Khắc phục sự cố trang phổ biến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này cung cấp các thông tin khắc phục sự cố để giúp bạn giải quyết các vấn đề và lỗi có thể xảy ra khi bạn đang dùng Windows SharePoint Services 3.0thông thường.

Khi cố gắng tạo một trang mới, tôi nhận được thông báo rằng các trang web đang được dùng hoặc đã tồn tại

Khi cố gắng tạo mới danh sách hoặc thư viện, tôi nhận được thông báo đã xác định tên có sẵn dùng

Khi tôi tìm cách tạo một tệp hoặc thư mục, tôi nhận được thông báo rằng tên tệp hoặc thư mục của tôi là quá nhiều thời gian

Tôi không thể xóa bỏ một trang web. Tôi nhận được thông báo "Bạn không thể xóa bỏ một trang có trang con"

Khi tôi tìm cách tạo một tệp hoặc thư mục, tôi nhận được thông báo rằng tên tệp hoặc thư mục chứa các ký tự không hợp lệ

Tôi không thể xóa bỏ bản thân mình là chủ sở hữu tuyển tập trang

Khi cố gắng xóa một tệp, tôi nhận được thông báo rằng tệp hiện đang được kiểm xuất hoặc khóa để chỉnh sửa bởi người dùng khác

Khi tôi xem trang chủ của site của tôi, tôi nhận được thông báo lỗi phần Web

Tôi nhận được thông báo "Dịch vụ không sẵn dùng" khi cố gắng xem site của tôi hoặc các trang quản trị cho trang web hoặc máy chủ của tôi

Khi cố gắng xem trang báo cáo sử dụng trang web, tôi nhận được thông báo sử dụng báo cáo sẽ không sẵn dùng

Khi tôi tìm cách tải tệp lên, tôi nhận được thông báo rằng tệp đã "vượt quá dài tối đa được phép"

Khi tôi tìm cách tải tệp lên, tôi nhận được thông báo rằng tệp đã bị chặn bởi người quản trị máy chủ

Tôi không thể gửi email cho người dùng sau khi đã đặt cho người dùng quyền mới

Tôi không thể tạo bất kỳ cảnh báo khác

Tôi nhận được thông báo rằng trang web của tôi đã vượt quá hạn ngạch lưu trữ

Khi cố gắng tạo một trang mới, tôi nhận được thông báo rằng các trang web đang được dùng hoặc đã tồn tại

Dấu hiệu

Khi bạn cố tạo một tuyển tập trang mới, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Site khác đã tồn tại h TTP://sitename/Sites/subsitename . Xóa trang web này trước khi tìm cách tạo một trang mới với cùng một URL, hãy chọn một URL mới, hoặc tạo một đưa mới ở đường dẫn bạn ban đầu đã xác định.

Khi bạn tìm cách tạo site con mới, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Địa chỉ trang Web /Sites/subsitename/subsubsitename đang được dùng.

Độ phân giải

URL của trang Web mà bạn đang tìm cách tạo đã tồn tại trong cùng một vị trí trang. Bấm nút trở lại trong trình duyệt của bạn, sau đó nhập một URL khác cho trang của bạn.

Đầu trang

Khi cố gắng tạo mới danh sách hoặc thư viện, tôi nhận được thông báo đã xác định tên có sẵn dùng

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách tạo mới danh sách hoặc thư viện, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Tên đã xác định là đã sử dụng. Danh sách, khảo sát, thảo luận hoặc thư viện tài liệu không thể có cùng tên danh sách khác, khảo sát, thảo luận, hoặc tài liệu thư viện trong trang Web này. Sử dụng yo của trình duyệt lại nút, và nhập tên mới.

Độ phân giải

Bạn không thể tạo mới danh sách hoặc thư viện có cùng tên một thư viện hay danh sách hiện có. Nhập tên khác cho mới danh sách hoặc thư viện, hoặc xóa bỏ cũ danh sách hoặc thư viện trước khi bạn tạo album mới.

Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo này nhưng bạn không thể xác định vị trí hiện có danh sách hoặc thư viện có cùng tên, bạn có thể không có đủ quyền để xem danh sách hoặc thư viện. Liên hệ với người quản trị để được trợ giúp.

Đầu trang

Khi tôi tìm cách tạo một tệp hoặc thư mục, tôi nhận được thông báo rằng tên tệp hoặc thư mục của tôi là quá nhiều thời gian

Dấu hiệu

Khi bạn cố tạo một tệp mới hoặc thư mục, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Tệp được xác định hoặc thư mục tên là quá nhiều thời gian. Đường dẫn URL cho tất cả các tệp và thư mục phải là 260 ký tự hoặc ít hơn (và không quá 128 ký tự cho bất kỳ một tệp hay tên thư mục trong URL). Hãy nhập tên tệp hoặc thư mục ngắn hơn.

