Lưu và dùng lại các phần tử thiết kế cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Access 2010 cung cấp nhiều cách để bạn dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu khác nhau. Bạn có thể lưu cơ sở dữ liệu toàn bộ dưới dạng mẫu, lưu một phần của một cơ sở dữ liệu dưới dạng một phần ứng dụng, hoặc lưu một trường hoặc tập hợp trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu. Trong mỗi trường hợp, Access tạo một tệp mà bạn có thể rồi chia sẻ với người khác. Tương tự, bạn có thể sử dụng như vậy tệp từ bên thứ ba.

Bài viết này đề cập đến cách lưu các đối tượng cơ sở dữ liệu khác nhau ở dạng mẫu, trong một số trường hợp bao gồm cả dữ liệu. Bài viết cũng đề cập đến các tệp mẫu khác nhau và cách chia sẻ chúng. Bài viết cung cấp một số chi tiết về các phần ứng dụng đi kèm với Access.

Bài viết này không thảo luận về thiết kế cơ sở dữ liệu, và các mẫu cơ sở dữ liệu khác nhau mà đi kèm với Access hoặc có sẵn trên Office.com. Đối với một giới thiệu cơ bản về nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu Access, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu đi kèm với Access 2010, hãy xem bài viết giới thiệu về mẫu Access 2010.

Trong bài viết này

Tổng quan

Lưu và chia sẻ các yếu tố thiết kế cơ sở dữ liệu để dùng lại

Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng (*.accdt)

Lưu trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu (*.accft)

Dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu từ một bên thứ ba

Tổng quan

Đôi khi, bạn không muốn bắt đầu lại mà không có gì trong tay. Khi bạn dành nhiều thời gian để có được thiết kế chính xác, bạn muốn tận dụng tối đa thiết kế, chẳng hạn như bằng cách dùng lại thiết kế. Hoặc có thể bạn muốn tận dụng lại công việc thiết kế do người khác thực hiện. Access cung cấp cho bạn ba cách để dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu:

 • Mẫu cơ sở dữ liệu    là tệp (kiểu tệp *.accdt) mà bạn có thể dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới. Thông thường, có thể dùng ngay một cơ sở dữ liệu được tạo ra từ một mẫu, nhưng bạn có thể tùy chỉnh nó để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Ví dụ: mẫu cơ sở dữ liệu web Tài sản cung cấp khả năng quản lý tài sản cơ bản, nhưng bạn có thể muốn mở rộng nó bằng cách thêm một số thông tin về phòng ban hoặc ngân sách liên quan đến tổ chức của bạn. Access có đa dạng các mẫu cơ sở dữ liệu giúp bạn có thể xem ở dạng xem Backstage khi Access mở.

 • Phần ứng dụng là tệp giống như cơ sở dữ liệu mẫu, nhưng bạn dùng chúng để thêm yếu tố thiết kế cơ sở dữ liệu hiện có, thay vì để phân phối làm cơ sở cho cơ sở dữ liệu mới. Ví dụ, phần ứng dụng chú thích cung cấp một bảng được thiết lập để chứa chú thích, bao gồm trường ngày/giờ. Một số phần ứng dụng bắt đầu trình hướng dẫn để giúp bạn tạo mối quan hệ để xác định cách phần ứng dụng phù hợp với bảng hiện có của bạn. Truy nhập đi kèm với một số phần ứng dụng, bạn có thể nhìn thấy trên tab tạo .

 • Mẫu kiểu dữ liệu    là tệp bạn có thể dùng để tạo ra các trường mới và tổ hợp trường. Ví dụ: bạn có thể dùng kiểu dữ liệu Ngày Bắt đầu và Kết thúc để thêm hai trường ngày tháng/thời gian vào một bảng bằng một thao tác bấm. Mẫu kiểu dữ liệu dùng một kiểu tệp khác (*.accft) từ mẫu cơ sở dữ liệu và phần ứng dụng. Access có đa dạng các mẫu kiểu dữ liệu, bạn có thể thấy trên tab Trường khi bạn mở một bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Lưu và chia sẻ các phần tử thiết kế cơ sở dữ liệu để dùng lại

Để tạo một cơ sở dữ liệu mẫu hoặc phần ứng dụng   , bạn hãy lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp *.accdt bằng cách sử dụng các lệnh trên tab tệp . (để biết các bước, hãy xem phần lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng (*.accdt).) Bạn có thể dùng mẫu để tạo cơ sở dữ liệu mới, hoặc nếu nó là một phần ứng dụng, thêm các tính năng của nó vào cơ sở dữ liệu hiện có.

