Lập kế hoạch cho các truy vấn tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Nội dung này là nội dung sơ bộ bản phát hành sơ bộ phần mềm. Nó có thể chưa hoàn thành và có thể thay đổi.

Trong bài viết này

Lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm

Lập kế hoạch thiết đặt mức độ liên quan

Lập kế hoạch thuộc tính cho tìm kiếm

Lập kế hoạch cho dữ liệu sử dụng truy vấn tìm kiếm

Lập kế hoạch máy chủ tên ánh xạ

Lập kế hoạch tìm kiếm dựa trên cảnh báo

Lập kế hoạch từ khóa

Dùng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính

Người quản trị có thể cải thiện mức độ liên quan và bản trình bày của kết quả tìm kiếm bằng cách lập kế hoạch phải cấu hình thiết đặt quản trị tác động đến truy vấn tìm kiếm. Trong khi hiệu quả của truy vấn tìm kiếm liên tục được đánh giá trong các thao tác thường xuyên của bất kỳ triển khai của công nghệ và sản phẩm SharePoint, lên kế hoạch tốt trước khi triển khai ban đầu có thể tạo truy vấn tìm kiếm hiệu quả từ bắt đầu và trợ giúp để giảm chi phí quản trị tương lai. Người quản trị cho chia sẻ dịch vụ nhà cung cấp (SSPs) có thể lập kế hoạch được quản lý thuộc tính cho tìm kiếm để sử dụng trong các bản SSP, thiết đặt mức độ phù hợp cho site cụ thể và các phạm vi tìm kiếm người dùng trong các site qua SSP sử dụng để thu hẹp nội dung được bao gồm trong mỗi truy vấn tìm kiếm. Họ cũng có thể thay đổi bản trình bày các kết quả thông qua máy chủ tên ánh xạ, và tùy chỉnh của site Trung tâm tìm kiếm, hộp tìm kiếm và các tính năng tìm kiếm bản trình bày. Người quản trị tuyển tập trang có thể bổ sung các gói bằng cách lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm trang và từ khóa.

Lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm

Phạm vi tìm kiếm là các bộ lọc được áp dụng cho các kết quả để thu hẹp kết quả tìm kiếm dựa trên tập hợp con của nội dung được chọn cho các phạm vi theo người quản trị tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm cho phép mọi người bằng cách dùng Microsoft Office SharePoint Server 2007 để thực hiện tìm kiếm của họ thêm liên quan bằng cách tìm kiếm trong các tập hợp con của nội dung trong tuyển tập trang.

Chia sẻ tìm kiếm phạm vi được tạo ở mức SSP. Các phạm vi tìm kiếm được thiết kế để làm liên quan ở khắp tất cả các tuyển tập trang trong cùng một SSP và được chia sẻ với tất cả các tuyển tập trang.

Người quản trị tuyển tập trang quyết định mà được chia sẻ các phạm vi để sử dụng và làm thế nào để hiển thị chúng và cũng có thể tạo tuyển tập trang phạm vi tìm kiếm chỉ được dùng trong tuyển tập trang.

Khi lập kế hoạch sử dụng phạm vi tìm kiếm, bạn hãy xem kiến trúc thông tin của bạn để xác định rộng tập hợp nội dung mà mọi người có thể sẽ muốn tìm kiếm. Một số các tập hợp sẽ kéo dài kiến trúc thông tin của tuyển tập site, và một số sẽ kéo dài tập con các thông tin trong tuyển tập trang. Bạn quyết định xem để thực hiện việc phạm vi tìm kiếm được chia sẻ hoặc phạm vi tìm kiếm tuyển tập site dựa trên vị trí nội dung dạng trong kiến trúc thông tin.

Lập kế hoạch phạm vi được chia sẻ

Người quản trị SSP quản lý các phạm vi tìm kiếm được chia sẻ cho qua tất cả các site dùng cùng một dịch vụ được chia sẻ. Người quản trị SSP cũng có thể quản lý phạm vi tìm kiếm cho tuyển tập trang.

Người quản trị SSP có thể thực hiện các tác vụ sau đây:

 • Tạo và sửa phạm vi tìm kiếm được chia sẻ.

 • Xóa các phạm vi tìm kiếm.

 • Quản lý và lên lịch biên dịch của phạm vi tìm kiếm.

Chia sẻ phạm vi có phạm vi tìm kiếm được hiển thị và sẵn sàng để sử dụng bởi người quản trị cho tất cả các tuyển tập trang sử dụng cùng một tập hợp các dịch vụ được chia sẻ. Chia sẻ tìm kiếm phạm vi sẽ được thực hiện cho cơ quan của nội dung dựa trên khái niệm trong kiến trúc thông tin, cấu trúc site và nội dung nhu cầu về lập kế hoạch liên quan để tất cả mọi người trong nội dung phân được chỉ liên quan trong tuyển tập trang nhất định nên thể để cho phạm vi tìm kiếm lập kế hoạch ở mức tuyển tập trang.

Ví dụ, một tổ chức lớn có thể tạo một phạm vi được chia sẻ cho nội dung liên quan đến nhân sự, vì nhân sự là một phép chia lớn với nội dung liên quan để tất cả nhân viên trên một số trang SharePoint và đường kẻ của ứng dụng kinh doanh được xác định trong quá trình lập kế hoạch cấu trúc site và nội dung. Người quản trị tuyển tập trang của trang tài nguyên nhân có thể sử dụng phạm vi đó được chia sẻ, và cũng tạo phạm vi bổ sung cho tuyển tập site cho chính sách công ty và thông tin thuê mới vì đó là khái niệm cốt lõi xác định là phù hợp cho trang bộ sưu tập. Các phạm vi tuyển tập trang không tiện dưới dạng phạm vi được chia sẻ, vì mọi người tìm kiếm trong các site được dường như không muốn phạm vi được như vậy cụ thể.

Người quản trị SSP quyết định xem phạm vi được chia sẻ họ tạo phải xuất hiện trong nhóm Hiển thị được tạo bởi người quản trị trang cổng thông tin, chẳng hạn như danh sách thả xuống hộp tìm kiếm và trang tìm kiếm nâng cao. Phạm vi tìm kiếm được chia sẻ không được yêu cầu có thể thêm để hiển thị nhóm theo ý của người quản trị tuyển tập trang.

Phạm vi tìm kiếm được chia sẻ sau đây được tạo ra theo mặc định cho mỗi SSP:

 • Mọi người

 • Tất cả các site

Lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm cho tuyển tập trang

Cho mỗi tuyển tập trang, người quản trị tuyển tập site có thể thực hiện các tác vụ sau đây liên quan đến phạm vi tìm kiếm:

 • Sử dụng được chia sẻ phạm vi được tạo bởi người quản trị SSP.

 • Sao chép và sửa đổi một phạm vi được chia sẻ để dùng làm phạm vi tuyển tập trang.

 • Tạo, sửa và xóa bỏ phạm vi tìm kiếm cho tuyển tập trang.

 • Chọn cách hiển thị phạm vi tìm kiếm.

 • Giám sát trạng thái của phạm vi tìm kiếm.

Người quản trị tuyển tập trang không thể tạo hoặc thêm khớp quy tắc để chia sẻ phạm vi được cung cấp bởi người quản trị SSP, mặc dù họ có thể sao đôi một phạm vi được chia sẻ và sửa đổi bản sao. Họ có thể thêm mới khớp quy tắc cho các phạm vi tuyển tập trang.

Người quản trị SSP có thể thực hiện tất cả các tác vụ quản trị mà người quản trị tuyển tập trang có thể thực hiện.

Trong khi lập kế hoạch, mỗi người quản trị tuyển tập trang sẽ cần tạo phạm vi tìm kiếm dựa trên cấu trúc thông tin trong trang web. Theo mặc định, mỗi tuyển tập site có quyền truy nhập đến những người và tất cả các site chia sẻ phạm vi. Người quản trị có thể thêm phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn phạm vi được chia sẻ rất hữu ích cho người dùng của tuyển tập trang, rồi bổ sung các phạm vi bằng cách tạo phạm vi tìm kiếm cho tuyển tập trang.

