Loại bỏ nối kết đến một mục lịch sử giao tiếp từ bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể loại bỏ nối kết đến một mục lịch sử liên lạc từ một bản ghi hoặc từ thư mục Lịch sử liên lạc . Tuy nhiên, Business Contact Manager cho Outlook xử lý việc loại bỏ một số nối kết tới mục khác.

Để loại bỏ một cuộc họp, tệp, thông điệp email, hoặc tác vụ từ bản ghi, bạn xóa bỏ nối kết đó từ mục vào bản ghi. Cuộc họp Ban đầu, tệp, thông điệp email, hoặc nhiệm vụ vẫn còn nguyên vẹn, và bạn có thể tạo một nối kết đến nó sau này.

Tuy nhiên, nếu bạn loại bỏ nối kết đến ghi chú công việc, Cơ hộihoặc nhật ký điện thoại từ bản ghi, và các mục không được nối kết đến một bản ghi, ghi chú công việc thực tế, cơ hội, hoặc điện thoại Nhật ký sẽ bị xóa, và bạn không thể nối kết với nó trong tương lai.

Khi bạn xóa bỏ nối kết đến một mục lịch sử liên lạc, nối kết được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa trong Business Contact Manager cho Outlook, nó có thể được truy xuất từ đó. Vì thư mục này không tự động làm trống, chúng tôi khuyên bạn nên mà bạn định kỳ làm rỗng để tiết kiệm không gian trong hộp thư của bạn.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu cơ sở dữ liệu có thể làm trống thư mục Khoản mục đã xóa và xóa vĩnh viễn một mục.

Loại bỏ nối kết đến một mục lịch sử giao tiếp từ bản ghi

  1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

  2. Mở bản ghi mà bạn muốn loại bỏ nối kết đến một mục lịch sử liên lạc từ.

  3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

  4. Chọn mục, rồi bấm loại bỏ.

Loại bỏ nối kết đến một mục lịch sử liên lạc từ thư mục Lịch sử liên lạc

Mục lịch sử liên lạc được nối kết với nhiều bản ghi xuất hiện trong thư mục Lịch sử liên lạc nhiều hơn một lần. Khi bạn loại bỏ một bản sao riêng biệt của một mục lịch sử giao tiếp có nhiều danh sách, các bản sao còn lại vẫn xuất hiện trong thư mục Lịch sử liên lạc . Tên của một mục được nối kết với bản ghi được hiển thị trong cột Được nối kết đến thư mục Lịch sử liên lạc .

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

  2. Bấm chuột phải vào mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Bảng sau đây minh họa điều gì xảy ra khi bạn xóa một mục lịch sử liên lạc bản ghi được nối kết đến, và không loại bỏ nối kết:

Mục lịch sử liên lạc đã bị xóa

Bản ghi được nối kết với:

Ghi chú công việc

Ghi chú công việc không thể xóa bỏ nếu nối kết đến nó tồn tại.

Nhật ký điện thoại

Nhật ký điện thoại không thể xóa bỏ nếu nối kết đến nó tồn tại.

Cơ hội

Nối kết đến hội cũng bị xóa.

Dự án Kinh doanh

Nối kết đến dự án kinh doanh cũng bị xóa.

Tác vụ

Hoạt động kinh doanh biểu mẫu có chứa chủ đề của nhiệm vụ, ngày, ngày đến hạn, phần trăm hoàn tất, trạng thái, và mức độ ưu tiên thông tin bắt đầu.

Thông điệp email

Biểu mẫu hoạt động công việc có chứa đầu tiên 4 kilobyte (KB) thư, bao gồm thông tin , từchủ đề.

Cuộc hẹn

Biểu mẫu hoạt động công việc có chứa các chủ đề, bắt đầu và thời gian kết thúc và thông tin vị trí.

Tệp

Biểu mẫu hoạt động công việc có chứa thông tin tên tệp và chủ đề.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×