Lọc trong Power View

Các bộ lọc sẽ loại bỏ tất cả, trừ dữ liệu bạn muốn tập trung vào. Có một số loại bộ lọc trong Power View: Bộ lọc ngăn lọc, bộ lọc chéo và slicer. Slicer trong Power View được giới thiệu trong một chủ đề riêng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong bài viết này

Tạo bộ lọc bằng cách sử dụng khu vực Bộ lọc

Sự khác nhau giữa bộ lọc dạng xem và bộ lọc trực quan hóa

Bộ lọc dạng xem

Bộ lọc trực quan hóa

Bộ lọc cơ bản và nâng cao

Tìm kiếm trong bộ lọc

Hành vi lọc trong một tệp Power View đã lưu

Bộ lọc chéo

Xem thêm

Tạo bộ lọc bằng cách sử dụng khu vực Bộ lọc

Power View có khu vực Bộ lọc với các bộ lọc cơ bản và nâng cao cho dạng xem toàn bộ và cho các phần trực quan hóa riêng lẻ. Giống với slicer, bộ lọc trong khu vực Bộ lọc được lưu cùng báo cáo và chỉ ảnh hưởng đến một trang tính hoặc dạng xem, chứ không phải toàn bộ sổ làm việc hoặc báo cáo. Khác với slicer, các bộ lọc này nằm ở khu vực riêng của chúng chứ không nằm trong trang tính hoặc dạng xem, vì vậy chúng không chiếm không gian thiết kế của báo cáo.

 1. Để xem khu vực Bộ lọc, di chuột qua phần trực quan hóa và bấm vào biểu tượng Hiển thị bộ lọc ở góc trên bên phải.

  Khu vực Bộ lọc xuất hiện và hiển thị các trường cùng các giá trị đo cho phần trực quan hóa.

  Mẹo:  Bạn không thể tạo bộ lọc trên slicer hoặc phần trực quan hóa ô.

 2. Trong Excel, trên tab Power View > Khu vực Bộ lọc.

  Ở Power View trong SharePoint, trên tab Trang đầu > Khu vực bộ lọc.

 3. Trong khu vực Bộ lọc:

  • Để đặt bộ lọc cho toàn bộ trang tính hoặc dạng xem, hãy chọn Dạng xem.

  • Để đặt bộ lọc cho một phần trực quan hóa cụ thể, hãy bấm vào Biểu đồ (hoặc Bảng hay loại trực quan hóa khác).

 4. Kéo các trường từ Danh sách trường vào khu vực bộ lọc.

  Hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh một trường trong Danh sách trường, rồi bấm vào Thêm vào bộ lọc.

 5. Đặt giá trị bộ lọc. Xem mục bộ lọc cơ bản và bộ lọc nâng cao để biết chi tiết.

Lưu ý: 

 • Khi xem sổ làm việc Excel trên trình duyệt trong Excel Services hoặc xem Power View trong báo cáo SharePoint ở chế độ đọc và chế độ toàn màn hình, nếu khu vực Bộ lọc có hiển thị trong chế độ thiết kế thì bạn và người xem báo cáo có thể thấy và tương tác với các bộ lọc này trong khu vực Bộ lọc.

 • Nếu bạn đặt một bộ lọc trong khu vực Bộ lọc, bộ lọc đó sẽ tiếp tục lọc báo cáo ngay cả khi bạn đóng khu vực Bộ lọc.

 • Bạn không thể lọc trên trường hình ảnh.

 • Để ẩn khu vực Bộ lọc, bấm vào khu vực trống của bảng vẽ, rồi bấm vào nút Khu vực Bộ lọc.

Sự khác nhau giữa bộ lọc dạng xem và bộ lọc trực quan hóa

Bộ lọc của toàn bộ trang tính hoặc dạng xem có sự khác biệt cơ bản với bộ lọc trên các phần trực quan hóa riêng lẻ.

Bộ lọc mức trang tính hoặc dạng xem    được áp dụng ở mức dữ liệu chi tiết nhất, lọc theo giá trị trong mỗi ô.

Bộ lọc trực quan hóa    được áp dụng ở mức tổng hợp. Ví dụ: lọc biểu đồ thanh để xem Các sản phẩm bán được hơn $1.000 có nghĩa là giữ lại các sản phẩm có tổng (hoặc phép tổng hợp khác) của mỗi thanh trong biểu đồ lớn hơn $1.000.

