Nhận dữ liệu từ Analysis Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Analysis Services cung cấp dữ liệu có hướng, phù hợp với việc khai thác dữ liệu trong các báo cáo Power View và PivotTable. Bạn có thể lấy dữ liệu Analysis Services từ:

 • Các khối OLAP trên máy chủ Analysis Services đa chiều.

 • Các mô hình bảng trên máy chủ Analysis Services dạng bảng.

 • Excel sổ làm việc trong SharePoint 2010 hoặc cao hơn, nếu sổ làm việc chứa mô hình dữ liệu.

Bạn có thể phân tích dữ liệu từ một nguồn dữ liệu Analysis Services bên ngoài bằng cách sử dụng kết nối trực tuyến. Khi bạn xoay, cắt lát và lọc báo cáo, Excel sẽ truy vấn Analysis Services để lấy dữ liệu bạn yêu cầu. Phân tích dữ liệu theo cách này đòi hỏi phải có kết nối trực tuyến với nguồn dữ liệu.

Một cách khác là làm việc ngoại tuyến. Bạn có thể làm việc ngoại tuyến bằng cách nhập dữ liệu vào sổ làm việc của mình để cả dữ liệu và các dạng trực quan hóa của báo cáo đều độc lập và hoàn toàn có thể đưa vào một tệp. Nếu bạn nhập dữ liệu, bạn nên biết rằng làm như vậy sẽ dẫn đến những yêu cầu mới, bao gồm bổ trợ Power Pivot, một số kiến thức về MDX và có đủ dung lượng đĩa để lưu trữ sổ làm việc lớn hơn. Bài viết này giải thích cách nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu Analysis Services khác nhau.

Sổ làm việc Excel mà bạn lưu vào SharePoint hoặc Office 365 sẽ một kích cỡ tệp tối đa. Bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập bảng trong Power Pivot bổ trợ, bạn có thể có chọn nhập bảng, cột và hàng để giảm kích cỡ tệp tổng thể. Nếu quá lớn để xem trong Excel Onlinesổ làm việc của bạn, bạn có thể mở nó trong Excel thay vào đó.

Office 365 không cho phép làm mới dữ liệu từ các nguồn dữ liệu ngoài, bao gồm các giải pháp Analysis Services chạy trên máy chủ trên mạng. Nếu bạn yêu cầu dữ liệu phải có thể làm mới được, hãy chọn SharePoint hoặc sử dụng mạng chia sẻ tệp.

Trong bài viết này

Điều kiện tiên quyết

Kết nối với một khối, mô hình bảng, hoặc mô hình dữ liệu Power Pivot

Nhập dữ liệu từ khối

Nhập dữ liệu từ mô hình bảng

Nhập dữ liệu từ mô hình dữ liệu sổ làm việc trong SharePoint

Làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Analysis Services bên ngoài

Điều kiện tiên quyết

Cube Analysis Services phải là phiên bản SQL Server 2005 trở lên.

Cơ sở dữ liệu mô hình bảng dịch vụ phân tích chỉ trong SQL Server 2012 trở lên.

Bạn phải biết cách kết nối với một cơ sở dữ liệu Analysis Services. Hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu Analysis Services của bạn để xác định tên cơ sở dữ liệu, máy chủ và những chứng danh cần dùng.

Để nhập dữ liệu vào mô hình dữ liệu, bạn phải có bổ trợ Power Pivot đi kèm với Office Professional Plus. Bạn cũng cần biết cách viết truy vấn MDX để truy xuất dữ liệu mà bạn muốn dùng. Những cách khác để thay thế cho việc viết truy vấn MDX bao gồm sử dụng trình lập truy vấn để chọn những số đo, thuộc tính chiều hoặc cấu trúc phân cấp mà bạn muốn phân tích.

Để kết nối với PivotTable hoặc PivotChart một cách tương tác qua Excel, không cần phải có kiến thức về MDX. Excel kết nối với toàn bộ khối OLAP hoặc mô hình bảng.

