Lập kế hoạch tìm kéo nội dung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Nội dung này là nội dung sơ bộ bản phát hành sơ bộ phần mềm. Nó có thể chưa hoàn thành và có thể thay đổi.

Trong bài viết này

Về tìm kéo nội dung

Lập kế hoạch nguồn nội dung

Lập kế hoạch tìm kéo điều cần cân nhắc cho SSPs

Lập kế hoạch tìm kéo điều cần cân nhắc đối với máy chủ cụm máy chủ

Trước khi bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm doanh nghiệp trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 để tìm kiếm nội dung trong tổ chức của bạn, bạn phải quyết định những nội dung để bao gồm trong tìm kiếm và lập kế hoạch cho tìm kéo nội dung sao cho nội dung và thuộc tính của nó có thể được dùng trong tìm kiếm truy vấn.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sử dụng nguồn nội dung để tìm kéo nội dung trong tuyển tập trang của bạn hoặc trên site có liên quan bên ngoài hoặc ứng dụng dữ liệu nghiệp vụ để các nội dung liên quan và dữ liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Các tính năng tìm kiếm lọc hoặc sửa đổi nội dung sau khi nó đã được tìm kéo. Lập kế hoạch tốt nguồn nội dung sẽ giúp bạn xây dựng các chức năng tìm kiếm trong triển khai ban đầu của bạn cho phép bạn cấu hình và quản lý nội dung trong các tổ chức của bạn dựa trên khóa tập con của nội dung và dữ liệu, nội dung và dữ liệu bên ngoài vào máy chủ Office của bạn triển khai, hoặc nội dung và dữ liệu bên ngoài tổ chức của bạn. Bạn cũng lên kế hoạch tìm kéo lịch biểu, quy tắc tìm kéo, quản lý thuộc tính và thiết đặt mức độ phù hợp cho mỗi nguồn nội dung.

Về tìm kéo nội dung

Tìm kéo là một quá trình lập chỉ mục nội dung, dữ liệu và siêu dữ liệu sao cho tìm kiếm truy vấn có thể cung cấp kết quả tìm kiếm liên quan. Một nguồn nội dung là điểm khởi đầu sử dụng Office SharePoint Server 2007 để tìm kéo nội dung để làm nó sẵn dùng cho các truy vấn tìm kiếm. Nguồn nội dung được bao gồm một hoặc nhiều địa chỉ bắt đầu, đó URL có chứa nội dung hoặc dữ liệu mà bạn muốn đưa vào kết quả tìm kiếm trong tổ chức của bạn. Nội dung được bao gồm hoặc loại trừ một chỉ mục nội dung dựa trên quy tắc đã được chọn nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ (SSP) người quản trị cho việc tìm kiếm. Sau khi bạn tìm kéo nội dung và dữ liệu trong một nguồn nội dung, truy vấn máy chủ xử lý truy vấn dựa trên các thuộc tính được quản lý của tìm kiếm và khả năng của dịch vụ tìm kiếm và cung cấp kết quả tìm kiếm liên quan. Theo mặc định, tất cả nội dung trên mỗi ứng dụng Web sử dụng SSP được tìm kéo trong một nguồn nội dung đơn.

Người quản trị SSP cho tìm kiếm có thể tạo nguồn nội dung bổ sung cho khóa tập con của nội dung. Họ có thể chọn tìm kéo các quy tắc cho các địa chỉ bắt đầu áp dụng cho tất cả các nguồn nội dung trong SSP dựa trên những nội dung và dữ liệu tại bắt đầu mỗi địa chỉ được có liên quan đến tổ chức, và cấu hình các thiết đặt cho mỗi nguồn nội dung.

Với phiên bản trước của Microsoft SharePoint Portal Server, người quản trị quản lý nội dung chỉ mục, là các tuyển tập cơ sở toàn bộ nội dung tìm kéo bằng nguồn nội dung. Với Microsoft Office SharePoint Server 2007, điều này không còn cần thiết. Nội dung chỉ mục duy nhất cho mỗi SSP được tự động tạo dựa trên các thiết đặt được chọn cho mỗi nguồn nội dung, và nội dung chỉ mục không còn được hiển thị cho người quản trị.