Người quản trị tuyển tập trang có thể dùng Hiển thị nhóm để sắp xếp các phạm vi tìm kiếm nhóm bằng cách chúng Hiển thị trên trang. Theo mặc định, Office SharePoint Server 2007 cung cấp Hiển thị nhóm cho menu thả xuống hộp tìm kiếm và trang tìm kiếm nâng cao.

Lập kế hoạch quy tắc phạm vi tìm kiếm

Quy tắc phạm vi tìm kiếm sẽ được thêm vào phạm vi để xác định mức độ của từng phạm vi tìm kiếm.

Quy tắc được dựa trên thuộc tính, vị trí và nguồn nội dung của nội dung. Từng quy tắc kiểm tra tất cả nội dung cho một thuộc tính duy nhất, vị trí hoặc nguồn nội dung. Quy tắc mỗi ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm cho các phạm vi tìm kiếm chứa trong một trong ba cách:

 • Bao gồm    Mục khớp quy tắc này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, trừ khi một quy tắc sẽ loại bỏ chúng. Đây là tương đương với toán tử OR lô-gic.

 • Yêu cầu    Các mục khớp với quy tắc khác cũng phải khớp với quy tắc này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Đây là tương đương với toán tử lô-gic và.

 • Loại trừ    Các mục khớp với quy tắc này được loại trừ khỏi kết quả tìm kiếm ngay cả khi chúng khớp với quy tắc khác. Đây là tương đương với toán tử lô-gic và không.

Phạm vi tìm kiếm có chứa một hoặc nhiều quy tắc và nội dung phải khớp với tất cả quy tắc trong phạm vi tìm kiếm đang được chọn để được bao gồm trong kết quả tìm kiếm.

Sử dụng quy tắc dựa trên thuộc tính được quản lý

Quy tắc phạm vi tìm kiếm có thể dựa trên một giá trị cụ thể cho một thuộc tính được quản lý duy nhất trong lược đồ tìm kiếm. Mỗi mục nội dung được kiểm tra đối với giá trị cụ thể đó và được bao gồm hoặc loại trừ dựa trên quy tắc. Quy tắc dựa trên thuộc tính chỉ có thể được kiểm tra đối với toán tử là chính xác và không đối với các toán tử giả định chẳng hạn như chứa.

Ví dụ, một trang cổng thông tin bán hàng có thể tạo tuyển tập trang phạm vi tìm kiếm đối với mỗi doanh số của nó văn phòng bằng cách sử dụng Office bán hàng quản lý thuộc tính và thiết đặt giá trị cho quy tắc trong mỗi phạm vi giá trị cho office liên quan. Vì thuộc tính được quản lý này được dựa trên dữ liệu từ một ứng dụng theo dõi bán hàng, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm chỉ business dữ liệu kết quả tìm kiếm cho office bán hàng cho phạm vi đã chọn.

Khi bạn lập kế hoạch các thuộc tính được quản lý cho SSP của bạn, thật hữu ích nếu bạn có nghĩ về phạm vi tìm kiếm cùng một lúc. Để tạo một phạm vi tìm kiếm cho một tập hợp nội dung, bạn phải đảm bảo rằng có các thuộc tính của nội dung đó có thể được bao gồm trong khớp quy tắc.

Mỗi thuộc tính được quản lý trong SSP có thể được cung cấp dưới dạng một thuộc tính cho quy tắc phạm vi tìm kiếm, cho phạm vi tuyển tập site và phạm vi được chia sẻ. Chỉ các thuộc tính được quản lý cụ thể được thực hiện sẵn dùng cho các phạm vi tìm kiếm có thể dùng trong quy tắc phạm vi tìm kiếm.

Sử dụng quy tắc dựa trên vị trí

Bạn có thể tạo trùng khớp quy tắc dựa vào vị trí của nội dung. Một số cách dùng tình huống yêu cầu các quy tắc của loại này, bao gồm:

 • Tìm kiếm trên một nhóm thư viện tài liệu.

 • Tìm kiếm trong một tập hợp các thư mục trong một kho lưu trữ tài liệu lớn đơn lẻ, như khi tìm kiếm một kho lưu trữ công ty.

 • Tìm kiếm nội dung trên trang bên ngoài cho một đối tượng cụ thể.

 • Tìm kiếm nội dung trong máy chủ khác trong tổ chức của bạn.

Quy tắc mỗi chứa một địa điểm duy nhất, được xác định bởi một thư mục duy nhất, tên miền, hoặc máy chủ tên. Tùy thuộc vào tập hợp nội dung bạn muốn sẵn dùng trong một phạm vi tìm kiếm, bạn có thể thêm một hoặc nhiều quy tắc hợp cho đến khi tất cả các vị trí liên quan được bao gồm trong phạm vi tìm kiếm. Kiến trúc thông tin và lập kế hoạch cấu trúc trang sẽ cung cấp cả hai hướng dẫn trong quyết định vị trí nào bao gồm trong mỗi phạm vi tìm kiếm.

Sử dụng quy tắc dựa trên nguồn nội dung

Phạm vi tìm kiếm cũng có thể chứa các quy tắc dựa trên nội dung trong nguồn nội dung cụ thể. Lập kế hoạch nguồn nội dung của bạn sẽ xác định tập hợp nội dung dễ quản lý khi chúng trên nguồn nội dung riêng biệt.

Cho mỗi nguồn nội dung mà bạn lập kế hoạch, hãy cân nhắc xem nội dung chỉ mục theo đó nguồn nội dung này là nội dung nào tiện được nhóm lại với nhau trong một phạm vi tìm kiếm cho những người dùng tuyển tập trang. Nếu vậy, bạn có thể thêm quy tắc hợp cho nguồn nội dung đó.

Cũng xem xét nếu nguồn nội dung có thể chia nhỏ hơn cơ quan của người nội dung mà mọi người có thể muốn tìm kiếm. Nếu vậy, bạn có thể kết hợp nội dung nguồn khớp quy tắc với các quy tắc phù hợp để tạo một phạm vi hẹp hơn.

Bằng cách sử dụng quy tắc dựa trên nguồn nội dung, bạn có thể dễ dàng cho phép mọi người trong tuyển tập trang Trung tâm cho một tổ chức lớn tìm qua nội dung trên tuyển tập site cho nhỏ hơn dự án hoặc đơn vị. Để thực hiện điều này, người quản trị SSP thêm quy tắc khớp cho nguồn nội dung liên quan. Phạm vi tìm kiếm có thể được chia sẻ sao cho những người dùng bất kỳ tuyển tập trang trong một SSP có thể có khả năng tìm kiếm qua nội dung trên bất kỳ tuyển tập site nào khác trong phân Ví dụ, đây là hữu ích là tuyển tập site chia toàn với menu hộp tìm kiếm cho nhân sự tuyển tập trang.

Sử dụng nhiều quy tắc

Phạm vi tìm kiếm thường sẽ đơn giản phạm vi dựa trên một quy tắc khớp duy nhất. Nhưng không có nhiều lý do thuyết phục để sử dụng phạm vi tìm kiếm với nhiều quy tắc. Điều gì những lý do có chung là họ tìm kiếm để tạo phạm vi tìm kiếm dựa trên một chủ đề cụ thể hoặc khái niệm liên quan đến tập hợp nội dung. Để thực hiện điều này, bạn phải bao gồm một vài vị trí, một vài thuộc tính, hoặc kết hợp của vị trí và thuộc tính khái niệm liên quan.

Thay vì chỉ tạo phạm vi tìm kiếm một quy tắc cơ bản cho mỗi cả thuộc tính hoặc vị trí cuối cùng có thể có liên quan, tốt hơn là suy nghĩ về rộng khái niệm và sử dụng những để tạo một danh sách ngắn hơn các phạm vi tìm kiếm phức tạp cho mỗi trang bộ sưu tập. Sử dụng phạm vi phức tạp với nhiều quy tắc nhắm đến thư viện tài liệu cụ thể, chia sẻ tệp, máy chủ thư, nguồn dữ liệu, dựa trên đánh giá của kiến trúc thông tin của bạn.

