Khắc phục sự cố các thao tác cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề mà bạn muốn xử lý là gì?

Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager - cơ sở dữ liệu tạo là không thành công

Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ

Không thể khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

SQL Server không cài đặt hoặc bắt đầu

Không thể di chuyển cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Thư mục Business Contact Manager bị thiếu

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager ở đâu?

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy chủ

Bản ghi và mục sẽ không sắp xếp chính xác

Nhập dữ liệu nghiệp vụ

Các vấn đề nhóm làm việc chỉ

Tài nguyên bổ sung

Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager - cơ sở dữ liệu tạo là không thành công

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn sử dụng Microsoft SQL Server Express, một phiên bản nhỏ hơn tỉ lệ của Microsoft SQL Server. Nếu không sẵn dùng dịch vụ SQL Server, bạn không thể tạo cơ sở dữ liệu. Dịch vụ SQL Server có thể không sẵn dùng vì lý do khác nhau.

Sử dụng danh sách sau đây của các kịch bản SQL Server để giải quyết vấn đề của bạn. Hoàn thành quy trình nhất tương tự như trường hợp của bạn.

Các vấn đề SQL Server

 • Bắt đầu SQL Server

  Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ thông báo sau đây, hãy hoàn thành thủ tục để bắt đầu dịch vụ SQL Server.

  • Tạo cơ sở dữ liệu là không thành công hoặc không thành công.

  • Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động. Bắt đầu dịch vụ, và sau đó khởi động lại Outlook để hiển thị trình hướng dẫn khởi động lại.

  • Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager địa phương vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động. Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ trên một máy tính khác.

  • Không thể khởi động Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động.

  Bắt đầu dịch vụ SQL Server

  • Windows XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Trong Dạng xem thể loại, bấm hiệu suất và duy trì.

   3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

   4. Trong danh sách dịch vụ , bấm SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm bắt đầu.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008.

   3. Bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

   5. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm bắt đầu.

   6. Mở lại Microsoft Outlook. Bây giờ, bạn sẽ có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

    Để biết thêm thông tin về Microsoft SQL Server Express, đi tới trang Web hỗ trợ Microsoft, và tham khảo cơ sở kiến thức.

 • Cấp cho tài khoản người dùng Nhật ký để các dịch vụ SQL Server quyền truy nhập vào thư mục Business Contact Manager

  Theo mặc định, Dịch vụ SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager để tạo cơ sở dữ liệu. Nếu cơ sở dữ liệu không thể tạo, nó có thể rằng tài khoản người dùng dịch vụ mạng không có quyền để đăng nhập vào máy chủ SQL. Tài khoản phải đọc và viết quyền truy nhập vào thư mục Business Contact Manager .

  Dịch vụ SQL Server có thể sử dụng tài khoản không phải là tài khoản người dùng dịch vụ mạng để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager để tạo cơ sở dữ liệu.

  Xác nhận những bản ghi tài khoản người dùng thực hiện SQL Server

  • Cửa sổ XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

   3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

   4. Trong danh sách dịch vụ , bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, và sau đó lưu ý tên tài khoản được liệt kê trong hộp tài khoản này .

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   3. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

   4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Nhật ký trên tab, hãy lưu ý dựng sẵn tài khoản hoặc tài khoản tên được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

  Để cấp cho tài khoản Nhật ký để dịch vụ SQL Server quyền truy nhập vào thư mục Business Contact Manager , tài khoản người dùng dịch vụ mạng hoặc tài khoản người dùng khác nhau, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn ở trên là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm chia sẻ và bảo mật.

   4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

   5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập Mạng dịch vụ, hoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   6. Bấm OK.

   7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạnghoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

   8. Chọn các hộp kiểm đọcviết , sau đó bấm OK.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn ở trên là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

   5. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , bấm Thêm.

   6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập Mạng dịch vụ, hoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   7. Bấm OK.

   8. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạnghoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

   9. Trong cột cho phép , chọn hộp kiểm đọcviết , và sau đó bấm OK.

   10. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , hãy bấm OK.

 • Cấp cho mạng dịch vụ người dùng tài khoản quyền toàn quyền kiểm soát dữ liệu vào thư mục

  Tệp cơ sở dữ liệu Business Contact Manager chính, master.mdf và mastlog.ldf, được lưu trữ trong thư mục dữ liệu . Đôi khi, tài khoản người dùng dịch vụ mạng Nhật ký máy chủ SQL không có quyền, vì vậy cơ sở dữ liệu không thể tạo.

