Kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách trên một trang cổ điển

Kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách trên một trang cổ điển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

You can configure a SharePoint filter Web Part to pass a value to a List or Library, and then change the view of data in the list based on the value. For example, when you select from a list of product orders in a Choice Filter Web Part, an adjacent List can display the products that correspond to that order.

In this article you'll see List View Web Part mentioned. This refers to a list or library that you add to your home page as a Web Part. Once added, you can then connect filter Web Parts to customize the view.

Updated March 13, 2017 thanks to customer feedback.

Connect a Text Filter Web Part to a List View Web Part for SharePoint 2016, and 2013

Lưu ý:  The following procedure assumes you are creating a page on a team site. Commands and instructions can vary on other sites.

To edit a page you must be a member of the Members SharePoint group for the site.

The List Web Part described here needs to be created first before you can add it to your page. To create a list, see Create a list in SharePoint. To add columns, see Create a column in a SharePoint list or library

Once you have a list to work with return to these steps to insert the list into the home page as a web part.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Click the page where you want to insert a Text Filter Web Part and List View Web Part.

 3. In the ribbon, click the Insert tab, and then click Web Part.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Under Categories, click Apps, under Web Parts, click the List View Web Part you want, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

  Lưu ý: If you don't have a list, you'll need to create one. To do that, see Create a list in SharePoint.

 5. Click the Web Part menu down arrow for the List View Web Part, and then point to Edit Web Part.

  Menu phần web sửa được tô sáng
 6. In the Web Part tool pane on the right, edit the custom Web Part properties by doing the following:

  Dạng xem danh sách sửa thuộc tính, phần dạng xem danh sách
  • In the List Views section, to change the default view of the list, select a different view from the Selected View list box. For example, you may want to filter, sort, or group data a different way or display different columns. Alternatively, click Edit the current view to edit the current view of the list.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • To change the toolbar, under ToolBar Type, select one from the list box:

   Chọn một kiểu thanh công cụ
   • Thanh công cụ Đầy đủ

   • Thanh công cụ Tóm tắt

   • Không có Thanh công cụ

   • Hiện thanh công cụ

 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. If not still open, click the Insert tab, and then Web Part.

  Under Categories, click Filters, under Web Parts, click Text Filter, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

  Chọn phần web bộ lọc văn bản
 9. To configure the Text Filter Web Part, do one of the following:

  • In the Web Part, click Open the tool pane.

  • Point to the Web Part, click the down arrow, and then click Edit Web Part. The configuration tool pane appears.

 10. In the tool pane, type a name in the Filter Name box to identify the Web Part.

  You can also use the name as a label or a brief instruction to the user. For example, you can use Filter Reports By: as a label to tell users they can filter the view of a Reports list.

 11. Optionally, in the Advanced Filter Options section, do one or more of the following:

  • To limit the number of characters, enter the number in the Maximum number of characters text box. The maximum length of a text value is 255 characters.

  • To enter an initial value in the Text Filter Web Part text box, enter a default value in the Default Value box. This default value is then used to display the initial list of values in the List View Web Part when the page first appears.

  • To display a message that reminds the user to make a choice to filter the data, select the Require user to choose a value check box.

  • In the Control width in pixels text box, enter a number indicating the width of the text box as the number of pixels, or an empty value or "0" to automatically size the text box. Because the value entered by the user appears in this text box, you probably want to make it wide enough for the largest possible value.

 12. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 13. To connect the Text Filter Web Part, point to the Text Filter Web Part, click the down arrow, point to Connections, point to Send Filter Values To, and then click the name of the List View Web Part to which you want to connect.

  Lưu ý: If you don't see Connections on the menu, click Edit Web Part to open properties, and then click the down arrow again. You can open properties on either the filter or the list web parts.

 14. In the Configure Connection dialog box, under the Connection Type, click Configure, set Consumer Field Name to the column that you want to filter the List View Web Part by, and then click Finish.

  Lưu ý:  In the browser, you may need to enable pop-ups from this site to view the Configure Connection dialog box.

 15. When you are done configuring the connection, in the Page tab, click Save & Close to save and view the page.

To dynamically change the results that appear in the List View Web Part, enter some text in the text box for the Text Filter Web Part. Ensure that the text exactly matches a value in the column that you specified in the connection you made in step 14. After you enter the text, press ENTER to see the results. To redisplay all the values in the List View Web Part, clear the text box, and then press ENTER.

Lưu ý:  The Text Filter Web Part does not recognize wildcard characters. If a user enters a wildcard character, such as an asterisk (*) or a percent sign (%), the character is interpreted as a literal character.

Đầu trang

Connect a Date Filter Web Part to a List View Web Part for SharePoint 2016 and 2013

Lưu ý:  The following procedure assumes you created a page on a team site. Commands and instructions can vary on other sites.

To edit a page you must be a member of the Members SharePoint group for the site.

The List Web Part described here needs to be created first before you can add it to your page. To create a list, see Create a list in SharePoint. To add columns, see Create a column in a SharePoint list or library

Once you have a list to work with return to these steps.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng bấm vào tab trang , sau đó bấm lệnh sửa .

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Click the page where you want to insert a Date Filter Web Part and List View Web Part.

 3. In the ribbon, click the Insert tab, and then click Web Part.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Under Categories, click Apps, under Web Parts, click the List View Web Part you want, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

 5. Click the Web Part menu down arrow for the List View Web Part, and then point to Edit Web Part.

 6. In the Web Part tool pane, edit the custom Web Part properties by doing the following:

  • To change the default view of the list, select a different view from the Selected View list box. For example, you may want to filter, sort, or group data a different way or display different columns. Alternatively, click Edit the current view to edit the current view of the list.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • To change the toolbar, under ToolBar Type, select Full Toolbar, Summary Toolbar, or No Toolbar from the list box.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc ngày, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc ngày mới xuất hiện trên trang.