Sử dụng quy tắc loại trừ

Khớp quy tắc loại trừ nội dung được tạo ra và lựa chọn giống như bất kỳ quy tắc nào khác được sử dụng trong phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn có thể muốn cân nhắc việc thực hiện như một bước riêng biệt. Lý do để loại trừ nội dung từ kết quả tìm kiếm có thể khác nhau đáng kể từ những lý do để bao gồm nội dung.

Phạm vi tìm kiếm tất cả các trang web có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu để bao gồm tất cả nội dung tuyển tập trang. Sau đó bạn có thể thêm quy tắc phù hợp với loại trừ nội dung để tạo phạm vi tìm kiếm là rộng nhưng không bao gồm một tập hợp kết quả tìm kiếm. Đôi khi sẽ dễ dàng hơn để sử dụng một tất cả các trang khớp quy tắc với quy tắc loại trừ tạo một phạm vi tìm kiếm phức tạp có chứa các quy tắc cho mỗi tập con của nội dung trên trang.

Ví dụ về lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm

Contoso Corporation có một bộ phận dịch vụ CNTT, một bộ phận dịch vụ khách hàng, và một phép chia bán hàng và tiếp thị. Phép chia mỗi có tuyển tập trang riêng của nó và cũng là một tuyển tập trang cổng thông tin Trung tâm cho công ty tin tức và tài nguyên nhân thông tin. Người quản trị SSP gói hoạt động dịch vụ tìm kiếm trên SSP duy nhất cho toàn bộ công ty. Theo mặc định, kết quả tìm kiếm trong tổ chức bạn sẽ bao gồm nội dung từ bất kỳ phép chia, vì đó là phạm vi tìm kiếm mặc định. Vì nội dung cho phép chia mỗi riêng biệt, nội dung sẽ được tìm kéo trong ba nguồn riêng biệt nội dung sao cho nó, Dịch vụ khách hàng và thông tin bán hàng và tiếp thị có tất cả thể cập nhật trên lịch biểu khác nhau.

Jacky Chen, người quản trị SSP, kế hoạch để tạo nguồn nội dung riêng biệt cho mỗi phép chia, dựa trên quy tắc bao gồm các nguồn nội dung. Cô ấy cũng kế hoạch để tạo nguồn nội dung cho các tài nguyên nhân ứng dụng nghiệp vụ theo dõi thông tin cho tất cả nhân viên, bằng cách dùng quy tắc dựa trên một nguồn dữ liệu nghiệp vụ nội dung. Mỗi người quản trị tuyển tập trang quyết định để bao gồm phạm vi mặc định được chia sẻ cho tất cả nội dung trong tổ chức, nhưng không có chúng lên kế hoạch sử dụng phạm vi nhân sự, ngay cả khi nó là một phạm vi được chia sẻ. Tùy chọn đó sẽ chỉ có sẵn từ menu thả xuống tìm kiếm trong tuyển tập trang cổng thông tin Trung tâm. Mỗi người quản trị tuyển tập trang cũng dự định thêm phạm vi tuyển tập site cho các tập hợp quan trọng của nội dung trong tuyển tập trang của họ. Ví dụ, người quản trị tuyển tập trang dành cho doanh thu và hoạt động tiếp thị gói tuyển tập trang để tạo phạm vi tìm kiếm cho nội dung liên quan đến mỗi dòng sản phẩm, dựa trên các thuộc tính được quản lý dữ liệu nghiệp vụ, hoạt động tiếp thị tài liệu, và nội dung khác, và vị trí của thư viện tài liệu và site nhóm có liên quan. Tất cả các nguồn nội dung, vị trí và thuộc tính được liệt kê trên các tính năng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính cho phạm vi tìm kiếm liên quan.

Phạm vi tìm kiếm của cả hai kiểu được xác định bởi một hoặc nhiều quy tắc liên quan đến vị trí tài liệu và thuộc tính. Nội dung có thể được bao gồm hoặc loại trừ khỏi phạm vi tìm kiếm bằng các quy tắc này.

Đầu trang

Lập kế hoạch thiết đặt mức độ liên quan

Thiết đặt mức độ liên quan ưu tiên các trang Web và các vị trí khác trong nguồn nội dung sao cho kết quả từ các trang có nhiều hơn hoặc ít hơn thể sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của kết quả tìm kiếm. Thiết đặt mức độ liên quan là một yếu tố trong kết quả tìm kiếm ưu tiên, và không lớn hơn tất cả các yếu tố khác chẳng hạn như từ khóa quản lý bởi người quản trị tuyển tập trang, các thuộc tính được quản lý cho việc tìm kiếm được quản lý người quản trị SSP, hoặc cân tự động áp dụng nội dung bằng công nghệ tìm kiếm. Người quản trị SSP áp dụng thiết đặt mức độ liên quan để tất cả các truy vấn thực hiện bằng SSP và có thể làm mới thiết đặt mức độ liên quan mà không cần tìm kéo lại nguồn nội dung. Người quản trị SSP có thể đặt trang vào một trong bốn cấp độ mức độ liên quan:

 • Ba có thẩm quyền mức: nhất có thẩm quyền mức hai có thẩm quyền, và mức thứ ba có thẩm quyền.

 • Một mức của site nhỏ liên quan.

Trang Web có thẩm quyền số được tính dựa trên cách có thẩm quyền chúng, với mỗi mức nhận cân xứng mức độ liên quan trọng. Theo mặc định, tất cả các trang mức cao nhất cho ứng dụng Web sẽ được thêm dưới dạng nhất có thẩm quyền. Bạn có thể di chuyển các trang mức cấp mức độ liên quan khác hoặc loại bỏ chúng khỏi thiết đặt mức độ liên quan hoàn toàn. Bạn cũng có thể thêm các site trong mỗi mức.

Các site nhỏ liên quan đang bị giảm xuống thấp hơn mức ưu tiên có số cân làm cho trang có thẩm quyền mức thứ ba, cùng.

Khi lập kế hoạch liên quan thiết đặt, hãy xem xét mục đích của mỗi trang, và xem lại các trang con và các site tìm kéo bằng nguồn nội dung. Nhóm trang có thẩm quyền thành ba mức theo mức độ quan trọng, các thiết đặt mức độ liên quan theo kế hoạch đối với mỗi trang các bản ghi trong các tính năng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính và đánh dấu tất cả các trang khác như ít liên quan.

Cách thực hành tốt để sử dụng khi lên kế hoạch thiết đặt mức độ liên quan bao gồm:

 • Site SharePoint và ứng dụng nghiệp Trung tâm đến quy trình kinh doanh ưu tiên cao sẽ thường có nhất có thẩm quyền.

 • Các site khuyến khích cộng tác hoặc hành động có thể sẽ thêm có thẩm quyền hơn site chỉ cung cấp thông tin.

 • Quy trình kinh doanh phụ có thể ở mức thứ hai hoặc thứ ba của trang có thẩm quyền.

 • Trang bên ngoài sẽ thường có ít có thẩm quyền, vì tổ chức của bạn không thể kiểm soát nội dung trên các trang.

 • Bạn không cần phải nhóm các mức độ liên quan của mỗi trang. Nó có thể sử dụng để chọn mức độ phù hợp cho một số nhỏ của trang mà bạn có thể biết nhất có thẩm quyền hoặc ít hơn liên quan, và điều chỉnh thiết đặt mức độ liên quan trong các thao tác chuẩn dựa trên phản hồi từ người dùng và các thông tin trong Nhật ký truy vấn và Nhật ký tìm kéo.

Kết quả tìm kiếm cho bất kỳ tuyển tập site có thể sửa đổi để tăng cấp nội dung cụ thể sao cho nó sẽ xuất hiện nổi bật hơn trong phản hồi về truy vấn sử dụng thuật ngữ tìm kiếm cụ thể. Mặc dù từ khóa được theo kế hoạch, triển khai và quản lý ở mức tuyển tập trang, đó là một ý kiến hay để đảm bảo bạn lập kế hoạch và thực hiện là nhất quán trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Đầu trang

Lập kế hoạch thuộc tính cho tìm kiếm

Trong Office SharePoint Server 2007, lược đồ mà bạn dùng để sắp xếp nội dung khuyên ảnh hưởng đến hiệu quả của tính năng tìm kiếm trong tuyển tập trang của bạn. Một cách hiệu quả triển khai Office SharePoint Server 2007. bắt đầu bằng cách tìm hiểu kiến trúc thông tin của tổ chức của bạn, và sau đó áp dụng đó tìm hiểu về lập kế hoạch các thuộc tính được quản lý tìm kiếm tuyển tập trang nội dung và dữ liệu nghiệp vụ bất kể loại tệp, và để tạo phạm vi tìm kiếm.