  Để cung cấp cho dịch vụ mạng người dùng tài khoản toàn quyền kiểm soát dữ liệu vào thư mục, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

   5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   6. Bấm OK.

   7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

   8. Trong cột cho phép , hãy chọn hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Hoặc-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại thuộc tính dữ liệu , bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

   5. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , bấm Thêm.

   6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   7. Bấm OK.

   8. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

   9. Trong cột cho phép , hãy chọn hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

   10. Trong hộp thoại thuộc tính dữ liệu , hãy bấm OK.

 • Giao thức đối với máy chủ SQL không là hỗ trợ (Windows Vista hoặc Windows 7 chỉ)

  Giao thức Đường dẫn nối có tên là đối với máy chủ SQL bị vô hiệu hóa. Vấn đề này đôi khi xảy ra khi dùng Windows Vista hoặc Windows 7. Sử dụng thủ tục sau đây để cho phép giao thức.

  1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

  2. Bấm Microsoft SQL Server 2008.

  3. Bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

  4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bung rộng Cấu hình mạng SQL Server, sau đó bấm giao thức cho MSSMLBIZ.

  5. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào Đường dẫn nối Có tên, rồi bấm Cho phép.

  6. Đóng cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , và sau đó bắt đầu Outlook để hoàn tất trình hướng dẫn khởi động và tạo cơ sở dữ liệu.

 • Sử dụng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL

  Nếu sau khi hoàn thành quy trình trước đó, bạn vẫn không thể tạo cơ sở dữ liệu vì dịch vụ SQL Server sẽ không bắt đầu, hãy dùng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL.

  1. Windows XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

   3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

   4. Trong danh sách dịch vụ , bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Trong hộp thoại thuộc tính SQL Server (MSSMLBIZ) (máy tính cục bộ) , hãy bấm vào Đăng nhập trên tab.

   6. Bấm tài khoản hệ thống cục bộ.

   7. Bấm OK.

   8. Bắt đầu Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

  2. Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   3. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

   4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Đăng nhập trên tab, bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Hệ thống cục bộ.

   6. Bấm OK.

   7. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

  Nếu cần thiết, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ dành cho Microsoft Office Outlook 2010 với quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Nén ổ đĩa, tài khoản khách và thiếu vấn đề về khởi động trình hướng dẫn

 • Ổ đĩa nén hoặc thư mục

  Trên một ổ đĩa TE000129554 hệ thống tệp, thư mục mà cơ sở dữ liệu được cài đặt nén. Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc không thể tạo trong một thư mục nén. Để tạo cơ sở dữ liệu, thiết đặt nén tệp phải bị vô hiệu hóa cho thư mục Business Contact Manager .

  Lưu ý: Bạn phải đăng nhập như người quản trị để bật hoặc tắt tính năng nén.

  Vô hiệu hóa thư mục nén

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn ở trên là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , trên tab chung , bấm nâng cao.

   5. Xóa hộp kiểm nén nội dung để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa , và sau đó bấm OK.

    Sau khi bạn đã tắt tính năng nén vào thư mục, thử lại tạo cơ sở dữ liệu.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn ở trên là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , trên tab chung , bấm nâng cao.

   5. Xóa hộp kiểm nén nội dung để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa , và sau đó bấm OK.

   Sau khi bạn đã tắt tính năng nén vào thư mục, thử lại tạo cơ sở dữ liệu.

 • Bạn đã đăng nhập vào Outlook với tài khoản dành cho khách

  Là người dùng dành cho khách, bạn không được phép để tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng.

 • Tôi đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, nhưng tôi không được nhắc để tạo cơ sở dữ liệu mới

  Lần đầu tiên bạn mở Outlook sau khi bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, trình hướng dẫn khởi động sẽ chạy tự động. Nếu bạn chọn để chạy trình hướng dẫn khởi động, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để tạo một mới Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc hoặc chọn cơ sở dữ liệu hiện có.

  1. Xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt.

   Cách thực hiện?

   1. Windows XP

    1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

    2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình.

    3. Trong Thêm hoặc loại bỏ chương trình hộp thoại, trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , hãy kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2010 được liệt kê.

