Lấy dữ liệu ngoài từ trang Web

Bạn có thể tạo hoặc chạy một Truy vấn Web để truy xuất văn bản hoặc dữ liệu từ một Trang web. Các Trang web thường chứa thông tin hoàn hảo để phân tích trong Excel. Tùy theo nhu cầu của mình, bạn có thể truy xuất dữ liệu có thể làm mới. Có nghĩa là, bạn có thể cập nhật dữ liệu trong Excel theo dữ liệu mới nhất trên Trang web. Hoặc bạn có thể truy xuất dữ liệu từ một Trang web và duy trì dữ liệu ở trạng thái tĩnh trong trang tính.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2010 trở lên, bạn có thể sử dụng trải nghiệm Nhận & Chuyển đổi (Power Query) của Excel để kết nối vào một Trang web.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về cách nhận dữ liệu ngoài từ một Trang web

Tạo và chỉnh sửa một Truy vấn web

Tạo một truy vấn có tham biến Truy vấn web

Sao chép dữ liệu từ một Trang web

Chạy tệp Truy vấn web đã lưu

Làm Trang web chuyển hướng Truy vấn web đến một nguồn dữ liệu khác

Sự cố: Tôi đang gặp sự cố về sắp xếp, lọc hoặc tìm kiếm dữ liệu ngoài từ một Truy vấn web

Tìm hiểu thêm về cách nhận dữ liệu ngoài từ trang web

Bạn có thể sử dụng Truy vấn web để truy xuất dữ liệu có thể làm mới được lưu trữ trên mạng nội bộ hoặc trên Internet, chẳng hạn như một bảng đơn, nhiều bảng hoặc toàn bộ văn bản trên một Trang web. Sau đó, bạn có thể phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng trong Excel. Ví dụ: bạn có thể truy xuất và cập nhật báo giá chứng khoán từ một Trang web công cộng hoặc truy xuất và cập nhật bảng thông tin bán hàng từ Trang web công ty.

Các truy vấn web đặc biệt hữu ích cho việc truy xuất dữ liệu nằm trong các bảng hoặc khu vực được định dạng trước. (Bảng được xác định bằng thẻ <TABLE> HTML. Các khu vực đã định dạng trước thường được xác định bằng thẻ HTML <PRE>.) Dữ liệu đã truy xuất không bao gồm ảnh, chẳng hạn như hình ảnh .gif, cũng như không bao gồm nội dung tập lệnh.

Để tạo một Truy vấn web, bạn cần quyền truy nhập vào World Wide Web (WWW) thông qua mạng nội bộ của công ty hoặc thông qua một modem trên máy tính hoặc mạng của bạn. Hoặc bạn có thể tạo một truy vấn dựa vào các tệp HTML hoặc XML cục bộ.

Truy vấn web mẫu

Một số Truy vấn web mẫu được cài đặt kèm theo Microsoft Office Excel 2007. Theo mặc định, các truy vấn này nằm trong thư mục \Tệp Chương trình\Microsoft Office\Office12\TRUY VẤN trên ổ đĩa cứng của bạn:

 • Chỉ mục Chuyên ngành của MSN MoneyCentral Investor.iqy

 • Tỷ giá Tiền tệ của Nhà đầu tư MSN MoneyCentral.iqy

 • Báo giá Chứng khoán của MSN MoneyCentral Investor.iqy (một truy vấn có tham biến truy vấn web)

Các cách để lấy dữ liệu ngoài

Nếu bạn đang sử dụng Excel, bạn có thể nhập dữ liệu bắt nguồn từ một Trang web bằng cách sử dụng hộp thoại Truy vấn Web Mới. (Ở tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Ngoài, bấm vào Từ Web.)

Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer, có hai cách để lấy dữ liệu ngoài vào Office Excel:

 • Sử dụng các lệnh sao chép và dán quen thuộc để mang dữ liệu từ một Trang web vào một trang tính Excel. Khi bạn dán dữ liệu Trang web vào Excel, bạn có thể duy trì dữ liệu ở trạng thái tĩnh hoặc đặt thuộc tính có thể làm mới bằng cách bấm Tùy chọn Dán Ảnh nút rồi bấm Tạo Truy vấn Web Có thể làm mới.

 • Bấm chuột phải vào Trang web, rồi bấm Xuất sang Microsoft Excel trên menu lối tắt. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại Truy vấn Web Mới.