 9. To configure the Web Part, do one of the following:

 10. In the Web Part, click Open the tool pane.

 11. Point to Web Part, click the down arrow, and then click Edit Web Part. The configuration tool pane appears.

 12. In the tool pane, type a name in the Filter Name box to identify the Web Part.

  You can also use the name as a label or a brief instruction to the user. For example, you can use Filter Reports By: as a label to tell users they can filter the view of a Reports list.

 13. To enter an initial value in the Date Filter Web Part text box, select Default Value, and then do one of the following:

 14. Chọn Ngày cụ thể, sau đó nhập một ngày cụ thể.

 15. Chọn giá trị bù trừ từ ngày hôm nay, hãy nhập số ngày trong hộp văn bản của ngày (giá trị tối đa là 999), sau đó chọn Hoặc sau ngày hôm nay hoặc Trước hôm nay.

  This default value is then used to display the initial list of values in the List View Web Part when the page first displays.

 16. Hoặc bạn có thể trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc ngày, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

 17. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 18. Để kết nối phần Web bộ lọc ngày, trỏ đến phần Web bộ lọc ngày, bấm vào mũi tên xuống, hãy bấm kết nối, bấm Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 19. Trong hộp thoại Chọn kết nối , chọn Kiểu nội dung, bấm cấu hình, đặt Tên trường người tiêu dùng cột mà bạn muốn lọc phần Web dạng xem danh sách bằng, sau đó bấm kết thúc.

 20. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả sẽ xuất hiện trong phần Web dạng xem danh sách, nhập một ngày hoặc bấm vào nút bộ chọn ngày , và sau đó nhấn ENTER. Giá trị bạn nhập phải khớp chính xác với một giá trị trong cột mà bạn đã xác định trong bước 15. Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa ngày từ hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý: Người dùng cần phải nhập ngày ở định dạng ngày ngắn cho thiết đặt khu vực hiện tại được sử dụng trang SharePoint . Định dạng ngày ngắn có thể khác nhau tùy thuộc vào máy tính hoặc thiết đặt khu vực của trang. Ví dụ, dành cho tiếng Anh (Hoa Kỳ) dùng mm/dd/yyyy và cho tiếng Pháp (Pháp) dùng mm-dd-yyyy. Người dùng cũng có thể dùng nút chọn ngày để bảo đảm mục nhập đúng ngày.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2016 và 2013

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đã tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc lựa chọn và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc lựa chọn, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc lựa chọn mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

  • Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Mẹo: Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  • Nhập danh sách các giá trị và mô tả tùy chọn mà bạn muốn người dùng có thể chọn từ hộp thoại chọn bộ lọc Value(s) xuất hiện khi người dùng bấm vào nút bộ lọc. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách khách hàng với một cột trạng thái, bạn có thể nhập chuẩn, ưa thích, và tầng lớp dưới dạng danh sách giá trị, mỗi giá trị trên một dòng riêng biệt. Các giá trị đó được sử dụng để khớp với các giá trị xuất hiện trong cột trạng thái của phần Web dạng xem danh sách khi người dùng sẽ nhập một giá trị và nhấn ENTER.

   Đối với mỗi giá trị trên mỗi dòng, bạn cũng có thể thêm mô tả thay thế xuất hiện trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) thay vì các giá trị khi người dùng bộ lọc dữ liệu. Ví dụ:

   Chuẩn; Một khách hàng thông thường với một trung bình tín dụng xếp loại

   Ưa dùng; Một khách hàng thông thường với xếp loại tín dụng cao

   Tầng lớp; Một khách hàng âm lượng cao với xếp loại tín dụng cao

   Lưu ý: Danh sách lựa chọn phải chứa ít nhất một lựa chọn và phải là duy nhất. Giá trị không mô tả có thể vượt quá 255 ký tự trong độ dài. Số lượng các lựa chọn tối đa là 1000.

 10. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc lựa chọn, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định . Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ xuất hiện.

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các khách hàng với không có trạng thái đã xác định.

  • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn. Trong trường hợp này, hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

 11. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 12. Để kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn, trỏ đến phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm vào mũi tên xuống, hãy bấm kết nối, bấm Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 13. Trong hộp thoại Chọn kết nối , chọn Kiểu nội dung, bấm cấu hình, đặt Tên trường người tiêu dùng cột mà bạn muốn lọc phần Web dạng xem danh sách bằng cách và sau đó bấm kết thúc. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm bộ lọc, bấm một giá trị, và sau đó bấm OK. Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa tất cả các hộp kiểm trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2016 và 2013

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang. Liên hệ với người quản trị của bạn...

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc người dùng hiện tại và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Người dùng hiện tại, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc lựa chọn mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 10. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Bộ lọc báo cáo theo: là nhãn để cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 11. Bên dưới chọn giá trị cung cấp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lọc theo tên người dùng, hãy chọn tên người dùng hiện tại.

  • Để lọc theo các giá trị khác trong hồ sơ SharePoint của người dùng hiện tại, chọn giá trị hồ sơ SharePoint cho người dùng hiện tại, sau đó chọn một mục từ hộp danh sách.

   Hộp danh sách được nhập cùng với danh sách tất cả thuộc tính hồ sơ SharePoint có một chính sách về quyền riêng tư của tất cả mọi người.

   Một cách dễ dàng để xem danh sách các hồ sơ người dùng tại site của bạn là hiển thị MyProfile tab trên Site của tôi, sau đó sửa chi tiết.

 12. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn gửi trống nếu có không có giá trị. Ví dụ, bạn có thể muốn nhìn thấy nếu một giá trị hồ sơ cho người dùng đó không được nhập vào trong cột.

