Mã trường: trường MergeField

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiển thị tên của một trường dữ liệu trong các ký tự phối "hình v" trong một tài liệu chính của phối thư — ví dụ, «tên». Khi tài liệu chính được sáp nhập với đã chọn nguồn dữ liệu, thông tin từ trường đã xác định dữ liệu được chèn vào thay cho trường phối.

Trong phiên bản trước của Word, tài liệu đã phối thường hiển thị các khoảng trắng kép thay cho trường được ánh xạ đến thiếu dữ liệu. Bây giờ bạn có thể dùng khóa chuyển để xác định văn bản nào được in ra trước hoặc sau các kết quả trường (giả sử rằng trường có chứa dữ liệu).

Bạn phải chọn nguồn dữ liệu cho tài liệu chính trước khi bạn chèn trường phối.

Cú pháp

Khi bạn xem trường MergeField trong tài liệu, cú pháp trông như thế này:

{ MERGEFIELD FieldName [khóa chuyển]}

Ghi chú:  Mã trường chỉ ra nội dung mà trường cần hiển thị. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

"Tên trường"

Tên của một trường dữ liệu được liệt kê trong bản ghi đầu trang của đã chọn nguồn dữ liệu. Tên trường phải trùng khớp với tên trường trong bản ghi đầu trang.

Khóa chuyển

\b

Xác định văn bản được chèn trước khi trường MergeField Nếu trường không phải là trống.

\f

Xác định văn bản được chèn vào sau trường MergeField Nếu trường không phải là trống.

\m

Xác định trường MergeField là một trường được ánh xạ.

\v

Cho phép các ký tự chuyển đổi định dạng dọc.

Ví dụ

Cách đặt các trường sau đây ba MergeField với nhau và bằng cách dùng chuyển \f đã được xác định đảm bảo rằng các trường ba có khoảng trống giữa chúng, nhưng chỉ nếu trường chỉ định thông tin được trình bày trong nguồn dữ liệu.

{MERGEFIELD CoutesyTitle \f ""} {MERGEFIELD tên \f ""} {MERGEFIELD họ}

Kết quả trong các thao tác sau:

  • Nếu tất cả các trường trình bày: Bà Mindy Martin

  • Nếu tên là thiếu từ nguồn dữ liệu: bà Martin

Ghi chú: Nếu bạn cần thay đổi tên trường đã xác định trong một trường phối, sửa tên trường trong mục lục MergeField. Thay đổi tên trường với mã trường ẩn không có hiệu lực.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×