   2. Windows Vista hoặc Windows 7

    1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

    2. Trong Dạng xem thể loại, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

    3. Trên cửa sổ dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , hãy kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2010 được liệt kê.

  2. Nếu Business Contact Manager cho Outlook 2010 không xuất hiện trong danh sách, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   1. Nếu bạn có Business Contact Manager cho Outlook 2010 DVD, cài đặt chương trình từ đó DVD.

Đầu trang

Không thể khởi động Business Contact Manager cho Outlook

Hãy thử các thủ tục sau đây và sau đó khởi động lại Outlook.

 • Không thể khởi động Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động.

  Tệp cơ sở dữ liệu Business Contact Manager chính, master.mdf và mastlog.ldf, được lưu trữ trong thư mục dữ liệu . Thư mục cũng chứa chứng chỉ bảo mật cho phép máy chủ SQL để tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Đôi khi, tài khoản người dùng dịch vụ mạng Nhật ký máy chủ SQL không thể truy nhập vào thư mục để cơ sở dữ liệu không thể tạo.

  Điều này có thể xảy ra nếu bạn thay đổi hệ thống tệp cho một ổ đĩa từ FAT32 thành TE000129554.

  Để cung cấp cho dịch vụ mạng người dùng tài khoản toàn quyền kiểm soát dữ liệu vào thư mục, hãy hoàn tất thủ tục sau đây.

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

   5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   6. Bấm OK.

   7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng,

   8. Trong cột cho phép , hãy chọn hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Hoặc-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại thuộc tính dữ liệu , bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

   5. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , bấm Thêm.

   6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   7. Bấm OK.

   8. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

   9. Trong cột cho phép , hãy chọn hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

   10. Trong hộp thoại thuộc tính dữ liệu , hãy bấm OK.

 • Dịch vụ SQL Server không khởi động sau khi cấp quyền đối với tài khoản người dùng dịch vụ mạng.

  Dịch vụ máy chủ SQL thường sẽ bắt đầu bằng một chứng chỉ bảo mật và sẽ tắt mã hóa. Đôi khi, Dịch vụ SQL Server không tắt tính năng mã hóa. Nếu điều này xảy ra, tắt tính năng mã hóa cho phiên bản SQL Server.

  • Windows XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Bấm hiệu suất và duy trì, sau đó bấm Công cụ quản trị.

   3. Bấm đúp vào máy tính quản lý.

   4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Quản lý máy tính , bấm dịch vụ và các ứng dụng.

   5. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào Quản lý cấu hình SQL Server.

   6. Bấm đúp vào cấu hình mạng SQL Server.

   7. Bấm chuột phải vào giao thức cho MSSMLBIZ, sau đó bấm thuộc tính.

   8. Trong hộp thoại giao thức cho MSSMLBIZ thuộc tính , trên tab cờ , bấm vào mũi tên ở cuối hàng Bắt buộc mã hóa , sau đó bấm không.

   9. Bấm OK.

   10. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Quản lý máy tính , bấm Dịch vụ SQL Server.

   11. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm bắt đầu.

   12. Bắt đầu Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   3. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , hãy bấm Cấu hình mạng SQL Server.

   4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giao thức cho MSSMLBIZ, sau đó bấm thuộc tính.

   5. Trong hộp thoại giao thức cho MSSMLBIZ thuộc tính , trên tab cờ , trong hàng bắt buộc mã hóa, bấm vào mũi tên, sau đó bấm không.

   6. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

 • Sử dụng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL

  Nếu sau khi hoàn thành quy trình trước đó, Business Contact Manager sẽ không bắt đầu, hãy dùng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL.

  • Windows XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

   3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

   4. Trong danh sách dịch vụ , bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, sau đó bấm tài khoản hệ thống cục bộ.

   6. Bắt đầu Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   3. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

   4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Trong hộp thoại thuộc tính SQL Server (MSSMLBIZ) , trên Nhật ký trên tab, bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Hệ thống cục bộ.

   6. Bấm OK.

   7. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Đầu trang

Không thể mở cơ sở dữ liệu - đăng nhập không thành công

Lý do phổ biến nhất mà thông báo này xuất hiện trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu là tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào dịch vụ SQL Server không có đọc và viết quyền cho thư mục Business Contact Manager .