  • Để quyết định cách xử lý nhiều hơn một giá trị, dưới khi xử lý nhiều giá trị, hãy thực hiện một trong những thao tác sau: chọn gửi chỉ giá trị đầu tiên để chuyển chỉ một giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi tất cả giá trị để truyền hai hoặc nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng các phần Web kết nối hoặc chọn kết hợp chúng vào một giá trị duy nhất và delimit vớicác giá trị, và sau đó nhập một hoặc nhiều ký tự trong hộp văn bản để chuyển hai hoặc nhiều giá trị phân tách bằng cách dùng kết nối phần Web.

  • Để thêm tiền tố vào một giá trị để giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong hộp văn bản để chèn trước khi giá trị văn bản.

  • Để chắp thêm một giá trị ở cuối giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong văn bản để chèn giá trị.

 13. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 14. Để kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại, trỏ tới phần Web bộ lọc người dùng hiện tại, hãy bấm vào mũi tên xuống, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 15. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 16. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả trong phần Web dạng xem danh sách, chỉ cần đi đến trang. vì phần Web bộ lọc người dùng hiện tại sẽ tự động lọc thông tin dựa trên hồ sơ người dùng, nhập người dùng không được yêu cầu.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc danh sách với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2016 và 2013

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng bấm vào tab trang , sau đó bấm lệnh sửa .

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang. Liên hệ với người quản trị của bạn...

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc danh sách SharePoint, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 10. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 11. Để xác định một danh sách SharePoint, hãy nhập URL của một danh sách trong hộp danh sách , hoặc bấm duyệt bên cạnh hộp văn bản và tìm kiếm danh sách bạn muốn.

 12. Hoặc bạn có thể để chọn dạng xem danh sách khác nhau, chọn một mục từ hộp danh sách dạng xem . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

 13. Chọn một cột từ hộp danh sách trường giá trị . Cột giá trị Hiển thị được hỗ trợ tất cả các cột từ danh sách. Một số cột không được hỗ trợ, chẳng hạn như tiêu đề, được tính toán, và nhiều dòng văn bản.

  Quan trọng: Khi bạn thực hiện kết nối giữa phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách, hãy đảm bảo bạn chọn một cột chứa các giá trị khớp với thuộc tính trường giá trị .

  Lưu ý: Một SharePoint phần Web bộ lọc danh sách có giới hạn mục 100.

 14. Hoặc bạn có thể chọn một cột từ hộp danh sách trường mô tả . Cột mô tả được dùng để hiển thị một giá trị thay thế trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , Hiển thị khi người dùng bấm vào nút bộ lọc . Ví dụ, nếu bạn có một cột số tháng mà sử dụng các số 1 mặc dù 12 là tháng giá trị, bạn có thể dùng một cột Month Name là cột mô tả để tháng đó được hiển thị thay vì 1, tháng hai thay vì 2, v.v..

 15. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  • Nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị trong cột đã xác định trong bước 13 hoặc bước 14. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ xuất hiện.

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các giá trị trong một cột có không có mục nhập. Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn.

   Lưu ý: Hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

   Người dùng không thể dùng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

 16. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 17. Để kết nối SharePoint phần Web bộ lọc danh sách, chỉ đến phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, hãy bấm vào mũi tên xuống, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 18. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 19. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trên tab trang , bấm lưu & đóng để lưu và xem trang

Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong SharePoint phần Web bộ lọc danh sách, bấm bộ lọc, bấm một giá trị, và sau đó bấm OK. Nếu bạn đã chọn cho phép nhiều lựa chọn thuộc tính, để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa tất cả các hộp kiểm, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc văn bản với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2010

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Tab trang với nút sửa được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn một phần Web bộ lọc văn bản và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa phần Web.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Bên dưới thể loại, bấm bộ lọc, dưới Phần Web, bấm Bộ lọc văn bản, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web bộ lọc văn bản, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 10. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 11. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để giới hạn số lượng ký tự, hãy nhập số vào hộp văn bản tối đa số ký tự . Độ dài tối đa của một giá trị văn bản là 255 ký tự.

  • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc văn bản, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định . Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ xuất hiện.

  • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

 12. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 13. Để kết nối phần Web bộ lọc văn bản, trỏ đến phần Web bộ lọc văn bản, bấm vào mũi tên xuống, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 14. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , chọn Kiểu kết nối, bấm cấu hình, đặt Tên trường người tiêu dùng cột mà bạn muốn lọc phần Web dạng xem danh sách bằng, sau đó bấm kết thúc.

  Lưu ý: Trong trình duyệt, bạn có thể phải bật cửa sổ bật lên từ Trang này để xem hộp thoại Cấu hình kết nối .

 15. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trên tab trang , bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả xuất hiện trong phần Web dạng xem danh sách, nhập một số văn bản trong hộp văn bản cho phần Web bộ lọc văn bản. Đảm bảo rằng văn bản khớp chính xác với một giá trị trong cột mà bạn đã xác định trong kết nối bạn đã tạo trong bước 14. Sau khi bạn nhập văn bản, nhấn ENTER để xem kết quả. Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy xóa hộp văn bản, sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý: Phần Web bộ lọc văn bản không nhận ra ký tự đại diện. Nếu một người dùng nhập một ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu hoa thị (*) hoặc dấu phần trăm (%), ký tự được hiểu là một ký tự chữ.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc ngày với phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2010

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đã tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng bấm vào tab trang , sau đó bấm lệnh sửa .

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn một phần Web bộ lọc ngày và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Lệnh Phần Web

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc ngày, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc ngày mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 10. Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

 11. Trỏ tới phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 12. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bộ lọc báo cáo theo: là nhãn để cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 13. Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc ngày, chọn Giá trị mặc định, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 14. Chọn Ngày cụ thể, sau đó nhập một ngày cụ thể.

