Khôi phục mục đã xóa từ thùng rác của tuyển tập trang

Khôi phục mục đã xóa từ thùng rác của tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa bỏ nội dung từ một trang web SharePoint , nó được gửi tới thùng rác của trang hoặc đầu tiên-thùng rác giai đoạn, nơi bạn có thể khôi phục nội dung đã bị xóa bỏ nếu cần thiết. Khi người nào đó sẽ xóa bỏ nội dung từ trang thùng rác, nó được gửi đến tuyển tập trang hoặc thùng rác giai đoạn thứ nhì.

Người quản trị tuyển tập trang SharePoint có thể xem và khôi phục người dùng đã xóa mục từ các giai đoạn thứ nhì hoặc trang thùng rác của tuyển tập đến vị trí ban đầu. Nếu một mục sẽ bị xóa khỏi thùng rác giai đoạn thứ nhì, hoặc nó vượt quá thời gian duy trì, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Để biết thêm thông tin, hãy xem lâu giữ trong thùng rác của mục đã xóa?

Ghi chú: SharePoint thùng rác sẽ khác nhau từ thùng rác trong Windows. Để khôi phục tệp đã xóa trong Windows từ màn hình nền hoặc ứng dụng của bạn, hãy thử Windows thùng rác trước tiên. Để đặt Windows thùng rác của bạn trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem đặt Windows thùng rác trở lại trên màn hình máy tính của bạn.

Cập Nhật tháng 2, 2017 nhờ phản hồi của khách hàng.

Khôi phục một mục từ SharePoint Online trang thùng rác của tuyển tập trang

Ghi chú: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng bộ sưu tập thùng rác của Site. Nếu bạn không thấy thùng rác, nó có thể đã bị tắt hoặc bạn không có các quyền. Nếu bạn có quyền, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Ở dưới cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  SharePoint online thùng rác với mức hai nối kết được tô sáng
 3. Di chuột và bấm vòng tròn bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint Online khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

Khôi phục một mục từ SharePoint Server 2016 trang thùng rác của tuyển tập trang

Ghi chú: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không thấy thùng rác, nó có thể đã bị tắt hoặc bạn không có các quyền. Nếu bạn có quyền, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Ở dưới cùng của trang Thùng rác , bấm giai đoạn thứ nhì thùng bin.

  Nối kết cấp SharePoint 2016 hai thùng rác
 3. Bấm vào hộp bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint 2 cấp thùng với khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

 4. Bấm OK.

Ghi chú: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không thấy thùng rác, nó có thể đã bị tắt hoặc bạn không có các quyền. Nếu bạn có quyền, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Khôi phục một mục từ SharePoint Server 2013 trang thùng rác của tuyển tập trang

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nếu bạn không thấy thùng rác, và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Thiết đặt bên dưới đầu đề quản trị tuyển tập Site với thùng được tô sáng
 2. Trong hộp thoại thùng, bấm vào đã xóa từ thùng rác của người dùng cuối.

  Thùng rác SharePoint 2013 với xóa từ người dùng được tô sáng
 3. Bấm vào hộp bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm khôi phục.

  SharePoint 2013 2 cấp thùng rác với khôi phục nút được tô sáng

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

 4. Bấm OK.

Ghi chú: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không thấy thùng rác, nó có thể đã bị tắt hoặc bạn không có các quyền. Nếu bạn có quyền, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Khôi phục một mục từ SharePoint Server 2010 trang thùng rác của tuyển tập trang

 1. Trên ngăn bên trái khởi động nhanh của trang Site , chọn Thùng rác.

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh
 2. Bấm vào Trang thùng rác của tuyển tập ở phía trên cùng của trang.

  Nếu bạn không thấy thùng rác trong khởi động nhanh và bạn có quyền, hãy thử các bước sau đây:

  1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm vào Thùng rác bên dưới Quản trị Tuyển tập Site.

   Phần quản trị tuyển tập trang SharePoint 2010 với thùng được tô sáng
 3. Bấm vào đã xóa từ thùng rác của người dùng cuối bên phải của màn hình.

  Nối kết thùng mức 2 2010 SharePoint
 4. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh (các) mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm Khôi phục lựa chọn.

  SharePoint 2010 với mục được chọn và khôi phục nút được tô sáng
 5. Bấm OK.

  Nếu bạn khôi phục mục ban đầu đã có trong thư mục bị xóa, thư mục sẽ được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục sẽ được khôi phục lại trong thư mục đó.