Kích thước tệp có thể lớn hơn so với những gì bạn đã quen thuộc. Để so sánh, một sổ làm việc sử dụng kết nối dữ liệu có thể dễ dàng có kích thước dưới 100 kilobyte, trong khi cùng sổ làm việc đó nhưng có dữ liệu nhập có thể lớn hơn tới 10 lần. Nếu dung lượng đĩa là một vấn đề, bạn sẽ cần dự phòng dung lượng cho những tệp lớn.

sổ làm việc Power Pivot mà bạn dùng làm nguồn dữ liệu có thể được phát hành lên SharePoint 2010 hoặc mới hơn. Trang SharePoint phải đang chạy trên máy tính khác nhau hơn mà bạn đang sử dụng để tạo báo cáo. Bạn phải có quyền xem trên site SharePoint để báo cáo đối với sổ làm việc trên SharePoint.

Kết nối với khối, mô hình bảng hoặc mô hình dữ liệu Power Pivot

Cách dễ nhất để phân tích dữ liệu trong một mô hình hoặc khối Analysis Services là thiết lập kết nối với nguồn dữ liệu ngoài. PivotTable hoặc báo cáo sẽ có kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu. Mỗi lần bạn kéo một trường vào vùng Giá trị, Hàng, Cột hoặc Bộ lọc của Danh sách Trường, Excel sẽ dựng một truy vấn và gửi nó đến Analysis Services.

Việc có kết nối trực tiếp tới dữ liệu bạn đang phân tích sẽ có những lợi thế riêng. Bạn có thể thực hiện phân tích dữ liệu dạng tự do. Thêm bất kỳ trường nào vào PivotTable hoặc báo cáo, và Analysis Services sẽ trả về dữ liệu bạn yêu cầu. Một Danh sách Trường được kết nối với Analysis Services sẽ bao gồm tất cả các đối tượng trong một khối hoặc mô hình, như vậy bạn sẽ không cần phải viết MDX để lấy dữ liệu mong muốn.

Nhược điểm là phải phụ thuộc vào kết nối với máy chủ. Nếu máy chủ không hoạt động hoặc nếu bạn muốn làm việc ngoại tuyến, thì tương tác dữ liệu sẽ lập tức ngừng.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu từ khối

Có thể sao chép bất kỳ dữ liệu nào chứa trong cơ sở dữ liệu Analysis Services của SQL Server vào mô hình dữ liệu trong Excel. Bạn có thể trích xuất tất cả hoặc một phần của một chiều hoặc lấy các lát cắt và tổng hợp từ một khối, chẳng hạn như tổng doanh số theo từng tháng cho năm hiện tại.

Quy trình sau đây minh họa cách sử dụng bổ trợ và MDX để lấy một tập con dữ liệu từ một khối bổ sung trên một phiên bản Analysis Service. MDX luôn được sử dụng khi dựng truy vấn bằng bổ trợ Power Pivot.

Quy trình này sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Adventure Works DW Multidimensional 2012 để giải thích cách nhập một tập con vào một khối. Nếu bạn có quyền truy cập vào máy chủ Analysis Services mà ở đó có cơ sở dữ liệu mẫu Adventure Works DW Multidimensional 2012, thì bạn có thể làm theo những bước này để tìm hiểu cách nhập dữ liệu từ Analysis Services.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ Analysis Services hoặc Power Pivot.

 2. Trong Kết nối với Analysis Services của Microsoft SQL Server, trong Tên Tệp hoặc Máy chủ, hãy nhập tên của máy tính chạy Analysis Services.

 3. Bấm mũi tên xuống ở bên phải danh sách Tên cơ sở dữ liệu và chọn cơ sở dữ liệu Analysis Services từ danh sách. Ví dụ: nếu bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu mẫu Adventure Works DW Multidimensional 2012, bạn sẽ chọn Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Bấm Kiểm tra Kết nối để kiểm chứng rằng máy chủ Analysis Services khả dụng.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trong trang Chỉ định Truy vấn MDX, bấm Thiết kế để mở bộ dựng truy vấn MDX.

  Trong bước này, bạn kéo vào vùng thiết kế truy vấn rộng tất cả đơn vị đo, thuộc tính chiều, phân cấp và các phần tử đã tính mà bạn muốn nhập.

  Chọn ít nhất một số đo và một hoặc nhiều chiều.

  Nếu bạn có một câu lệnh MDX mà bạn muốn dùng, hãy dán câu lệnh đó vào hộp văn bản và bấm Xác thực để bảo đảm rằng câu lệnh đó sẽ hoạt động. Để biết thêm thông tin về cách dùng trình thiết kế, hãy xem Trình thiết kế Truy vấn MDX trong Analysis Services (Power Pivot).