Theo mặc định, Dịch vụ SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager để tạo cơ sở dữ liệu. Tài khoản người dùng sử dụng dịch vụ SQL Server có thể đã được thay đổi.

Để giải quyết vấn đề này hoàn tất các thủ tục sau đây:

 1. Xác nhận những bản ghi tài khoản người dùng thực hiện SQL Server

  • Windows XP

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

   2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

   3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

   4. Trong danh sách dịch vụ , bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, và sau đó lưu ý tên tài khoản được liệt kê trong hộp tài khoản này .

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

   2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, bấm Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

   3. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

   4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

   5. Nhật ký trên tab, hãy lưu ý dựng sẵn tài khoản hoặc tài khoản tên được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

 2. Cấp quyền tài khoản người dùng các bản ghi máy chủ SQL đọc và viết quyền cho thư mục Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể mở cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm chia sẻ và bảo mật.

   4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

   5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   6. Bấm OK.

   7. Trên tab bảo mật , bấm vào tên của tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

   8. Chọn các hộp kiểm đọcviết , sau đó bấm OK.

  • Windows Vista hoặc Windows 7

   1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

   2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    nơi [tên] là tên của tài khoản người dùng không thể mở một cơ sở dữ liệu.

    Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager . Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

   3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

   4. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

   5. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , bấm Thêm.

   6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

   7. Bấm OK.

   8. Trên tab bảo mật , bấm vào tên của tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

   9. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , trong cột cho phép , chọn hộp kiểm đọcviết , sau đó bấm OK.

   10. Trong hộp thoại Thuộc tính Business Contact Manager , hãy bấm OK.

Đầu trang

Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ

Để khắc phục sự cố thông tin, hãy xem khắc phục sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ.

Đầu trang

Không thể khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi nhận được thông báo nói rằng tôi không thể khôi phục cơ sở dữ liệu, vì tôi không được ủy quyền để sao lưu hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu hoặc tôi không phải là người sở hữu cơ sở dữ liệu.

Đôi khi, sau khi nâng cấp hệ điều hành, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu không còn được nhận dạng là người sở hữu cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang không nhận ra là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, để khôi phục cơ sở dữ liệu, bạn phải là người quản trị trên máy tính nơi bạn muốn khôi phục cơ sở dữ liệu, và bạn phải đang chạy Outlook là người quản trị. Hãy làm như sau:

 • Yêu cầu người quản trị hệ thống của bạn để thêm bạn vào nhóm người quản trị hoặc thêm chính bạn vào nhóm người quản trị.

 • Chạy Outlook là người quản trị.

Cách thực hiện?

 1. Đóng Outlook.

 2. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm máy tính.

 3. Bấm đúp vào Ổ đĩa cục bộ (C:), để mở ổ cứng của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản độc lập của TE000001059 hoặc Microsoft Office 2010 vào ổ đĩa khác nhau, hãy duyệt đến vị trí đó.

 4. Bấm đúp vào Tệp chương trìnhvà sau đó bấm đúp vào Microsoft Office.

 5. Bấm đúp vào Office 14.

 6. Bấm chuột phải vào biểu tượng Outlook , sau đó bấm chạy là người quản trị.

Bây giờ bạn có thể thực hiện tất cả người quản trị nhiệm vụ trong Outlook, bao gồm việc khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

SQL Server không cài đặt hoặc bắt đầu

Tôi nhận được một thông báo rằng Microsoft SQL Server có chưa được cài đặt

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được xây dựng bằng cách dùng Microsoft SQL Server. Không có SQL Server, bạn sẽ không thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook. Để được trợ giúp với SQL Server, đi tới trang Web hỗ trợ Microsoft, và tham khảo cơ sở kiến thức.

Dịch vụ SQL Server không bắt đầu tự động

Trong hầu hết các trường hợp, SQL Server, được cài đặt với Business Contact Manager cho Outlook khởi động tự động. Business Contact Manager cho Outlook sẽ không khởi động nếu dịch vụ SQL không bắt đầu. Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ thư nào khác, và bạn không nhìn thấy menu Business Contact Manager cho Outlook , bắt đầu dịch vụ SQL Server theo cách thủ công bằng cách hoàn tất thủ tục sau đây:

 • Windows XP

  1. Bấm bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm quản lý.

  2. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Quản lý máy tính , bấm dịch vụ và các ứng dụng.