Đầu trang

Lập kế hoạch nguồn nội dung

Nguồn nội dung mặc định cho SSP thu thập dữ liệu nội dung trên tất cả các ứng dụng Web sử dụng phân Địa chỉ bắt đầu cho tất cả các ứng dụng Web trong SSP được tự động thêm nguồn nội dung, sao cho tất cả nội dung trong SSP sẵn dùng để tìm kiếm sau khi tìm kéo đầy đủ đầu tiên của nguồn nội dung.

Kiến trúc thông tin của bạn cũng nên gợi ý nguồn nội dung bổ sung để tạo cho mỗi tuyển tập trang của bạn trong mỗi các ứng dụng Web. Quản lý và lên lịch tìm kéo nội dung một cách độc lập, bạn có thể tạo nguồn nội dung tìm kéo một tập con của nội dung trong toàn bộ phân công. Điều này rất hữu ích để tìm kéo nội dung ưu tiên cao hoặc nhanh chóng thay đổi thường xuyên hơn mà không cần phải tìm kéo tất cả nội dung.

Ví dụ về nội dung bạn có thể lập kế hoạch nguồn nội dung bổ sung cho bao gồm:

 • Nội dung trên chia sẻ tệp trong tổ chức của bạn.

 • Nội dung Exchange Server.

 • Nội dung trên Lotus Notes máy chủ.

 • Site trong thư mục Site.

 • Nội dung khác trong tổ chức của bạn không tìm thấy trong các site SharePoint.

 • Nội dung bên ngoài để SSP của bạn hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.

 • Dữ liệu nghiệp vụ lưu trữ trong dòng của ứng dụng kinh doanh.

Mỗi nguồn nội dung có thể chứa một hoặc nhiều hơn nữa bắt đầu địa chỉ trỏ đến vị trí này cho bất kỳ tổ hợp các kiểu nội dung. Cho dù bạn nhóm các nội dung trong một nguồn nội dung hoặc tạo nguồn nội dung bổ sung phụ thuộc phần lớn khi điều cần cân nhắc quản trị. Người quản trị thường thực hiện thay đổi yêu cầu một bản cập nhật đầy đủ của một nguồn nội dung cụ thể. Thay đổi đối với tìm kéo quy tắc, tìm kéo hoặc truy nhập tài khoản hoặc thuộc tính được quản lý yêu cầu một bản cập nhật đầy đủ. Để giúp quản trị dễ dàng hơn, hãy sắp xếp các nguồn nội dung theo cách cập nhật nội dung đó cùng lúc là tiện lợi cho người quản trị và của họ khác theo kế hoạch tác vụ quản trị.

Nội dung trên chia sẻ tệp và máy chủ bên ngoài cụm máy chủ của bạn chẳng hạn như máy chủ thư, máy chủ Web không chứa các site SharePoint, hoặc máy chủ ứng dụng dữ liệu nghiệp vụ sẽ được sắp xếp theo tính sẵn sàng. Nếu máy chủ có chứa nội dung sẵn dùng cùng một lúc, bạn đang nhiều khả năng thành công tìm kéo tất cả nội dung trong nguồn nội dung, với ít cần để chạy đầy đủ các bản Cập Nhật sau này.

Ngoài những điều cần cân nhắc, hiệu quả, tìm kéo nội dung cần thiết trong từng tuyển tập site trong tổ chức của bạn, sử dụng vài nguồn nội dung như bạn có thể. Sử dụng trang tính "Kế hoạch cho tìm kéo và các tính năng tìm kiếm truy vấn" để ghi lại các quyết định bạn thực hiện về nguồn nội dung cho triển khai ban đầu của bạn.

Lập kế hoạch nguồn nội dung bên ngoài

Nội dung bên ngoài tham chiếu đến hai kiểu nội dung hữu ích cho mọi người trong tổ chức của bạn:

 • Nội dung trong một ứng dụng Web sử dụng một SSP khác nhau mà bạn muốn thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng phân này

 • Internet hoặc nội dung bên ngoài nơi mà không được tạo ra hoặc kiểm soát mọi người trong tổ chức của bạn.