Ghi chú: Nếu bạn khôi phục tệp hoặc thư mục có cùng tên một tệp hiện có hoặc thư mục trên site của máy chủ SharePoint , thư mục hoặc tệp hiện tại sẽ được đổi tên để cho phép mục đã xóa để khôi phục được.

Khôi phục một toàn bộ site hay workspace

Trong phiên bản đầu SharePoint, chỉ có một cách để khôi phục trang đã xóa bỏ hoặc workspace đã là khôi phục được nó từ bản sao lưu.

Nhưng SharePoint Server 2010 trở về sau, các trang đã xóa và Workspace được giữ lại trong tuyển tập trang thùng rác. Từ đây, người quản trị tuyển tập site có thể khôi phục một trang đã xóa bỏ toàn bộ hoặc workspace trực tiếp đến tuyển tập trang.

Ghi chú: Bạn cần có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị để sử dụng tuyển tập trang thùng rác. Nếu bạn không thấy thùng rác, nó có thể đã bị tắt hoặc bạn không có các quyền. Nếu bạn có quyền, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác. Nếu không, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Trước khi bạn khôi phục, bạn nên biết rằng:

 • Bất kỳ nội dung các kiểu được thêm vào một site hoặc workspace trong khi thùng rác sẽ không được thêm vào trang web đó hoặc workspace. Vì vậy, trường định nghĩa có thể không được Cập Nhật.

 • Triển khai nội dung không ảnh hưởng đến một trang đã xóa bỏ hoặc workspace trong thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy giới hạn triển khai cho trang web hoặc workspace sau khi bạn khôi phục nó.

 • Khi cài đặt gói Cập Nhật, sửa chữa nhanh chóng Microsoft kỹ thuật (QFE) Cập Nhật, bao gồm gói Cập Nhật không được áp dụng cho một site hoặc workspace trong thùng rác. Để giải quyết vấn đề này, theo cách thủ công nâng cấp tuyển tập trang bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Nâng cấp SPContentDatabase trên cơ sở dữ liệu nội dung có chứa tuyển tập trang đó.

Để biết thông tin về các trang thùng rác của tuyển tập, hãy xem một trong những bài viết TechNet hai: thiết đặt cấu hình thùng rác (SharePoint Server 2010) hoặc thiết đặt cấu hình thùng rác (SharePoint Nền tảng). Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy trang web hoặc không gian làm việc bạn muốn, nó có thể đã có bị xóa vĩnh viễn, theo cách thủ công hoặc tự động. Nếu bạn có câu hỏi về các thiết đặt tự động xóa, nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn.

Dùng Windows PowerShell và SharePoint Server, người quản trị tuyển tập trang cũng có thể khôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ toàn bộ. Để biết chi tiết, hãy xem khôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ trong SharePoint 2010 hoặc xem khôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ trong SharePoint 2013.

Khoảng thời gian mục đã xóa lưu giữ trong thùng rác?

Trong SharePoint Online, thời gian duy trì mặc định là 93 ngày kể từ khi mục ban đầu đã xóa. Các mục đã xóa vẫn còn trong trang thùng rác cho thời hạn duy trì cho đến khi nó được hoàn toàn tẩy từ SharePoint Online; hoặc nếu người dùng theo cách thủ công xóa bỏ nó từ trang thùng rác trong quá trình duy trì, nó sẽ được chuyển vào tuyển tập trang thùng rác, nơi nó vẫn còn cho phần còn lại của giai đoạn duy trì, trừ khi thùng rác của tuyển tập site vượt quá hạn mức của nó, sao cho nó đã bắt đầu đang dọn dẹp ol d nội dung, hoặc bị xóa theo cách thủ công bằng quản trị site từ thùng rác của tuyển tập trang.

Trang thùng rác dung lượng lưu trữ đếm bất lợi cho hạn mức dung lượng lưu trữ tuyển tập site và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị khoảng cách phân bổ cho thùng rác của tuyển tập trang là 200% hạn mức tuyển tập trang. Các giá trị này sẽ không được cấu hình.

Để SharePoint Server 2016, SharePoint 2013 và SharePoint 2010, còn có hai thùng rác, trang thùng rác (quyền giai đoạn) và tuyển tập trang thùng rác (giai đoạn thứ nhì). Thời hạn duy trì mặc định cho bất kỳ mục nào là 93 ngày. Khoảng này có thể tăng lên tới nhiều như 10.000 ngày từ ngày đã xảy ra sự kiện xóa ban đầu. Bạn cũng có thể cấu hình các mục trong thùng rác của bạn không thể tự động bị loại bỏ sau khi một khoảng thời gian, đặt nếu mong muốn. Các mục trong trang thùng rác gây bất lợi cho hạn mức lưu trữ của trang và Ngưỡng dạng xem danh sách. Giá trị mặc định dung lượng sẵn dùng trong bộ sưu tập thùng rác của Site là 50% hạn mức của site, nhưng có thể được cấu hình cho lên đến 500% hạn mức của site. Các giá trị này có thể được cấu hình người quản trị cụm máy chủ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết đặt cấu hình SharePoint thùng rác.

