Làm thế nào để hiển thị một danh sách OneDrive cho doanh nghiệp tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cung cấp cho người quản trị một script PowerShell sẽ hiển thị tất cả trang OneDrive for Business trong tổ chức của bạn.

Bước 1: Kết nối SharePoint Online Management Shell giúp tổ chức của bạn

Bước 2: Thu thập danh sách tất cả OneDrive for Business site bằng cách dùng Windows PowerShell

Hãy xem thông tin thêm ở cuối chủ đề này để tìm hiểu Mẹo về cách sử dụng kịch bản này.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Cài đặt SharePoint Online Management Shell. Để biết thông tin, hãy xem thiết lập môi trường SharePoint Online Management Shell giúp Windows PowerShell.

  Quan trọng: Người quản trị đối tượng thuê ai là người mình quyền của người quản trị tuyển tập trang cho một người dùng OneDrive for Business trang có thể mở thư viện tài liệu của một người dùng OneDrive for Business và thực hiện các nhiệm vụ cùng là chủ sở hữu. Đó là quan trọng để điều khiển và theo dõi ai đã được gán quyền người quản trị đối tượng thuê trong tổ chức của bạn.

 • PowerShell script yêu cầu mô hình đối tượng máy khách SharePoint (CSOM) được cài đặt. Điều này được biểu thị bằng dòng sau đây: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Script PowerShell mẫu được cung cấp trong chủ đề này không được hỗ trợ bên dưới bất kỳ chương trình Microsoft chuẩn hỗ trợ hoặc dịch vụ. Kịch bản mẫu được cung cấp dưới dạng IS mà không cần bảo đảm bất kỳ loại. Microsoft thêm từ chối tất cả bảo bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ngụ ý bảo hành bán hoặc cho một mục đích cụ thể. Rủi ro toàn bộ phát sinh ra khỏi sử dụng hoặc hiệu suất của mẫu script và tài liệu vẫn với bạn. Trong không có sự kiện sẽ Microsoft, tác giả của nó, hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc chuyển phát các kịch bản chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại để giảm độ lợi nhuận kinh doanh, kinh doanh bị gián đoạn, việc mất thông tin doanh nghiệp hoặc khác mất bằng tiền) phát sinh ra khỏi sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng mẫu script hoặc tài liệu, ngay cả khi Microsoft có được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Bước 1: Kết nối SharePoint Online Management Shell giúp tổ chức của bạn

 1. Trên máy tính cục bộ của bạn, mở SharePoint Online Management Shell, và chạy lệnh sau đây:

  $credentials = Get-Credential

  Trong hộp thoại Yêu cầu chứng danh Windows PowerShell , hãy nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn, sau đó bấm OK.

 2. Chạy lệnh sau đây để kết nối vào Shell để tổ chức SharePoint Online của bạn:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Để xác nhận rằng bạn đang kết nối với tổ chức SharePoint Online của bạn, hãy chạy lệnh sau đây để kết nối với trang gốc của tổ chức của bạn:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Bước 2: Thu thập danh sách tất cả OneDrive for Business site bằng cách dùng Windows PowerShell

Trong bước này, bạn chạy một script PowerShell để tạo một danh sách tất cả các trang OneDrive for Business trong tổ chức của bạn. Danh sách này được lưu vào một tệp văn bản.

 1. Lưu văn bản sau đây vào một tệp văn bản. Ví dụ, bạn có thể lưu nó vào một tệp có tên là GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Sửa các biến số sau đây trong phần đầu của tệp script và sử dụng thông tin cụ thể cho tổ chức của bạn. Các ví dụ sau đây giả định rằng tên miền tổ chức của bạn là contoso.com.

  • $AdminURI   Điều này xác định URI cho dịch vụ quản trị SharePoint Online của bạn, ví dụ, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Điều này xác định một tài khoản người quản trị toàn cục trong tổ chức Office 365 của bạn, ví dụ, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Điều này xác định mật khẩu cho tài khoản được xác định bởi $AdminAccount, ví dụ, "J$P1ter1".

  • $LogFile   Điều này xác định đường dẫn đầy đủ của tệp văn bản được tạo ra và chứa danh sách tất cả các trang OneDrive for Business trong tổ chức của bạn. Ví dụ, để lưu tệp này vào máy tính, hãy dùng 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Lưu tệp văn bản thành PowerShell script bằng cách thay đổi hậu tố tên tệp để .ps1. Ví dụ, lưu tệp GetOD4BSites.txt như GetOD4BSites.ps1.

 4. Trong SharePoint Online Management Shell, đi đến thư mục nơi có script mà bạn đã tạo trong bước trước và sau đó chạy script, ví dụ:

  .\GetOD4BSites.ps1

Sau khi script hoàn tất thành công, tệp văn bản được tạo trong vị trí được xác định bởi biến $LogFile trong kịch bản. Tệp này chứa một danh sách tất cả các trang OneDrive for Business trong tổ chức SharePoint Online của bạn. Văn bản sau đây cung cấp các ví dụ về cách danh sách các site trong tệp này sẽ được định dạng. Bạn có thể loại bỏ site khỏi tệp này nếu cần thiết.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Trở về đầu trang

Thêm thông tin

Bạn có thể kết nối với một site OneDrive for Business bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Get-SPOSite và có thể thay đổi quyền sở hữu bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOSite . Khi bạn ở một chủ sở hữu của trang, bạn có thể dùng thường xuyên SharePoint máy khách bên đối tượng mô hình (CSOM) để thực hiện thêm quản lý hoạt động.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×