Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi các công thức hiển thị các kết quả không mong đợi hay lỗi, nó có thể rất phức tạp, đặc biệt là nếu bạn không biết phải làm gì tiếp theo.

Một số nội dung có thể không đúng. Ví dụ, có thể có dấu ngoặc đơn không khớp, gõ sai sót hoặc tham chiếu đến dữ liệu trong phạm vi không tồn tại. Các cách thực hành tốt nhất sau đây có thể giúp bạn ngăn chặn hoặc giải quyết các lỗi thường gặp khi bạn tạo hoặc cần sửa công thức của bạn.

Hãy sử dụng cách tốt nhất này:

Để tránh lỗi phổ biến này:

Hãy bắt đầu mọi hàm bằng dấu bằng (=)

Nếu mục nhập của bạn không bắt đầu với dấu bằng, nó không phải là công thức và không được tính toán - một lỗi phổ biến dễ dàng mắc phải.

Ví dụ, khi bạn nhập nội dung như SUM(A1:A10), Excel Online sẽ hiển thị chuỗi văn bản SUM(A1:A10) thay vì một kết quả công thức. Nếu bạn gò 11/2, bạn sẽ thấy ngày tháng, chẳng hạn như 2-Tháng 11 hay 02/11/2009, thay vì là phép chia 11 cho 2.

Để tránh những kết quả không mong muốn, hãy luôn bắt đầu với dấu bằng. Ví dụ, nhập: =SUM(A1:A10)=11/2

Hãy khớp tất cả các dấu mở ngoặc và đóng ngoặc

Hãy đảm bảo rằng tất cả các dấu ngoặc đơn là một phần của cặp dấu khớp nhau. Trong một công thức dùng một hàm, mỗi dấu mở ngoặc đơn cần dấu đóng ngoặc đơn để hàm có thể làm việc chính xác.

Ví dụ, công thức =IF(B5<0),"Not valid",B5*1.05) sẽ không hoạt động do có hai dấu đóng ngoặc và chỉ có một dấu mở ngoặc.

Công thức đúng trông như thế này: =IF(B5<0,"Not valid",B5*1.05).

Nhập tất cả các đối số bắt buộc

Hầu hết các hàm không có đối số bắt buộc-những giá trị mà bạn cần cung cấp cho hàm để hoạt động. Chỉ có một số ít các hàm (chẳng hạn như số PI hoặc TODAY) sẽ không cần đối số. Hãy kiểm tra cú pháp công thức xuất hiện khi bạn bắt đầu nhập dấu bằng, tiếp theo là một hàm để đảm bảo rằng bạn nhập tất cả các đối số bắt buộc-không thêm và không bớt.

Ví dụ, hàm UPPER chỉ nhận chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô làm đối số của nó: =UPPER("hello") hoặc =UPPER(C2)

Tương tự, một số hàm, chẳng hạn như SUM, chỉ yêu cầu các đối số dạng số, trong khi các hàm khác, chẳng hạn như REPLACE, yêu cầu một giá trị dạng văn bản cho ít nhất một trong những đối số của chúng. Nếu bạn sử dụng kiểu dữ liệu không đúng, một số hàm có thể trả về các kết quả không mong muốn hoặc hiện một giá trị lỗi #VALUE!.

Sử dụng các số không định dạng trong công thức

Không nhập số được định dạng với dấu đô-la ($) hoặc dấu tách thập phân (,) trong công thức, vì dấu đô-la cho biết các tham chiếu ô tuyệt đối và dấu phẩy được đối số dấu phân cách. Định dạng các số không sử dụng trong công thức tính toán. Thay vì nhập $1,000, hãy nhập 1000 trong công thức.

Nếu bạn sử dụng số được định dạng trong đối số, bạn sẽ nhận được kết quả tính toán không mong muốn, nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy giá trị lỗi #NUM! . Ví dụ, nếu bạn nhập công thức =ABS(-2,134) để tìm giá trị tuyệt đối của -2134, Excel Online hiển thị thông báo lỗi #NUM! vì hàm ABS chỉ chấp nhận một đối số.