Thông thường, nếu nội dung trên một ứng dụng Web liên quan được đưa vào một nguồn nội dung, ứng dụng Web nên có thể sử dụng cùng một SSP khi các ứng dụng Web trong bắt đầu địa chỉ trong nguồn nội dung. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn bao gồm một tập con của nội dung trong tổ chức của bạn từ một ứng dụng Web sử dụng dịch vụ khác nhau được chia sẻ. Nếu bạn có thể tránh tình huống này bằng cách lập kế hoạch cẩn thận kiến trúc thông tin, SSPs và cấu trúc site của bạn. Nếu bạn phải tìm kéo nội dung trên một ứng dụng Web sử dụng một SSP khác nhau, đảm bảo rằng tài khoản tìm kéo liên quan có đọc quyền nội dung, và tìm cách nhóm bắt đầu địa chỉ trong một nguồn nội dung với nội dung khác có sẵn tại thời điểm tương tự hoặc đó là khái niệm liên quan.

Một tình huống thông thường bao gồm nội dung bên ngoài vào điều khiển của tổ chức của bạn liên quan đến nội dung trên site SharePoint của bạn. Bạn có thể thêm các địa chỉ bắt đầu cho nội dung này vào một nguồn nội dung hiện có hoặc tạo một nguồn nội dung mới cho nội dung bên ngoài. Vì sẵn dùng của trang bên ngoài thay đổi rộng rãi, rất hữu ích nếu bạn thêm nguồn nội dung riêng biệt cho nội dung bên ngoài khác nhau. Bạn có thể cập nhật đó mỗi bộ nội dung bên ngoài theo một lịch trình tìm kéo có ý nghĩa cho mỗi trang có sẵn dùng.

Trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc đặc biệt là quan trọng khi tìm kéo nguồn nội dung bên ngoài vì tìm kéo sử dụng tài nguyên trên máy chủ được tìm kéo. Yêu cầu quá nhiều nội dung trên máy chủ bên ngoài hoặc thực hiện yêu cầu quá thường có thể gây ra người quản trị của các site để giới hạn của bạn truy nhập trong tương lai nếu tìm kéo nội dung của bạn đang dùng quá nhiều tài nguyên hoặc quá nhiều băng thông. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kéo thiết đặt cho từng quy tắc nguồn và tìm kéo nội dung cho SSP để giới hạn tác động trên máy chủ bên ngoài.

Lập kế hoạch nguồn nội dung cho dữ liệu nghiệp vụ

Dữ liệu nghiệp vụ nội dung nguồn yêu cầu ứng dụng lưu trữ dữ liệu đầu tiên đăng ký trong danh mục dữ liệu nghiệp vụ và các thuộc tính ánh xạ với thuộc tính được quản lý nhất quán với lược đồ tìm kiếm của bạn. Địa chỉ bắt đầu dữ liệu nghiệp vụ không thể kết hợp với bắt đầu địa chỉ cho nội dung khác, vì vậy bạn phải riêng biệt quản lý nguồn nội dung dữ liệu nghiệp vụ

Mức độ thường xuyên, những người lập kế hoạch cho tích hợp dữ liệu nghiệp vụ vào tuyển tập trang của bạn sẽ không có những người cùng một liên quan đến nội dung tổng thể lập kế hoạch quy trình. Bao gồm người quản trị ứng dụng kinh doanh trong nội dung của bạn lên kế hoạch nhóm sao cho họ có thể hướng dẫn bạn cách tích hợp dữ liệu của họ vào nội dung khác của bạn và hiệu quả trình bày trên tuyển tập trang của bạn.

Lập kế hoạch thiết đặt tìm kéo

Cho mỗi nguồn nội dung, bạn cũng có thể chọn cách rộng rãi tìm kéo các địa chỉ bắt đầu trong nguồn nội dung đó. Các tùy chọn sẵn dùng trong các thuộc tính cho mỗi nguồn nội dung là:

 • Tìm kéo tất cả mọi thứ trong phần tên máy chủ lưu trữ cho mỗi địa chỉ bắt đầu.

 • Tìm kéo chỉ trang web SharePoint của bắt đầu mỗi địa chỉ.

Dưới dạng với các quyết định nguồn nội dung, các yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi lập kế hoạch thiết đặt tìm kéo nội dung nguồn là mức độ liên quan của thông tin và ảnh hưởng đến hiệu suất. Để có kết quả tốt nhất:

 • Thu thập dữ liệu chỉ trang web SharePoint nếu nội dung sẵn dùng trên trang được nối kết không thể có liên quan, và nội dung trên trang đó là liên quan.

