Làm thế nào trước cung cấp người dùng site trong OneDrive for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, lần đầu tiên mà người dùng duyệt vào nguồn cấp tin tức của họ, nối kết OneDrive , hoặc trang OneDrive for Business site sẽ tự động được cung cấp cho họ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như thao tác sau đây, bạn có thể muốn OneDrive for Business site có sẵn sàng trước, hoặc trước được cung cấp nhất:

 • Tổ chức của bạn có một quy trình tùy chỉnh để thêm nhân viên mới, và bạn muốn tạo OneDrive for Business trang khi bạn thêm nhân viên mới.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ tại chỗ đến Office 365.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ một dịch vụ lưu trữ trực tuyến hoặc kho lưu trữ.

Bài viết này mô tả cách trước cung cấp OneDrive for Business site cho người dùng của bạn bằng cách dùng PowerShell. Quy trình này sẽ hướng dẫn bạn qua các thao tác sau:

 1. Tạo một script PowerShell trước cung cấp OneDrive for Business site từ mã được cung cấp.

 2. Tạo một tệp nhập bao gồm người dùng của bạn mà bạn muốn sẵn cung cấp OneDrive for Business site.

 3. Chạy script PowerShell tạo OneDrive for Business trang cho người dùng trong tệp nhập.

Ghi chú: Bạn có thể cũng sẵn cung cấp OneDrive for Business site bằng cách dùng còn lại API hoặc CSOM. Để biết thêm thông tin, hãy xem vì vậy bạn muốn theo lập trình cung cấp site cá nhân (OneDrive for Business) trong Office 365 và phần có tiêu đề "sử dụng phương pháp ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk để cung cấp Trang cá nhân và OneDrive for Business cho nhiều người dùng (lưu trữ trang của tôi người quản trị trên SharePoint Online chỉ) "trong có gì mới cho nhà phát triển trong xã hội và tính năng cộng tác trong SharePoint 2013.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu nhiệm vụ này, xem lại thông tin sau đây về điều kiện tiên quyết:

Trước khi cung cấp OneDrive for Business site cho người dùng

 1. Sao chép mã sau đây, dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, hãy lưu tài liệu, và tên tệp BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 để tạo PowerShell script:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Lưu ý rằng chú thích được bao gồm mã để mô tả các kịch bản và các tham số được sử dụng trong đó. Họ sẽ không ảnh hưởng đến chạy PowerShell script.

 2. Trong trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, tạo một tệp có chứa tài khoản người dùng Office 365 mà bạn muốn cung cấp OneDrive for Business site. Mỗi tài khoản người dùng phải xuất hiện trên một dòng riêng biệt.

  Lưu tệp với tên UserInput.txt.

  Ghi chú: Mỗi tệp nhập được giới hạn 200 người dùng. Nếu bạn phải cung cấp OneDrive for Business site cho người dùng hơn 200, tạo nhiều tệp nhập liệu (ví dụ, UserInput1.txt, UserInput2.txt, v.v.).

 3. Mở SharePoint Online Management Shell.

 4. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell script.

 5. Tại dấu nhắc lệnh PowerShell , hãy dùng lệnh sau đây:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Ví dụ:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Chạy script sẽ nhắc bạn cho chứng danh Office 365 , bạn sẽ cần phải nhập.

  Khi mã lệnh đã hoàn tất, PowerShell ngăn Hiển thị trạng thái là hoàn thành.

 6. Nếu bạn đã thêm người dùng nhập tệp, chạy script và thay đổi tham số - InputfilePath đến vị trí của tệp nhập liệu người dùng khác.

Để xác nhận nếu người dùng của bạn OneDrive for Business site đã được tạo, hãy xem làm thế nào để hiển thị một danh sách của OneDrive for Business tuyển tập trang.

Ghi chú: Nếu bạn đang tạo OneDrive for Business site số cho một người dùng, hãy lưu ý rằng nó có thể mất một thời gian cho tất cả các trang người dùng của bạn được tạo ra.

Chủ đề Liên quan

Lập kế hoạch hỗn hợp OneDrive for Business

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×