Mỗi SharePoint Online thùng rác khởi động duy trì cùng một lúc, vì vậy nếu người dùng xóa mục khỏi thùng rác của site, nó đến thùng rác của tuyển tập trang, và tiếp tục đếm ngược 93 ngày ban đầu. Các mục trong thùng rác của site không bao giờ đến thùng rác của tuyển tập site, trừ khi người nào đó sẽ xóa bỏ chúng khỏi trang thùng rác.

Một vài điều cơ bản về việc khôi phục từ thùng rác

 • Thể bảo mật đối tượng đưa tất cả nội dung của chúng lại với họ    Khi bạn khôi phục bất kỳ đối tượng thể bảo mật (bất kỳ đối tượng mà access có thể điều chỉnh), nó được khôi phục với tất cả các đối tượng mà nó chứa khi nó đã bị xóa. Ví dụ, nếu bạn khôi phục một danh sách, thư viện, thư mục hoặc tập tài liệu, hãy khôi phục Phiên bản chứa tất cả các tài liệu và các mục khác mà nó chứa khi nó đã bị xóa. Nếu bạn khôi phục tệp hoặc mục khác có nhiều phiên bản, khôi phục tệp hoặc mục bao gồm tất cả các phiên bản mà nó chứa khi nó đã bị xóa.

 • Hầu hết các đối tượng không thể khôi phục được nếu chứa đối tượng của họ không có mặt    Nếu bạn xóa một đối tượng và sau đó xóa đối tượng chứa nó, bạn phải khôi phục bộ chứa trước khi bạn có thể khôi phục đối tượng. Ví dụ, nếu bạn xóa một tệp và sau đó xóa thư viện mà nó đã được lưu trữ, bạn phải khôi phục thư viện trước khi bạn có thể khôi phục tệp. Nếu bạn xóa bỏ phiên bản trước của tệp và sau đó xóa phiên bản hiện tại của tệp đó, bạn phải khôi phục tệp đó trước khi bạn có thể khôi phục Phiên bản cũ hơn.

 • Ngoại lệ: một đối tượng bị xóa khỏi thư mục có thể khôi phục mà không cần khôi phục thư mục    Thư mục được tạo tự động lại ở vị trí cũ, nhưng bây giờ chứa chỉ đối tượng mà bạn khôi phục. (Ngoài ra, bạn có thể cũng khôi phục thư mục theo cách thủ công từ thùng rác, trong trường hợp, nó được khôi phục với tất cả nội dung mà nó có khi nó đã bị xóa.)

Khôi phục tuyển tập site với PowerShell

Từ giai đoạn thứ nhì thùng rác bạn có thể khôi phục tệp, tài liệu, thư mục, danh sách mục, cũng như các trang web và Workspace. Để tìm hiểu cách người quản trị tuyển tập site có thể khôi phục tuyển tập toàn bộ trang bằng cách dùng Windows PowerShell, hãy xem khôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ trong SharePoint. Nếu bạn muốn xóa bỏ nội dung từ bộ sưu tập thùng rác của Site, hãy xem xóa bỏ các mục từ thùng rác của tuyển tập trang.

Khôi phục thùng rác Windows trên máy tính

Vì thùng rác Windows không có điều gì để thực hiện với SharePoint, điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn thùng rác để truy xuất các tệp cục bộ mà bạn xóa. Đây là cách để đặt thùng rác lại trên máy tính:

Để khôi phục Thùng rác Windows 10 trên máy tính:

 1. Chọn nút Nút bắt đầu của Windows 10 bắt đầu, sau đó chọn thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. .

 2. Chọn Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng trên máy tính.

 3. Chọn hộp kiểm Thùng Rác > Áp dụng.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 8.1, trượt nhanh từ góc phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm. Nhập biểu tượng trên máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

• Để có trên máy tính biểu tượng thiết đặt trong Windows 7, hãy chọn nút bắt đầu , nhập các biểu tượng trên máy tính trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn hiện hoặc ẩn biểu tượng chung trên máy tính.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×