D1:6 c: 65

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

AD898AC73DF333EB60AC1F5FC6C4B2219DDB79B7

Thumbprint (sa-256)

F0EE5914ED94C7252D058B4E39808AEE6FA8F62CF0974FB7D6D2A9DF16E3A87F

Mã pin (sa-256)

RCbqB + W8nwjznTeP4O6VjqcwdxIgI79eBpnBKRr32gc =

CRL URL

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.digicert.com

Symantec Class 3 EV SSL CA - G3

Chủ đề

CN = Symantec Class 3 EV SSL CA - G3

OU = Symantec tin cậy mạng

O = Symantec Corporation

C = US

Người cấp

CN = cơ quan cấp chứng chỉ chính công cộng VeriSign Class 3 - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. - cho ủy quyền sử dụng chỉ"

OU = VeriSign tin cậy mạng

O = "VeriSign, Inc."

C = US

Chủ đề thay thế tên

Địa chỉ thư mục: CN = SymantecPKI-1-533

Số sê-ri

7E:E1:4A:6F:6F:EF:F2:D3:7F:3F:AD:65:4 D: 3A:DA:B4

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng Mười 31 00:00:00 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 30 tháng 10 23:59:59 2023 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

01:59:AB:E7:dd:3A:0b:59:A6:64:63:D6:CF:20:07:57:D5:91:E7:6A

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:7F:D3:65:A7:C2:dd:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Thumbprint (sa-1)

E3FC0AD84F2F5A83ED6F86F567F8B14B40DCBF12

Thumbprint (sa-256)

9E6BC5F9ECC52460E8EDC02C644D1BE1CB9F2316F41DAF3B616A0B2058294B31

Mã pin (sa-256)

gMxWOrX4PMQesK9qFNbYBxjBfjUvlkn/vN1n + L9lE5E =

CRL URL

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

OCSP URL

http://S2.symcb.com

Máy chủ bảo mật Symantec Class 3 CA - G4

Chủ đề

CN = Symantec Class 3 bảo mật Server CA - G4

OU = Symantec tin cậy mạng

O = Symantec Corporation

C = US

Người cấp

CN = cơ quan cấp chứng chỉ chính công cộng VeriSign Class 3 - G5

OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. - cho ủy quyền sử dụng chỉ"

OU = VeriSign tin cậy mạng

O = "VeriSign, Inc."

C = US

Chủ đề thay thế tên

Địa chỉ thư mục: CN = SymantecPKI-1-534

Số sê-ri

51:3F:B9:74:38:70:B7:34:40:41:8 D: 30:93:06:99:FF

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng Mười 31 00:00:00 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 30 tháng 10 23:59:59 2023 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

5F:60:CF:61:90:55:DF:84:43:14:8A:60:2A:B2:F5:7A:F4:43:18:EF

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:7F:D3:65:A7:C2:dd:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:FA:02:AF:33:31:33

Thumbprint (sa-1)

FF67367C5CD4DE4AE18BCCE1D70FDABD7C866135

Thumbprint (sa-256)

EAE72EB454BF6C3977EBD289E970B2F5282949190093D0D26F98D0F0D6A9CF17

Mã pin (sa-256)

9n0izTnSRF + W4W4JTq51avSXkWhQB8duS2bxVLfzXsY =

CRL URL

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

OCSP URL

http://S2.symcb.com

Thawte SHA256 SSL CA

Chủ đề

CN = thawte SHA256 SSL CA

O = "thawte, Inc."

C = US

Người cấp

CN = thawte chính gốc CA - G3

OU="(c) 2008 thawte, Inc. - để sử dụng được ủy quyền chỉ"

OU = chứng nhận dịch vụ phép chia

O = "thawte, Inc."

