Làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Office khả năng truy nhập trung tâm > khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm

Trong dạng xem gợi ý trong To-Do for iPhone, bạn có thể dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn iOS, VoiceOver, để đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, thêm chúng vào Ngày của tôivà tải bổ sung nhiệm vụ được gợi ý. Dạng xem gợi ý cho bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà được, ví dụ, quá hạn hoặc đến hạn hôm nay.

Trong chủ đề này

Mở gợi ý

 1. Trong dạng xem Ngày của tôi trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo: "Gợi ý, nút."

 2. Gõ đúp vào màn hình để mở dạng xem gợi ý .

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo mục bạn muốn đánh dấu hoàn thành.

 2. Trượt nhanh sang phải một lần nữa. VoiceOver sẽ thông báo: "không đã hoàn thành việc cần làm mục, nút."

 3. Để đánh dấu mục hoàn thành, gõ đúp vào màn hình.

Thêm một nhiệm vụ vào ngày của tôi

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo mục bạn muốn thêm vào Ngày của tôi.

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn mục và mở dạng xem chi tiết .

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo: "Thêm mục việc cần làm vào ngày của tôi, nút."

 4. Gõ đúp vào màn hình để chọn và thêm mục vào Ngày của tôi.

Tải nhiều gợi ý

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo: "Nút thêm,."

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn nút và tải nhiều mục.

Đóng gợi ý

 1. Trong khi trên một mục trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang trái cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo: "Xong, nút."

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn nút và đóng dạng xem gợi ý .

Xem thêm

Trong dạng xem gợi ý trong To-Do for Android, bạn có thể dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn Android TalkBack, để đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, thêm chúng vào Ngày của tôivà tải bổ sung nhiệm vụ được gợi ý. Dạng xem gợi ý cho bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà được, ví dụ, quá hạn hoặc đến hạn hôm nay.

Trong chủ đề này

Mở gợi ý

 1. Trong dạng xem Ngày của tôi trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo: "Gợi ý."

 2. Gõ đúp vào màn hình để mở dạng xem gợi ý .

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo mục bạn muốn đánh dấu hoàn thành.

 2. Trượt nhanh sang phải hai lần. TalkBack sẽ thông báo: "Chưa hoàn thành việc cần làm."

 3. Để đánh dấu mục hoàn thành, gõ đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo: "Hoàn thành việc cần làm."

Thêm một nhiệm vụ vào ngày của tôi

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo mục bạn muốn thêm vào Ngày của tôi.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo: "Thêm việc cần làm để nút ngày của tôi."

 3. Gõ đúp vào màn hình để chọn và thêm mục vào Ngày của tôi.

Đóng gợi ý

 1. Trong khi trên một mục trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang trái cho đến khi TalkBack sẽ thông báo: "Sao nút".

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn nút và đóng dạng xem gợi ý . Dạng xem Ngày của tôi sẽ mở ra và TalkBack sẽ thông báo: "Ngày của tôi."

Xem thêm

Trong dạng xem gợi ý trong To-Do for Windows 10, bạn có thể dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, tường thuật viên, để đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, thêm chúng vào Ngày của tôivà tải bổ sung nhiệm vụ được gợi ý. Dạng xem gợi ý cho bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà được, ví dụ, quá hạn hoặc đến hạn hôm nay.

Trong chủ đề này

Mở các gợi ý

 1. Trong dạng xem Ngày của tôi trong To-Do, trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Gợi ý nút."

  Mẹo: Bạn cũng có thể khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt ngón tay trên màn hình và chậm kéo xung quanh. Khi bạn tìm thấy một mục, tường thuật viên sẽ thông báo đó. Ví dụ, để dẫn hướng đến nút đề xuất trong dạng xem Ngày của tôi , hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo nó đến góc trên bên phải cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Gợi ý nút." Để dừng khám phá, chỉ cần nâng ngón tay của bạn và được giữ lại tiêu điểm tại nơi mà bạn đã.

 2. Gõ đúp vào màn hình để mở dạng xem gợi ý .

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo mục bạn muốn đánh dấu hoàn thành.

 2. Trượt nhanh sang phải một lần nữa. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đánh dấu hoàn thành hộp kiểm."

 3. Để đánh dấu mục hoàn thành, gõ đúp vào màn hình.

Thêm một nhiệm vụ vào ngày của tôi

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang phải cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo mục bạn muốn thêm vào Ngày của tôi.

 2. Giữ cách vuốt sang phải cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Thêm ngày của tôi."

 3. Gõ đúp vào màn hình để chọn và thêm nó vào Ngày của tôi.

Tải thêm gợi ý

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang trái cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "tải thêm gợi ý, siêu kết nối."

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn và tải nhiều mục.

Đóng gợi ý

 1. Trong khi trên một mục trong dạng xem gợi ý trong To-Do, trượt nhanh sang trái cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "nút."

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn nút và đóng dạng xem gợi ý . Dạng xem Ngày của tôi sẽ mở ra và tường thuật viên sẽ thông báo: "Ngày của tôi."

Xem thêm

Trong dạng xem gợi ý trong To-Do for Web, bạn có thể dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, tường thuật viên, để đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, thêm chúng vào Ngày của tôivà tải bổ sung nhiệm vụ được gợi ý. Dạng xem gợi ý cho bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà được, ví dụ, quá hạn hoặc đến hạn hôm nay.

Ghi chú: 

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn, tường thuật viên.

 • Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.

Trong chủ đề này

Mở gợi ý

 1. Trong dạng xem Ngày của tôi trong To-Do, nhấn Tab liên tục cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Truy nhập đề xuất việc cần làm qua nút gợi ý."

 2. Nhấn Enter để chọn nút và mở dạng xem gợi ý .

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, nhấn Tab liên tục cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo mục bạn muốn đánh dấu hoàn thành.

 2. Nhấn Tab một lần nữa. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Unchecked, đánh dấu là đã hoàn thành các hộp kiểm."

 3. Để đánh dấu mục hoàn thành, hãy nhấn Enter.

Thêm một nhiệm vụ vào ngày của tôi

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, nhấn Tab liên tục cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo mục bạn muốn thêm vào Ngày của tôi.

 2. Tiêu điểm nằm trên mục. Để di chuyển đến nút Thêm vào ngày của tôi , nhấn Tab nhiều hơn hai lần. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Thêm ngày của tôi."

 3. Nhấn Enter để chọn và thêm mục vào Ngày của tôi.

Tải thêm gợi ý

 1. Trong dạng xem gợi ý trong To-Do, nhấn Tab liên tục cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Nút Thêm."

 2. Nhấn Enter để chọn và tải nhiều mục.

Đóng gợi ý

 1. Trong khi trên một mục trong dạng xem gợi ý trong To-Do, nhấn Shift + Tab cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "nút ẩn được gợi ý các việc cần làm. Thực hiện xong."

 2. Nhấn Enter để chọn nút và đóng dạng xem gợi ý . Dạng xem Ngày của tôi sẽ mở ra và tường thuật viên sẽ thông báo: "Truy nhập đề xuất việc cần làm qua nút gợi ý."

Xem thêm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×