  3. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào dịch vụ.

  4. Trong danh sách dịch vụ , bấm SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Trong cột trạng thái , xác nhận rằng dịch vụ SQL Server (MSSMLBIZ) không khởi động.

  6. Nếu không khởi động, hãy bấm khởi động lại dịch vụ.

  7. Đóng cửa sổ Quản lý máy tính , và sau đó bắt đầu Outlook.

 • Windows Vista hoặc Windows 7

  1. Bấm bắt đầu, bấm chuột phải vào máy tính, sau đó bấm quản lý.

  2. Trong cửa sổ Quản lý máy tính , bấm dịch vụ và các ứng dụng.

  3. Bấm đúp vào Dịch vụ.

  4. Trong danh sách dịch vụ , bấm SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Trong cột trạng thái , xác nhận rằng dịch vụ SQL Server (MSSMLBIZ) không khởi động.

  6. Nếu không khởi động, hãy bấm khởi động lại dịch vụ.

  7. Đóng cửa sổ Quản lý máy tính , và sau đó bắt đầu Outlook.

Tôi muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook với SQL Server Express bản thể hiện tên khác

Nếu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên máy tính cục bộ của bạn, thay vì nó đang được chia sẻ từ máy tính từ xa, được hỗ trợ SQL Server Express tên đối tượng là MSSMLBIZ. Tên Phiên bản khác không được hỗ trợ.

Thay vì cố gắng dùng Business Contact Manager cho Outlook với một tên đối tượng không được hỗ trợ, cài đặt phiên bản SQL Server Express khác và đặt tên MSSMLBIZ. Phiên bản SQL Server Express cần đăng nhập bằng tài khoản người dùng dịch vụ mạng dựng sẵn.

Để xác nhận rằng phiên bản SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng, hoàn thành quy trình sau đây:

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Tất cả các Chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, sau đó bấm Công cụ cấu hình.

 3. Bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 6. Bên dưới tài khoản dựng sẵn, xác nhận rằng Dịch vụ mạng xuất hiện.

 7. Bấm OK để đóng hộp thoại thuộc tính SQL Server (MSSMLBIZ) .

 8. Bắt đầu Outlook để bắt đầu trình hướng dẫn Khởi động Business Contact Manager , và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Không thể cài đặt SQL Server

Mã lỗi 2147746132 (0x80040154) được hiển thị. Hãy thử sử dụng WMI chẩn đoán hữu ích để tìm hiểu thêm thông tin về lỗi.

Nếu bạn có câu hỏi bổ sung về SQL Server Express, hãy thử đăng chúng trên diễn đàn SQL Server Express trên MSDN.

Đầu trang

Không thể di chuyển cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Sau khi chọn cơ sở dữ liệu hiện có, tôi thấy thông báo sau đây: di chuyển cơ sở dữ liệu đã không thành công

Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có và tìm cách để chọn cơ sở dữ liệu lại.

Nếu bạn tiếp tục nhận thư đã được di chuyển cơ sở dữ liệu không thành công , hãy thử cách sau:

1. dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2010.

Cách thực hiện?

 • Windows XP

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

  3. Trong cửa sổ Thêm hoặc loại bỏ chương trình , bấm Business Contact Manager cho Outlook 2010, sau đó bấm Thay đổi/loại bỏ.

 • Windows Vista hoặc Windows 7

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Dạng xem thể loại, bấm dỡ cài đặt chương trình.

  3. Trong danh sách, bấm Business Contact Manager cho Outlook 2010, sau đó bấm dỡ cài đặt.

2. cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 • Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm chọn cơ sở dữ liệu, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

3. xuất tất cả thông tin trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007.

4. Business Contact Manager cho Outlook 2010cài đặt.

 1. Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm tạo cơ sở dữ liệu mới, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 2. Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập dữ liệu của bạn vào Business Contact Manager.

Nếu di chuyển cơ sở dữ liệu vẫn sẽ được không thành công, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ dành cho Microsoft Office Outlook 2010 với Business Contact Manager (Tất cả các ngôn ngữ). Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi nhận được một thông báo thông báo rằng cơ sở dữ liệu của tôi không thể tải sau khi nâng cấp hệ điều hành Windows của bạn.

Một vài Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị thư cho biết rằng xảy ra sự cố với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager sau khi nâng cấp lên Windows Vista.