Mẫu cơ sở dữ liệu và phần ứng dụng mà bạn tạo ra sẽ được lưu theo mặc định trong thư mục mẫu dữ liệu ứng dụng chuyển vùng của bạn (trong Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Bạn có thể đặt các tệp mẫu vào thư mục này để làm cho chúng trở nên sẵn dùng ở dạng mẫu cơ sở dữ liệu hoặc phần ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể sao chép các tệp mẫu từ thư mục này và cung cấp chúng cho người khác để họ dùng riêng.

Lưu ý: Như thường lệ, hãy thận trọng khi dùng các tệp từ bên thứ ba.

Để tạo một mẫu kiểu dữ liệu, bạn lưu một vùng chọn các trường bảng dưới dạng tệp *.accft bằng cách sử dụng các lệnh trên tab trường (để biết các bước, hãy xem phần lưu trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu (*.accft).)

Mẫu kiểu dữ liệu mà bạn tạo ra sẽ được lưu theo mặc định trong thư mục mẫu dữ liệu ứng dụng chuyển vùng của bạn (trong Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Bạn có thể đặt các tệp mẫu kiểu dữ liệu vào thư mục này để làm cho chúng trở nên sẵn dùng ở dạng kiểu dữ liệu đối với các trường mới. Ngoài ra, bạn có thể sao chép các tệp mẫu từ thư mục này và cung cấp chúng cho người khác để họ dùng riêng.

Lưu ý: Như thường lệ, hãy thận trọng khi dùng các tệp từ bên thứ ba.

Đầu trang

Lưu một cơ sở dữ liệu ở dạng một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng (*.accdt)

Bạn lưu một cơ sở dữ liệu ở dạng mẫu cơ sở dữ liệu hoặc phần ứng dùng bằng các lệnh trên tab Lưu & Phát hành ở dạng xem Backstage.

 1. Trên tab Tệp, bấm Lưu & Phát hành.

 2. Bên dưới Lưu Cơ sở dữ liệu Như, bấm Mẫu.

 3. Trong hộp thoại Tạo Mẫu Mới từ Cơ sở dữ liệu Này, xác định các trường sau đây:

  • Tên    Bắt buộc. Nhập văn bản sẽ định danh được mẫu hoặc phần ứng dụng. Access sẽ hiển thị tên cùng với mẫu hoặc phần ứng dụng.

  • Mô tả    Nhập văn bản mô tả nội dung hoặc mục đích của mẫu hoặc phần ứng dụng. Văn bản sẽ xuất hiện trong mẹo công cụ của mẫu hoặc phần ứng dụng.

  • Thể loại Chọn Mẫu người dùng có phần ứng dụng xuất hiện bên dưới người dùng mẫu trên ruy-băng (mặc định). Bạn cũng có thể thêm một thể loại bằng cách nhập nó, và sau đó bạn có thể gán này và ứng dụng trong tương lai phần thành thể loại đó. Thể loại mới sẽ hiển thị trong ruy-băng.

  • Biểu tượng Xác định một biểu tượng để hiển thị cho mẫu hoặc phần ứng dụng. Đối với phần ứng dụng, biểu tượng này sẽ hiển thị trong bộ sưu tập phần ứng dụng trên ruy-băng.

  • Bản xem trước Xác định một hình ảnh lớn hơn để hiển thị cho mẫu trong dạng xem Backstage. Khi bạn duyệt mẫu, hình ảnh này là những gì bạn sẽ thấy cho mẫu này.

  • Bảng chính Xác định một bảng sẽ là bảng chính cho phần ứng dụng. Bảng này sẽ được dùng theo mặc định để liên kết phần ứng dụng với các bảng trong cơ sở dữ liệu mà phần được thêm vào. Khi ai đó sử dụng phần ứng dụng, Access khởi động trình hướng dẫn để giúp tạo mối quan hệ. Mặc dù bảng chính được sử dụng theo mặc định, bạn có thể chọn một bảng khác nhau khi trình hướng dẫn sẽ chạy.

  • Biểu mẫu khởi động Xác định một mẫu sẽ mở theo mặc định khi cơ sở dữ liệu thực hiện từ mẫu này được mở trước tiên. Biểu mẫu này theo mặc định chỉ mở ra một lần. Biểu mẫu có thể chứa mã mà nó thực hiện khi nó sẽ mở ra, nhưng hiện diện mã sẽ tạo ra một cảnh báo bảo mật.