Chức năng tìm kiếm doanh nghiệp của Office SharePoint Server 2007 sử dụng một tổ hợp văn bản và các thuộc tính về mỗi tài liệu để đặt ưu tiên cho kết quả tìm kiếm. Quản lý tốt các thuộc tính cho tìm kiếm là quan trọng đối với cách cung cấp truy vấn tìm kiếm liên quan. Các thuộc tính của nội dung được dùng để xử lý truy vấn tìm kiếm, áp dụng phạm vi tìm kiếm và cá nhân hóa nội dung đôi khi được gọi là lược đồ tìm kiếm. Bằng suy nghĩ của tìm kiếm thuộc tính như là một phần của sơ đồ tổ chức, bạn có thể lập kế hoạch sử dụng thuộc tính qua các chia sẻ dịch vụ nhà cung cấp (SSP) để tạo một trải nghiệm tìm kiếm nhất quán toàn bộ nội dung trong tổ chức của bạn.

Khi bạn tìm kéo nội dung, bạn có thể tìm kéo các thuộc tính được liên kết với nội dung đó. Ví dụ về các thuộc tính được tìm kéo bao gồm siêu dữ liệu của ứng dụng khách của Office, trang Web và tài liệu từ các ứng dụng khác được sử dụng tổ chức của bạn, và dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và đường kẻ của ứng dụng kinh doanh được dùng bởi tổ chức của bạn.

Trong phiên bản trước của Microsoft SharePoint Portal Server, tất cả các thuộc tính được sử dụng khi tìm kiếm người, tài liệu hoặc site. Bạn có thể giảm sao chép thuộc tính bằng một số thuộc tính ánh xạ với các thuộc tính phổ biến, nhưng nhiều thuộc tính nhầm lẫn kết quả tìm kiếm vì chúng không được có liên quan. Vì vậy, có liên quan thuộc tính được khó tìm giữa các thuộc tính không liên quan nhiều.

Office SharePoint Server 2007 mitigates nhầm lẫn này bằng cách dùng thuộc tính được quản lý. Thuộc tính được quản lý là một bộ thuộc tính người quản trị SSP tạo vì các thuộc tính có liên quan để có kết quả tìm kiếm. Người quản trị SSP ánh xạ thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý được truy vấn tìm kiếm để đặt ưu tiên cho kết quả tìm kiếm trên phân

Người quản trị tuyển tập trang không thể thêm hoặc xem danh sách các thuộc tính được quản lý, nhưng những thuộc tính được quản lý có thể được dùng trong một số tác vụ quản trị tuyển tập trang, chẳng hạn như tìm kiếm phạm vi quản trị.

Bạn có thể tạo nội dung trên site của bạn dễ dàng tìm thấy theo kế hoạch cẩn thận sơ đồ của bạn và làm thế nào bạn thực hiện các thuộc tính được quản lý,

Lập kế hoạch được quản lý thuộc tính dựa trên cấu trúc thông tin

Là một phần của việc hoạch định trang web, bạn phân tích các nội dung và quy trình kinh doanh khóa của tổ chức của bạn, và sắp xếp nội dung này và các xử lý theo một nguyên tắc phân loại được gọi là một kiến trúc thông tin. Có nhiều cách để thực hiện điều này và các chi tiết của một kiến trúc thông tin và khoảng thời gian cần để chuẩn bị nó có thể khác nhau rộng rãi từ tổ chức để tổ chức. Một cách thực hiện để xác định khái niệm quan trọng là xem xét nội dung hiện có của bạn và siêu dữ liệu ưu tiên cao. Nếu bạn có quyền truy nhập vào một cụm kiểm tra trước khi triển khai hiện hoạt của Office SharePoint Server 2007, bạn có thể tìm kéo nội dung của bạn và xem những thuộc tính được tìm kéo xuất hiện, và sử dụng các thuộc tính để xác định một phần của kiến trúc thông tin của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức sẽ hưởng lợi từ lập kế hoạch một kiến trúc thông tin trên giấy trước cá nhân sắp xếp một triển khai, vì nó có thể giúp đỡ để tập trung lập kế hoạch của bạn và xác định nội dung và quy trình không phải là tổ chức như tốt khi họ có thể có.

Kiến trúc thông tin có thể hữu ích cho việc lập kế hoạch được quản lý thuộc tính. Mỗi khái niệm của bạn kiến trúc thông tin có khả năng có thể được thể hiện bằng một thuộc tính được quản lý. Nếu bạn xác định các thuộc tính được quản lý cho tất cả các khái niệm quan trọng trong kiến trúc thông tin, bạn sẽ có một sơ đồ hoàn thành các thuộc tính được quản lý thể hiện quan trọng nhất nội dung và quy trình kinh doanh trong tổ chức của bạn. Phím để tạo một sơ đồ hữu ích là xác định các khái niệm quan trọng nhất và tìm thuộc tính trong nội dung của bạn mà bạn có thể thêm lược đồ cho phép bạn tìm thấy nội dung liên quan khi tìm kiếm. Là chính xác khi ánh xạ thuộc tính tìm kéo với thuộc tính được quản lý để duy trì hiệu suất và tăng mức độ liên quan. Ánh xạ thuộc tính khác sẽ làm tăng kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung, và giảm hiệu năng cho phù hợp, vì vậy thật nên ánh xạ thuộc tính chỉ khi bạn đặc biệt tự tin liên quan của ánh xạ.

Bạn có thể đại diện cho các khái niệm theo nhiều cách khác trong khi thực hiện được không. Một số khái niệm được dùng để đề xuất cấu trúc tuyển tập trang và nội dung trong tuyển tập trang. Những người khác được sử dụng để tạo các thuật ngữ đặc biệt chẳng hạn như các từ khóa để tô sáng kết quả tìm kiếm liên quan.

Thật khó để khám phá các thuộc tính của nội dung không có đầu tiên tìm kéo nội dung. Do đó, hãy chờ để lập kế hoạch được quản lý thuộc tính cho đến khi bạn đã có một ý kiến hay nội dung của từng tuyển tập site. Sau đó, trên một máy chủ kiểm tra, bạn có thể tìm kéo tất cả nội dung sao cho bạn có một danh sách các thuộc tính được tìm kéo để so sánh với kiến trúc thông tin của bạn khi tạo thuộc tính được quản lý. Một phần để nhận ra là nó có thể khó để ánh xạ thuộc tính ngay cả sau khi tìm kéo nội dung vì thật khó để xác định kiểu nội dung hoặc ứng dụng dùng thuộc tính này. Nên là ánh xạ thuộc tính mà có vẻ như liên quan, và sau đó thực hiện các kết quả tìm kiếm liên quan để xem nếu kết quả dự kiến sẽ xuất hiện.

Nhiều thuộc tính được quản lý hữu ích nhất được tạo tự động khi Office SharePoint Server 2007 được cài đặt. Dùng các thuộc tính được quản lý làm điểm khởi đầu khi lập kế hoạch của bạn khác quản lý thuộc tính. Các thuộc tính bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tác giả

 • Nội dung

 • Mô tả

 • Container

 • Tên Site

 • Loại

 • Kích cỡ Tệp

 • Ngày sửa đổi cuối cùng

 • URL

 • ID tài liệu

 • Tiêu đề

Loại bỏ các thuộc tính thừa và trùng lặp bằng cách sử dụng ánh xạ thuộc tính

Một số thuộc tính khá cơ bản và có thể hiển thị dưới dạng các thuộc tính khác nhau trong các loại nội dung. Ví dụ bao gồm các tác giả và tiêu đề thuộc tính cho tài liệu hoặc thuộc tính nhóm hoặc phép chia cho mọi người. Thêm từng thuộc tính tác giả như một thuộc tính được quản lý riêng không có ý nghĩa, vì nó thêm bổ sung quản lý thuộc tính cơ sở dữ liệu mà không cần tăng mức độ liên quan. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm với các thuộc tính cơ bản trong quá trình lập kế hoạch là giảm sao chép bằng cách tạo một tập hợp các thuộc tính được quản lý và ánh xạ thuộc tính được tìm kéo với cùng một ý nghĩa với các thuộc tính trong tập hợp các thuộc tính được quản lý. Trong trường hợp thuộc tính tác giả, bạn có thể ánh xạ mỗi hình dạng duy nhất của một thuộc tính được tìm kéo đối với tác giả với thuộc tính được quản lý tác giả duy nhất.