Ghi chú: Bạn cũng có thể mở mọi tệp HTML, tệp MHTML hoặc tệp XML đúng định dạng trong Excel. Khi bạn mở một tệp HTML hoặc MHTML, bạn sẽ tải được toàn bộ Trang web nhưng bạn có thể mất một số định dạng, tập lệnh, tệp hình ảnh (chỉ HTML) hoặc danh sách dữ liệu trong một ô đơn. Khi bạn mở một tệp XML, bạn sẽ có tùy chọn áp dụng một hoặc nhiều biểu định kiểu được tham chiếu. Trong cả hai trường hợp, dữ liệu đều không thể làm mới.

Tạo truy vấn có tham biến truy vấn Web

Truy vấn có tham biến là một truy vấn nhắc thao tác nhập mỗi lần bạn chạy truy vấn. Bạn có thể tạo một truy vấn có tham biến Truy vấn web bằng cách chỉnh sửa một tệp Truy vấn web đã lưu (.iqy). Ví dụ: một Truy vấn web nhận báo giá chứng khoán từ Trang web có thể nhắc bạn về giá trị tham số, như ký hiệu chứng khoán, mỗi khi bạn chạy truy vấn có tham biến Truy vấn web.

Truy vấn có tham biến Truy vấn web dựa trên một chuỗi truy vấn URL gồm một hoặc nhiều cặp tên/giá trị được gắn thêm vào cuối URL. Một số Website sử dụng chuỗi truy vấn URL để thay đổi nội dung của một Trang web. Một chuỗi truy vấn URL có định dạng sau giống với ví dụ sau đây hiển thị: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

URL của Trang web

2

?

Ký tự dấu chấm hỏi (?) bắt đầu chuỗi truy vấn URL.

3

<Name>

Tên trong ví dụ này là Báo giá.

4

=

Ký tự dấu bằng (=) phân tách tên với giá trị.

5

<Val>

Giá trị trong ví dụ này là MSFT.

Nếu bạn đang có hai hoặc nhiều cặp tên/giá trị, tách biệt các cặp bằng ký tự dấu và (&). Ví dụ: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<Name>=<Val>

Cặp tên/giá trị đầu tiên là Báo giá=MSFT.

2

&

Ký tự dấu và (&) phân tách từng cặp tên/giá trị.

3

<Name>=<Val>

Cặp tên/giá trị thứ hai là Báo giá=IBM.

Bạn đặt một truy vấn có tham biến Truy vấn web dựa trên một chuỗi truy vấn URL bằng cách sử dụng định dạng sau đây. Ví dụ: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<Name>

Tên trong ví dụ này là Ký hiệu.

2

=

Ký tự dấu bằng (=) phân tách tên với tham số và chuỗi lời nhắc.

3

"Tham số"

Tên của tham số, được bao quanh bằng dấu ngoặc kép Excel sử dụng để xác định tham số trong hộp thoại Tham số, trong ví dụ này là Ký_hiệu_Chứng_khoán.

4

,

Ký tự dấu phẩy (,) phân tách tham số với lời nhắc.

5

"Lời nhắc"

Lời nhắc, được bao quanh bằng dấu ngoặc kép Excel hiển thị trong hộp thoại Nhập ký hiệu chứng khoán:, trong ví dụ này là Nhập ký hiệu chứng khoán:.

6

[...]

Ký tự dấu ngoặc vuông mở ([]) và dấu ngoặc vuông đóng (]) phân tách chuỗi lời nhắc.

Chuyển hướng các Truy vấn web đến các nguồn dữ liệu khác

Nếu bạn là tác giả Trang web, bạn có thể tăng mức độ tin cậy dữ liệu mà người dùng truy xuất từ các trang của bạn bằng cách chuyển hướng các truy vấn web từ Excel đến một nguồn dữ liệu, như tệp XML hoặc văn bản.

Ví dụ: nếu trang HTML chứa bảng báo giá chứng khoán mà dữ liệu bảng đó có thể được sử dụng trong Truy vấn web, ngay cả khi dữ liệu được kéo từ một nguồn dữ liệu khác. Hoặc nếu bạn đang trỏ đến bảng trên site Dịch vụ Windows SharePoint tóm tắt trạng thái dự án, bạn có thể tạo một Truy vấn web để kéo dữ liệu từ danh sách trạng thái bảng cái.