Bộ lọc dạng xem

Bộ lọc mức dạng xem được áp dụng cho toàn bộ trang tính Power View. Nếu tệp Excel chứa các trang tính Power View khác thì các trang tính đó không bị ảnh hưởng bởi các bộ lọc tôi thêm ở đây. Bộ lọc được áp dụng cho tất cả phần trực quan hóa trong dạng xem này. Nếu phần trực quan hóa chứa dữ liệu nằm trong tầm ảnh hưởng của bộ lọc, phần trực quan hóa sẽ được lọc để hiển thị dữ liệu đó. Nếu phần trực quan hóa không chứa dữ liệu nằm trong tầm ảnh hưởng của bộ lọc, phần đó sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. Trong ngăn Bộ lọc, đảm bảo đã chọn Dạng xem.

 2. Bạn có thể kéo các trường khác từ danh sách trường vào khu vực bộ lọc, kể cả các trường không xuất hiện ở bất kỳ đâu trên dạng xem.

  Hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh một trường trong phần trường của danh sách trường, rồi bấm vào Thêm vào Bộ lọc dạng xem.

 3. Để xóa bỏ một bộ lọc, bấm vào biểu tượng X trong khu vực Bộ lọc. Để xóa một bộ lọc, bấm vào biểu tượng tẩy.

Các biểu tượng Xóa bỏ và Xóa vùng lọc trong Power View

Bộ lọc trực quan hóa

Bạn có thể đặt bộ lọc mức trực quan hóa trên các bảng, ma trận, thẻ và biểu đồ nhưng không thể đặt trên vùng chứa ô hoặc slicer. Tuy nhiên, bạn có thể đặt bộ lọc trên các bảng, ma trận và biểu đồ bên trong vùng chứa ô.

 1. Xem các bộ lọc cho một phần trực quan hóa riêng lẻ bằng cách di chuột qua góc trên bên phải, rồi bấm vào biểu tượng bộ lọc. Thao tác này sẽ mở khu vực bộ lọc đã điền bằng các trường trong phần trực quan hóa.

  Nếu khu vực bộ lọc được bung rộng, khi bạn chọn một phần trực quan hóa, bạn sẽ thấy loại trực quan hóa trong đầu đề màu xám ở khu vực bộ lọc. Ví dụ: nếu bạn chọn một biểu đồ, bạn sẽ thấy đầu đề Biểu đồ trong khu vực bộ lọc. Bấm vào đầu đề đó để xem bộ lọc dành cho biểu đồ.

 2. Bạn có thể kéo các trường khác từ danh sách trường vào khu vực bộ lọc, kể cả các trường không xuất hiện trong phần trực quan hóa đó hoặc ở bất kỳ đâu trên dạng xem.

  Hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh một trường trong phần trường của danh sách trường, rồi bấm vào Thêm vào bộ lọc [Trực quan hóa].

 3. Bạn có thể xóa bỏ bộ lọc mà bạn đã thêm vào phần trực quan hóa nhưng bạn không thể xóa bỏ bộ lọc cho trường nằm trong phần trực quan hóa đó. Tuy nhiên, bạn có thể xóa các bộ lọc để chúng không còn tác dụng nữa.

  Để loại bỏ bộ lọc, mở khu vực bộ lọc dành cho phần trực quan hóa và xóa bỏ bộ lọc.

Mẹo: Nếu bạn thêm một bộ lọc cho trường nằm trong phần trực quan hóa rồi xóa bỏ trường đó khỏi phần trực quan hóa, bộ lọc vẫn phát huy tác dụng đối với phần trực quan hóa đó.

Bộ lọc cơ bản và nâng cao

Để chuyển đổi giữa bộ lọc cơ bản và nâng cao, bấm vào biểu tượng Chế độ bộ lọc nâng cao, biểu tượng đầu tiên ở bên phải của tên trường trong khu vực Bộ lọc.

Biểu tượng Bộ lọc nâng cao trong Power View

Bộ lọc nâng cao

Đây là các tùy chọn bộ lọc khác nhau.

Bộ lọc cơ bản

Bộ lọc nâng cao

Trường văn bản

Hộp kiểm tương tự như Bộ lọc tự động trong Microsoft Excel

Hộp có dạng tự do để nhập giá trị trường sẽ chứa, trường không chứa, v.v.

Trường số

Con trượt từ giá trị thấp nhất đến giá trị cao nhất trong trường.

Hộp có dạng tự do để nhập giá trị lớn hơn, nhỏ hơn, v.v. so với trường đó.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng trường được tính toán làm bộ lọc.

Trường ngày

Con trượt ngày hoặc hộp kiểm

Hộp có dạng tự do để nhập giá trị ngày của trường đó hoặc trước hay sau, v.v. so với trường đó.