Bạn có thể ánh xạ một hoặc nhiều hơn nữa tìm kéo thuộc tính vào một hoặc nhiều thuộc tính được quản lý. Bạn có thể chọn ưu tiên nhiều thuộc tính được tìm kéo để nếu nhiều hơn một thuộc tính được tìm thấy trong quá trình tìm kéo, chỉ giá trị của thuộc tính ưu tiên cao nhất được dùng cho các truy vấn dùng thuộc tính được quản lý hoặc thuộc tính. Nếu bạn không đặt ưu tiên cho thuộc tính được tìm kéo, giá trị cho tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ thuộc tính được quản lý được dùng cho các truy vấn, sao cho thuộc tính được quản lý sẽ trở thành đa giá trị. Một phương pháp hợp lý cho thuộc tính giá trị duy nhất là chọn thuộc tính được tìm kéo phổ biến nhất là thuộc tính được quản lý, và sau đó ưu tiên được ánh xạ thuộc tính theo mức độ thường xuyên chúng xảy ra. Bạn không luôn dễ dàng để xác định thuộc tính được tìm kéo thường xuyên nhất, mà một chiến lược là ưu tiên các thuộc tính mà bạn có thể biết được liên kết với thường được sử dụng các ứng dụng.

Khi bạn ánh xạ thuộc tính với các kiểu dữ liệu khác nhau, loại dữ liệu được quản lý thuộc tính được dùng bởi các tìm kiếm trong hầu hết các trường hợp.

Cẩn thận khi ánh xạ thuộc tính mà bạn không ánh xạ kém khớp hoặc thuộc tính không liên quan. Ánh xạ không chính xác thực sự có thể giảm mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm. Như thường lệ, nếu có thể kiểm tra kết quả tìm kiếm cho các thuộc tính được quản lý trước khi triển khai ban đầu và lập kế hoạch để xem lại dữ liệu sử dụng cho truy vấn tìm kiếm trong các thao tác thường để tinh chỉnh các thuộc tính, bạn có ánh xạ.

Thêm các thuộc tính để trình bày các khái niệm quan trọng trong kiến trúc thông tin

Các thuộc tính được tìm kéo rõ ràng có thể ánh xạ niệm trong kiến trúc thông tin không đã được ghi lại theo thuộc tính được quản lý hiện có. Cho mỗi khái niệm trong kiến trúc thông tin của bạn, hãy tự hỏi nếu không có một thuộc tính được tìm kéo đại diện cho các khái niệm này có thể được chuyển vào một thuộc tính được quản lý. Cho tất cả thuộc tính được tìm kéo, yêu cầu nếu không có chỗ cho nó trong kiến trúc thông tin. Nếu vậy, Cập Nhật kiến trúc thông tin và thực hiện thuộc tính được quản lý thuộc tính.

Ví dụ, một công ty có thể xác định dịch vụ khách hàng là một phím quy trình kinh doanh trong kiến trúc thông tin của nó. Khái niệm quan trọng liên kết với dịch vụ khách hàng trong kiến trúc thông tin có thể bao gồm khách hàng, là đại diện dịch vụ khách hàng và khách hàng dịch vụ khu vực. Có một dòng công việc ứng dụng theo dõi dữ liệu khách hàng và nhân viên và thuộc tính dữ liệu đó là khả năng ứng viên cho thuộc tính được quản lý sau khi chúng được đăng ký trong danh mục dữ liệu nghiệp vụ và tìm kéo như là một phần của nội dung nguồn dữ liệu nghiệp vụ. Bạn cũng có thể xác định các thuộc tính được tìm kéo cho các ứng dụng sẽ được ánh xạ với các thuộc tính được quản lý, ví dụ một khách hàng dịch vụ đại diện ID tài sản trong một ứng dụng dữ liệu riêng biệt, hoặc một tác giả tài sản cho một loại ứng dụng được sử dụng riêng bằng cách là đại diện dịch vụ khách hàng. Tìm kiếm truy vấn dùng thuộc tính hoặc thuật ngữ liên kết với thuộc tính đó sẽ bao gồm tìm kiếm kết quả cho tất cả các mục có chứa bất kỳ thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ đến khách hàng dịch vụ đại diện ID được quản lý thuộc tính.

Mỗi quy trình kinh doanh chính xác định trong kiến trúc thông tin sẽ có một tập hợp các kiểu tệp được nối kết hoặc ứng dụng dữ liệu nghiệp vụ có thể được dùng để xác định có khả năng quản lý thuộc tính.

Lưu ý rằng mặc dù nhiều khái niệm trong kiến trúc thông tin không được đại diện bởi thuộc tính, các khái niệm hữu ích trong quá trình lập kế hoạch cấu trúc site và thực hiện các tính năng tìm kiếm khác. Kiến trúc thông tin có thể xác định các thuộc tính được quản lý mà bạn bỏ qua, nhưng chỉ vì một khái niệm được liệt kê trong kiến trúc thông tin không có nghĩa là thuộc tính được quản lý cho khái niệm đó.

Lập kế hoạch cho thuộc tính dữ liệu nghiệp vụ trong sơ đồ

Là một phần của tìm kiếm dữ liệu nghiệp vụ lập kế hoạch, người quản trị SSP phải ánh xạ thuộc tính của ứng dụng kinh doanh với các thuộc tính trong sơ đồ. Các thuộc tính phải được chọn làm các thuộc tính được quản lý cho dữ liệu nghiệp vụ cho một ứng dụng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ về dịch vụ khách hàng được mô tả trước đây là ví dụ về ánh xạ thuộc tính dữ liệu công việc để quản lý thuộc tính được sử dụng tìm kiếm.

Sử dụng thuộc tính được quản lý trong phạm vi tìm kiếm

Mỗi thuộc tính được quản lý có thể được hiển thị ở dạng một thuộc tính cho quy tắc phạm vi tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về lập kế hoạch phạm vi tìm kiếm, hãy xem phần trên phạm vi tìm kiếm trong bài viết này.

Lập kế hoạch để tích hợp các thuộc tính cho các loại tệp mới bằng cách dùng bộ lọc

Office SharePoint Server 2007 sử dụng thể loại thuộc tính tìm kéo thuộc tính bằng các tài liệu trong mỗi thể loại. Thể loại thuộc tính bao gồm trình xử lý giao thức và bộ lọc sử dụng tìm kiếm khi nó lập chỉ mục nội dung. Trước khi bạn tìm kéo nội dung, bạn muốn liên kết với các thể loại thuộc tính hiệu quả nhất sẽ tìm thấy các thuộc tính được tìm kéo mà bạn cần có trước khi bạn tạo thuộc tính được quản lý.

Theo mặc định, Office SharePoint Server 2007 cung cấp các thể loại thuộc tính sau đây:

 • HTML

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • Mọi người

 • SharePoint

Nếu bạn thêm nội dung mà sử dụng bộ lọc khác nhau hoặc bộ xử lý giao thức, bạn có thể tạo một thể loại thuộc tính mới. Là một phần của quy trình lập kế hoạch ban đầu của bạn, bạn phải xác định những nội dung cần mới bộ lọc và bộ xử lý giao thức. Điều này có thể yêu cầu mã tùy chỉnh, khi một số bộ lọc và bộ xử lý giao thức sẽ sẵn có.

