Làm việc với định dạng PivotTable khác nhau trong Office Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vì các tính năng mới được thêm vào báo cáo PivotTable và PivotChart trong Microsoft Office Excel 2007, hiện có ba định dạng PivotTable mà bạn có thể làm việc với: Phiên bản 2007, phiên bản 2002-2003, và phiên bản 2000. Ngoài ra, bạn có thể làm việc với mỗi dạng PivotTable trong Microsoft Office Excel 2000, 2002, 2003 và 2007. Điều quan trọng hiểu dynamics làm việc với các phiên bản chương trình khác nhau và phiên bản định dạng PivotTable khác nhau để quyết định xem bạn nên nâng cấp ngay lập tức lên phiên bản định dạng PivotTable mới 2007 là.

Trong bài viết này

Làm việc với các phiên bản Excel chương trình khác nhau, phiên bản định dạng tệp Excel, và phiên bản PivotTable

Bật tính năng khác biệt giữa các phiên bản định dạng PivotTable 2000 và 2002-2003, và phiên bản 2007

Quan trọng điều cần cân nhắc khi quyết định để nâng cấp một định dạng PivotTable từ phiên bản 2000 và 2002-2003 phiên bản 2007

Làm việc với các phiên bản Excel chương trình khác nhau, phiên bản định dạng tệp Excel, và phiên bản PivotTable

Khi bạn có thể mong đợi, nếu bạn tạo báo cáo PivotTable mới trong Office Excel 2007, định dạng PivotTable là phiên bản 2007. Trong Excel 2007, khi bạn mở định dạng một phiên bản tệp Excel 97-2003 có chứa một phiên bản định dạng PivotTable 2000 hoặc 2002-2003, mà bạn đặt trong chế độ tương thích, bạn có thể tương tác với PivotTable mà không cần nâng cấp nó ngay lập tức lên phiên bản định dạng PivotTable 2007.

Bạn cũng có thể mở phiên bản trước của định dạng tệp bằng cách mở một tệp Excel 97-2003, định dạng trong Excel Phiên bản 2007, bằng cách lưu nó trở lại định dạng tệp Excel 97-2003, và sau đó bằng cách mở lại trong phiên bản Excel 2007 (cũng được gọi là roundtripping), và vẫn giữ nguyên định dạng PivotTable mỗi phiên bản 2000, 2002-2003, hoặc 2007. Tuy nhiên, nếu bạn lưu một phiên bản định dạng PivotTable 2007 theo định dạng tệp Excel 97-2003, PivotTable sẽ chỉ đọc, và bạn sẽ không thể tạo ra một PivotChart từ báo cáo PivotTable chỉ đọc này.

Khi bạn sử dụng Excel Phiên bản 2007 để nâng cấp phiên bản định dạng PivotTable 2000 và 2002-2003 phiên bản 2007, bạn làm mới báo cáo PivotTable trong Excel 2007 (tab trên PivotTable tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , hãy bấm làm mới), rồi lưu tệp vào phiên bản định dạng PivotTable 2007.

Khi bạn có thể nhìn thấy, định dạng PivotTable mà bạn thực sự làm việc với tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như định dạng tệp Excel hiện tại, nếu bạn đang trong chế độ tương thích, và nếu bạn làm mới PivotTable. Để tóm tắt những điểm quan trọng nhất:

  • Trong Excel 2007, bạn có thể có đầy đủ các tương tác Pivottable trong các định dạng tất cả các phiên bản 2000, 2002-2003 và 2007.

  • Trong phiên bản Excel cũ hơn Excel 2007, bạn có thể có một PivotTable đầy đủ các tương tác trong phiên bản 2000 và định dạng 2002-2003 và chỉ đọc PivotTable trong phiên bản 2007 định dạng.

Bảng sau đây liệt kê các tương tác có thể xảy ra.

Sử dụng Excel 2007   

Mở phiên bản định dạng tệp

Phiên bản định dạng PivotTable ban đầu

Làm mới?

Lưu Phiên bản định dạng tệp

Lưu Phiên bản định dạng PivotTable

Chức năng PivotTable

2007

2007

Không áp dụng

2007

2007

Đầy đủ các tương tác

2007

2000, 2002-2003

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

2007

2000, 2002-2003

Không

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2000, 2002-2003

2007

2007

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2000, 2002-2003

Không

2007

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2007

2007

2007

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2007

Không

2007

2007

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2000, 2002-2003

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

97-2003

2000, 2002-2003

Không

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

Dùng các phiên bản Excel cũ hơn Excel 2007   

Mở phiên bản định dạng tệp

Phiên bản định dạng PivotTable ban đầu

Làm mới?