 15. Chọn giá trị bù trừ từ ngày hôm nay, hãy nhập số ngày trong hộp văn bản của ngày (giá trị tối đa là 999), sau đó chọn Hoặc sau ngày hôm nay hoặc Trước hôm nay.

  Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ hiển thị.

 16. Hoặc bạn có thể trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc ngày, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

 17. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 18. Để kết nối phần Web bộ lọc ngày, trỏ đến phần Web bộ lọc ngày, bấm vào mũi tên xuống, hãy bấm kết nối, bấm Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 19. Trong hộp thoại Chọn kết nối , chọn Kiểu nội dung, bấm cấu hình, đặt Tên trường người tiêu dùng cột mà bạn muốn lọc phần Web dạng xem danh sách bằng, sau đó bấm kết thúc.

 20. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả sẽ xuất hiện trong phần Web dạng xem danh sách, nhập một ngày hoặc bấm vào nút bộ chọn ngày , và sau đó nhấn ENTER. Giá trị bạn nhập phải khớp chính xác với một giá trị trong cột mà bạn đã xác định trong bước 15. Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa ngày từ hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý: Người dùng cần phải nhập ngày ở định dạng ngày ngắn cho thiết đặt khu vực hiện tại được sử dụng trang SharePoint . Định dạng ngày ngắn có thể khác nhau tùy thuộc vào máy tính hoặc thiết đặt khu vực của trang. Ví dụ, dành cho tiếng Anh (Hoa Kỳ) dùng mm/dd/yyyy và cho tiếng Pháp (Pháp) dùng mm-dd-yyyy. Người dùng cũng có thể dùng nút chọn ngày để bảo đảm mục nhập đúng ngày.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2010

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đã tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, có thể bạn không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc lựa chọn và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Lệnh Phần Web

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc lựa chọn, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc lựa chọn mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

  • Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Mẹo: Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  • Nhập danh sách các giá trị và mô tả tùy chọn mà bạn muốn người dùng có thể chọn từ hộp thoại chọn bộ lọc Value(s) xuất hiện khi người dùng bấm vào nút bộ lọc. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách khách hàng với một cột trạng thái, bạn có thể nhập chuẩn, ưa thích, và tầng lớp dưới dạng danh sách giá trị, mỗi giá trị trên một dòng riêng biệt. Các giá trị đó được sử dụng để khớp với các giá trị xuất hiện trong cột trạng thái của phần Web dạng xem danh sách khi người dùng sẽ nhập một giá trị và nhấn ENTER.

   Đối với mỗi giá trị trên mỗi dòng, bạn cũng có thể thêm mô tả thay thế xuất hiện trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) thay vì các giá trị khi người dùng bộ lọc dữ liệu. Ví dụ:

   Chuẩn; Một khách hàng thông thường với một trung bình tín dụng xếp loại

   Ưa dùng; Một khách hàng thông thường với xếp loại tín dụng cao

   Tầng lớp; Một khách hàng âm lượng cao với xếp loại tín dụng cao

   Lưu ý: Danh sách lựa chọn phải chứa ít nhất một lựa chọn và phải là duy nhất. Giá trị không mô tả có thể vượt quá 255 ký tự trong độ dài. Số lượng các lựa chọn tối đa là 1000.

 10. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc lựa chọn, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định . Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ xuất hiện.

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các khách hàng với không có trạng thái đã xác định.

  • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn. Trong trường hợp này, hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

 11. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 12. Để kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn, trỏ đến phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm vào mũi tên xuống, hãy bấm kết nối, bấm Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 13. Trong hộp thoại Chọn kết nối , chọn Kiểu nội dung, bấm cấu hình, đặt Tên trường người tiêu dùng cột mà bạn muốn lọc phần Web dạng xem danh sách bằng cách và sau đó bấm kết thúc. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm bộ lọc, bấm một giá trị, và sau đó bấm OK. Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa tất cả các hộp kiểm trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2010

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang. Liên hệ với người quản trị của bạn...

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc người dùng hiện tại và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Lệnh Phần Web

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Người dùng hiện tại, sau đó bấm Thêm. Phần Web bộ lọc lựa chọn mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 10. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Bộ lọc báo cáo theo: là nhãn để cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 11. Bên dưới chọn giá trị cung cấp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lọc theo tên người dùng, hãy chọn tên người dùng hiện tại.

  • Để lọc theo các giá trị khác trong hồ sơ SharePoint của người dùng hiện tại, chọn giá trị hồ sơ SharePoint cho người dùng hiện tại, sau đó chọn một mục từ hộp danh sách.

   Hộp danh sách được nhập cùng với danh sách tất cả thuộc tính hồ sơ SharePoint có một chính sách về quyền riêng tư của tất cả mọi người.

   Một cách dễ dàng để xem danh sách các hồ sơ người dùng tại site của bạn là hiển thị MyProfile tab trên Site của tôi, sau đó sửa chi tiết.

 12. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn gửi trống nếu có không có giá trị. Ví dụ, bạn có thể muốn nhìn thấy nếu một giá trị hồ sơ cho người dùng đó không được nhập vào trong cột.

  • Để quyết định cách xử lý nhiều hơn một giá trị, dưới khi xử lý nhiều giá trị, hãy thực hiện một trong những thao tác sau: chọn gửi chỉ giá trị đầu tiên để chuyển chỉ một giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi tất cả giá trị để truyền hai hoặc nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng các phần Web kết nối hoặc chọn kết hợp chúng vào một giá trị duy nhất và delimit vớicác giá trị, và sau đó nhập một hoặc nhiều ký tự trong hộp văn bản để chuyển hai hoặc nhiều giá trị phân tách bằng cách dùng kết nối phần Web.