 • Tìm kéo mọi thứ nếu các nối kết trên bắt đầu địa chỉ khác thường để trỏ tới nội dung liên quan.

Lập kế hoạch tìm kéo lịch biểu

Mỗi nguồn nội dung có thể cập nhật một cách độc lập dựa trên một kế hoạch tìm kéo cho nguồn nội dung đó. Tìm kéo lịch biểu sẽ được lên kế hoạch dựa trên điều cần cân nhắc tính khả dụng, hiệu suất và băng thông của máy chủ đang chạy dịch vụ tìm kiếm và máy chủ lưu trữ nội dung được tìm kéo.

Để có kết quả tốt nhất, lập kế hoạch tìm kéo lịch biểu dựa trên điều cần cân nhắc sau đây:

 • Nhóm bắt đầu địa chỉ trong nguồn nội dung dựa trên sự sẵn sàng tương tự và với chấp nhận được sử dụng tài nguyên chung cho các máy chủ lưu trữ nội dung.

 • Lên lịch tìm kéo nội dung tăng dần cho mỗi nguồn nội dung trong suốt thời gian khi máy chủ lưu trữ nội dung sẵn nhưng yêu cầu trên các tài nguyên máy chủ là thấp.

 • Tách rời tìm kéo lịch biểu để tải trên các máy chủ trong cụm máy chủ của bạn được phân phối theo thời gian.

 • Lên lịch tìm kéo nội dung đầy đủ ít thường xuyên.

 • Lên lịch thay đổi quản trị cần tìm kéo đầy đủ xảy ra ngay sau đây trước khi lên lịch theo kế hoạch cho tìm kéo nội dung đầy đủ.

Bạn có thể điều chỉnh lịch biểu sau khi triển khai ban đầu dựa trên hiệu suất và khả năng của máy chủ trong cụm máy chủ công và máy chủ lưu trữ nội dung.

Đầu trang

Lập kế hoạch tìm kéo điều cần cân nhắc cho SSPs

Sau khi bạn đã xác định nguồn nội dung để lập kế hoạch cho triển khai ban đầu của bạn, hãy xem xét SSP lập kế hoạch. Thiết đặt cho tìm kéo trong trang chia sẻ dịch vụ quản trị cho SSP ảnh hưởng đến tìm kéo tất cả các nguồn nội dung trong phân Trong hầu hết các tổ chức, chỉ có một SSP được dùng để thu thập dữ liệu và truy vấn tất cả nội dung, vì vậy các thiết đặt này áp dụng cho tất cả các nguồn nội dung trong tổ chức.

Trong triển khai, bạn sẽ tạo SSPs và sau đó tạo nguồn nội dung cho mỗi phân Trong khi lập kế hoạch, nó thực sự có thể giúp lên kế hoạch nguồn nội dung đầu tiên. Trong số nhỏ nơi SSPs bổ sung cần có các trường hợp, lập kế hoạch nguồn nội dung có thể giúp xác định cần nhiều SSPs. lập kế hoạch nguồn nội dung cũng sẽ giúp bạn xác định nội dung có thể hưởng lợi từ quy tắc tìm kéo hoặc các loại tệp mới.

Thiết đặt SSP ảnh hưởng đến nội dung được tìm kéo bao gồm:

 • Thiết lập tài khoản truy nhập nội dung mặc định.

 • Cấu hình tìm kéo quy tắc cho các địa chỉ cụ thể bắt đầu sử dụng bất kỳ nguồn nội dung của bạn.

 • Bao gồm các loại tệp.

