Kết nối các dịch vụ với Office 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm các dịch vụ như Facebook cho Office, Flickr hoặc YouTube để bạn có thể nhanh chóng thêm hình ảnh, video hoặc tệp vào một tệp Office bằng cách bấm Tệp > Tài khoản > Thêm dịch vụ.

Thêm dịch vụ, chẳng hạn Flickr hay Facebook dành cho Office vào.

Bạn cũng có thể thêm các dịch vụ để lưu trữ các tệp của bạn, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint, hoặc để chia sẻ các tệp của bạn, chẳng hạn như Facebook, LinkedIn hoặc Twitter.

Nếu bạn không thể chọn một dịch vụ, bạn có thể cần đăng nhập vào Office. Hoặc bạn có thể xem các dịch vụ khác nhau nếu bạn đã đăng nhập theo tài khoản Cá nhân hoặc Tổ chức.

Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào Office

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!