Độ phân giải

Tên tệp và thư mục không dài quá 128 ký tự. Ngoài ra, URL hoàn chỉnh đến tệp không dài hơn 260 ký tự. Bấm nút trở lại trong trình duyệt của bạn, sau đó nhập tên mới.

Đầu trang

Tôi không thể xóa bỏ một trang web. Tôi nhận được thông báo "Bạn không thể xóa bỏ một trang có trang con"

Dấu hiệu

Khi bạn cố xóa một trang web, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Lỗi xóa trang Web " /sitename/subsitename ". Bạn không thể xóa bỏ một trang có trang con.

Độ phân giải

Để xóa một trang web, trước tiên bạn phải xóa bất kỳ trang con đã tồn tại bên dưới nó.

Đầu trang

Khi tôi tìm cách tạo một tệp hoặc thư mục, tôi nhận được thông báo rằng tên tệp hoặc thư mục chứa các ký tự không hợp lệ

Dấu hiệu

Khi bạn cố tạo một tệp mới hoặc thư mục, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Tên tệp hoặc thư mục " Tên tệp/thư mục "chứa ký tự không hợp lệ. Hãy sử dụng một cái tên khác. Ký tự không hợp lệ bao gồm các thao tác sau: # % & *: < >? / \ { | } .

Độ phân giải

Các ký tự không được phép sử dụng trong tên tệp và thư mục trong Windows SharePoint Services 3.0. Nhập tên cho tệp hoặc thư mục mà không chứa bất kỳ ký tự không hợp lệ.

Đầu trang

Tôi không thể xóa bỏ bản thân mình là chủ sở hữu tuyển tập trang

Dấu hiệu

Khi bạn cố xóa người sở hữu tuyển tập trang Web, bạn có thể thấy một thông báo sau đây:

  • Bạn không thể xóa bỏ người sở hữu tuyển tập trang Web.

  • Bạn không thể loại bỏ người sở hữu từ danh sách của chúng tôi người quản trị tuyển tập trang b.

Độ phân giải

Bạn không thể loại bỏ tài khoản riêng của bạn từ nhóm Người quản trị tuyển tập trang . Liên hệ với người quản trị tuyển tập site khác hoặc người quản trị máy chủ và yêu cầu loại bỏ tên của bạn từ nhóm Người quản trị tuyển tập trang .

Đầu trang

Khi cố gắng xóa một tệp, tôi nhận được thông báo rằng tệp hiện đang được kiểm xuất hoặc khóa để chỉnh sửa bởi người dùng khác

Dấu hiệu

Khi bạn cố xóa một tệp, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Tệp hiện đang được kiểm xuất hoặc khóa để chỉnh sửa bởi người dùng khác.

Độ phân giải

Bạn không thể xóa một tệp hiện đang được kiểm xuất bởi người dùng khác. Liên hệ với người dùng có kiểm xuất tệp và hỏi họ biết mật kiểm nhập tệp, hoặc liên hệ với chủ sở hữu site để được trợ giúp.

Đầu trang

Khi tôi xem trang chủ của site của tôi, tôi nhận được thông báo lỗi phần Web

Dấu hiệu

Khi bạn xem trang chủ của site của bạn, bạn có thể thấy một thông báo sau đây:

  • Phần web hình lỗi: Một trong các thuộc tính của phần Web có một định dạng không chính xác. Windows SharePoint Services không thể deserialize phần Web. Kiểm tra định dạng của các thuộc tính và thử lại.

  • Web phần lỗi: không thể deserialize (chuyển đổi một dòng XML lại vào một đối tượng) phần Web trên máy chủ.

Độ phân giải

Nếu bạn thấy một trong các thư, thông báo cho người quản trị máy chủ của bạn.

Đầu trang

Tôi nhận được thông báo "Dịch vụ không sẵn dùng" khi cố gắng xem site của tôi hoặc các trang quản trị cho trang web hoặc máy chủ của tôi

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách xem trang, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Dịch vụ không sẵn dùng

Độ phân giải

Nếu bạn thấy thông báo "Dịch vụ không sẵn dùng", là có vấn đề với vùng chứa ứng dụng cho ứng dụng Web. Thông báo cho người quản trị máy chủ của bạn.

Đầu trang

Khi cố gắng xem trang báo cáo sử dụng trang web, tôi nhận được thông báo sử dụng báo cáo sẽ không sẵn dùng

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách xem trang báo cáo sử dụng trang web, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Báo cáo sử dụng không sẵn dùng cho site này. Cách dùng xử lý có thể bị vô hiệu hóa trên máy chủ này hoặc dữ liệu sử dụng cho Trang này chưa được xử lý chưa.