Đầu trang

Lập kế hoạch cho dữ liệu sử dụng truy vấn tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng dữ liệu sử dụng cho truy vấn tìm kiếm trong các thao tác thường xuyên để nhìn thấy các truy vấn thường được dùng trong tổ chức của bạn, để bạn có thể lập kế hoạch để thực hiện các tính năng để tăng hiệu quả và mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm. Trên trang quản trị dịch vụ chia sẻ, trong phần báo cáo sử dụng cổng thông tin, hãy bấm sử dụng báo cáo. Ghi nhật ký truy vấn tìm kiếm là một trong hai thiết đặt trên trang. Bạn có thể dùng dữ liệu sử dụng trong quá trình kiểm tra một triển khai để đặt ưu tiên cho các tính năng tìm kiếm để triển khai trong triển khai ban đầu. Bạn cũng có thể dùng các trang tính lập kế hoạch phát triển trước khi triển khai ban đầu để kiểm tra truy vấn thực tế tìm kiếm đối với gói của bạn. Điều này cho phép bạn đánh giá truy vấn tìm kiếm nào đều không hiệu quả và mà sẽ được thay đổi, cũng như thực hiện các tính năng tìm kiếm theo kế hoạch trước đó bạn không dùng như một phần trong triển khai ban đầu.

Đầu trang

Lập kế hoạch máy chủ tên ánh xạ

Máy chủ tên ánh xạ thay đổi cách hiển thị vị trí URL cho mỗi mục trong kết quả tìm kiếm. Máy chủ tên ánh xạ được đặt ở mức SSP cho tất cả nội dung nguồn tìm kéo theo SSP đó và được áp dụng bất cứ khi nào được thực hiện truy vấn. Bạn có thể muốn sử dụng máy chủ tên ánh xạ trong kịch bản sau đây:

 • Bạn muốn để tránh vấn đề truy nhập gây ra bởi nối kết tham chiếu đến cục bộ địa chỉ bằng cách ánh xạ chúng vào địa chỉ trên máy chủ.

 • Bạn muốn che khuất phức tạp URL trong kết quả tìm kiếm, vì vậy bạn thay thế chúng với tên ngắn gọn hơn trên máy chủ.

 • Lý do bảo mật, bạn muốn ẩn tên nguồn gốc của nội dung.

Sử dụng máy chủ tên ánh xạ chỉ khi bạn phải biết access hoặc hiển thị các vấn đề. Cho mỗi nguồn nội dung bạn lập kế hoạch, hãy cân nhắc nếu địa chỉ bắt đầu của nó chứa URL cục bộ, phức tạp URL mà bạn muốn đơn giản hóa cho người dùng của bạn, hoặc chỉ tới vị trí mà bạn muốn giúp giữ an toàn hơn. Trong hầu hết các trường hợp, lập kế hoạch cho máy chủ tên ánh xạ trước khi triển khai ban đầu sẽ có tối thiểu.

Đầu trang

Lập kế hoạch tìm kiếm dựa trên cảnh báo

Bạn có thể quyết định xem tìm kiếm dựa trên cảnh báo sẽ được kích hoạt cho người dùng trên mỗi phân Những người dùng cảnh báo tìm kiếm dựa trên có thể yêu cầu để được cảnh báo khi có thay đổi kết quả tìm kiếm đã lưu của họ. Hạn chế có bật tính năng tìm kiếm dựa trên cảnh báo là cảnh báo tìm kiếm dựa trên sử dụng tài nguyên máy chủ thư, và chúng cũng ảnh hưởng đến tải trên máy chủ truy vấn vì các truy vấn cho cảnh báo tìm kiếm dựa trên mỗi chạy mỗi lần một cảnh báo tìm kiếm được xử lý. Khi lập kế hoạch triển khai ban đầu, hãy cân nhắc các tài nguyên sẵn dùng cho các cảnh báo và khả năng mà những người dùng trang web của bạn sẽ dùng cảnh báo productively.

Trong khi thao tác, tìm kiếm dựa trên cảnh báo được tự động bất cứ khi nào nguồn nội dung được đặt lại để tránh gửi thông báo cho tất cả các cảnh báo tìm kiếm dựa trên. Người quản trị rồi phải bật lại tìm kiếm dựa trên cảnh báo.

Đầu trang

Lập kế hoạch từ khóa

Từ khóa là siêu dữ liệu được sử dụng để đặt ưu tiên cho nội dung trong quá trình tìm kiếm các truy vấn để hiển thị nội dung liên quan cao nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm. Mỗi từ khóa được thể hiện bằng một cụm từ khóa bao gồm một hoặc nhiều từ, một danh sách các thuật ngữ tìm kiếm some đồng nghĩa và một định nghĩa của thuật ngữ. Kết quả tìm kiếm bằng cách dùng chính xác cụm từ đó hoặc một trong các từ đồng nghĩa tăng cấp nội dung cụ thể trước đã chọn bởi người quản trị tuyển tập trang để chúng Hiển thị ở trên cùng của kết quả tìm kiếm. Kết quả liên kết với mỗi từ khóa được gọi là lựa chọn tốt nhất. Từ khóa được dùng để tô sáng hay tăng cấp kết quả tìm kiếm người quản trị đã xác định có liên quan hơn cho người dùng của từng tuyển tập site. Từ khóa xuất hiện trong phần Web cao-confidence bên cạnh kết quả tìm kiếm, và người dùng có thể bấm vào từ khóa để xem các định nghĩa đầy đủ, từ đồng nghĩa và lựa chọn tốt nhất.

Từ khóa thường được Cập Nhật và mở rộng cho mức độ liên quan lớn như là một phần của phép tính đang diễn ra. Tuy nhiên, để tăng cấp cộng tác cho nội dung chính nghiệp vụ và dữ liệu liên quan đến quy trình kinh doanh khóa, có thể hữu ích nếu bạn lập kế hoạch một tập hợp nhỏ ưu tiên cao từ khóa trước khi bắt đầu triển khai. .

Kiến trúc thông tin dùng để xác định từ khóa

Bạn có thể dùng kiến trúc thông tin được tạo bằng nội dung của bạn lên kế hoạch nhóm để xác định mức độ ưu tiên cao nội dung để thực hiện như từ khóa. Kiến trúc thông tin của bạn đã là danh sách phân cấp của thuật ngữ. Thật dễ thực hiện một số các điều khoản và nhanh chóng liên kết chúng với nội dung cụ thể và cao liên quan.

Nội dung liên quan là bất kỳ điều gì cụ thể mà bạn muốn mọi người nhìn thấy đầu tiên hoặc nhất nổi bật khi họ tìm kiếm bằng thuật ngữ tìm kiếm cụ thể. Ví dụ về nội dung liên quan cho mỗi khu vực khái niệm hoặc nội dung chính business bao gồm:

 • Tài liệu

 • Các site

 • Mọi người

 • Định nghĩa

 • Đã phê duyệt hoặc chính thức thuật ngữ có nghĩa là tương tự, nhưng không bao gồm trong thuật ngữ tìm kiếm được sử dụng trong truy vấn tìm kiếm.

Từ khóa cho tài liệu sẽ hữu ích nếu bạn khuyến khích người để xem các tài liệu chính cần thiết để cộng tác trên các quy trình kinh doanh khóa. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể có một mẫu đặc biệt cho báo cáo chi phí, và một từ khóa "báo cáo chi phí" sẽ quảng bá cho mẫu đó ở trên cùng của kết quả tìm kiếm. Không có từ khóa đó, mỗi nhân viên có thể dành vài phút yêu cầu đồng nghiệp của họ cho phù hợp URL hoặc duyệt web vào trang Web công ty. Với từ khóa, họ có thể nhanh chóng xác định vị trí mẫu và nhập chi phí của họ.

Từ khóa cho site được hữu ích để xác định vị trí của site cho các thông tin liên quan trong một tổ chức lớn. Ví dụ, "ngày lễ" có thể là một từ khóa được liên kết với tốt nhất cho site nhân sự về thời gian đã thanh toán cho nhân viên. Từ khóa giúp nhân viên nhanh chóng tìm hiểu về một ngày lễ là để họ có thể lập kế hoạch lịch trình làm việc của họ cho phù hợp.

