MODE (Hàm MODE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị thường xảy ra nhất, hoặc lặp lại, trong danh sách đối số. Chẳng hạn như số trung vị, chế độ này là một số đo vị trí.

Cú pháp

Chế độ (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn tính toán chế độ.

Ghi chú

  • Các đối số phải là số hoặc tham chiếu cột chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, giá trị lô-gic, hoặc để trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; Tuy nhiên, các đối số có giá trị 0 được bao gồm.

  • Nếu tập dữ liệu không chứa điểm dữ liệu trùng lặp nào, thì hàm MODE trả về giá trị lỗi #N/A.

Trong tập giá trị, chế độ là giá trị thường xảy ra nhất; Trung bình là giá trị Trung; và giá trị trung bình là giá trị trung bình. Không có đơn vị đo của xu hướng trung tâm cung cấp ảnh hoàn tất dữ liệu. Giả sử dữ liệu được liên cụm trong khu vực ba, nửa xung quanh một giá trị thấp và một nửa khoảng hai giá trị lớn. Giá trị trung bình và số trung vị có thể trả về một giá trị ở giữa khá trống và chế độ có thể trả về giá trị thấp chi phối.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

5,6

4

4

3

2

4

= MODE([Col1], [Col2], [Col3], [Col4], [Col5], [Col6])

Chế độ, hay số thường xảy ra (4)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×