Nhận dữ liệu bằng bổ trợ PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong nhiều trường hợp, nhập các dữ liệu quan hệ thông qua Power Pivot bổ trợ bộ là nhanh hơn và hiệu quả hơn cách thực hiện một nhập đơn giản trong Excel.

Nói chung, thật dễ dàng này để thực hiện:

 1. Hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu để nhận thông tin về kết nối cơ sở dữ liệu và để xác nhận rằng bạn có quyền truy cập dữ liệu.

 2. Nếu dữ liệu có quan hệ hoặc có hướng, sau đó — từ bên trong Power Pivot— hãy bấm trang đầu > Lấy dữ liệu ngoài > Từ cơ sở dữ liệu.

Hoặc bạn có thể, bạn có thể nhập từ các nguồn dữ liệu:

 • Bấm trang đầu > Từ dịch vụ dữ liệu nếu dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace hoặc một nguồn dữ liệu OData nguồn cấp.

 • Bấm trang đầu > Lấy dữ liệu ngoài > Từ nguồn khác để chọn toàn bộ danh sách các nguồn dữ liệu.

Trong trang Chọn làm thế nào để nhập dữ liệu , chọn xem có tất cả dữ liệu trong nguồn dữ liệu hoặc để lọc dữ liệu. Chọn bảng và dạng xem từ danh sách, hoặc viết một truy vấn xác định dữ liệu nào để nhập.

Lợi ích của một nhập Power Pivot bao gồm khả năng:

 • Lọc ra các dữ liệu không cần thiết để chỉ nhập tập con.

 • Đổi tên bảng và cột khi bạn nhập dữ liệu.

 • Dán truy vấn đã định sẵn để chọn dữ liệu mà truy vấn trả lại.

 • Trình cung cấp OLE DB đôi khi có thể có hiệu suất cao hơn cho dữ liệu quy mô lớn. Khi chọn giữa các trình cung cấp khác nhau cho cùng nguồn dữ liệu, bạn nên thử trình cung cấp OLE DB trước.

 • Nhập các bảng từ cơ sở dữ liệu quan hệ giúp bạn tiết kiệm các bước vì các mối quan hệ khóa ngoại được sử dụng trong quá trình nhập để tạo mối quan hệ giữa các trang tính trong cửa sổ Power Pivot .

 • Nhập nhiều bảng và sau đó xóa các bảng bạn không cần, việc này có thể giúp bạn tiết kiệm một số bước thực hiện. Nếu bạn nhập lần lượt từng bảng, bạn có thể vẫn phải tạo mối quan hệ giữa các bảng theo cách thủ công.

 • Những cột chứa dữ liệu tương tự như nhau trong các nguồn dữ liệu khác nhau là cơ sở để tạo mối quan hệ trong cửa sổ Power Pivot . Khi sử dụng các nguồn dữ liệu không đồng nhất, hãy chọn những bảng có các cột có thể ánh xạ vào các bảng trong các nguồn dữ liệu khác có chứa dữ liệu giống hệt hoặc tương tự.

 • Để hỗ trợ việc làm mới dữ liệu cho sổ làm việc mà bạn phát hành lên SharePoint, hãy chọn các nguồn dữ liệu có khả năng truy cập tương tự từ cả máy trạm và máy chủ. Sau khi phát hành sổ làm việc, bạn có thể thiết lập lịch làm mới dữ liệu để cập nhật thông tin trong sổ làm việc một cách tự động. Dùng các nguồn dữ liệu có sẵn trên máy chủ mạng giúp cho việc làm mới dữ liệu là việc có thể.

Trong Excel, bấm Dữ liệu > Kết nối > Làm mới Tất cả để kết nối lại với cơ sở dữ liệu và làm mới dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Làm mới sẽ cập nhật các ô riêng lẻ và thêm các hàng đã được Cập Nhật trong cơ sở dữ liệu bên ngoài kể từ lần cuối cùng nhập. Chỉ mới hàng và cột hiện có sẽ làm mới. Nếu bạn cần phải thêm một cột mới vào mô hình, bạn sẽ cần phải nhập bằng cách dùng các bước được cung cấp ở trên.

Làm mới chỉ cần lặp lại cùng một truy vấn được dùng để nhập dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu không còn ở cùng một vị trí, hoặc nếu bảng hoặc cột bị loại bỏ hoặc đổi tên, thì việc làm mới sẽ thất bại. Tất nhiên, bạn vẫn giữ nguyên bất kỳ dữ liệu mà bạn đã nhập. Để xem truy vấn được dùng trong khi làm mới dữ liệu, hãy bấm Power Pivot > quản lý để mở cửa sổ Power Pivot . Bấm thiết kế > Thuộc tính bảng để xem truy vấn.