Lập kế hoạch tài khoản truy nhập nội dung mặc định

Tài khoản truy nhập nội dung mặc định là tài khoản được sử dụng theo mặc định khi tìm kéo nguồn nội dung. Tài khoản này được chọn người quản trị SSP trong sau thiết lập cấu hình. Tài khoản truy nhập mặc định phải có quyền truy nhập đọc tất cả nội dung được tìm kéo, hoặc nội dung sẽ không nên tìm kéo và sẽ không sẵn dùng trong quá trình truy vấn tìm kiếm. Cho các trang riêng lẻ trong một nguồn nội dung, bạn có thể sử dụng quy tắc tìm kéo để sử dụng tài khoản khác nhau truy nhập. Thực hành tốt nhất là chọn một tài khoản truy nhập nội dung mặc định có quyền truy nhập rộng nhất được tìm kéo nội dung, và chỉ sử dụng các tài khoản khác của access khi cân nhắc tính bảo mật yêu cầu tài khoản riêng biệt. Cho mỗi nguồn nội dung bạn lập kế hoạch, xác định bắt đầu địa chỉ không thể truy nhập được bởi nội dung mặc định truy nhập tài khoản và lập kế hoạch để thêm quyền truy nhập tài khoản cho những người bắt đầu địa chỉ. Người quản trị có thể cấu hình tài khoản bổ sung truy nhập trong tìm kéo quy tắc cho các địa chỉ liên quan bắt đầu. để biết thêm thông tin về những điều cần cân nhắc lập kế hoạch cho truy nhập tài khoản, hãy xem phần sau đây về các quy tắc tìm kéo.

Lập kế hoạch tìm kéo quy tắc

Tìm kéo quy tắc được dùng để giới hạn nội dung tìm kéo bằng nguồn nội dung để giảm thiểu sử dụng tài nguyên máy chủ và mạng lưu lượng và tăng mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm. Quy tắc tìm kéo đồng thời áp dụng cho tất cả các nguồn nội dung. Bạn tạo quy tắc tìm kéo để loại trừ một vị trí hoặc trang cụ thể từ tìm kéo, để cấu hình cách một trang cụ thể được tìm kéo, hoặc để thay đổi tài khoản tìm kéo để thể khác so với tài khoản truy nhập nội dung mặc định.

Mỗi quy tắc tìm kéo bao gồm URL hoặc một tập hợp các URL được biểu thị bằng ký tự đại diện, bao gồm một hoặc loại trừ quy tắc và tài khoản tìm kéo.

Bạn có thể sử dụng loại trừ quy tắc để tránh tìm kéo nội dung không liên quan. Mức độ thường xuyên, hầu hết các nội dung cho một địa chỉ trang web cụ thể là liên quan, nhưng một site con cụ thể hoặc phạm vi trang là không. Bằng cách chọn một tổ hợp tập trung của loại trừ tìm kéo quy tắc và bắt đầu địa chỉ, SSP người quản trị có thể phóng to được tìm kéo nội dung trong khi thu nhỏ ảnh hưởng đến hiệu suất tìm kéo và kích cỡ của nội dung cơ sở dữ liệu. Loại trừ quy tắc đặc biệt hữu ích khi lên kế hoạch bắt đầu địa chỉ cho nội dung bên ngoài, nơi ảnh hưởng trên sử dụng tài nguyên không nằm bên dưới điều khiển của mọi người trong tổ chức của bạn.

Bạn có thể dùng bao gồm quy tắc có thể bao gồm nội dung cho một URL cụ thể hoặc phạm vi URL, với tùy chọn để thay đổi cách nội dung đó được tìm kéo. Bất kỳ tổ hợp ba tùy chọn cho quy tắc đưa sẵn dùng:

 • Hãy làm theo các nối kết và không có nội dung ở URL cho địa chỉ bắt đầu. Tùy chọn này rất hữu ích cho site với nối kết của nội dung liên quan khi trang chứa các nối kết chứa thông tin không liên quan.

 • Thu thập dữ liệu phức tạp URL. Tùy chọn này thu thập thông tin URL chứa ký tự phức tạp. Tùy thuộc vào site, các URL có thể hoặc không có thể bao gồm nội dung liên quan. Vì phức tạp URL thường có thể chuyển hướng đến site không liên quan, đó là nên chỉ bật tùy chọn này trên site nơi nội dung sẵn có từ phức tạp URL được gọi là liên quan.

 • Tìm kéo nội dung trong trang SharePoint như HTTP.

Bất kể việc quy tắc tìm kéo bao gồm hoặc loại trừ nội dung, người quản trị có thể thay đổi tài khoản tìm kéo cho quy tắc. Tài khoản truy nhập nội dung mặc định được sử dụng, trừ khi một tài khoản khác được xác định trong quy tắc tìm kéo. Lý do chính để dùng một tài khoản tìm kéo khác cho một quy tắc tìm kéo là mặc định truy nhập tài khoản không có quyền truy nhập vào tất cả nội dung bắt đầu địa chỉ. Đối với những người bắt đầu địa chỉ, bạn có thể tạo một quy tắc tìm kéo và chọn tài khoản có quyền truy nhập.