Độ phân giải

Ghi nhật ký và cách dùng xử lý phải được bật, và người dùng phải có đã vào một trang trên trang web của bạn trước khi bất kỳ dữ liệu có thể xuất hiện trên trang báo cáo sử dụng trang web. Liên hệ với người quản trị trang của bạn để xác nhận rằng ghi nhật ký và cách dùng xử lý được bật trong Windows SharePoint Services 3.0. Ngoài ra, nếu trang mới (được tạo ra hôm nay) hoặc không được sử dụng trước ngày hôm nay, không có dữ liệu sẽ xuất hiện cho đến khi xử lý Nhật ký sử dụng đã hoàn thành (thường trong vòng 24 giờ). Ngoài ra, nếu có đã là không hoạt động trên site cho 31 ngày trước, bạn sẽ thấy thông báo "không có dữ liệu".

Đầu trang

Khi tôi tìm cách tải tệp lên, tôi nhận được thông báo rằng tệp đã "vượt quá dài tối đa được phép"

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách tải tệp lên, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Nộp biểu mẫu không xử lý được vì nó vượt quá dài tối đa cho phép người quản trị Web. Vui lòng gửi biểu mẫu với dữ liệu nhỏ.

Độ phân giải

Kích cỡ tệp tối đa mặc định cho một tệp được đang được tải lên Windows SharePoint Services 3.0 là 50 megabyte (MB). Người quản trị máy chủ có thể tăng hoặc giảm kích cỡ tệp, nếu cần. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn để yêu cầu tăng kích cỡ tệp tải lên.

Đầu trang

Khi tôi tìm cách tải tệp lên, tôi nhận được thông báo rằng tệp đã bị chặn bởi người quản trị máy chủ

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách tải tệp lên, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Tệp bạn đang tìm cách lưu hoặc truy xuất đã bị chặn từ trang Web này bởi người quản trị máy chủ.

Độ phân giải

Theo mặc định, Windows SharePoint Services 3.0 ngăn các loại tệp được tải lên máy chủ. Người quản trị máy chủ có thể thêm hoặc loại bỏ kiểu tệp từ danh sách này, nếu cần. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn để yêu cầu loại tệp được không bị chặn.

Đầu trang

Tôi không thể gửi email cho người dùng sau khi đã đặt cho người dùng quyền mới

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách gửi thông điệp email cho người dùng sau khi bạn cung cấp cho người dùng quyền mới, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Hoặc người dùng đã được thêm thành công, nhưng có là một lỗi trong gửi thông điệp email. Máy chủ có thể không được thiết lập đúng để gửi email. Để xác nhận rằng email được cấu hình đúng cách, liên hệ với người quản trị máy chủ.

Độ phân giải

Thông báo này xuất hiện nếu máy chủ SMTP không hợp lệ hoặc không phản hồi khi bạn chọn hộp kiểm gửi email chào mừng đến người dùng mới trong khi bạn muốn thêm người dùng mới vào trang web, danh sách hoặc thư viện. Thông báo cho người quản trị máy chủ là một vấn đề với SMTP.

Đầu trang

Tôi không thể tạo bất kỳ cảnh báo khác

Dấu hiệu

Khi bạn cố tạo một cảnh báo cho một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Bạn đã tạo tối đa số cảnh báo được phép dùng cho site này. Bạn có thể quản lý cảnh báo của bạn từ trang cảnh báo của tôi trên trang web này'.

Độ phân giải

Windows SharePoint Services 3.0 đặt giới hạn số lượng cảnh báo người dùng có thể tạo. Số này được tự động thiết lập mặc định nhưng có thể được tăng hoặc giảm kích thước người quản trị máy chủ của bạn. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn để yêu cầu tăng hạn mức cảnh báo.

Đầu trang

Tôi nhận được thông báo rằng trang web của tôi đã vượt quá hạn ngạch lưu trữ

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách thêm dữ liệu vào trang của bạn, bạn có thể thấy thông báo sau đây:

Thay đổi của bạn không thể lưu được vì trang SharePoint Web này đã vượt quá dung lượng lưu trữ nguyên ta giới hạn. Bạn phải lưu công việc của bạn vào một vị trí khác. Liên hệ với người quản trị để thay đổi giới hạn hạn ngạch cho trang Web.

Độ phân giải

Người quản trị máy chủ có thể đặt giới hạn trên lượng dung lượng lưu trữ site có thể sử dụng trên máy chủ. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn để yêu cầu tăng hạn ngạch lưu trữ cho trang Web.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×