Thông báo sau đây có thể được hiển thị:

 • Business Contact Manager cho Outlook không thể kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

 • Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 • Hành động này không thể hoàn tất vì Business Contact Manager không thể truy nhập cơ sở dữ liệu.

 • Xuất hiện lỗi trong khi thiết lập kết nối với máy chủ.

Hãy thử cách sau:

Thay đổi thuộc tính đăng nhập trên cho phiên bản SQL Server (MSSMLBIZ) với Hệ thống cục bộ.

Cách thực hiện?

 1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2008, sau đó bấm Công cụ cấu hình.

 3. Bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 6. Bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm Hệ thống cục bộ, sau đó bấm OK.

 7. Khởi động lại Outlook.

Đầu trang

Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook

Tôi muốn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ tất cả hồ sơ người dùng trên máy tính

Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook để loại bỏ nó khỏi tất cả người dùng trên máy tính đó.

Bạn có thể cần phải loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook nếu Outlook không thể mở hoặc nếu bạn muốn dừng trình hướng dẫn khởi động từ Hiển thị và bỏ qua tạo cơ sở dữ liệu.

 • Windows XP

 • Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 • Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

 • Trong cửa sổ Thêm hoặc loại bỏ chương trình , bấm Business Contact Manager cho Microsoft Outlook 2010, sau đó bấm Thay đổi/loại bỏ.

 • Windows Vista hoặc Windows 7

 • Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 • Trong Dạng xem thể loại, bấm dỡ cài đặt chương trình.

 • Trong danh sách, bấm Business Contact Manager cho Microsoft Outlook 2010, và sau đó bấm dỡ cài đặt.

Bạn có thể loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ hồ sơ của riêng bạn trên máy tính có nhiều người dùng và nó sẽ không bị loại bỏ từ hồ sơ người dùng khác.

Cách thực hiện?

 1. Mở Outlook 2010, sử dụng hồ sơ mà bạn muốn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Trên tab thông tin , hãy bấm vào nút Thiết đặt tài khoản , sau đó bấm Thiết đặt tài khoản.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản , hãy bấm tab Tệp dữ liệu .

 5. Trong danh sách, bấm cơ sở dữ liệu Business Contact Manager bạn muốn loại bỏ khỏi hồ sơ này, sau đó bấm loại bỏ.

Đầu trang

Thư mục Business Contact Manager bị thiếu

Tôi không thể nhìn thấy thư mục Business Contact Manager của tôi

Nếu thư mục Business Contact Manager của bạn không xuất hiện trong Ngăn dẫn hướng, bạn cần phải liên kết Business Contact Manager cho Outlook với hồ sơ của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trên tab thông tin , hãy bấm vào nút Thiết đặt tài khoản , sau đó bấm Thiết đặt tài khoản.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản , hãy bấm tab Tệp dữ liệu .

 4. Bấm Thêm.

 5. Trong hộp thoại Tệp dữ liệu Outlook mới , dưới kiểu lưu trữ, bấm Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 6. Bấm OK.

 7. Trong trình hướng dẫn khởi động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu mới, hãy bấm tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

  • Nếu bạn đang kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có, hãy bấm kết nối với cơ sở dữ liệu cục bộ, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới.

 1. Khởi động lại Outlook.

Đầu trang

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager ở đâu?

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của tôi ở đâu?

Tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là tên người sở hữu cơ sở dữ liệu đã dùng khi người tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là cơ sở dữ liệu SQL Server, do vậy cơ sở dữ liệu có hai cấu phần, cơ sở dữ liệu chính và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu.

Các tệp cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục sau đây:

 • Windows XP

  Trong Windows XP, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ như sau:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục để xem tất cả các tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 • Windows Vista hoặc Windows 7

  Trong Windows Vista và Windows 7, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ như sau:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục để xem tất cả các tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, bấm bắt đầu, sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy chủ

Tôi muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ, hãy xem quản lý cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên máy chủ.

Đầu trang

Bản ghi và mục sẽ không sắp xếp chính xác

Bản ghi và mục của tôi đang không sắp xếp chính xác

Để đúng cách sắp xếp bản ghi và mục trong một cơ sở dữ liệu, bạn cần phải dùng cùng phiên bản ngôn ngữ Business Contact Manager cho Outlook làm phiên bản ngôn ngữ của Windows được cài đặt trên máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin về phiên bản ngôn ngữ, hãy xem chủ đề tùy chọn ngôn ngữ và khu vực trong cửa sổ trợ giúp.