Nên cho triển khai ban đầu là sử dụng quy tắc tìm kéo với tiêu điểm được tìm kéo nội dung gì có liên quan nhiều nhất theo khái niệm và quy trình kinh doanh liên quan nhiều nhất để tổ chức của bạn, như được xác định trong kiến trúc thông tin. Vì tìm kéo nội dung sử dụng tài nguyên và băng thông, rất tốt hơn để bao gồm một giá trị nhỏ hơn nội dung mà bạn biết liên quan hơn một lượng lớn nội dung có thể không liên quan. Sau khi triển khai ban đầu, bạn có thể xem lại Nhật ký tìm kéo và truy vấn và điều chỉnh nguồn nội dung và tìm kéo các quy tắc để có thêm phù hợp và bao gồm thêm nội dung.

Lập kế hoạch bao gồm loại tệp

Nội dung chỉ được tìm kéo nếu phần mở rộng tệp liên quan được bao gồm trong danh sách bao gồm loại tệp. Một số loại tệp sẽ được bao gồm tự động trong lúc ban đầu cài đặt. Khi bạn lập kế hoạch cho nguồn nội dung trong triển khai ban đầu của bạn, là nên kiểm tra nếu bất kỳ nội dung chính sử dụng loại tệp không được bao gồm. Nếu vậy, thêm các kiểu nội dung. Nếu một số loại tệp chứa hầu hết là nội dung không liên quan, bạn có thể quyết định để xóa bỏ bao gồm kiểu tệp cho phần mở rộng đó, loại trừ các tên tệp có phần mở rộng đó từ tìm kéo nội dung.

Khi bạn thêm kiểu tệp, bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn có một IFilter có thể được dùng để thu thập thông tin loại tệp. IFilters một số loại tệp sẵn dùng từ nhà cung cấp bên thứ ba, và nếu người phát triển phần mềm cần thiết có thể tạo IFilters cho các loại tệp mới.

Đầu trang

Lập kế hoạch tìm kéo điều cần cân nhắc đối với máy chủ cụm máy chủ

Ngoài việc thiết đặt được cấu hình ở mức SSP, một số thiết đặt quản lý bởi máy chủ cụm máy chủ người quản trị ảnh hưởng đến cách nội dung nguồn được tìm kéo. Xem các thiết đặt này trong khi lên kế hoạch tìm kéo.

Thiết đặt cấp độ cụm máy chủ có ảnh hưởng đến tìm kéo bao gồm:

 • Thiết đặt cấp độ cụm máy chủ tìm kiếm.

 • Trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc.

 • Dịch vụ cụm máy chủ.

 • Chia sẻ các dịch vụ cho nhiều cụm máy chủ triển khai.

Lập kế hoạch thiết đặt cấp độ cụm máy chủ tìm kiếm

Thiết đặt cấp độ cụm máy chủ tìm kiếm bao gồm các thiết đặt sau đây:

 • Địa chỉ email liên hệ

 • Thiết đặt proxy

 • Thiết đặt hết thời gian

 • Thiết đặt SSL

Địa chỉ email liên hệ là địa chỉ của người liên hệ với về tác động được tạo bởi nguồn tìm kéo nội dung. Địa chỉ này xuất hiện trong Nhật ký cho người quản trị của máy chủ có chứa địa chỉ bắt đầu, sao cho những người quản trị có thể liên hệ với người khác nếu ảnh hưởng của tìm kéo hiệu suất và băng thông là quá cao, hoặc các vấn đề xảy ra. Địa chỉ email liên hệ sẽ có một người hoặc bí danh theo dõi phù hợp với chuyên môn cần thiết và trạng thái sẵn sàng để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu. Bất kể việc tìm kéo nội dung được lưu trữ nội bộ tổ chức hay không, trả lời nhanh thời gian là quan trọng.

Thiết đặt proxy bao gồm máy chủ proxy để dùng khi tìm kéo nội dung. Máy chủ proxy để sử dụng tùy thuộc vào cấu trúc triển khai SharePoint của bạn và cấu trúc của máy chủ khác trong tổ chức của bạn. Thiết đặt hết thời gian được dùng để giới hạn thời gian tìm máy chủ đợi trong khi kết nối với dịch vụ khác. Thiết đặt SSL xác định xem chứng chỉ SSL phải trùng khớp để tìm kéo nội dung.

