Nhập dữ liệu thủ công vào các ô trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có một vài tùy chọn khi bạn muốn nhập dữ liệu theo cách thủ công trong Excel. Bạn có thể nhập dữ liệu trong một ô trong một số ô cùng một lúc, hoặc trên nhiều hơn một trang tính cùng một lúc. Dữ liệu mà bạn nhập có thể là số, văn bản, ngày hoặc thời gian. Bạn có thể định dạng dữ liệu trong nhiều cách khác nhau. Và, có một vài thiết đặt mà bạn có thể điều chỉnh để giúp nhập dữ liệu dễ dàng hơn cho bạn.

Chủ đề này không giải thích cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu để nhập dữ liệu trong trang tính. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với dữ liệu biểu mẫu, hãy xem Thêm, sửa, tìm, và xóa bỏ hàng bằng cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu.

Quan trọng: Nếu bạn không thể nhập hay sửa dữ liệu trong một trang tính, nó có thể đã được bạn hay người nào đó bảo vệ để ngăn không cho dữ liệu vô tình bị thay đổi. Trên trang tính được bảo vệ, bạn có thể chọn các ô để xem dữ liệu, nhưng bạn sẽ không thể nhập thông tin vào các ô đã bị khóa. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không nên loại bỏ bảo vệ khỏi trang tính trừ khi bạn được người đã tạo ra nó cho phép làm như vậy. Để bỏ bảo vệ trang tính, hãy bấm Bỏ bảo vệ Trang tính trong nhóm Thay đổi trên tab Xem lại. Nếu mật khẩu đã được đặt khi áp dụng bảo vệ trang tính, trước tiên bạn phải nhập mật khẩu đó để bỏ bảo vệ trang tính.

Bạn muốn làm gì?

Nhập văn bản hoặc số trong một ô

Nhập một số có dấu thập phân cố định

Nhập một ngày hoặc thời gian vào một ô

Nhập cùng dữ liệu vào một số ô cùng một lúc

Nhập cùng dữ liệu trên một vài trang tính cùng lúc

Điều chỉnh thiết đặt trang tính và định dạng ô

Nhập văn bản hay số vào một ô

 1. Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

 2. Nhập số hoặc văn bản mà bạn muốn nhập, sau đó nhấn ENTER hoặc TAB.

  Để nhập dữ liệu trên một dòng mới trong một ô, hãy nhập dấu ngắt dòng bằng cách nhấn ALT + ENTER.

Đầu trang

Nhập số có dấu thập phân cố định

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Hãy bấm Nâng cao và sau đó dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn Tự động chèn dấu thập phân.

 3. Trong hộp vị trí , nhập một số dương cho chữ số bên phải của dấu thập phân hoặc một số âm cho chữ số bên trái của dấu thập phân.
  Ví dụ, nếu bạn nhập 3 trong hộp vị trí và sau đó nhập 2834 trong một ô, giá trị sẽ xuất hiện dưới dạng 2.834. Nếu bạn nhập -3 trong hộp vị trí và sau đó nhập 283, giá trị sẽ là 283000.

 4. Trên trang tính, hãy bấm vào một ô, rồi nhập số mà bạn muốn.

  Dữ liệu mà bạn đã nhập vào các ô trước khi chọn tùy chọn Số thập phân cố định không bị ảnh hưởng.

  Để tạm thời ghi đè tùy chọn Số thập phân cố định, hãy nhập dấu thập phân khi bạn nhập số.

Đầu trang

Nhập một ngày hoặc thời gian vào một ô

 1. Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

 2. Hãy nhập ngày tháng hay thời gian như sau:

  • Để nhập ngày tháng, hãy dùng dấu gạch chéo hay dấu gạch nối để phân tách các phần của ngày tháng; ví dụ: hãy nhập 05/09/2002 hay 5-Tháng Chín-2002.

  • Để nhập thời gian dựa trên đồng hồ 12 giờ, nhập thời gian theo sau là dấu cách, sau đó nhập một hoặc p sau lần; Ví dụ, 9:00 p. Nếu không, Excel sẽ nhập thời gian khi ĐANG.

   Để nhập ngày hiện tại và thời gian, hãy nhấn CTRL + SHIFT +; (dấu chấm phẩy).

 • Để nhập ngày hoặc thời gian tồn tại ở hiện tại khi bạn mở lại một trang tính, bạn có thể dùng các hàm hôm NAYbây giờ .

 • Khi bạn nhập một ngày hoặc thời gian vào một ô, nó sẽ xuất hiện một trong hai trong mặc định, ngày hoặc thời gian được định dạng cho máy tính của bạn hoặc theo định dạng được áp dụng cho ô trước khi bạn đã nhập ngày hoặc thời gian. Định dạng ngày hoặc thời gian mặc định dựa trên các thiết đặt ngày và thời gian trong tùy chọn ngôn ngữ và khu vực hộp thoại (Pa-nen điều khiển). Nếu các thiết đặt trên máy tính của bạn đã được thay đổi, ngày và thời gian trong sổ làm việc của bạn không có được định dạng bằng cách sử dụng lệnh Định dạng ô sẽ hiển thị theo các thiết đặt.

