Loại bỏ tên miền khỏi Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi đã cập nhật bài viết này! Gửi email và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.
Email: Office 365 Admin nội dung phản hồi

Điện thoại

Muốn trợ giúp?   

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ.

Ghi chú: Bạn đang loại bỏ tên miền của bạn vì muốn thêm nó vào một gói đăng ký khác nhau Office 365 ? Hoặc bạn chỉ muốn hủy thuê bao của mình? Bạn có thể thay đổi gói hoặc thuê bao của bạn hoặc hủy bỏ thuê bao của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu, loại bỏ bất kỳ phần nào vẫn đang sử dụng tên miền

Những điều cần kiểm tra

Cách loại bỏ tên miền riêng

Thiết đặt cho tất cả người dùng

 1. Thay đổi địa chỉ email cho mỗi người dùng để sử dụng một tên miền không phải là tên miền bạn đang loại bỏ. Một tùy chọn là thay đổi tên miền trở lại tên miền yourcompanyname.onmicrosoft.com ban đầu.

Hoặc, nếu đây là tài khoản chạy thử, bạn có thể loại bỏ tất cả người dùng.

Nhóm phân phối

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Hãy đến Quản trị > Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và nhiều hơn nữa > Nhóm. Đối với mỗi nhóm, chọn Sửa Sửa và chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác.

Đối với các gói khác:

 1. Đến Quản trị > Exchange > Người nhận > Nhóm.

 2. Đối với mỗi nhóm dùng tên miền riêng trong địa chỉ email, chọn Sửa Sửa , thay đổi địa chỉ SMTP và bất kỳ kiểu địa chỉ tùy chỉnh nào để dùng tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Nhóm Phân phối.

Website công cộng của bạn được lưu trữ trên Office 365

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Trong Office 365, hãy chọn Quản trị. Hoặc chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 , rồi chọn Quản trị.

  Tùy chọn điều hướng Office 365
 • Chọn Quản lý website công cộng của bạn > Thay đổi Địa chỉ và chọn tên miền riêng khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com.

Đối với tất cả các gói đăng ký khác, nếu bạn đã thiết lập Website Công cộng SharePoint Online:

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn SharePoint và chọn hộp kiểm bên cạnh website công cộng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn giữ website công cộng của bạn, hãy chọn Tên miền website, và trong hộp URL mới, chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com khác. Hoặc, nếu bạn muốn xóa nội dung của website công cộng, hãy chọn Xóa.

Tùy chỉnh bản ghi DNS cho tên miền

 1. Nếu Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn và nếu bạn đã thêm bất kỳ bản ghi DNS tùy chỉnh nào vào Office 365, hãy loại bỏ chúng.

  Đi đến trang Miền.

  Chọn tên miền bạn đang loại bỏ, và chọn Quản lý DNS.

  Ghi chú: Các bản ghi mà Office 365 thêm cho bạn, ví dụ như khi Office 365 thiết lập bản ghi DNS cho tên miền của bạn, sẽ tự động bị xóa khi bạn loại bỏ tên miền.

 2. Nếu bạn quản lý bản ghi DNS cho tên miền tại máy chủ DNS cho tên miền này, hãy xóa tất cả các bản ghi ở máy chủ DNS mà bạn đã tạo và trỏ đến các dịch vụ Office 365. Nếu bạn cần trợ giúp tìm các bản ghi DNS tại máy chủ DNS của bạn, hãy xem nối kết đến các hướng dẫn từng bước cho việc tạo các bản ghi DNS.

Mẹo: Nếu bạn có bất kỳ tên miền phụ thiết lập cho tên miền riêng này, cũng nên nhớ loại bỏ chúng.

Tên miền mặc định

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà không phải là bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn Đặt làm mặc định.

  Chọn tên miền và chọn đặt làm mặc định

Loại bỏ tên miền bằng cách dùng Trung tâm quản trị Office 365

Để loại bỏ tên miền từ Office 365, đầu tiên hãy đảm bảo rằng bạn loại bỏ bất kỳ vẫn có thể dùng tên miền. Sau đó làm theo các bước sau đây.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Miền.

  Đi đến trang tên miền trong Trung tâm quản trị O365
 3. Trên trang Domains , chọn tên miền, sau đó chọn loại bỏ.

  Chọn tên miền và chọn loại bỏ

 4. Trên trang loại bỏ tên miền , chọn loại bỏ hoặc làm theo hướng dẫn trong bất kỳ lời nhắc nào xuất hiện.

Nếu bạn vẫn đang sử dụng trung tâm quản trị "cổ điển" cũ, hãy làm theo các bước sau đây.