Thông thường, quyền là cần thiết để làm mới dữ liệu. Nếu bạn chia sẻ sổ làm việc với những người khác đã cũng muốn làm mới dữ liệu, họ sẽ yêu cầu quyền tối thiểu là chỉ đọc trên cơ sở dữ liệu.

Phương pháp mà bạn chia sẻ sổ làm việc của bạn sẽ xác định việc làm mới dữ liệu có thể xảy ra. Đối với Office 365, bạn không thể làm mới dữ liệu trong một sổ làm việc được lưu vào Office 365. Trên SharePoint Server 2013, bạn có thể lên lịch làm mới dữ liệu không được giám sát trên máy chủ, nhưng thiết đó Power Pivot cho SharePoint 2013 đã được cài đặt và cấu hình trong môi trường SharePoint của bạn. Liên hệ với người quản trị SharePoint của bạn để xem nếu làm mới dữ liệu theo lịch trình là sẵn dùng.

Bạn có thể nhập dữ liệu từ một trong nhiều nguồn dữ liệu được cung cấp trong bảng dưới đây.

Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 không cài đặt các nhà cung cấp cho mỗi nguồn dữ liệu. Trong khi nhà cung cấp một số có thể đã tồn tại trên máy tính của bạn, bạn có thể cần phải tải xuống và cài đặt nhà cung cấp mà bạn cần.

Bạn cũng có thể nối kết đến các bảng trong Excel và sao chép và dán dữ liệu từ ứng dụng như Excel và Word sử dụng một định dạng HTML cho bảng tạm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm dữ liệu bằng cách sử dụng Excel được nối kết bảngsao chép và dán dữ liệu vào Power Pivot.

Cân nhắc những điều sau đây liên quan đến nhà cung cấp dữ liệu:

 • Bạn cũng có thể dùng trình cung cấp OLE DB cho ODBC.

 • Trong một số trường hợp, sử dụng nhà cung cấp MSDAORA OLE DB có thể gây ra lỗi nối — đặc biệt là với các phiên bản mới hơn của Oracle. Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, chúng tôi khuyên bạn nên dùng một trong các nhà cung cấp khác được liệt kê cho Oracle.

Nguồn

Phiên bản

Loại tệp

Nhà cung cấp

Truy cập cơ sở dữ liệu

Microsoft Access 2003 trở lên.

.accdb hoặc .mdb

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14

Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 trở lên; Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server

Nhà cung cấp OLE DB SQL Server Native Client

Nhà cung cấp OLE DB SQL Server Native 10.0 Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 trở lên

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server PDW

Cơ sở dữ liệu quan hệ Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Oracle

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho Oracle Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Server

MSDAORA OLE DB (nhà cung cấp 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Cơ sở dữ liệu quan hệ Teradata

Teradata V2R6, V12

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB TDOLEDB

Nhà cung cấp Dữ liệu .Net cho Teradata

Cơ sở dữ liệu quan hệ Informix

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Informix

Cơ sở dữ liệu quan hệ IBM DB2

8.1

(không áp dụng)

DB2OLEDB

Cơ sở dữ liệu quan hệ Sybase

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Sybase

Các cơ sở dữ liệu quan hệ khác

(không áp dụng)

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho trình điều khiển ODBC

Tệp văn bản
kết nối với tệp phẳng

(không áp dụng)

.txt, .tab, .csv

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14 cho Microsoft Access

Các tệp Microsoft Excel

Excel 97-2003 trở lên

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14

sổ làm việc Power Pivot
Nhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 hoặc mới hơn

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(chỉ sử dụng với sổ làm việc Power Pivotđược xuất bản sang cụm máy chủ SharePoint đã cài đặt Power Pivot dành cho SharePoint)

Khối dịch vụ phân tích
Nhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 trở lên

(không áp dụng)

ASOLEDB 10

Nguồn cấp dữ liệu
Nhập dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu

(dùng để nhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo, tài liệu dịch vụ Atom, và nguồn cấp dữ liệu đơn)

Định dạng Atom 1.0

Bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu nào được hiển thị ở dạng Dịch vụ Dữ liệu Windows Communication Foundation (WCF) (trước đây gọi là ADO.NET Data Services).

.atomsvc dành cho tài liệu dịch vụ xác định một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu

.atom cho tài liệu nguồn cấp dữ liệu web Atom

Nhà cung cấp Nguồn cấp Dữ liệu Microsoft dành cho Power Pivot

Nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu .NET Framework dành cho Power Pivot

Báo cáo dịch vụ báo cáo
Nhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo

Microsoft SQL Server 2005 trở lên

.rdl

Tệp Kết nối Cơ sở dữ liệu Office

.odc

Phát hành máy chủ tài liệu — chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Access đã xuất bản lên SharePoint — không thể được nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×