  Đối với thủ tục này, khi sử dụng cube mẫu Adventure Works làm mẫu, hãy làm như sau:

  1. Trong ngăn Siêu dữ liệu, mở rộng Đơn vị đo rồi mở rộng Tóm lược Doanh số.

  2. Kéo Doanh số Trung bình vào ngăn thiết kế rộng.

  3. Trong ngăn Siêu dữ liệu, mở rộng chiều Sản phẩm.

  4. Kéo Thể loại sản phẩm ở bên trái của Doanh số trung bình trong vùng thiết kế rộng.

  5. Trong ngăn siêu dữ liệu , hãy bung rộng chiều ngày , và sau đó bung rộng lịch.

  6. Kéo Ngày.năm lịch sang trái thể loại trong vùng thiết kế rộng.

  7. Hoặc bạn có thể thêm bộ lọc để nhập một tập hợp con dữ liệu. Trong ngăn ở phía trên cùng bên phải của trình thiết kế, cho kích thước, kéo ngày vào trường chiều. Trong cấu trúc phân cấp, chọn Ngày.năm; Đối với toán tử, hãy chọn Không bằng nhau; để Biểu thức bộ lọc, bấm vào mũi tên xuống và chọn CY 2009 và CY 2010.

   Thao tác này tạo bộ lọc trên cube để bạn có thể loại trừ các giá trị cho năm 2009.

 7. Bấm OK và xem lại truy vấn MDX đã được tạo bởi trình thiết kế truy vấn.

 8. Nhập tên thân thiện cho tập dữ liệu. Tên gọi này sẽ được dùng làm tên bảng trong mô hình dữ liệu. Nếu bạn không đặt tên mới, thì theo mặc định, các kết quả truy vấn sẽ được lưu trong một bảng mới có tên là Truy vấn.

 9. Bấm Hoàn tất.

 10. Khi dữ liệu đã hoàn tất quá trình tải, bấm Đóng.

Tất cả dữ liệu bạn nhập từ một cơ sở dữ liệu khối đều được làm phẳng. Trong mô hình của bạn, dữ liệu hiển thị dưới dạng một bảng đơn lẻ có chứa tất cả các cột bạn đã xác định trong truy vấn. Nếu bạn xác định một truy vấn mà truy vấn đó truy xuất các thước đo theo nhiều chiều, thì dữ liệu sẽ được nhập vào với mỗi chiều trong một cột riêng rẽ.

Sau khi bạn nhập dữ liệu vào mô hình dữ liệu, bạn có thể muốn kiểm chứng kiểu dữ liệu của những cột có chứa dữ liệu số hoặc dữ liệu tài chính. Nếu Power Pivot tìm thấy các giá trị trống trong một cột, nó sẽ thay đổi kiểu dữ liệu thành Văn bản. Bạn có thể kiểm chứng và thay đổi kiểu dữ liệu bằng cách chọn từng cột và xem Kiểu Dữ liệu trong nhóm Định dạng trên ribbon. Bạn có thể dùng tùy chọn Kiểu Dữ liệu để sửa kiểu dữ liệu nếu dữ liệu dạng số hoặc tài chính của bạn được gán kiểu sai.

Để sử dụng dữ liệu trong PivotTable, hãy chuyển về Excel:

 1. Bấm Chèn > Bảng > PivotTable.

 2. Bấm Dùng nguồn dữ liệu ngoài, rồi bấm Chọn Kết nối.

 3. Bấm Bảng.

 4. Trong Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc Này, hãy chọn bảng bạn vừa nhập.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu từ mô hình bảng

Quy trình sau đây mô tả việc nhập dữ liệu bằng cách dùng ví dụ về cơ sở dữ liệu mẫu dạng bảng. Bạn có thể dùng mẫu, Adventure Works Tabular Model SQL 2012 đang chạy trên máy chủ bảng Analysis Services để theo dõi.

 1. Hãy bảo đảm cơ sở dữ liệu bảng có chứa ít nhất một thước đo. Nếu cơ sở dữ liệu không có thước đo, thì việc nhập sẽ thất bại. Nếu bạn đang dùng giải pháp mẫu, thì trong đó có chứa các thước đo.

 2. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ Analysis Services hoặc Power Pivot.