Mẹo: . Các số ở sau mỗi giá trị hộp kiểm hiển thị số lượng báo cáo chứa giá trị đó. Nếu có nhiều hơn 500 giá trị trong một trường, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết không phải tất cả mục đều được hiển thị.

Tìm kiếm trong bộ lọc

Nếu bạn đang lọc một trường có danh sách dài chứa các giá trị, bạn có thể tìm kiếm một giá trị cụ thể.

 • Bên dưới tên trường ở khu vực Bộ lọc, nhập văn bản để tìm kiếm trong hộp Tìm kiếm và bấm vào kính lúp.

Mẹo:  Nếu một trường không chứa nhiều giá trị, trường đó sẽ không có hộp Tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm một giá trị trong bộ lọc mức trực quan hóa hoặc mức dạng xem trên một trường văn bản, rồi chọn xem có lọc trường đó không. Các phần giá trị của một trường khớp với văn bản tìm kiếm sẽ được tô sáng trong danh sách kết quả tìm kiếm. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường nên tìm kiếm Apple cũng cho ra kết quả như apple. Tìm kiếm bị giới hạn trong phần trực quan hóa hoặc trong trang tính hay dạng xem, tùy vào bộ lọc—tìm kiếm sẽ không tìm kiếm trong toàn bộ sổ làm việc hoặc báo cáo.

Bạn cũng có thể sử dụng các ký tự đại diện—dấu hỏi (?) và dấu sao (*). Dấu hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập dấu sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: trong danh sách quốc gia, nhập r?n trong hộp Tìm kiếm sẽ trả về hai quốc gia, France (Pháp) và Iran. Nhập r*n trong hộp Tìm kiếm cho ra kết quả 10 quốc gia, bao gồm Germany (Đức), Ireland và Kyrgyzstan.

Lưu ý:  Nếu bạn sử dụng ký tự đại diện trong tìm kiếm, phần khớp sẽ không được tô sáng trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Đầu trang

Hành vi lọc trong tệp Power View đã lưu

Các cách lọc dữ liệu khác nhau trong báo cáo đều hoạt động khác nhau khi bạn lưu báo cáo hoặc sổ làm việc:

 • Nếu bạn đặt một bộ lọc hoặc slicer khi thiết kế trang tính hoặc dạng xem Power View trong Excel hoặc SharePoint, trạng thái của slicer hoặc bộ lọc đó sẽ được lưu cùng với tệp.

 • Thay đổi sẽ không được lưu cho sổ làm việc Excel trên trình duyệt trong Excel Services hoặc cho báo cáo Power View ở chế độ đọc hay chế độ toàn màn hình trong SharePoint, vì vậy nếu bạn lọc trong những chế độ này, các thay đổi cũng sẽ không được lưu.

Đầu trang

Bộ lọc chéo

Tùy thuộc vào phần trực quan hóa nào là nguồn (thực hiện lọc) và phần trực quan hóa nào là đích (được lọc), phần trực quan hóa đích sẽ được lọc hoặc được tô sáng. Nếu được lọc, thao tác này được gọi là 1. lọc chéo.

Biểu đồ có thể đóng vai trò là bộ lọc, nhờ có các mối quan hệ trong mô hình cơ sở. Khi bạn chọn giá trị trực tiếp trên biểu đồ, bộ lọc sẽ lọc các vùng dữ liệu khác trên dạng xem. Ví dụ: nếu bạn chọn một cột trong biểu đồ thanh, thao tác này sẽ tự động lọc các giá trị trong ma trận ở dạng xem báo cáo.

Lọc chéo

Biểu đồ cột đang lọc ma trận

Sử dụng tổ hợp Ctrl + bấm để chọn nhiều giá trị. Để xóa bộ lọc, hãy bấm vào bên trong bộ lọc nhưng không bấm vào giá trị.

Lọc chéo cũng hoạt động với biểu đồ có nhiều chuỗi. Thao tác bấm vào một phần của thanh trong biểu đồ thanh xếp chồng sẽ lọc giá trị cụ thể đó. Thao tác bấm vào một mục trong chú giải sẽ lọc tất cả phần trong chuỗi đó.

Các lựa chọn lọc chéo được lưu khi bạn di chuyển từ một trang tính hoặc dạng xem sang một trang tính hoặc dạng xem khác, nhưng chúng không được lưu cùng với sổ làm việc hoặc báo cáo. Khi sau này bạn lưu và mở sổ làm việc hoặc báo cáo, mọi biểu đồ sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu.

Đầu trang

Xem Thêm

Lọc và tô sáng trong Power View

Slicer trong Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×