Lưu Phiên bản định dạng tệp

Lưu Phiên bản định dạng PivotTable

Chức năng PivotTable

97-2003

2007

Không áp dụng

97-2003

2007

Chỉ-đọc

97-2003

2000, 2002-2003

Không áp dụng

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

2007

2007

Không áp dụng

97-2003

2007

Chỉ-đọc

2007

2000, 2002-2003

Không áp dụng

97-2003

2000, 2002-2003

Đầy đủ các tương tác

Lưu ý: Sau khi bạn chuyển đổi một định dạng PivotTable từ phiên bản 2000 và 2002-2003 phiên 2007, bạn không thể chuyển đổi trở lại phiên bản 2000 và định dạng 2002-2003.

Đầu trang

Bật tính năng khác biệt giữa các phiên bản định dạng PivotTable 2000 và 2002-2003, và phiên bản 2007

Khi bạn dùng một phiên bản định dạng PivotTable 2007 trong Excel 2007, bạn có thể dùng tất cả các tính năng của Excel 2007. Khi bạn dùng định dạng PivotTable cho phiên bản 2000 và 2002-2003 trong Excel 2007, bạn có thể sử dụng hầu hết các tính năng của Excel 2007, nhưng có một số tính năng không được hỗ trợ, bao gồm các thao tác sau:

  • Lọc nhãn và giá trị (ngoại trừ bằng cách sử dụng một bộ lọc 10 mục trên cùng , vốn được hỗ trợ).

  • Lọc các trường không trong bố trí báo cáo PivotTable hiện tại từ danh Sách trường PivotTable.

  • Ẩn hoặc bỏ ẩn trung gian các cấp độ của cấu trúc phân cấp trong nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

  • Sử dụng thủ công, bao gồm lọc (bằng cách xóa hộp kiểm bao gồm các mục mới trong trường lọc theo cách thủ công trong tab bộ lọc & tổng phụ của hộp thoại Thiết đặt trường ).

  • Vượt quá giới hạn PivotTable mới, chẳng hạn như các mục duy nhất mới cho mỗi trường giới hạn 1.048.576.

Mặc dù bạn có thể tìm cách sử dụng các tính năng này, bạn có thể nhận được cảnh báo yêu cầu bạn làm mới PivotTable nhằm PivotTable có thể được nâng cấp lên phiên bản định dạng PivotTable 2007.

Đầu trang

Quan trọng điều cần cân nhắc khi quyết định để nâng cấp một định dạng PivotTable từ phiên bản 2000 và 2002-2003 phiên bản 2007

Hãy nhớ những điều cần cân nhắc quan trọng sau đây khi quyết định để nâng cấp một định dạng PivotTable từ phiên bản 2000 và 2002-2003 phiên bản 2007.

Chia sẻ làm mới báo cáo PivotTable     Báo cáo PivotTable trong phiên bản định dạng 2007 sẽ có dạng chỉ đọc trong các phiên bản trước của Excel 2007. Nếu người dùng của bạn cần phải chia sẻ các báo cáo PivotTable làm mới được kết nối với nguồn dữ liệu tương tự, bạn có thể muốn có những người dùng nhất quán dùng Excel 2007.

Báo cáo PivotTable sử dụng trong môi trường phiên bản hỗn hợp    Nếu bạn cần để tạo một PivotTable vốn có thể được dùng trong các phiên bản Excel cũ hơn Excel 2007, rồi thực hiện không để lưu sổ làm việc vào một phiên bản Excel 2007 theo định dạng tệp. Điều này sẽ đảm bảo PivotTable tương thích trong các phiên bản khác nhau của Excel với đầy đủ tính năng tương tác.

Kết quả lọc có thể khác nhau    Không có thay đổi về cách thức hoạt động lọc trong một PivotTable định dạng phiên bản 2007. Tiêu chí bộ lọc là phụ, có nghĩa là từng bộ lọc liên tiếp bộ lọc được áp dụng lọc hiện tại. Ngoài ra, các mục trên cùng lọc bao gồm trong một bộ lọc 10 mục trên cùng bây giờ được chọn bằng cách tự động đánh giá các giá trị trong ngữ cảnh của nơi trường được đặt trong PivotTable. Trong cả hai trường hợp, tùy thuộc vào các bộ lọc và dữ liệu, bạn có thể thấy kết quả lọc khác nhau giữa các phiên bản 2000 và 2002-2003 và báo cáo PivotTable trong phiên bản định dạng 2007.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×