Chuyển hướng này có hai lợi thế chính. Trước tiên, Trang web HTML bạn đang nhập có thể được định dạng để xem, ngay cả khi dữ liệu được tối ưu hóa để phân tích (ví dụ: theo định dạng XML). Thứ hai, dạng xem HTML của dữ liệu có thể được chia thành các trang dữ liệu (ví dụ: 20 kết quả một lần) nhưng Truy vấn web có thể được chuyển hướng đến bộ dữ liệu đầy đủ.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML với thẻ TABLE, PRE, XMP, LISTING hoặc PLAINTEXT để xác định vị trí lưu trữ dữ liệu cơ sở. Các tác giả Trang web có thể sử dụng thuộc tính chuyển hướng này, o:WebQuerySourceHRef, để liệt kê URL nguồn dữ liệu, sao cho các Truy vấn web có thể liên kết đến dữ liệu nguồn cơ sở. Thuộc tính chuyển hướng này được xác định trong không gian tên Microsoft Office để tránh xung đột với các thuộc tính chuyển hướng khác. Nguồn dữ liệu có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu Truy vấn web được hỗ trợ, như HTML, Văn bản hoặc XML. Khi sử dụng thuộc tính này, bạn không cần phải lo lắng về việc nhận nội dung chính xác khi bạn làm mới. Truy vấn web chứa thông tin về đường dẫn đến nguồn dữ liệu và có thể kéo dữ liệu đã cập nhật trực tiếp từ nguồn đó.

Đầu Trang

Tạo và chỉnh sửa một truy vấn Web

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau đây để tạo một Truy vấn web mới hoặc chỉnh sửa một Truy vấn web hiện có:

  Tạo một Truy vấn web mới    

  1. Thực hiện một trong hai thao tác sau:

   • Trong Office Excel, ở tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Ngoài, bấm vào Từ Web.

   • Trong trình duyệt, duyệt đến Trang web bạn muốn truy vấn dữ liệu, bấm chuột phải vào Trang web, rồi bấm Xuất sang Microsoft Excel trên menu lối tắt.

    Hộp thoại Truy vấn Web Mới sẽ xuất hiện.

  2. Trong hộp thoại Truy vấn Web Mới, nhập URL của Trang web bạn muốn lấy dữ liệu. Bạn có thể nhập URL, dán URL từ một địa chỉ đã sao chép hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách Địa chỉ rồi chọn một địa chỉ được dùng gần đây.

   Ghi chú: Độ dài tối đa của một URL là 255 ký tự.

  3. Bấm Thực hiện.

   Chỉnh sửa Truy vấn web hiện có    

  4. Ở tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Kết nối.

   Ảnh Ribbon Excel

  5. Trong hộp thoại Kết nối Sổ làm việc, chọn Truy vấn web, rồi bấm Thuộc tính.

  6. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm tab Định nghĩa, rồi bấm Chỉnh sửa Truy vấn.

 2. Bấm vào Chọn một Bảng nút bên cạnh các bảng bạn muốn nhập hoặc bấm vào nút Chọn một Bảng ở góc trên bên trái của trang để nhập toàn bộ trang.

  Mẹo: Nếu không có Chọn một Bảng nút nào bên cạnh các bảng trên trang, bấm Hiển thị Biểu tượng Ẩn biểu tượng ở đầu hộp thoại để hiển thị.

 3. Để đặt các tùy chọn định dạng và nhập về cách dữ liệu được trả về, bấm Tùy chọn, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây trong hộp thoại Tùy chọn Truy vấn Web:

  1. Trong mục Định dạng, bấm vào một trong những mục sau:

   • Không có     Tùy chọn này không trả về định dạng nào trên Trang web bạn đang truy vấn, chỉ trả về văn bản. Định dạng hiện có trên trang tính sẽ được áp dụng.

   • Chỉ định dạng văn bản phong phú     Tùy chọn này trả về kiểu định dạng Office Excel có thể tái tạo gần giống nhất, như kiểu phông. Không bao gồm định dạng HTML, chẳng hạn như định dạng siêu kết nối.

   • Định dạng HTML đầy đủ     Tùy chọn này trả về mọi định dạng HTML Excel hỗ trợ, như định dạng kết nối. Tùy chọn này sẽ xóa hộp kiểm Bảo lưu định dạng ô trong hộp thoại Thuộc tính Dải Dữ liệu Ngoài.

  2. Trong mục Nhập cài đặt cho khối <PRE> định dạng trước, chọn một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Nhập khối <PRE> vào cột      Khối dữ liệu được bao quanh bằng các thẻ <PRE> sẽ được nhập vào từng cột riêng lẻ trong trang tính. Xóa hộp kiểm này để trả dữ liệu về một cột duy nhất.

