Làm thế nào để kiểm tra Yammer người dùng trong các mạng kết nối với Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công ty của bạn Yammer mạng có thể có người sử dụng không còn làm việc cho công ty của bạn. Hoặc, một số người dùng Yammer có thể đăng nhập với email và mật khẩu của họ bởi vì họ không có một tài khoản Office 365 tương ứng. Để phân tích các tình huống như vậy và thực hiện hành động bạn có thể kiểm toán Yammer người dùng của bạn. Điều này liên quan đến xuất khẩu danh sách Yammer người dùng, việc tìm kiếm tình trạng của những người sử dụng Yammer trong Office 365, và phân tích các kết quả và thực hiện hành động.

Ngoài kiểm toán người dùng Yammer , bạn có thể muốn hiểu rõ hơn về cách dịch vụ Yammer có thể được liên tục quản lý từ Office 365. Ví dụ, bạn có thể quản lý Yammer người dùng qua chu kỳ cuộc sống của họ từ Office 365thi hành các văn phòng 365 nhận dạng cho người dùng Yammer.

Xuất chuyển danh sách người dùng Yammer

Trước khi bạn có thể chạy đoạn mã kiểm toán, bạn tạo một tập tin đầu vào có chứa danh sách các tài khoản người dùng cho các kịch bản để sử dụng. Bạn tạo ra các tập tin đầu vào bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu người dùng trong Yammer.

 1. Trong Yammer, trong ngăn bên trái, chọn Admin > Quản lý người dùng.

  Yammer Admin menu với quản lý người dùng higlighted
 2. Trên trang Mời người dùng , trong ngăn bên trái, chọn Xuất khẩu người dùng.

  Yammer xuất khẩu người dùng đơn
 3. Trên trang xuất khẩu người dùng, chọn xuất tất cả người dùng, và sau đó chọn xuất khẩu.

  Yammer tuỳ chọn người dùng xuất khẩu - xuất khẩu tất cả người dùng hoặc xuất tất cả người dùng từ (ngày)
 4. Lưu tệp đã xuất. Các tập tin được lưu như là một tập tin nén với một phần mở rộng tên tập tin zip.

 5. Đi đến vị trí nơi bạn lưu các tập tin nén và mở rộng nó.

  Lưu ý: Có là một số tập tin có chứa trong các tập tin nén. Bạn chỉ cần các tập tin được đặt tên users.csv.

Tìm thấy tình trạng của Yammer người dùng trong Office 365

 1. Cài đặt và đặt cấu hình Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell. Để biết hướng dẫn về điều này, đọc các tài liệu sau đây: Azure quảng cáo giúp.

 2. Copy đoạn mã mẫu sau, dán nó vào một trình soạn thảo văn bản như Notepad, và sau đó lưu tệp dưới dạng UserMatchToAzureAD.ps1.

  Vui lòng sửa đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức của bạn.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select
  userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Từ một cửa sổ lệnh Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell , hãy chạy lệnh như trong ví dụ dưới đây, đi qua các tập tin đầu vào xuất khẩu từ Yammer và vị trí tập tin đầu ra.

  Sử dụng ví dụ:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để chạy script, nhìn vào tập tin PS1 ở trên.

Phân tích các kết quả và có hành động

 1. Mở tệp CSV kết quả, và lọc ra tất cả các hàng Hiển thị cột exists_in_azure_ad là sai.

  Mỗi người trong số họ là tài khoản tồn tại ở Yammer, nhưng không phải trong Office 365 / Azure AD. Đối với mỗi người trong số họ, quyết định nếu bạn cần phải:

  • Tạm ngưng tài khoản người dùng trong Yammer nếu người dùng không có quyền truy cập.

  • Tạo người dùng trong Office 365 / Azure AD.

 2. Sau khi bạn đã hoàn thành các hoạt động này, chúng tôi đề nghị rằng bạn chạy các bước sau một lần nữa từ đầu để xác nhận tất cả các người dùng bây giờ được tìm thấy trong Office 365 và Azure AD.

Nếu bạn đang thực thi Office 365 danh tính, sau đó sau khi một kiểm toán đầy đủ bạn có thể muốn xem xét đăng xuất tất cả người dùng hiện tại, do đó bạn có thể chắc chắn rằng tất cả mọi người bây giờ đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Office 365 của họ, và không sử dụng thông tin đăng nhập được lưu trữ. Nếu bạn chọn để làm điều này, đảm bảo rằng điều này thông báo cho người dùng của bạn. Biết thêm thông tin trong thi hành văn phòng 365 nhận dạng cho người dùng Yammer.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×