C = US

Chủ đề thay thế tên

Địa chỉ thư mục: CN = VeriSignMPKI-2-415

Số sê-ri

36:34:9E:18:C9:9 C: 26:69:B6:56:2E:6 C: E5:AD:71:32

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Có thể 23 00:00:00 2013 UTC

Sau khi không hợp lệ

Ngày 22 tháng 5 23:59:59 2023 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

2B:9A:35:AE:01:18:38:30:E1:70:7A:05:e0:11:76:A3:CE:BD:90:14

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:AD:6 c: aa:94:60:9 c: ed: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Thumbprint (sa-1)

67D147D5DAB7F28D663CA5B7A9568F087427B9F7

Thumbprint (sa-256)

3F3AF9C9CC2C7599EF8F6DD7CA516CFC1797D7D12002254F3BFD0D4D0FE9DE86

Mã pin (sa-256)

/36ymPAVaJl3QDyB1lUkVf9GqJNug0R8JJPDN6348p8 =

CRL URL

http://CRL.Thawte.com/ThawtePCA-G3.CRL

OCSP URL

http://OCSP.Thawte.com

Nhà mạng Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2

Chủ đề

CN = nhà mạng Verizon Akamai SureServer CA G14-SHA2

OU = Cybertrust

O = giải pháp nhà mạng Verizon doanh nghiệp

L = Amsterdam

C = NL

Người cấp

CN = Baltimore CyberTrust gốc

OU = CyberTrust

O = Baltimore

C = IE

Số sê-ri

07:27:A4:6B

Độ dài khóa công cộng

RSA 2048 bit (e 65537)

Chữ ký thuật toán

sha256RSA

Trước khi không hợp lệ

Tháng 4 02 14:36:10 năm 2014 UTC

Sau khi không hợp lệ

Tháng 4 02 14:35:52 2021 UTC

Chủ đề khóa mã định danh

F8:BD:FA:AF:73:77:C6:C7:1B:F9:4B:4 d: 11:a7:d1:33:af:af:72:11

Cơ quan cấp khóa mã định danh

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Thumbprint (sa-1)

6AD2B04E2196E48BF685752890E811CD2ED60606

Thumbprint (sa-256)

7373D219B42547E41BCB752BCBCBE93F592FF6F99C340CE57B73D38C3EC0BA98

Mã pin (sa-256)

8XFPrRr4VxmEIYKUu35QtR3oGbduX1AlrBzaBUHgp7c =

AIA URL

https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.CRT

https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.der

CRL URL

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

OCSP URL

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Các thao tác sau đây bao gồm chứng chỉ kế thừa mà không được bao gồm phía trên và sẽ được phối với danh sách trên đây theo thời gian.

evsecure-aia.verisign.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
*.omniroot.com
*.verisign.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.net
*.geotrust.com
*.entrust.net
*.public-trust.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com/ExtendedSSLSHA256CACross
ocsp.globalsign.com/rootr1
ocsp.globalsign.com/rootr2
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocsp.int-x3.letsencrypt.org/
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com/baltimoreroot
ocsp2.globalsign.com/gsextendvalsha2g3r3
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g2
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocspx.digicert.com
s2.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcd.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
cdp1.public-trust.com/CRL/Omniroot2025.crl
crl.entrust.net/2048ca.crl
crl.entrust.net/g2ca.crl
crl.entrust.net/level1k.crl
crl.entrust.net/rootca1.crl
crl.globalsign.com/gs/gsextendvalsha2g3r3.crl
crl.globalsign.com/gs/gsorganizationvalsha2g2.crl
crl.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3.crl
crl.globalsign.com/root.crl
crl.globalsign.net/root-r2.crl
crl.globalsign.com/root-r3.crl
crl.globalsign.net/root.crl
crl.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
crl3.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl3.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl3.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl3.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
crl4.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crl
crl4.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl4.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl4.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
EVIntl-crl.verisign.com/EVIntl2006.crl
EVSecure-crl.verisign.com/pca3-g5.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
s1.symcb.com/pca3-g5.crl
sr.symcb.com/sr.crl
su.symcb.com/su.crl
vassg142.crl.omniroot.com/vassg142.crl
aia.entrust.net/l1k-chain256.cer
apps.identrust.com/roots/dstrootcax3.p7c
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.crt
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.der
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.crt
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.der
cacerts.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2HighAssuranceServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2SecureServerCA.crt
cert.int-x3.letsencrypt.org/
EVIntl-aia.verisign.com/EVIntl2006.cer
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g2r2.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g3r3.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g2r1.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g3.crt
sr.symcb.com/sr.crt
su.symcb.com/su.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertGlobalRootCA.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww1.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww2.crt
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×