   • Xử lý các dấu tách liên tiếp như một     Nếu bạn có các ký tự xác định hoặc phân tách văn bản cho từng cột trong mục <PRE> của mình (như dấu phẩy), bạn có thể chỉ định khi Excel gặp trên một dấu tách này đi cùng nhau, các dấu tách sẽ được coi như là một. Kết quả là một cột trống không được đặt giữa mỗi dấu tách liên tiếp. Hộp kiểm này chỉ khả dụng khi bạn chọn hộp kiểm Nhập khối <PRE> vào các cột.

   • Sử dụng cùng một cài đặt nhập cho toàn bộ mục     Chọn hộp kiểm này để sử dụng cài đặt của bạn về Xử lý các dấu tách liên tiếp như một cho tất cả các mục định dạng trước trên Trang web. Xóa hộp kiểm này để sử dụng cài đặt của bạn chỉ cho mục định dạng trước đầu tiên hoặc nếu bạn muốn Excel xác định các cài đặt tốt nhất. Hộp kiểm này chỉ khả dụng khi bạn chọn hộp kiểm Nhập khối <PRE> vào các cột.

  3. Trong mục Cài đặt Nhập Khác, chọn một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Vô hiệu hóa nhận dạng ngày     Tùy chọn này đảm bảo rằng chữ số trên Trang web xuất hiện giống ngày tháng sẽ hiển thị dưới dạng số trên trang tính. Ví dụ: một môn thể thao công bố điểm 03-07 sẽ được Excel nhận dạng là ngày 07/03 trừ khi tùy chọn này được chọn.

   • Vô hiệu hóa chuyển hướng Truy vấn web     Tùy chọn này đảm bảo rằng Truy vấn web không được chuyển hướng đến một nguồn dữ liệu khác với những gì bạn nhìn thấy trên Trang web mà bạn đang truy vấn. Chọn hộp kiểm này để tương thích với các truy vấn được tạo trong phiên bản trước của Excel.

 4. Bấm OK. Truy vấn web được lưu với sổ làm việc của bạn.

 5. Bạn có thể tùy ý lưu Truy vấn web vào một tệp Truy vấn web (.iqy) để bạn có thể chạy truy vấn trong các sổ làm việc khác cũng như để bạn có thể tạo một truy vấn có tham biến.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo một truy vấn có tham biến Truy vấn web.

  Lưu Truy vấn web vào một tệp Truy vấn web

  1. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Truy vấn Web, bấm Lưu Truy vấn Ảnh nút .

  2. Định vị thư mục bạn muốn lưu truy vấn.

   Theo mặc định, các truy vấn đã lưu sẽ nằm trong thư mục \Tài liệu và Cài đặt\<tên_người_dùng>\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Truy vấn trên ổ đĩa cứng.

  3. Nhập tên tệp vào hộp Tên tệp.

  4. Bấm Lưu.

   Truy vấn được lưu vào một tệp văn bản có phần mở rộng tên tệp .iqy.

 6. Bấm Nhập.

  Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để trả dữ liệu từ Trang web về trang tính được chọn, bấm Trang tính hiện có. Ở trang tính của bạn, bấm vào ô bạn muốn đặt góc trên bên trái của miền dữ liệu ngoài, rồi bấm OK.

  2. Để trả dữ liệu về một trang tính mới, bấm Trang tính mới, rồi bấm OK. Excel sẽ thêm một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và tự động khởi động dải dữ liệu bên ngoài ở góc trên bên trái của trang tính mới.

   Sau khi bạn bấm OK, biểu tượng Làm mới Nền Làm mới chỉ báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái để biểu thị rằng truy vấn đang chạy. Để kiểm tra trạng thái của truy vấn, bấm đúp vào biểu tượng làm mới.

Đầu Trang

Tạo một truy vấn có tham biến truy vấn Web

 1. Trong Windows Explorer, định vị tệp truy vấn trên máy tính của bạn.

  Theo mặc định, các truy vấn đã lưu sẽ nằm trong thư mục \Tài liệu và Cài đặt\<tên_người_dùng>\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Truy vấn trên ổ đĩa cứng.

 2. Bấm chuột phải vào tệp, rồi bấm Chỉnh sửa bằng Notepad. Truy vấn sẽ mở ra trong Microsoft Notepad, nơi bạn có thể thực hiện thay đổi cho tệp.

 3. Trong văn bản của tệp, tìm URL của Địa chỉ web hình thành dữ liệu đã nhập. Ví dụ:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Ở cuối URL, nhập như sau (không chèn khoảng trắng vào cuối URL):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Ở menu Tệp, bấm Lưu, rồi thoát khỏi Notepad.