Bạn có thể định dạng kết quả của công thức với dấu tách thập phân và ký hiệu tiền tệ sau khi bạn nhập công thức bằng cách dùng các số không định dạng bằng cách áp dụng định dạng số.

Sử dụng kiểu dữ liệu ô bên phải

Công thức của bạn có thể không trả về kết quả mong đợi nếu kiểu dữ liệu ô không thể được dùng trong các phép tính.

Ví dụ, nếu bạn nhập công thức đơn giản =2+3 trong ô có định dạng là văn bản, Excel Online không thể tính toán dữ liệu mà bạn đã nhập. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trong ô là =2+3.

Để khắc phục vấn đề này, hãy thay đổi kiểu dữ liệu của ô từ Văn bản thành Chung giống như thế này:

  1. Chọn ô.

  2. Bấm Trang đầu > mũi tên Định dạng Số và chọn Chung.

  3. Nhấn F2 để đưa ô về chế độ Sửa và nhấn Enter để chấp nhận công thức.

Ngày tháng bạn nhập vào một ô có kiểu dữ liệu Số có thể được hiển thị là giá trị ngày bằng số thay vì một ngày. Để hiện số này là ngày tháng, hãy chọn định dạng Ngày trong bộ sưu tập Định dạng Số.

Dùng biểu tượng * để nhân các số

Bạn có thể muốn sử dụng x như toán tử phép nhân trong một công thức, nhưng bạn cần dùng dấu sao ( * ) để thay thế.

Khi bạn sử dụng một dấu x trong công thức của bạn, Excel Online không thể tính kết quả và biểu thị công thức trong ô thay vào đó, hãy đặt một đường viền chấm màu đỏ xung quanh ô để cho bạn biết có một lỗi công thức.

Hãy đặt văn bản trong công thức trong dấu ngoặc

Nếu bạn tạo công thức bao gồm văn bản, hãy đặt văn bản đó vào trong dấu ngoặc.

Ví dụ, công thức ="Hôm nay là " & TEXT(TODAY(),"dddd, mmmm dd") kết hợp văn bản "Hôm nay là " với các kết quả của các hàm TEXTTODAY, và trả về Hôm nay là thứ Hai, ngày 30 tháng Năm trong ô.

Trong công thức, "Hôm nay là " có khoảng trắng trước dấu đóng ngoặc kép để cung cấp khoảng cách mà bạn muốn giữa các từ Hôm này làthứ Hai, ngày 30 tháng Năm. Không có dấu ngoặc kép hai bên văn bản, công thức có thể hiện lỗi #NAME?.

Không lồng nhiều hơn 64 hàm trong một công thức

Bạn có thể kết hợp (hay lồng) tối đa 64 cấp độ hàm trong một công thức.

For example, công thức =IF(SQRT(PI()) < 2, "nhỏ hơn hai!", "nhiều hơn hai!") có 3 mức hàm: PI hàm được lồng vào bên trong hàm SQRT, nói được lồng trong hàm IF.

Tránh chia các giá trị số cho không

Cách chia một ô bởi một ô khác mà không có (0) hoặc không có giá trị dẫn đến lỗi #DIV/ 0! .

Để tránh lỗi này, hãy lồng phép chia vào bên trong hàm IFERROR. Ví dụ, hãy nhập hai công thức sau đây vào ô trong trang tính:

=IFERROR(3/0,0)

=IFERROR(3/7,0)

Với công thức đầu tiên, 0 được trả về do hàm IFERROR công nhận rằng chia cho số không phải là lỗi. Công thức thứ hai trả về giá trị 3/7-không có lỗi vì bạn không chia cho không.

Để tạo công thức của bạn dễ dàng hơn, bạn cũng có thể muốn tìm hiểu về các mẹo công thức và bí quyết.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×