Nhóm hoặc rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác trong Outlook 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Tổng quan về nhóm hình dạng, ảnh và đối tượng

Nhóm các hình dạng hoặc đối tượng

Nhóm các hình ảnh

Rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc đối tượng

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt

Rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng

Rã nhóm ảnh

Tổng quan về tạo nhóm cho hình, ảnh và các đối tượng

Để làm việc nhanh hơn, bạn có thể nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Phân nhóm cho phép bạn lật, xoay, di chuyểnhoặc đổi kích cỡ tất cả các hình dạng hoặc đối tượng cùng lúc như thể chúng là một hình dạng duy nhất hoặc đối tượng. Bạn có thể cũng thay đổi các thuộc tính của tất cả các hình dạng trong một nhóm cùng một lúc, bằng cách thay đổi màu tô hoặc thêm bóng đổ, ví dụ. Hiệu ứng không thể được áp dụng cho nhóm như thể chúng là một đối tượng, để hiệu ứng như bóng đổ áp dụng cho tất cả các hình dạng hoặc đối tượng trong nhóm chứ không phải cho viền ngoài của nhóm Bạn có thể chọn một mục trong một nhóm và áp dụng một thuộc tính mà không cần tách các hình dạng, hoặc bạn có thể tạo nhóm trong nhóm để giúp bạn lập phức tạp bản vẽ.

Bạn có thể rã nhóm hình dạng ở bất kỳ thời gian và sau đó phân nhóm lại chúng sau này.

Hãy nghĩ về đồ họa SmartArt như tự động các hình dạng được nhóm với các tính năng bố trí cụ thể, tự động. Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt của bạn thành hình dạng riêng biệt, bạn sẽ mất thiết kế và định dạng công cụ sẵn dùng trên tab Công cụ SmartArt , bao gồm bộ sưu tập bố trí, thay đổi màu và kiểu SmartArt. Tuy nhiên, bạn có thể định dạng hình dạng riêng biệt bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ vẽ thay vào đó. Sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, đó là không thể chuyển đổi các hình dạng trở thành một đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Tạo nhóm cho các hình hoặc đối tượng

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Cắt và dán các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 3. Chọn hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với các hình dạng không có văn bản, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Công cụ Vẽ, Tab Định dạng

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, tab Công cụ hộp văn bản hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo các hình dạng được nhóm hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Sau khi bạn nhóm các hình hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm đó, rồi bấm vào hình hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình và các đối tượng khác ở nhiều chương trình khác nhau.

Đầu trang

Nhóm các ảnh

 1. Bấm chuột phải vào từng ảnh mà bạn muốn nhóm và trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng văn bản.

 2. Bấm hình vuông hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài cùng dòng với văn bản.

 3. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 4. Cắt và dán ảnh mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 5. Chọn ảnh mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn ảnh, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 6. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  Công cụ Ảnh, ảnh tab Định dạng

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 7. Kéo hình ảnh nhóm khỏi bức vẽ.

 8. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Lưu ý: 

  • Sau khi bạn nhóm các ảnh hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm, rồi bấm vào ảnh hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

Đầu trang

Rã nhóm các hình, ảnh hoặc đối tượng

Để rã một nhóm các hình dạng hoặc đối tượng khác (ví dụ, nếu bạn muốn di chuyển nhóm nhưng lại một hình dạng hoặc mở rộng thay đổi sang hình dạng mà không thay đổi các hình dạng khác), hãy làm như sau:

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Kéo nhóm mà bạn muốn rã nhóm vào bức vẽ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm Ảnh nút .

   Công cụ Vẽ, Tab Định dạng

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm Ảnh nút .

   Công cụ Ảnh, ảnh tab Định dạng

 4. Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bản, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ và sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ

Nếu bạn muốn cho các hình trong đồ họa SmartArt của bạn một vẻ ngoài phức tạp hoặc muốn điều khiển chính xác việc đổi kích cỡ và định vị các hình trong đồ họa SmartArt, hãy chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ.

Quan trọng: Sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn sẽ không thể chuyển đổi những hình này trở lại thành đồ họa SmartArt. Khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt, bạn không thể tự động bố trí các hình, và bạn sẽ mất các công cụ thiết kế và định dạng có trên tab Công cụ SmartArt, bao gồm Bố trí, Thay đổi Màu và thư viện Kiểu SmartArt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể định dạng các hình bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ Vẽ thay vào đó.

 1. Chọn tất cả các hình trong đồ họa SmartArt của bạn.

  Để chọn tất cả các hình, bấm vào một hình, rồi nhấn CTRL+A.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Để chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, hãy bấm vào một khu vực khác trong tài liệu của bạn, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Lưu ý: Khi bạn chuyển đổi sang hình từ đồ họa SmartArt, mỗi hình riêng lẻ trở thành một hình được nhóm. Do vậy đối với mọi hình trong đồ họa SmartArt, hai hình sẽ được nhóm khi bạn dán - một hình cho văn bản và hình kia cho phần hình học. Nếu hình trong đồ họa SmartArt của bạn không chứa văn bản, bạn có thể thấy một phông chữ hoặc kích cỡ văn bản khác với những hình khác khi bạn nhập văn bản trong hình này.

Đầu trang

Rã nhóm các hình hoặc đối tượng

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Kéo các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi những hình này trở về dạng đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm Hình ảnh nút .

   Công cụ Vẽ, Tab Định dạng

  • Để rã nhóm các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm Hình ảnh nút .

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

 5. Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bảnhoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 6. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 7. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Nhóm lại ảnh

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Kéo ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 4. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm Hình ảnh nút .

  Công cụ Ảnh, ảnh tab Định dạng

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×