Kích thước và số đo sẵn dùng trong cuộc gọi chất lượng bảng điều khiển cho Microsoft Teams và Skype for Business Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các cuộc gọi chất lượng bảng điều khiển (CQD) cho Microsoft Teams và Skype for Business Online cho phép bạn để lấy thông tin vào chất lượng cuộc gọi đã thực hiện bằng cách dùng Microsoft Teams và Skype for Business dịch vụ. Chủ đề này cung cấp các thông tin chi tiết về kích thước và số đo do CQD Hiển thị. Để tìm hiểu thêm về CQD và làm thế nào để cho phép nó, hãy xem bật và bằng cách dùng gọi chất lượng bảng điều khiển cho Microsoft nhóm và Skype for Business Online.

Đầu tiên và thứ hai điểm cuối phân loại

Nhiều kích thước và số đo trong bảng điều khiển chất lượng cuộc gọi (CQD) được có nhãn là đầu tiên hoặc thứ hai. Lô-gic sau đây xác định điểm cuối nào liên quan trong dòng thao tác hoặc gọi có nhãn đầu tiên là:

 • Trước tiên sẽ luôn là một điểm cuối máy chủ (AV MCU, hòa giải máy chủ, v.v.) nếu một máy chủ liên quan đến dòng/cuộc gọi.

 • Thứ nhì sẽ luôn là một điểm cuối máy khách, trừ khi dòng giữa hai máy chủ điểm cuối.

 • Nếu cả hai điểm cuối cùng loại, thứ tự mà là lần đầu tiên so với thứ hai được dựa trên nội bộ sắp xếp thứ tự của thể loại đại diện người dùng. Điều này đảm bảo các sắp xếp thứ tự là nhất quán.

Ví dụ, mỗi hàng đại diện cho một cặp đại diện người dùng tham gia trong một dòng:

Thể loại đại diện người dùng của người gọi

Thể loại đại diện người dùng của Callee

Đầu tiên điểm cuối

Thứ hai điểm cuối

Đầu tiên là người gọi

AV-MCU

OC (Skype for Business máy khách)

AV-MCU

OC (Skype for Business máy khách)

TRUE

OC (Skype for Business máy khách)

AV-MCU

AV-MCU

OC (Skype for Business máy khách)

FALSE

OC (Skype for Business máy khách)

OC (Skype for Business máy khách)

OC (Skype for Business máy khách)

OC (Skype for Business máy khách)

FALSE

AV-MCU

Máy chủ hòa giải

Máy chủ hòa giải

AV-MCU

Máy chủ hòa giải

AV-MCU

Máy chủ hòa giải

AV-MCU

TRUE

OC (Skype for Business máy khách)

Điện thoại OC (Skype for Business điện thoại IP)

OC (Skype for Business máy khách)

Điện thoại OC (Skype for Business điện thoại IP)

TRUE

Điện thoại OC (Skype for Business điện thoại IP)

OC (Skype for Business máy khách)

OC (Skype for Business máy khách)

Điện thoại OC (Skype for Business điện thoại IP)

FALSE

Ghi chú: Phân loại đầu tiên và thứ hai là riêng biệt với điểm cuối nào là người gọi hoặc callee. Đầu tiên là người gọi chiều mà có thể dùng để giúp xác định điểm cuối nào đã là người gọi hoặc callee.

Kích thước

Bảng sau liệt kê các kích thước hiện đang sẵn dùng trong CQD:

Tên tham số

Kiểu dữ liệu / đơn vị

Mô tả

Giá trị trống cho biết làm gì

Giá trị ví dụ

Đầu tiên mạng

Chuỗi

Mạng con sử dụng cho đa phương tiện dòng đầu tiên điểm cuối nếu mạng con tồn tại trong mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu đã tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

10.0.1.12.0

Tên mạng đầu tiên

Chuỗi

Tên của mạng được dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối đầu tiên dựa vào ánh xạ mạng con để người thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không có tên mạng được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

HOA KỲ / WA / REDMOND

Đầu tiên mạng phạm vi

Chuỗi

Mạng tiền tố/phạm vi mạng con được dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối đầu tiên dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không có mạng phạm vi đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

24

Đầu tiên dựng tên

Chuỗi

Tên của dựng nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng tên đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Chính

Kiểu quyền sở hữu đầu tiên

Chuỗi

Quyền sở hữu loại dựng nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có quyền sở hữu được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Contoso-CNTT

Đầu tiên dựng kiểu

Chuỗi

Loại dựng nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con người thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng các kiểu được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Mở Office

Đầu tiên dựng Office kiểu

Chuỗi

Office xây dựng kiểu nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng office kiểu đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Office

Đầu tiên thành phố

Chuỗi

Vị trí điểm cuối đầu tiên đã được đặt thành phố dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có thành phố được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Redmond

Mã Zip đầu tiên

Chuỗi

Mã Zip/Mã bưu chính nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có mã zip được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

98052

Quốc gia đầu tiên

Chuỗi

Quốc gia nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có quốc gia được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Hoa Kỳ

Trạng thái đầu tiên

Chuỗi

Vị trí điểm cuối đầu tiên đã được đặt trạng thái dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có trạng thái đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

WA

Khu vực đầu tiên

Chuỗi

Khu vực nơi điểm cuối đầu tiên đã được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có khu vực được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Bắc Mỹ

Đầu tiên Express định tuyến

Boolean

True nếu mạng con được dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối đầu tiên được bật để định tuyến Express dựa vào ánh xạ mạng con người thuê xây dựng dữ liệu đã tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có nhận định tuyến cờ đặt trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

True

Thứ hai mạng

Chuỗi

Mạng con sử dụng cho đa phương tiện dòng thứ hai điểm cuối nếu mạng con tồn tại trong mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu đã tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