Lập kế hoạch trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc

Bạn sử dụng trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc để quản lý tải trên máy chủ được tìm kéo. Trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc giới hạn mức độ thường xuyên bạn yêu cầu tài liệu từ một trang trong khi tìm kéo, hoặc số lượng tài liệu yêu cầu của bạn tại một thời điểm.

Đối với nội dung trong tổ chức của bạn, bạn có thể phối hợp với người quản trị của các trang khác để thiết lập trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc dựa trên hiệu suất và khả năng của máy chủ. Cho các trang bên ngoài nhất phối hợp này là không có thể xảy ra, vì vậy thực hành tốt nhất là tìm kéo quá ít thay vì tìm kéo quá nhiều và nguy cơ làm mất quyền truy nhập vào tìm kéo nội dung liên quan.

Trong triển khai ban đầu, đặt trình tìm kéo ảnh hưởng đến các quy tắc để thực hiện như nhỏ ảnh hưởng đến trên máy chủ khác càng trong khi vẫn tìm kéo nội dung đủ thường đủ để thực hiện tìm kéo các giá trị.

Trong khi thao tác, bạn có thể điều chỉnh trình tìm kéo ảnh hưởng nào đến quy tắc dựa trên dữ liệu từ Nhật ký tìm kéo và trải nghiệm của bạn.

Lập kế hoạch cho nhiều máy chủ cụm máy chủ triển khai

Tổ chức quy mô lớn hơn mức độ thường xuyên lập kế hoạch triển khai với nhiều cụm máy chủ server dựa trên điều cần cân nhắc bảo mật hoặc cấu trúc. Ví dụ, một tổ chức có thể dùng một cụm máy chủ cho sản xuất nội dung và cụm máy chủ khác để phát hành nội dung trên internet. Ví dụ incluede một triển khai địa lý phân phối với cụm máy chủ cho mỗi công chính, hoặc một cụm máy chủ bổ sung cho một dự án mang tính bảo mật hoặc nhạy cảm phải được giữ lại khác với dự án khác.

Nếu bạn có nhiều hơn một cụm máy chủ, bạn sẽ phải lập kế hoạch cho các dịch vụ được chia sẻ như thế nào được cấu hình trên cụm máy chủ. Trên trang quản lý ứng dụng cho Trung tâm quản trị cho mỗi cụm máy chủ, trong phần Office SharePoint Server dịch vụ được chia sẻ, bạn có thể chọn tùy chọn để cấp hoặc cấu hình các dịch vụ được chia sẻ giữa cụm máy chủ. Bạn có thể cấu hình mỗi cụm máy chủ để sử dụng một trong ba tùy chọn:

 • Không tham gia vào các dịch vụ được chia sẻ giữa cụm máy chủ    Cụm máy chủ bằng cách dùng tùy chọn này không tham gia vào interfarm dịch vụ được chia sẻ, và dựa vào các dịch vụ được chia sẻ của một SSP trên cùng một cụm máy chủ. Đây là cấu hình điển hình cho một tổ chức nhỏ hoặc trung bình có một triển khai nhỏ bằng cách dùng một cụm máy chủ đơn máy chủ.

 • Cung cấp dịch vụ được chia sẻ sang cụm máy chủ khác    Cụm máy chủ cung cấp dịch vụ sang cụm máy chủ khác được thiết kế để quản lý interfarm dịch vụ được chia sẻ trong tổ chức quy mô lớn và thường có một công suất lớn hơn cụm máy chủ cho đơn vị hoặc tổ chức quy mô nhỏ hơn.

 • Tiêu thụ chia sẻ các dịch vụ khác cụm máy chủ    Cụm máy chủ đã sử dụng được chia sẻ dịch vụ là phân chia thường cụm máy chủ chạy phân chia trang cổng thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ ứng dụng. Các cụm máy chủ cũng có thể có SSPs riêng của họ, để có khi không sẵn dùng Trung tâm SSP, họ có thể dùng các dịch vụ sẵn dùng trên cụm máy chủ nội bộ.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×