 • Để áp dụng định dạng ngày hoặc thời gian mặc định, bấm vào ô có chứa giá trị ngày hoặc thời gian, rồi nhấn CTRL + SHIFT + # hoặc CTRL + SHIFT + @.

Đầu trang

Nhập cùng dữ liệu vào một số ô cùng một thời điểm

 1. Hãy chọn các ô mà bạn muốn nhập cùng dữ liệu vào trong đó. Các ô không cần phải liền kề nhau.

  Để chọn

  Hãy làm như sau

  Một ô đơn

  Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

  Một khoảng các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

  Một phạm vi lớn các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

  Tất cả ô trên trang tính

  Bấm nút Chọn Tất cả.

  Nút Chọn Tất cả

  Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

  Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

  Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

  Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

  Ghi chú: Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

  Toàn bộ hàng hoặc cột

  Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

  Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

  1. Đầu đề hàng

  2. Đầu đề cột

  Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

  Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

  Các cột hoặc hàng liền kề

  Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

  Các cột hoặc hàng không liền kề

  Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

  Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

  Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

  Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

  Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

  Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

  Các ô cho tới đầu trang tính

  Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

  Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

  Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

  Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trong ô hiện hoạt, hãy nhập dữ liệu, và sau đó nhấn CTRL + ENTER.

  Bạn cũng có thể nhập cùng dữ liệu vào một số ô bằng cách dùng núm điều khiển điền Núm điều khiển điền để tự động điền dữ liệu trong ô trang tính.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết điền dữ liệu tự động trong ô trang tính.

Đầu trang

Nhập cùng dữ liệu vào một số trang tính cùng một thời điểm

Bằng cách thực hiện nhiều trang tính hiện hoạt cùng một lúc, bạn có thể nhập dữ liệu mới hoặc thay đổi dữ liệu hiện có trên một trong các trang tính, và những thay đổi được áp dụng cho các ô giống nhau trên tất cả các trang tính đã chọn.

 1. Bấm vào tab của trang tính đầu tiên có chứa dữ liệu mà bạn muốn sửa. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào tab của trang tính khác mà bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu.

  Nút cuộn tab

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab của trang tính mà bạn muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để trang tính rồi sau đó bấm tab đó. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy các tab trang tính mà bạn muốn, bạn có thể phải phóng to cửa sổ tài liệu.

 2. Trên trang tính hiện hoạt, chọn ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn sửa hiện có hoặc nhập dữ liệu mới.

  Để chọn

  Hãy làm như sau

  Một ô đơn

  Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

  Một khoảng các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

  Một phạm vi lớn các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

  Tất cả ô trên trang tính

  Bấm nút Chọn Tất cả.

  Nút Chọn Tất cả

  Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

  Ghi chú: Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

  Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

  Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

  Ghi chú: Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

  Toàn bộ hàng hoặc cột

  Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

  Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

  1. Đầu đề hàng

  2. Đầu đề cột

  Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

  Ghi chú: Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

  Các cột hoặc hàng liền kề

  Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

  Các cột hoặc hàng không liền kề

  Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

  Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

  Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

  Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

  Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

  Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

  Các ô cho tới đầu trang tính

  Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

  Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

  Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

  Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 3. Trong ô hiện hoạt, nhập dữ liệu mới hoặc sửa dữ liệu hiện có, và sau đó nhấn ENTER hoặc TAB để di chuyển vùng chọn sang ô tiếp theo.

 4. Lặp lại bước trước đó đến khi bạn hoàn tất xong việc nhập hay sửa dữ liệu.

 • Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu một trang tính chưa được chọn không thể nhìn thấy được, bạn có thể bấm chuột phải vào tab của trang tính đã chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 • Khi bạn nhập hay sửa dữ liệu, những thay đổi đó sẽ tác động đến tất cả các trang tính được chọn và có thể vô tình thay thế dữ liệu mà bạn đã không có ý định thay đổi. Để giúp tránh điều này, bạn có thể xem tất cả các trang tính cùng thời điểm để nhận dạng các xung đột dữ liệu có thể xảy ra.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Cửa sổ Mới.

  2. Chuyển sang cửa sổ mới rồi bấm vào trang tính mà bạn muốn xem.

  3. Hãy lặp lại các bước 1 và 2 cho mỗi trang tính bạn muốn xem.

  4. Trên tab xem , trong nhóm cửa sổ , bấm Sắp xếp tất cả, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.
   Để xem trang tính trong sổ làm việc hiện hoạt chỉ, hãy chọn hộp kiểm cửa sổ của sổ làm việc hiện hoạt .

