Nhập gián đoạn trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thành công nhập danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ, thông tin phải nằm trong một tệp văn bản bằng dấu phẩy phân tách giá trị (.csv). Mỗi mục mà bạn nhập phải chứa các trường này ba: Tên mục, Mô tả mụcMục giá. Tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập, phân tách bằng dấu phẩy, không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy. Cú pháp này được hiển thị trong ví dụ sau đây.

< mục tên 1 >, < mục mô tả 1 >, < mục giá 1 >

< mục tên 2 >, < mục mô tả 2 >, < mục giá 2 >

Bạn cũng có thể thêm một trường thứ tư tùy chọn cho Số lượng mục, và bất kỳ giá trị trong trường đó cũng sẽ được nhập.

< mục tên 1 >, < mục mô tả 1 >, < mục giá 1 >, < mục số lượng 1 >

< mục tên 2 >, < mục mô tả 2 >, < mục giá 2 >, < mục số lượng 2 >

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×