 3. Trong Kết nối với Analysis Services của Microsoft SQL Server, trong Tên Tệp hoặc Máy chủ, hãy nhập tên của máy tính chạy Analysis Services.

 4. Bấm vào mũi tên xuống bên phải danh sách Tên cơ sở dữ liệu và chọn cơ sở dữ liệu Analysis Services từ danh sách. Ví dụ, nếu bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu mẫu Mô hình Bảng Doanh số Internet AW, bạn hãy chọn Mô hình Bảng Adventure Works SQL 2012

 5. Bấm Kiểm tra Kết nối để kiểm chứng rằng máy chủ Analysis Services khả dụng.

 6. Bấm Tiếp.

 7. Trong trang Chỉ định Truy vấn MDX, bấm Thiết kế để mở bộ dựng truy vấn MDX.

  Trong bước này, bạn hãy kéo tất cả các thước đo, cột và cấu trúc phân cấp mà bạn muốn nhập vào vùng thiết kế truy vấn lớn.

  Nếu bạn có một câu lệnh MDX mà bạn muốn dùng, hãy dán câu lệnh đó vào hộp văn bản và bấm Xác thực để bảo đảm rằng câu lệnh đó sẽ hoạt động. Để biết thêm thông tin về cách dùng trình thiết kế, hãy xem Trình thiết kế Truy vấn MDX trong Analysis Services (Power Pivot).

  Đối với quy trình này, sử dụng mô hình mẫu làm ví dụ, hãy làm như sau:

  1. Trong ngăn Siêu dữ liệu, hãy bung rộng Số đo, rồi bung rộng Doanh số Internet.

  2. Kéo Tổng Doanh số Internet vào ngăn thiết kế rộng.

  3. Mở rộng bảng Sản phẩm.

  4. Cuộn xuống dưới cùng của danh sách và kéo thể loại bên trái của Tổng doanh số Internet trong vùng thiết kế rộng. Đây là một cấu trúc phân cấp, vì vậy nó sẽ trả về tất cả các trường trong cấu trúc phân cấp.

  5. Mở rộng bảng Ngày.

  6. Kéo năm lịch sang bên trái của thể loại trong vùng thiết kế rộng.

  7. Mở rộng Lãnh thổ Bán hàng.

  8. Kéo Vùng Lãnh thổ Bán hàng tới vùng Lọc ở trên cùng của trình thiết kế. Trong biểu thức Lọc, hãy chọn Úc.

   Truy vấn MDX đối với cơ sở dữ liệu bảng mẫu

 8. Bấm OK và xem lại truy vấn MDX đã được tạo bởi trình thiết kế truy vấn.

 9. Nhập tên thân thiện cho tập dữ liệu. Tên gọi này sẽ được dùng làm tên bảng trong mô hình dữ liệu. Nếu bạn không đặt tên mới, thì theo mặc định, các kết quả truy vấn sẽ được lưu trong một bảng mới có tên là Truy vấn.

 10. Bấm Hoàn tất.

 11. Khi dữ liệu đã hoàn tất quá trình tải, bấm Đóng.

Sau khi bạn nhập dữ liệu vào mô hình dữ liệu, bạn có thể muốn kiểm chứng kiểu dữ liệu của những cột có chứa dữ liệu số hoặc dữ liệu tài chính. Nếu Power Pivot tìm thấy các giá trị trống trong một cột, nó sẽ thay đổi kiểu dữ liệu thành Văn bản. Bạn có thể kiểm chứng và thay đổi kiểu dữ liệu bằng cách chọn từng cột và xem Kiểu Dữ liệu trong nhóm Định dạng trên ribbon. Bạn có thể dùng tùy chọn Kiểu Dữ liệu để sửa kiểu dữ liệu nếu dữ liệu dạng số hoặc tài chính của bạn được gán kiểu sai.

Để sử dụng dữ liệu trong PivotTable, hãy chuyển về Excel:

 1. Bấm Chèn > Bảng > PivotTable.

 2. Bấm Dùng nguồn dữ liệu ngoài, rồi bấm Chọn Kết nối.

 3. Bấm Bảng.

 4. Trong Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc Này, hãy chọn bảng bạn vừa nhập.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu từ mô hình dữ liệu sổ làm việc trong SharePoint

SharePoint có thể cần mềm bổ sung để tải dữ liệu. Nếu bạn đang dùng SharePoint 2010, bạn phải có Power Pivot dành cho SharePoint 2010. Ngược lại, SharePoint 2013 trở lên bao gồm các chức năng dựng sẵn để tải và truy vấn mô hình dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng SharePoint, yêu cầu người quản trị SharePoint của bạn hay không được bật và Excel Services được cấu hình cho BI khối lượng công việc.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ Analysis Services hoặc Power Pivot.