Đầu trang

Điều chỉnh thiết đặt trang tính và các định dạng ô

Có một số thiết đặt trong Excel mà bạn có thể thay đổi để giúp việc nhập dữ liệu thủ công trở nên dễ dàng hơn. Một số thay đổi sẽ tác động đến tất cả các sổ làm việc, một số tác động đến toàn bộ trang tính và một số chỉ tác động đến các ô mà bạn chỉ định.

Thay đổi hướng cho phím ENTER

Khi bạn nhấn TAB để nhập dữ liệu trong một số ô trong một hàng, rồi nhấn ENTER ở cuối hàng đó, theo mặc định, chọn di chuyển đến đầu hàng kế tiếp.

Nhấn ENTER di chuyển vùng chọn xuống một ô và nhấn TAB di chuyển vùng chọn một ô bên phải. Bạn không thể thay đổi hướng di chuyển cho phím TAB, nhưng bạn có thể xác định hướng khác nhau cho phím ENTER. Thay đổi thiết đặt này ảnh hưởng đến toàn bộ trang tính, bất kỳ trang tính khác đang mở, bất kỳ sổ làm việc khác và tất cả các sổ làm việc mới.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Trong thể loại nâng cao , bên dưới sửa, hãy chọn hộp kiểm sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn , sau đó bấm hướng mà bạn muốn trong hộp hướng .

Thay đổi chiều rộng của cột

Đôi khi một ô có thể hiển thị #####. Điều này có thể xảy ra khi ô đó chứa số hay ngày tháng và chiều rộng của cột đó không thể hiển thị tất cả ký tự mà định dạng của nó yêu cầu phải có. Ví dụ: giả sử một ô có định dạng Ngày tháng là "mm/dd/yyyy" sẽ chứa 12/31/2007. Tuy nhiên, cột đó chỉ đủ rộng để hiển thị sáu ký tự. Ô đó sẽ hiển thị #####. Để xem toàn bộ nội dung của ô đó bằng định dạng hiện tại của nó, bạn phải tăng chiều rộng của cột lên.

 1. Hãy bấm vào ô mà bạn muốn thay đổi chiều rộng cột.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Để khớp toàn bộ văn bản trong ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

  • Để xác định chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm Chiều rộng Cột rồi nhập chiều rộng mà bạn muốn trong hộp Chiều rộng cột.

Ghi chú: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể thay đổi định dạng của cột đó hay thậm chí của ô riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng ngày tháng sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng "mm/dd"), chẳng hạn như 12/31, hoặc biểu thị một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.

Ngắt dòng trong ô

Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản bên trong một ô bằng cách ngắt dòng. Việc ngắt dòng trong ô sẽ không ảnh hưởng đến các ô khác.

 1. Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Ghi chú: Nếu văn bản là một từ nhiều thời gian, các ký tự không ngắt dòng (từ sẽ không thể phân tách); thay vào đó, bạn có thể mở rộng cột hoặc giảm cỡ phông để xem tất cả văn bản. Nếu tất cả văn bản không hiển thị sau khi bạn ngắt dòng văn bản, bạn có thể cần điều chỉnh chiều cao của hàng. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm định dạng, sau đó bên dưới Kích cỡ ô bấm Tự động khớp hàng.

Thay đổi định dạng của số

Trong Excel, định dạng của ô sẽ tách biệt với dữ liệu được lưu giữ trong ô đó. Sự khác biệt về cách hiển thị này có thể có ảnh hưởng đáng kể khi dữ liệu thuộc dạng số. Ví dụ: khi một số mà bạn nhập vào được làm tròn, thông thường chỉ có số được hiển thị là được làm tròn. Các phép tính sẽ dùng con số thực tế được lưu giữ trong ô đó, chứ không phải là số đã định dạng được hiển thị. Vì thế, các phép tính có thể có vẻ không chính xác do làm tròn ở một hoặc nhiều ô.

Sau khi bạn nhập các con số vào trong một ô, bạn có thể thay đổi định dạng đó ở ô mà chúng được hiển thị.

 1. Hãy bấm vào ô có chứa các con số mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm số , trỏ tới chung, sau đó bấm định dạng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Để chọn định dạng số từ danh sách định dạng sẵn có, bấm Thêm, sau đó bấm định dạng mà bạn muốn sử dụng trong danh sách thể loại .

Định dạng số dưới dạng văn bản

Đối với các số không được tính toán trong Excel, chẳng hạn như số điện thoại, bạn có thể định dạng chúng dưới dạng văn bản bằng cách áp dụng định dạng Văn bản cho các ô trống trước khi nhập các số đó.

 1. Hãy chọn một ô trống.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm số , trỏ tới chung, sau đó bấm văn bản.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Hãy nhập các số mà bạn muốn có trong ô được định dạng.

  Ghi chú: Số mà bạn đã nhập trước khi bạn áp dụng định dạng văn bản thành ô cần được nhập lại trong các ô được định dạng. Để nhanh chóng nhập lại số dưới dạng văn bản, chọn từng ô, nhấn F2, sau đó nhấn ENTER.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×