Đầu trang

Nhập dữ liệu nghiệp vụ

Tôi đang tìm kiếm thông tin về cách nhập dữ liệu nghiệp vụ từ một ứng dụng khác nhau.

Để biết thông tin về việc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ một chương trình khác nhau, hãy xem nhập dữ liệu của bạn vào Business Contact Manager.

Đầu trang

Các vấn đề nhóm làm việc chỉ

Tôi nhận được một thông báo rằng tài khoản người dùng từ xa mà tôi đang tìm kiếm có thể không thể tìm thấy

Trong môi trường nhóm làm việc , bạn phải có tài khoản người dùng trên máy tính mà cơ sở dữ liệu được chia sẻ tin. Kiểm tra với người quản trị của máy tính từ xa để xác nhận rằng tài khoản người dùng của bạn tồn tại.

Tôi khôi phục cơ sở dữ liệu được chia sẻ, nhưng người dùng không thể truy nhập cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn đã khôi phục cơ sở dữ liệu đã được chia sẻ từ một máy tính khác, cũ tên người dùng và mật khẩu sẽ không thể nhận ra máy tính mới. Bạn phải ngừng chia sẻ cơ sở dữ liệu và sau đó chia sẻ nó lại sau khi bạn đã khôi phục nó. Trong quá trình chia sẻ một lần nữa, sau đó bạn có thể thêm người dùng truy nhập cơ sở dữ liệu. Hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Tôi nhận được một thông báo xác thực tài khoản người dùng từ xa của tôi không thành công.

Xác nhận với người quản trị của máy tính từ xa mà không chia sẻ tệp đơn giản được kích hoạt và cơ sở dữ liệu được chia sẻ với bạn.

Tôi nhận được một thông báo như sau: đăng nhập thất bại: hạn chế tài khoản người dùng.

Máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm trú không cho phép mật khẩu trống, có thể có hạn chế đăng nhập bằng giờ hoặc có thể có một chính sách hạn chế tần suất thay đổi mật khẩu được phép. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để đặt lại mật khẩu của bạn theo cách thủ công.

Tôi nhận được một thông báo rằng mật khẩu không đáp ứng các yêu cầu chính sách mật khẩu.

Máy tính mà cơ sở dữ liệu tin có thể có các chính sách mật khẩu yêu cầu một độ dài tối thiểu mật khẩu hoặc các ký tự đặc biệt được bao gồm trong mật khẩu, hoặc lịch sử mật khẩu có thể được theo dõi để đảm bảo mật khẩu có sẵn trước không dùng lại. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để thay đổi mật khẩu của bạn theo cách thủ công.

Tôi nhận được một thông báo đó Business Contact Manager cho Outlook không thể thay đổi mật khẩu của tôi

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể đã bị khóa. Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn nhập mật khẩu của bạn từ xa không chính xác và chính sách bảo mật được cấu hình để khóa xuất tài khoản người dùng sau khi một số thiết đặt lần thử đăng nhập không thành công. Người quản trị có thể cần đặt lại mật khẩu của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể không sẵn dùng. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để đặt lại mật khẩu của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể thiết đặt người dùng phải thay đổi mật khẩu đăng nhập tiếp theo được bật. Bạn không thể dùng chức năng thay đổi mật khẩu từ xa cho Business Contact Manager cho Outlook nếu thiết đặt này được bật. Một yêu cầu người quản trị của máy tính từ xa để tắt thiết đặt này trên tài khoản người dùng từ xa của bạn, hoặc theo cách thủ công đặt lại mật khẩu của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể thiết đặt người dùng không thể thay đổi mật khẩu được bật. Người quản trị phải đặt lại mật khẩu của bạn theo cách thủ công hoặc tắt thiết đặt này trên tài khoản người dùng của bạn.

 • Nếu bạn có một mật khẩu trống, sử dụng mật khẩu trống cho mạng xác thực có thể bị vô hiệu hóa. Chúng tôi khuyên bạn dùng mật khẩu không trống để truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa Business Contact Manager.

Đầu trang

Các tài nguyên khác

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×