Từ khóa giúp mọi người tìm thấy người khác, khuyến khích cộng tác giữa người trong tổ chức có kiến thức quan trọng để chia sẻ, hoặc chỉ khoảng quan trọng người trong công ty. Ví dụ, tiêu đề chẳng hạn như "CEO" có thể là một từ khóa được liên kết với giám đốc điều hành một công ty hoặc một người có thể là tốt nhất cho một từ khóa liên quan đến tổ chức của họ hoặc khu vực chuyên môn, chẳng hạn như "bộ phận hóa".

Từ khóa dựa trên định nghĩa là sử dụng cho ưu tiên cao khái niệm trong từng tuyển tập site. Cho từng ý tưởng chính, người quản trị tuyển tập trang có thể tạo một từ khóa để định nghĩa của từ khóa xuất hiện gần phía trên cùng của kết quả tìm kiếm. Ví dụ, một cổng thông tin bán hàng dành riêng cho bán một dòng cụ thể của sản phẩm có thể cung cấp định nghĩa cho mục chính trong dòng sản phẩm. Các định nghĩa có thể được dùng để hỗ trợ bán hàng đồng nghiệp tìm hiểu về sản phẩm của họ tốt hơn, hoặc định nghĩa có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên một trang cổng thông tin công cộng dành cho khách hàng.

Sử dụng thuộc tính từ khóa

Từ khóa được sắp xếp thành danh sách từ khóa giữ danh sách các từ khóa cụm từ. Các thuộc tính sau của từ khóa giúp để tô sáng nội dung:

 • Từ khóa cụm từ    Cụm từ khóa là chuỗi toàn bộ văn bản được dùng trong một truy vấn tìm kiếm và xác định các từ khóa. Khi người dùng nhập cụm từ khóa, kết quả tìm kiếm từ khóa xuất hiện. Khi kết quả xuất hiện, cụm từ khóa xuất hiện ở phía trên cùng của kết quả tìm kiếm.

 • Từ đồng nghĩa    Từ khóa mỗi có thể có một hoặc nhiều thuật ngữ được xác định là từ đồng nghĩa và cùng một kết quả tìm kiếm xuất hiện cho các từ đồng nghĩa như khi xuất hiện cho các cụm từ khóa. Cụm từ khóa Hiển thị ở trên cùng của kết quả tìm kiếm từ bất kỳ truy vấn nào bằng cách dùng một trong các số hạng some đồng nghĩa. Điều này rất hữu ích khi một số thuật ngữ tìm kiếm được dùng cho cùng một khái niệm cơ bản và nội dung, sao cho kết quả tìm kiếm được tổng hợp và không phân tán qua một số thuật ngữ tìm kiếm. Danh sách từ khóa bao gồm tất cả các từ đồng nghĩa được gọi là một từ điển đồng nghĩa. Từ điển đồng nghĩa cho Microsoft Office SharePoint Server 2007 là tương thích với từ điển đồng nghĩa cho SharePoint Portal Server 2003.

 • Định nghĩa    Từ khóa mỗi có thể có một hoặc nhiều định nghĩa và hiển thị kết quả tìm kiếm từ khóa định nghĩa bên cạnh các cụm từ khóa, trước khi bất kỳ kết quả tìm kiếm nào khác. Bạn cũng có thể bao gồm tiêu đề hoặc URL của nguồn cho định nghĩa, vì vậy thật nên xác định định nghĩa nguồn trong quá trình lập kế hoạch. Bạn thậm chí có thể có một bước riêng biệt trong quá trình lập kế hoạch để thiết kế một thuật ngữ của tất cả định nghĩa được dùng bởi các từ khóa trong từng tuyển tập site.

 • Tốt nhất    Các lựa chọn tốt nhất cho một từ khóa được tăng cấp thành phía trên cùng của kết quả tìm kiếm cho truy vấn bằng đó tìm kiếm, ngay bên dưới định nghĩa cho từ khóa nếu có một. Tài liệu cụ thể, site, và mọi người với chuyên môn khái niệm liên kết với một thuật ngữ tìm kiếm là ví dụ phổ biến lựa chọn tốt nhất. Cách tốt nhất là nhiều hơn một URL. Điều quan trọng cần cân nhắc các tiêu đề và mô tả của từng tốt nhất trong nội dung lập kế hoạch để tăng mức độ liên quan và tính khả dụng của mỗi tốt nhất là. Bạn có thể liên kết tối đa 25 lựa chọn tốt nhất với mọi từ khóa trong giao diện người dùng quản trị, và nhiều hơn nữa với mô hình đối tượng, nhưng nó là một ý kiến hay không quá mức lựa chọn tốt nhất. Nội dung tốt lập kế hoạch với một tổ chức thông tin kiến trúc sẽ giúp bạn xác định một số lựa chọn tốt nhất phù hợp cho mỗi từ khóa cân bằng số kết quả với tìm kiếm liên quan.

Lưu ý rằng không giống như trong các phiên bản trước của SharePoint Portal Server, từ khóa được không bị ảnh hưởng bởi quyền bảo mật và tất cả người đọc trên tuyển tập trang có thể nhìn thấy tất cả các lựa chọn tốt nhất và từ khóa cho tuyển tập site đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. từ khóa có nghĩa là có mức ưu tiên cao kết quả cho tất cả người dùng. Nếu bạn muốn hướng nội dung tới người dùng nhất định dựa trên quyền của họ, bạn có thể sử dụng thông tin người xem và phần Web mục tiêu ở vị trí thích hợp trên tuyển tập trang.

Lập kế hoạch từ khóa

Điều quan trọng để lập kế hoạch từ khóa trước để giúp đảm bảo nhất quán từ khóa trong tổ chức của bạn, ngay cả khi từ khóa được thực hiện ở cấp tuyển tập trang là. Bằng cách dùng một kiến trúc thông tin duy nhất để xác định của bạn khái niệm quan trọng, kết hợp nội dung nhất định bằng các tuyển tập site, và rồi lập kế hoạch từ khóa cho kiến trúc thông tin liên quan trong từng tuyển tập trang, bạn tránh sao chép và nhầm lẫn từ khóa và tăng mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm trong các tổ chức của bạn.

Lựa chọn tốt nhất từ khóa xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thậm chí nếu nội dung chưa được tìm kéo, miễn là người xem kết quả có quyền truy nhập nội dung. Đây là lý do nào khác để lập kế hoạch từ khóa trong triển khai ban đầu, sao cho ưu tiên cao nội dung có thể không sẵn dùng trong các giai đoạn đầu của một triển khai trước khi tất cả các nguồn nội dung có được tìm kéo. Trong trường hợp hiếm nơi nội dung không nên tìm kéo vì tìm kiếm thiếu IFilter liên quan hoặc cho bất kỳ lý do nào kỹ thuật khác, bạn có thể dùng từ khóa lựa chọn tốt nhất để tạo nội dung dễ dàng tìm thấy ngay cả khi nó đã chưa được tìm kéo.

Dưới dạng với các phần khác của trình lập kế hoạch, bạn sẽ có khóa mọi người ở mỗi cấp của tổ chức lập kế hoạch từ khóa cho tuyển tập trang của họ. Những người sẽ sử dụng cùng một gói đăng ký toàn bộ nội dung, phù hợp cho nội dung trên các tuyển tập site mà họ có kế hoạch. Ở mỗi giai đoạn của quy trình sẽ xảy ra trong hình sóng theo thời gian, mỗi bộ trình lập kế hoạch nội dung có thể giao tiếp với nhau để giữ nhất quán trong gói tổng thể.

Trong tổ chức nhỏ, nội dung lập kế hoạch nhóm có thể sẽ có nhỏ và ngăn nắp xung quanh một tuyển tập trang đơn và lập kế hoạch cho các từ khóa có thể được tổ chức chỉ một hoặc hai mọi người. Trong tổ chức quy mô lớn, bạn muốn bao gồm trình lập kế hoạch kinh doanh và người quản trị ở từng cấp để bảo đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu kinh doanh là địa chỉ, vì vậy hơi lớn hơn lập kế hoạch nhóm thường hữu ích.