  • Để thêm tiền tố vào một giá trị để giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong hộp văn bản để chèn trước khi giá trị văn bản.

  • Để chắp thêm một giá trị ở cuối giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong văn bản để chèn giá trị.

 13. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 14. Để kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại, trỏ tới phần Web bộ lọc người dùng hiện tại, hãy bấm vào mũi tên xuống, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 15. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 16. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trong trangtab, bấm lưu & đóng để lưu và xem trang.

Để tự động thay đổi kết quả trong phần Web dạng xem danh sách, chỉ cần đi đến trang. vì phần Web bộ lọc người dùng hiện tại sẽ tự động lọc thông tin dựa trên hồ sơ người dùng, nhập người dùng không được yêu cầu.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc danh sách với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2010

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang trên trang nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

 1. Từ một trang, trong ruy-băng bấm vào tab trang , sau đó bấm lệnh sửa .

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang. Liên hệ với người quản trị của bạn...

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn chèn phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Phần Web.

  Lệnh Phần Web

 4. Bên dưới thể loại, bấm danh sách và thư viện, dưới Phần Web, bấm phần Web dạng xem danh sách bạn muốn, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 5. Bấm vào menu phần Web mũi tên xuống cho phần Web dạng xem danh sách, và sau đó trỏ đến Sửa đổi phần Web chia sẻ.

 6. Trong ngăn công cụ phần Web, hãy sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau. Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

   Ngăn thuộc tính dạng xem danh sách

   Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  • Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   Chọn một kiểu thanh công cụ
 7. Ở cuối ngăn công cụ, bấm OK.

 8. Dưới thể loại bấm bộ lọc, dưới Phần Web bấm Bộ lọc danh sách SharePoint, sau đó bấm Thêm. Phần Web mới xuất hiện trên trang.

 9. Để cấu hình phần Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong phần Web, hãy bấm mở ngăn công cụ.

  • Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa phần Web. Ngăn công cụ cấu hình xuất hiện.

 10. Trong ngăn công cụ, hãy nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

 11. Để xác định một danh sách SharePoint, hãy nhập URL của một danh sách trong hộp danh sách , hoặc bấm duyệt bên cạnh hộp văn bản và tìm kiếm danh sách bạn muốn.

 12. Hoặc bạn có thể để chọn dạng xem danh sách khác nhau, chọn một mục từ hộp danh sách dạng xem . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

 13. Chọn một cột từ hộp danh sách trường giá trị . Cột giá trị Hiển thị được hỗ trợ tất cả các cột từ danh sách. Một số cột không được hỗ trợ, chẳng hạn như tiêu đề, được tính toán, và nhiều dòng văn bản.

  Quan trọng: Khi bạn thực hiện kết nối giữa phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách, hãy đảm bảo bạn chọn một cột chứa các giá trị khớp với thuộc tính trường giá trị .

  Lưu ý: Một SharePoint phần Web bộ lọc danh sách có giới hạn mục 100.

 14. Hoặc bạn có thể chọn một cột từ hộp danh sách trường mô tả . Cột mô tả được dùng để hiển thị một giá trị thay thế trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , Hiển thị khi người dùng bấm vào nút bộ lọc . Ví dụ, nếu bạn có một cột số tháng mà sử dụng các số 1 mặc dù 12 là tháng giá trị, bạn có thể dùng một cột Month Name là cột mô tả để tháng đó được hiển thị thay vì 1, tháng hai thay vì 2, v.v..

 15. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  • Nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị trong cột đã xác định trong bước 13 hoặc bước 14. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang đầu tiên sẽ xuất hiện.

  • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các giá trị trong một cột có không có mục nhập. Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn.

   Lưu ý: Hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

   Người dùng không thể dùng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

 16. Để lưu thay đổi của bạn, ở dưới cùng của ngăn công cụ, hãy bấm OK.

 17. Để kết nối SharePoint phần Web bộ lọc danh sách, chỉ đến phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, hãy bấm vào mũi tên xuống, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn kết nối .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa phần Web để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 18. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 19. Khi bạn xong cấu hình kết nối, trên tab trang , bấm lưu & đóng để lưu và xem trang

Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong SharePoint phần Web bộ lọc danh sách, bấm bộ lọc, bấm một giá trị, và sau đó bấm OK. Nếu bạn đã chọn cho phép nhiều lựa chọn thuộc tính, để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, bạn phải xóa tất cả các hộp kiểm, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc văn bản với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2007

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

Chuẩn bị trang phần Web   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Hình ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc văn bản và phần Web dạng xem danh sách vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web vào một trang, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc văn bản:   

  Trong phần Web bộ lọc văn bản, bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc văn bản vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 4. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể dùng tên làm nhãn hoặc một hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Để giới hạn số lượng ký tự, hãy nhập số vào hộp văn bản tối đa số ký tự . Độ dài tối đa của một giá trị văn bản là 255 ký tự.

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc văn bản, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định . Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang phần Web xuất hiện đầu tiên.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  3. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tùy chỉnh phần Web dạng xem danh sách:   

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web dạng xem danh sách, sau đó trỏ để Sửa đổi phần Web chia sẻ.

    Phần Web dạng xem danh sách vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

   2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

    1. Để thay đổi dạng xem mặc định của danh sách, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

     Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại của danh sách.

     Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

     Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

    2. Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   3. Để lưu thay đổi của bạn, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

    Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

   4. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc văn bản, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn nối kết.

   5. Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

    Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hình ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

   7. Để tự động thay đổi kết quả xuất hiện trong phần Web dạng xem danh sách, nhập một số văn bản trong hộp văn bản cho phần Web bộ lọc văn bản. Đảm bảo rằng văn bản khớp chính xác với một giá trị trong cột trong danh sách phần Web dạng xem mà bạn đã xác định trong kết nối bạn đã tạo trong bước 10. Sau khi bạn nhập văn bản, nhấn ENTER để xem kết quả.