 2. Trong Kết nối với Microsoft SQL Server Analysis Services, đối với Tên kết nối thân thiện, nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu. Việc sử dụng các tên mô tả cho kết nối có thể giúp bạn nhớ cách sử dụng kết nối.

 3. Trong Tên Máy chủ hoặc Tệp, nhập địa chỉ URL của tệp .xlsx đã xuất bản. Ví dụ: http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Lưu ý: Bạn không thể sử dụng sổ làm việc nội bộ Excel làm nguồn dữ liệu; sổ làm việc phải được xuất bản đến site SharePoint.

 4. Bấm Kiểm tra Kết nối để kiểm chứng sổ làm việc có sẵn trên SharePoint.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Bấm Thiết kế.

 7. Xây dựng truy vấn bằng cách kéo các đơn vị đo, thuộc tính chiều hoặc phân cấp đến vùng thiết kế rộng. Bạn có thể tuỳ chọn sử dụng ngăn bộ lọc ở góc trên cùng bên phải để chọn tập dữ liệu con cho quá trình nhập.

 8. Bấm OK.

 9. Bấm Xác thực.

 10. Bấm Hoàn tất.

Dữ liệu Power Pivot được sao chép vào mô hình dữ liệu và được lưu giữ ở định dạng nén. Sau khi dữ liệu được nhập vào, kết nối tới sổ làm việc sẽ đóng lại. Để truy vấn lại dữ liệu gốc, bạn có thể làm mới sổ làm việc trong Excel.

Đầu Trang

Làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Analysis Services bên ngoài

Trong Excel, bấm Dữ liệu > Kết nối > Làm mới Tất cả để kết nối lại với cơ sở dữ liệu Analysis Services và làm mới dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Làm mới sẽ cập nhật các ô riêng rẽ và thêm các hàng đã được thêm vào cơ sở dữ liệu bên ngoài kể từ lần nhập cuối cùng. Chỉ các hàng và các cột hiện có mới được làm mới; nếu bạn muốn thêm cột mới vào mô hình, bạn cần nhập dữ liệu thông qua các bước đã được cung cấp ở trên trong bài viết này.

Làm mới thao tác chạy lại truy vấn đã được dùng để nhập dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu không còn ở vị trí cũ nữa, hoặc nếu các bảng hoặc các cột đã bị loại bỏ hoặc đổi tên, việc làm mới sẽ thất bại, nhưng bạn sẽ vẫn có dữ liệu mà bạn đã nhập lúc trước. Để xem truy vấn đã được dùng trong khi làm mới dữ liệu, hãy bấm Power Pivot > Quản lý để mở cửa sổ Power Pivot. Bấm Thiết kế > Thuộc tính Bảng để xem truy vấn.

Analysis Services sử dụng tài khoản người dùng Windows của bạn để đọc dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của nó. Trước khi bạn có thể nhập dữ liệu, người quản trị cơ sở dữ liệu phải cấp quyền đọc cho tài khoản người dùng Windows của bạn đối với cơ sở dữ liệu đó. Những quyền này cũng được dùng để làm mới dữ liệu. Nếu người khác muốn làm mới dữ liệu, họ cũng cần quyền đọc trên cơ sở dữ liệu đó.

Hãy nhớ rằng cách chia sẻ sổ làm việc của bạn sẽ xác định việc làm mới dữ liệu có thể xảy ra. Trên Office 365, bạn không thể làm mới dữ liệu trong một sổ làm việc được lưu vào Office 365. Trong SharePoint Server 2013 hoặc cao hơn, bạn có thể lên lịch làm mới dữ liệu không được giám sát trên máy chủ, nhưng cách làm như vậy yêu cầu đó Power Pivot cho SharePoint được cài đặt và cấu hình trong môi trường SharePoint của bạn. Kiểm tra với người quản trị SharePoint của bạn để tìm hiểu nếu làm mới dữ liệu theo lịch trình là sẵn dùng.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×