Những điều cần kiểm tra

Cách loại bỏ tên miền riêng

Thiết đặt cho tất cả người dùng

 1. Thay đổi địa chỉ email cho mỗi người dùng để sử dụng một tên miền không phải là tên miền bạn đang loại bỏ. Một tùy chọn là thay đổi tên miền trở lại tên miền yourcompanyname.onmicrosoft.com ban đầu.

Hoặc, nếu đây là tài khoản chạy thử, bạn có thể loại bỏ tất cả người dùng.

Nhóm phân phối

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Hãy đến Quản trị > Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và nhiều hơn nữa > Nhóm. Đối với mỗi nhóm, chọn Sửa Sửa và chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác.

Đối với các gói khác:

 1. Đến Quản trị > Exchange > Người nhận > Nhóm.

 2. Đối với mỗi nhóm dùng tên miền riêng trong địa chỉ email, chọn Sửa Sửa , thay đổi địa chỉ SMTP và bất kỳ kiểu địa chỉ tùy chỉnh nào để dùng tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Nhóm Phân phối.

Website công cộng của bạn được lưu trữ trên Office 365

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Trong Office 365, hãy chọn Quản trị. Hoặc chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 , rồi chọn Quản trị.

  Tùy chọn điều hướng Office 365
 • Chọn Quản lý website công cộng của bạn > Thay đổi Địa chỉ và chọn tên miền riêng khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com.

Đối với tất cả các gói đăng ký khác, nếu bạn đã thiết lập Website Công cộng SharePoint Online:

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn SharePoint và chọn hộp kiểm bên cạnh website công cộng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn giữ website công cộng của bạn, hãy chọn Tên miền website, và trong hộp URL mới, chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com khác. Hoặc, nếu bạn muốn xóa nội dung của website công cộng, hãy chọn Xóa.

Tùy chỉnh bản ghi DNS cho tên miền

 1. Nếu Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn và nếu bạn đã thêm bất kỳ bản ghi DNS tùy chỉnh nào vào Office 365, hãy loại bỏ chúng.

  Đi đến trang Miền.

  Chọn tên miền bạn đang loại bỏ, và chọn Quản lý DNS.

  Ghi chú: Các bản ghi mà Office 365 thêm cho bạn, ví dụ như khi Office 365 thiết lập bản ghi DNS cho tên miền của bạn, sẽ tự động bị xóa khi bạn loại bỏ tên miền.

 2. Nếu bạn quản lý bản ghi DNS cho tên miền tại máy chủ DNS cho tên miền này, hãy xóa tất cả các bản ghi ở máy chủ DNS mà bạn đã tạo và trỏ đến các dịch vụ Office 365. Nếu bạn cần trợ giúp tìm các bản ghi DNS tại máy chủ DNS của bạn, hãy xem nối kết đến các hướng dẫn từng bước cho việc tạo các bản ghi DNS.

Mẹo: Nếu bạn có bất kỳ tên miền phụ thiết lập cho tên miền riêng này, cũng nên nhớ loại bỏ chúng.

Tên miền mặc định

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Quản lý tên miền, hãy chọn một tên miền không phải tên mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn Đặt làm mặc định.

  Trên trang Quản lý tên miền, chọn Đặt là mặc định

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Miền.

 3. Trên trang Quản lý tên miền, chọn tên miền, sau đó chọn Loại bỏ tên miền.

  Trên trang quản lý tên miền, chọn loại bỏ tên miền

 4. Trên trang loại bỏ tên miền , chọn hoặc làm theo hướng dẫn trong bất kỳ lời nhắc nào xuất hiện.

Nếu tên miền của bạn không thể loại bỏ vì nó bị chặn theo khu vực khác của tài khoản của bạn vẫn có thể dùng tên miền, bạn sẽ được nhắc để thực hiện hành động khác nhau có thể giải quyết vấn đề.

tên miền Office 365 không thể bị loại bỏ khỏi danh sách tên miền của bạn.

 • Bạn không thể loại bỏ tên miền gốc contoso.onmicrosoft.com đã được cung cấp cho tài khoản của bạn từ khi đăng ký.

 • Nếu bạn đã thiết lập đồng bộ hóa thư mục, thì tên miền được tự động thêm vào tài khoản của bạn sẽ có dạng như thế này: contoso.mail.onmicrosoft.com. Bạn không loại bỏ tên miền này được.

Mẹo: Vẫn không hoạt động? Tên miền của bạn có thể cần được loại bỏ theo cách thủ công. Cung cấp cho chúng tôi cuộc gọi và chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý các nó!

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thay đổi gói hoặc thuê bao của bạn

Hủy bỏ thuê bao của bạn

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×