    Lưu ý: Phần Web bộ lọc văn bản không nhận ra ký tự đại diện. Nếu một người dùng nhập một ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu hoa thị (*) hoặc dấu phần trăm (%), ký tự được hiểu là một ký tự chữ.

    Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, người dùng phải xóa hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc ngày với phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2007

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Hình ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc ngày và phần Web dạng xem danh sách vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web vào một trang, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc ngày:   

 4. Trong phần Web bộ lọc ngày, hãy bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc ngày nhập vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 5. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc ngày, chọn Giá trị mặc định, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Chọn Ngày cụ thể, sau đó nhập một ngày cụ thể.

   • Chọn giá trị bù trừ từ ngày hôm nay, sau đó nhập số ngày trong hộp văn bản của ngày . Giá trị tối đa là 999.

    Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang phần Web Hiển thị trước tiên.

  3. Hoặc bạn có thể trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tùy chỉnh phần Web dạng xem danh sách:   

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web dạng xem danh sách, sau đó trỏ để Sửa đổi phần Web chia sẻ.

    Phần Web dạng xem danh sách vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

   2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

    1. Để thay đổi danh sách mặc định, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

     Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại.

     Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

     Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

    2. Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   3. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

    Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

   4. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc ngày, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn nối kết.

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

   5. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hình ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

   7. Để tự động thay đổi kết quả sẽ xuất hiện trong phần Web dạng xem danh sách, nhập một ngày hoặc bấm vào nút bộ chọn ngày, và sau đó nhấn ENTER. Giá trị bạn nhập phải khớp chính xác với một giá trị trong cột trong danh sách phần Web dạng xem mà bạn đã xác định trong kết nối bạn đã tạo trong bước 10.

    Lưu ý: Người dùng cần phải nhập ngày ở định dạng ngày ngắn cho thiết đặt vùng hiện tại được sử dụng trang SharePoint. Định dạng ngày ngắn có thể khác nhau tùy thuộc vào máy tính hoặc máy chủ của trang thiết đặt khu vực. Ví dụ, dành cho tiếng Anh (Hoa Kỳ) dùng mm/dd/yyyy và cho tiếng Pháp (Pháp) dùng mm-dd-yyyy. Người dùng cũng có thể dùng nút chọn ngày để bảo đảm mục nhập đúng ngày.

    Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, người dùng phải xóa ngày từ hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn vào một dạng xem danh sách phần Web dành cho SharePoint 2007

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Hình ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web xuất hiện trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc lựa chọn và phần Web dạng xem danh sách vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web vào một trang, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc lựa chọn:   

 4. Trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc lựa chọn vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 5. Thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Nhập danh sách các giá trị và mô tả tùy chọn mà bạn muốn người dùng có thể chọn từ hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) xuất hiện khi người dùng bấm vào nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng . Ví dụ, nếu bạn có một danh sách khách hàng với một cột trạng thái, bạn có thể nhập tiêu chuẩn, ưa thích, và tầng lớp dưới dạng danh sách giá trị, mỗi giá trị trên một dòng riêng biệt. Các giá trị đó được sử dụng để khớp với các giá trị xuất hiện trong cột trạng thái của phần Web dạng xem danh sách khi người dùng sẽ nhập một giá trị và nhấn ENTER.

   Đối với mỗi giá trị trên mỗi dòng, bạn cũng có thể thêm mô tả thay thế xuất hiện trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) thay vì các giá trị khi người dùng bộ lọc dữ liệu. Ví dụ:

   Chuẩn; Một khách hàng thông thường với một trung bình tín dụng xếp hạng
   ưa dùng; Một khách hàng thông thường với xếp loại tín dụng cao
   tầng lớp; Một khách hàng âm lượng cao với xếp loại tín dụng cao

   Lưu ý: Danh sách lựa chọn phải chứa ít nhất một lựa chọn và phải là duy nhất. Giá trị không mô tả có thể vượt quá 255 ký tự trong độ dài. Số lượng các lựa chọn tối đa là 1000.

  3. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản lựa chọn như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ xuất hiện trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc lựa chọn, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị đã nhập trong bước 2 của bước 5. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang phần Web xuất hiện đầu tiên.

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các khách hàng với không có trạng thái đã xác định.

   • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn. Trong trường hợp này, hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

    Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tùy chỉnh phần Web dạng xem danh sách:   

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web dạng xem danh sách, sau đó trỏ để Sửa đổi phần Web chia sẻ.

    Phần Web dạng xem danh sách vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

   2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

    1. Để thay đổi danh sách mặc định, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

     Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại.

     Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

     Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

    2. Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

   3. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

    Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

   4. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc lựa chọn, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn nối kết.

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

   5. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hình ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

   7. Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng , bấm một giá trị, và sau đó bấm OK.

    Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, người dùng phải xóa tất cả các hộp kiểm trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2007

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Hình ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web xuất hiện trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc người dùng hiện tại và phần Web dạng xem danh sách vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web vào một trang, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

Tùy chỉnh phần Web bộ lọc người dùng hiện tại:   

 1. Trong hiện tại người dùng phần Web bộ lọc, bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc người dùng hiện tại vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  2. Bên dưới chọn giá trị cung cấp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để lọc theo tên người dùng, hãy chọn tên người dùng hiện tại.

   • Để lọc theo các giá trị khác trong hồ sơ SharePoint của người dùng hiện tại, chọn giá trị hồ sơ SharePoint cho người dùng hiện tại, sau đó chọn một mục từ hộp danh sách.

    Hộp danh sách được nhập cùng với danh sách tất cả thuộc tính hồ sơ SharePoint có một chính sách về quyền riêng tư của tất cả mọi người.