Không phải tất cả các từ khóa sẽ được lên kế hoạch trước khi triển khai. Vai trò của nội dung của bạn lên kế hoạch nhóm là xác định các khái niệm ưu tiên cao có liên quan nhiều nhất để tìm kiếm truy vấn trong tổ chức của bạn, sao cho tìm kiếm truy vấn có liên quan đến người dùng từ ngày đầu tiên trong triển khai của bạn. Sau đó họ có thể xác định các liên hệ cho mỗi từ khóa ai có thể hoặc không thể mọi người trên kế hoạch nhóm. Sau khi triển khai, người quản trị tuyển tập trang có thể bung rộng danh sách từ khóa sau khi xác định thuật ngữ tìm kiếm phổ biến trong Nhật ký truy vấn.

Trong giai đoạn lập kế hoạch, người quản lý danh sách từ khóa nên cân nhắc việc làm thế nào từ khóa phù hợp với truy vấn. Từ khóa phải khớp với chuỗi đầy đủ của thuật ngữ tìm kiếm chính xác, và không phải dùng cú pháp đặc biệt chẳng hạn như + và -. Điều này ngăn không cho lợi nhiều danh sách của các từ khóa cho truy vấn tìm kiếm cùng, hợp lý hóa kết quả tìm kiếm. Vì điều này, bạn phải xem xét cẩn thận từ đồng nghĩa sao cho từ khóa thực sự phù hợp với nội dung liên quan mà không khớp với nội dung không liên quan.

Bạn cũng phải cân nhắc từ khóa khớp trong các truy vấn tìm kiếm cho mỗi tuyển tập site, và không thể được loại trừ theo phạm vi tìm kiếm thu hẹp kết quả tìm kiếm. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch cho các phạm vi tìm kiếm, vì vậy nhất nội dung trình lập kế hoạch và người quản trị sẽ gói thực hiện những tính năng như là một phần của cùng một quy trình.

Lập kế hoạch càng bạn thực hiện trước khi triển khai, quản lý ít hơn sẽ là cần thiết trong các thao tác ngày.

Lập kế hoạch quản lý từ khóa

Chi tiết quản lý từ khóa hầu hết là liên quan đến các hoạt động hàng ngày của tuyển tập trang của bạn, nhưng có một số khía cạnh khác của quản trị là giá trị xem xét trong quá trình lập kế hoạch.

Mỗi từ khóa tìm kiếm có các thuộc tính bổ sung sau đây:

 • Liên hệ

 • Ngày bắt đầu, xem lại và hết hạn

Liên hệ cho mỗi từ khóa là người cần được liên hệ khi một từ khóa hết hạn. Liên hệ có thể không trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý từ khóa. Nội dung trình lập kế hoạch cho mỗi tuyển tập site nên cân nhắc ai sẽ quản lý từ khóa sau khi triển khai ban đầu và bao gồm ít nhất một số người trong trình lập kế hoạch xử lý ở mức tuyển tập trang.

Vòng đời của từ khóa cũng là quan trọng cần cân nhắc. Từ khóa có thể được yêu cầu để đi đến phê duyệt trước khi chúng ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm và có thể được đặt để bắt đầu hoặc hết hạn sau một khoảng thời gian. Từ khóa ưu tiên cao được xác định trong quá trình lập kế hoạch ban đầu được dường như không thể tạm thời, ngoại trừ nội dung liên quan đến những người dùng tuyển tập trang trong triển khai ban đầu. Tuy nhiên, một phần của quy trình lập kế hoạch dự đoán ai sẽ đưa ra quyết định về từ khóa trong tương lai. Thực hiện các quyết định trong quy trình lập kế hoạch có thể cải thiện chuyển tiếp sang thông thường hoạt động của tuyển tập trang, và tăng cấp sử dụng nhất quán và hiệu quả từ khóa trong tương lai.

Vì URL từ khóa được liên kết với tốt nhất, bạn có thể dùng cùng một tốt nhất cho nhiều hơn một từ khóa. Nếu tốt nhất đã tồn tại, bạn có thể thêm nó vào bất kỳ từ khóa mà không cần phải nhập thuộc tính lại và có thể giới thiệu thừa lựa chọn tốt nhất. Bạn cũng có thể thay đổi URL cho đó tốt nhất cho tất cả các từ khóa sử dụng cùng một lúc. Điều này cho phép để dễ dàng di chuyển nội dung vào một trang mới. Đây là đặc biệt hữu ích nếu bạn đang dùng một site kiểm tra trong quá trình lập kế hoạch và trước khi triển khai ban đầu.

Bằng cách sử dụng mô hình đối tượng, bạn cũng có thể nhập và xuất các từ khóa giữa tuyển tập site dưới dạng bảng tính Excel, vì vậy nếu một số lựa chọn tốt nhất áp dụng cho các tuyển tập site khác, bạn có thể cùng một kế hoạch và triển khai trên tất cả các tuyển tập site có liên quan. Điều này cũng cho phép người quản lý từ khóa cho tuyển tập trang ở các phân chia hoặc dự án mức để đề nghị lựa chọn tốt nhất cho một tuyển tập site Trung tâm trong môi trường dịch vụ được chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý từ khóa, hãy xem hướng dẫn thao tác cho Office SharePoint Server 2007.

Đầu trang

Dùng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính

Các tính năng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính có cột cho mỗi nhiệm vụ quản trị tìm kiếm chính bạn lập kế hoạch cho ban đầu triển khai. Đối với mỗi phạm vi tìm kiếm bạn lập kế hoạch trong triển khai ban đầu, ghi lại các quy tắc có liên quan, liệt kê từng thuộc tính, vị trí và nguồn nội dung được dùng bởi bất kỳ quy tắc hợp cho các phạm vi tìm kiếm. Đảm bảo rằng mỗi nguồn nội dung được liệt kê trong phần nguồn nội dung của các tính năng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính, mỗi vị trí được sử dụng quy tắc được bao gồm trong cấu trúc trang lên kế hoạch trang tính, và mọi thuộc tính liệt kê được bao gồm trong tìm kiếm lập kế hoạch trang tính thuộc tính.

Người quản trị lập kế hoạch triển khai ban đầu của Office SharePoint Server 2007 nên ghi bộ thuộc tính được quản lý kế hoạch cho dịch vụ tìm kiếm cho mỗi SSP được dùng trong triển khai, ban đầu. Các thuộc tính tìm kiếm lập kế hoạch trang tính chứa một danh sách các thuộc tính quản lý cho mỗi phân Nơi các thuộc tính được tìm kéo được xác định trong quá trình lập kế hoạch, các thuộc tính được liệt kê trong cột bên cạnh mỗi thuộc tính được quản lý. Nhiều trong các thuộc tính được tìm kéo có thể tìm thấy bằng cách xem các thuộc tính của ứng dụng dữ liệu nghiệp vụ và các thuộc tính được hiển thị trong ứng dụng cho kiểu nội dung chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word hoặc bảng tính Excel. Nếu bạn có quyền truy nhập vào máy chủ kiểm tra, bạn có thể tìm kéo nội dung ưu tiên cao và sử dụng các thuộc tính được tìm kéo xuất hiện để giúp lên kế hoạch và ghi lại thông tin ánh xạ trên trang tính lập kế hoạch. Một trang tính hiệu quả phản ánh tốt lập kế hoạch tìm kiếm thuộc tính là tham chiếu rất hữu ích khi bạn bắt đầu tìm kiếm để triển khai.

Bạn có thể ghi lại danh sách các từ khóa và các từ khóa cụm từ, từ đồng nghĩa, mô tả và mô tả nguồn và lựa chọn tốt nhất cho các từ khóa đó, trong phần thích hợp của các tính năng tìm kiếm lập kế hoạch trang tính. Trang tính này có thể được sử dụng trong quá trình ban đầu triển khai và cấu hình để quyết định lập kế hoạch của bạn đúng cách thực hiện, và bạn có thể đặt ưu tiên cho giữa các gói khác nhau. Bất kỳ từ khóa nào bạn không thực hiện trong triển khai ban đầu vẫn sẽ được ghi lại trên trang tính và có thể được triển khai trong một phần của phép tính đang diễn ra.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×