  • Phần ứng dụng Chọn hộp kiểm này để lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng một phần ứng dụng. Xóa hộp kiểm này để lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng mẫu cơ sở dữ liệu.

   Lưu ý:  Bạn phải chọn hộp kiểm này trước khi có thể xác định một giá trị cho Bảng Chính.

  • Bao gồm dữ liệu trong mẫu Chọn hộp kiểm này để lưu dữ liệu dưới dạng một phần của mẫu nằm trong cơ sở dữ liệu. Khi cơ sở dữ liệu mới được tạo ra từ mẫu, chúng bao gồm dữ liệu này.

 4. Bấm OK để lưu mẫu của bạn. Theo mặc định, Access sẽ lưu mẫu của bạn vào C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Lưu trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu (*.accft)

Để tạo một mẫu kiểu dữ liệu, bạn chọn một trường hoặc một tổ hợp bao gồm các trường, rồi sau đó dùng một lệnh trên ruy-băng để lưu chúng ở dạng mẫu. Đảm bảo là một trường hoặc nhiều trường được thiết lập theo cách bạn muốn trước khi bạn bắt đầu – đặt mọi thuộc tính bạn muốn để bảo toàn như là một phần của mẫu kiểu dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một mẫu kiểu dữ liệu “euro”, bạn có thể tạo trường tiền tệ, rồi sau đó đặt Định dạng của nó là Euro.

1. mở bảng có một trường hoặc các trường mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

2. Hãy chọn một hoặc nhiều trường mà bạn muốn lưu để sử dụng lại.

3. trên tab trường , trong nhóm Thêm & xóa , hãy bấm Trường khác, sau đó bấm Lưu lựa chọn theo kiểu dữ liệu mới.

4. trong hộp thoại Tạo kiểu dữ liệu mới từ trường , xác định các thao tác sau:

 • Tên    Bắt buộc. Nó sẽ định danh mẫu kiểu dữ liệu của bạn và được hiển thị trong danh sách bao gồm các trường sẵn dùng khi bạn chọn một trường từ danh sách Thêm Trường.

 • Mô tảnhập văn bản mô tả nội dung hoặc mục đích của mẫu kiểu dữ liệu. Điều này sẽ xuất hiện trong chú giải công cụ được hiển thị khi bạn di chuột qua mẫu kiểu dữ liệu trong danh sách Trường khác .

 • Thể loại chọn thể loại trong đó vào danh sách mẫu kiểu dữ liệu trong danh sách Trường khác . Theo mặc định, thể loại là người dùng xác định kiểu.

 • Biểu mẫu khởi động nếu muốn, xác định một mẫu sẽ mở theo mặc định vào lần đầu tiên được sử dụng mẫu kiểu dữ liệu.

5. hãy bấm OK để lưu mẫu kiểu dữ liệu của bạn.

Đầu trang

Dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu từ bên thứ ba

Bạn có thể làm cho một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng từ bên thứ ba trở nên sẵn dùng trên ruy-băng bằng cách đặt một bản sao của tệp .accdt vào một thư mục thích hợp trên máy tính của bạn.

 1. Nhận tệp mẫu (Tệp phải có đuôi là .accdt hoặc .accft).

 2. Đặt một bản sao của tệp vào <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, trong đó:

  • <System Root> là thư mục gốc trong cài đặt Windows của bạn (thường là ổ C:\) và

  • <current user> là tên người dùng mà bạn đã dùng để đăng nhập Windows.

   Lưu ý:  Nếu chưa có thư mục này, hãy tạo nó.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dùng một mẫu cơ sở dữ liệu, trên tab Tệp, hãy bấm Mới, rồi bấm Mẫu của Tôi, sau đó bấm mẫu bạn muốn và bấm Tạo.

  • Để dùng một phần ứng dụng, mở cơ sở dữ liệu bạn muốn thêm phần ứng dụng vào, rồi trên tab Tạo, bấm Phần Ứng dụng, rồi bấm phần bạn muốn.

  • Để dùng một mẫu kiểu dữ liệu, mở bảng bạn muốn tạo một trường trong đó, rồi trên tab Trường, trong nhóm Thêm & Xóa, hãy bấm Thêm Trường, rồi bấm mẫu kiểu dữ liệu bạn muốn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×