    Một cách dễ dàng để xem danh sách các hồ sơ người dùng tại site của bạn là hiển thị MyProfile tab trên Site của tôi, sau đó sửa chi tiết.

  3. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn gửi trống nếu có không có giá trị. Ví dụ, bạn có thể muốn nhìn thấy nếu một giá trị hồ sơ cho người dùng đó không được nhập vào trong cột.

   • Để quyết định cách xử lý nhiều hơn một giá trị, dưới khi xử lý nhiều giá trị, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để chuyển chỉ một giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi chỉ giá trị đầu tiên.

    • Để chuyển hai hoặc nhiều giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi tất cả giá trị.

    • Để chuyển hai hoặc nhiều giá trị phân tách bằng cách dùng kết nối phần Web, chọn kết hợp chúng vào một giá trị duy nhất và delimit với, sau đó nhập một hoặc nhiều ký tự trong hộp văn bản.

   • Để thêm tiền tố vào một giá trị để giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong hộp văn bản để chèn trước khi giá trị văn bản.

   • Để chắp thêm một giá trị ở cuối giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong văn bản để chèn giá trị.

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

Tùy chỉnh phần Web dạng xem danh sách:   

 1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web dạng xem danh sách, sau đó trỏ để Sửa đổi phần Web chia sẻ.

  Phần Web dạng xem danh sách vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Để thay đổi danh sách mặc định, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

   Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại.

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  2. Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

 3. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc người dùng hiện tại, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn nối kết.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 2. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 3. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hình ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

 4. Để tự động thay đổi kết quả trong phần Web dạng xem danh sách, Hiển thị trang phần Web. Vì hiện tại người dùng phần Web bộ lọc ngữ cảnh một phần Web, kết quả hiển thị tự động mà không cần nhập liệu người dùng.

Đầu trang

Kết nối phần Web bộ lọc danh sách với một phần Web dạng xem danh sách cho SharePoint 2007

Lưu ý: Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Để sửa một trang, bạn phải là thành viên của nhóm SharePoint thành viên của site.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Hình ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web xuất hiện trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web vào một trang, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

Tùy chỉnh phần Web bộ lọc danh sách SharePoint :   

 1. Trong danh sách bộ lọc phần Web SharePoint, hãy bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc danh sách SharePoint vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 2. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Để xác định một danh sách SharePoint, hãy nhập URL của một danh sách trong hộp danh sách , hoặc bấm duyệt bên cạnh hộp văn bản và tìm kiếm danh sách bạn muốn.

  3. Hoặc bạn có thể để chọn dạng xem danh sách khác nhau, chọn một mục từ hộp danh sách dạng xem . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

  4. Chọn một cột từ hộp danh sách trường giá trị . Cột giá trị Hiển thị được hỗ trợ tất cả các cột từ danh sách. Một số cột không được hỗ trợ, chẳng hạn như tiêu đề, được tính toán, và nhiều dòng văn bản.

   Quan trọng: Khi bạn thực hiện kết nối giữa phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem danh sách trong bước 10, đảm bảo rằng bạn chọn một cột chứa các giá trị khớp với thuộc tính trường giá trị .

   Lưu ý: Phần Web bộ lọc danh sách SharePoint có giới hạn mục 100.

  5. Hoặc bạn có thể chọn một cột từ hộp danh sách trường mô tả . Cột mô tả được dùng để hiển thị một giá trị thay thế trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , Hiển thị khi người dùng bấm vào nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng . Ví dụ, nếu bạn có một cột số tháng mà sử dụng các số 1 mặc dù 12 là tháng giá trị, bạn có thể dùng một cột Month Name là cột mô tả để tháng đó được hiển thị thay vì 1, tháng hai thay vì 2, v.v..

  6. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo điểm ảnh , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản của phần Web bộ lọc danh sách SharePoint. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ hiển thị trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị trong cột đã xác định trong bước 4 của bước 5. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem danh sách khi trang phần Web xuất hiện đầu tiên.

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các giá trị trong một cột có không có mục nhập.

   • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể nhìn thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn.

    Hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm, chứ không phải là nút radio.

    Lưu ý: Người dùng không thể dùng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem danh sách bộ không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

  7. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tùy chỉnh phần Web dạng xem danh sách:   

 3. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web dạng xem danh sách, sau đó trỏ để Sửa đổi phần Web chia sẻ.

  Phần Web dạng xem danh sách vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 4. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Để thay đổi danh sách mặc định, hãy chọn dạng xem khác từ hộp danh sách Dạng xem đã chọn . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

   Ngoài ra, hãy bấm sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại.

   Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

   Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

  2. Để thay đổi thanh công cụ, bên dưới Kiểu thanh công cụ, hãy chọn Thanh công cụ đầy đủ, Thanh công cụ tóm tắt, hoặc Có thanh công cụ từ hộp danh sách.

 5. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem danh sách mà bạn muốn nối kết.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối trên menu, hãy bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ để mở thuộc tính, sau đó bấm vào mũi tên xuống lại. Bạn có thể mở các thuộc tính trên bộ lọc hoặc các phần web danh sách.

 2. Trong hộp thoại Cấu hình kết nối , hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem danh sách từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

 3. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hình ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

 4. Để tự động thay đổi kết quả trong danh sách phần Web dạng xem, trong danh sách bộ lọc phần Web SharePoint, bấm bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng , bấm một giá trị, và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem danh sách, người dùng phải xóa tất cả các hộp kiểm, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Tìm hiểu về kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách

Phần này đề cập đến những cách bạn có thể lọc một phần Web dạng xem danh sách, và cách thực hành tốt nhất khi bạn thiết kế và chỉnh sửa một trang phần Web có chứa kết nối giữa lọc phần Web và phần Web dạng xem danh sách.