Đầu Trang

Sao chép dữ liệu từ trang Web

 1. Trong Trình duyệt Web, chọn dữ liệu bạn muốn sao chép.

 2. Sao chép dữ liệu.

  Ghi chú: Xem Trợ giúp cho trình duyệt của bạn để biết thông tin về thao tác sao chép.

 3. Chuyển sang Excel.

 4. Bấm vào góc trên bên trái của khu vực trang tính bạn muốn dữ liệu đã sao chép xuất hiện.

 5. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

 6. Nếu dữ liệu không xuất hiện như bạn mong đợi, bấm Tùy chọn Dán Ảnh nút rồi bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Giữ Định dạng Nguồn để không thực hiện thay đổi.

  • Khớp với Định dạng Đích để khớp với định dạng ô hiện có.

  • Tạo Truy vấn Web Có thể làm mới để tạo một truy vấn đến Trang web bạn đã sao chép dữ liệu. Nếu Trang web thay đổi về sau này, bạn có thể làm mới dữ liệu.

Đầu Trang

Chạy tệp truy vấn Web đã lưu

Các Truy vấn web được lưu trong các tệp văn bản có phần mở rộng tên tệp .iqy. Các truy vấn đã lưu rất hữu ích để chia sẻ cùng một Truy vấn web trong nhiều sổ làm việc khác nhau hoặc với người dùng khác, cũng như khi tạo một truy vấn có tham biến Truy vấn web.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Trong hộp Tìm trong, định vị thư mục lưu trữ tệp truy vấn của bạn.

 3. Chọn Truy vấn web bạn muốn chạy.

 4. Bấm Mở.

 5. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để trả dữ liệu từ Trang web về trang tính được chọn, bấm Trang tính hiện có. Ở trang tính của bạn, bấm vào ô bạn muốn đặt góc trên bên trái của miền dữ liệu ngoài, rồi bấm OK.

  • Để trả dữ liệu về một trang tính mới, bấm Trang tính mới, rồi bấm OK. Excel sẽ thêm một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và tự động khởi động dải dữ liệu bên ngoài ở góc trên bên trái của trang tính mới.

 6. Nếu Truy vấn web là một truy vấn có tham biến, hộp thoại Nhập Giá trị Tham số sẽ nhắc bạn nhập các tham số, trừ khi bạn đã đặt truy vấn có tham biến trả về một giá trị cụ thể.

  Để chỉnh sửa cài đặt về các tham số, bấm Tham số trong hộp thoại Nhập Dữ liệu ở bước 5.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tùy chỉnh truy vấn có tham biến.

  Excel sẽ chạy truy vấn. Biểu tượng Làm mới Nền Làm mới chỉ báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái để biểu thị truy vấn đang chạy. Để kiểm tra trạng thái của truy vấn, bấm đúp vào biểu tượng làm mới.

Đầu Trang

Làm trang Web chuyển hướng truy vấn Web đến một nguồn dữ liệu khác

 1. Bao gồm khai báo không gian tên Microsoft Office trong thẻ HTML đang mở trên Trang web của bạn:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. Trong phần nội dung của Trang web, thêm thuộc tính sau đây vào thẻ TABLE, PRE, XMP, LISTING hoặc PLAINTEXT đang mở. Ví dụ:

  <TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL">

  trong đó giá trị là URL (tương đối hay tuyệt đối) bạn muốn chuyển hướng truy vấn web của bạn đến.

Ghi chú:  Người dùng có thể bỏ qua chuyển hướng trên các Trang web bằng cách chọn hộp kiểm Vô hiệu hóa chuyển hướng Truy vấn web trong hộp thoại Tùy chọn Truy vấn Web. Bạn có thể truy nhập vào đây từ hộp thoại Truy vấn Web Mới.

Đầu Trang

Sự cố: Tôi đang gặp sự cố về việc sắp xếp, lọc hoặc tìm kiếm dữ liệu ngoài từ một truy vấn Web

Dữ liệu ngoài từ một Truy vấn web có thể chứa ký tự khoảng trắng Unicode ở đầu, ở cuối hoặc nhiều ký tự khoảng trắng được nhúng (giá trị 160). Các ký tự khoảng trắng này đôi khi có thể gây ra kết quả không mong đợi khi bạn sắp xếp, lọc dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý những khoảng trắng này và các ký tự khác, hãy xem mục Loại bỏ các khoảng trắng và ký tự không in khỏi văn bản.

Đầu Trang

Xem Thêm

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài (Power Query)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×