Cách lọc phần Web cơ quan

Nói chung, kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách hoạt động theo cách sau:

Tổng quan về việc kết nối Phần Web bộ lọc

1. kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách để hiển thị tập con của dữ liệu.

2. bộ lọc phần Web cung cấp một giá trị.

3. giá trị bộ lọc được chuyển đến một cột trong phần Web dạng xem danh sách bằng cách dùng kết nối phần Web.

4. các phần Web dạng xem danh sách hiển thị chỉ những cột khớp với giá trị bộ lọc.

Đầu trang

Cách để lọc một phần Web dạng xem danh sách

Bạn có thể kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách để người dùng có thể lọc các mục dựa trên một giá trị trong một cột trong những cách sau đây:

 • Bộ lọc văn bản    Một giá trị văn bản có thể là bất kỳ chuỗi, bao gồm các chữ cái, ký tự và số.

 • Bộ lọc ngày    Giá trị ngày tháng, ngày và năm. Người dùng cũng có thể nhập ngày chính xác bằng cách bấm vào nút bộ chọn ngày.

 • Lựa chọn lọc    Danh sách được xác định trước các giá trị và phần mô tả tùy chọn, chẳng hạn như mã sản phẩm hoặc trạng thái.

 • Người dùng hiện tại    Tên người dùng hiện tại, hoặc thông tin khác dựa trên hồ sơ người dùng hiện tại, chẳng hạn như tên người dùng, bộ phận hoặc sinh nhật. Phần Web này là một phần Web, có nghĩa là nó không được hiển thị cho người dùng của trang phần Web và kết quả hiển thị tự động mà không có người dùng nhập ngữ cảnh.

 • Danh sách SharePoint    Danh sách các giá trị duy nhất và mô tả tùy chọn, chẳng hạn như mã sản phẩm hoặc trạng thái, được tạo từ một cột trong danh sách SharePoint . Phần Web này là hành vi tương tự như phần Web bộ lọc lựa chọn, và rất hữu ích khi bạn có một danh sách các giá trị có thể thay đổi theo thời gian và bạn muốn một cách dễ dàng hơn để duy trì danh sách mà không cần phải thay đổi các thuộc tính phần Web.

  Lưu ý: 

  • Trong hộp thoại thêm phần Web hoặc bộ sưu tập phần Web, bạn không nhìn thấy thuật ngữ, "Danh sách phần Web dạng xem". Thay vào đó, bạn thấy SharePoint danh sách và thư viện mà bạn có thể thêm vào một trang phần Web là một phần Web dạng xem danh sách.

  • Bạn có thể kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem danh sách chỉ trong dạng xem danh sách tiêu chuẩn, không có trong dạng xem biểu dữ liệu.

  • Bạn có thể chuyển chỉ một giá trị tại một thời điểm đến phần Web dạng xem danh sách. Bạn có thể cấu hình chỉ có một kết nối tại một thời điểm giữa các phần Web bộ lọc và phần Web dạng xem danh sách. Tuy nhiên, bạn có thể thêm nhiều phiên bản của cùng một danh sách phần Web dạng xem vào một trang phần Web, và sau đó cấu hình kết nối khác nhau cho mỗi phần Web dạng xem danh sách. Nếu bạn muốn cấu hình kết nối hai hoặc nhiều lần lượt cho phần Web, hãy cân nhắc sử dụng phần Web dạng xem dữ liệu. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Cách thực hành tốt nhất cho thiết kế và duy trì trang phần Web

Dưới đây là một vài cách thực hành tốt nhất để theo dõi khi bạn thiết kế và duy trì SharePoint trang phần Web:

 • Chọn mẫu trang phần Web của bạn thật cẩn thận    Bạn có thể di chuyển phần Web xung quanh trên một trang phần Web để đặt chúng trong bất kỳ thứ tự và trong bất kỳ vùng phần Web mà bạn muốn. Tuy nhiên, trước khi bạn tạo một trang phần Web, nghĩ cẩn thận về mẫu bạn chọn để bạn có thể bố trí các bộ lọc và phần Web dạng xem danh sách theo cách bạn muốn. Khi sử dụng một trình duyệt Web, bạn không thể thay đổi mẫu bạn đã chọn sau khi bạn tạo trang phần Web. Nếu bạn có một chương trình thiết kế Web chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể thêm thay đổi cấu trúc của trang phần Web.

 • Loại bỏ kết nối để vô hiệu hóa các thuộc tính phần Web    Trong trang chế độ soạn thảo, bạn có thể nhìn thấy bộ lọc phần Web đang được kết nối và làm thế nào họ được kết nối bằng một thông báo được hiển thị bên dưới bộ lọc phần Web.

  Trong một số trường hợp, bạn có thể cần loại bỏ kết nối để thực hiện thay đổi thuộc tính phần Web bộ lọc bị vô hiệu hóa. Nếu đây là trường hợp, trong ngăn công cụ bạn thấy thông báo sau đây để nhắc bạn:

  "Bạn phải loại bỏ kết nối giữa phần Web để thay đổi thuộc tính bị vô hiệu hóa".

 • Loại bỏ chưa sử dụng phần Web khỏi trang phần Web    Nếu bạn vô tình đóng phần Web, thay vì xóa bỏ nó, phần Web vẫn nằm trên trang dưới dạng ẩn phần Web. Để tìm ẩn phần Web, tìm trang phần Web trong thư viện tài liệu mà sẽ được lưu trữ, trỏ đến tên tệp của phần Web, bấm vào mũi tên xuất hiện, bấm Sửa thuộc tính, và sau đó bấm vào nối kết Mở trang phần Web trong dạng xem hoạt động bảo trì . Để biết thêm thông tin về việc duy trì phần Web, hãy xem Tùy chỉnh phần Web.

Đầu trang

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×