10.0.1.12.0

Tên mạng thứ hai

Chuỗi

Tên của mạng được dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối thứ hai, dựa vào ánh xạ mạng con để người thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không có tên mạng được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

HOA KỲ / WA / REDMOND

Thứ nhì mạng phạm vi

Chuỗi

Mạng tiền tố/phạm vi mạng con được dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối thứ hai, dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối hoặc mạng không có mạng phạm vi đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

24

Thứ hai dựng tên

Chuỗi

Tên của dựng nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng tên đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Chính

Thứ hai kiểu quyền sở hữu

Chuỗi

Quyền sở hữu loại dựng nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có quyền sở hữu được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Contoso - nó

Thứ hai dựng kiểu

Chuỗi

Loại dựng nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con người thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng các kiểu được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Mở Office

Thứ hai dựng Office kiểu

Chuỗi

Office xây dựng kiểu nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có xây dựng office kiểu đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Office

Thành phố thứ nhì

Chuỗi

Vị trí điểm cuối thứ hai được đặt thành phố dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có thành phố được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Redmond

Mã Zip thứ hai

Chuỗi

Mã Zip/Mã bưu chính nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có mã zip được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

98052

Thứ hai quốc gia

Chuỗi

Quốc gia nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có quốc gia được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Hoa Kỳ

Trạng thái thứ nhì

Chuỗi

Vị trí điểm cuối thứ hai được đặt trạng thái dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có trạng thái đã xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

WA

Khu vực thứ hai

Chuỗi

Khu vực nơi điểm cuối thứ hai được đặt dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có khu vực được xác định trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

Bắc Mỹ

Định tuyến Express thứ hai

Boolean

True nếu mạng con dùng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối thứ hai được bật để định tuyến Express dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin.

Giá trị trống cho biết mạng dữ liệu không báo cáo bằng điểm cuối, mạng không phải trong mạng công ty hoặc mạng không có nhận định tuyến cờ đặt trong mạng con ánh xạ dữ liệu.

True

Đầu tiên bên trong Corp

Phép liệt kê

Cho biết nếu điểm cuối đầu tiên đã được đặt trên mạng con trong mạng công ty dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin. Theo mặc định, điểm cuối được coi là bên ngoài.

Giá trị khả dĩ:

 • Bên trong

 • Bên ngoài

-

Bên trong

Thứ hai bên trong Corp

Phép liệt kê

Cho biết nếu thứ hai điểm cuối nằm trên mạng con trong mạng công ty dựa vào ánh xạ mạng con vào đối tượng thuê dựng dữ liệu được tải lên cổng thông tin. Theo mặc định, điểm cuối được coi là bên ngoài.

Giá trị khả dĩ:

 • Bên trong

 • Bên ngoài

-

Bên trong

Đầu tiên đối tượng thuê Id

Chuỗi

Office 365 ID đối tượng thuê cho điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết không xác định id đối tượng thuê cho điểm cuối đầu tiên. Điều này có thể cho biết điểm cuối đã được đăng nhập vào một Skype trên cơ sở cho việc triển khai máy chủ doanh nghiệp.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Id đối tượng thuê thứ hai

Chuỗi

Office 365 ID đối tượng thuê cho điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết không xác định id đối tượng thuê cho điểm cuối thứ hai. Điều này có thể cho biết điểm cuối đã được đăng nhập vào một Skype trên cơ sở cho việc triển khai máy chủ doanh nghiệp.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Nhóm đầu tiên

Chuỗi

Skype for Business Online vùng chứa FQDN được gán cho điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết Skype for Business Online vùng chứa không thể được xác định cho điểm cuối đầu tiên. Điều này có thể cho biết điểm cuối đã được đăng nhập vào một Skype trên cơ sở cho việc triển khai máy chủ doanh nghiệp.

pool1.Lync.com

Vùng chứa thứ hai

Chuỗi

Skype for Business Online vùng chứa FQDN được gán cho điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết Skype for Business Online vùng chứa không thể được xác định cho điểm cuối thứ hai. Điều này có thể cho biết điểm cuối đã được đăng nhập vào một Skype trên cơ sở cho việc triển khai máy chủ doanh nghiệp.

pool1.Lync.com

Được liên kết

Boolean

True nếu dòng giữa hai được liên kết đối tượng thuê, false nếu không.

Giá trị trống cho biết nó có thể không được xác định nếu đây là một dòng được liên kết, hoặc nếu một số dữ liệu tín hiệu không được thu thập.

False

QoE ghi sẵn dùng

Boolean

True nếu ít nhất một chất lượng trải nghiệm báo cáo được sẵn dùng cho cuộc gọi/phiên. Số đo và kích thước sẵn dùng chỉ khi QoE ghi được sẵn dùng. Nếu cuộc gọi không thiết lập thành công, QoE ghi sẽ không sẵn dùng.

-

True

CDR ghi sẵn dùng

Boolean

True nếu ít nhất một bản ghi chi tiết cuộc gọi được sẵn dùng cho cuộc gọi/phiên.

-

True

Đa phương tiện dòng nhãn

Số nguyên

Nhãn trong SDP cho đường kẻ đa phương tiện. Sử dụng loại đa phương tiện để xác định nếu nhãn được dùng cho video, âm thanh, chia sẻ ứng dụng, hoặc chia sẻ màn hình dựa trên video.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

0

Loại đa phương tiện

Chuỗi

Loại đa phương tiện (video, âm thanh, chia sẻ ứng dụng, hoặc chia sẻ màn hình dựa trên video).

-

Âm thanh

Đầu tiên là máy chủ

Boolean

True nếu điểm cuối đầu tiên là một điểm cuối máy chủ chẳng hạn như máy chủ hội thảo (AVMCU, ASMCU) hoặc máy chủ đa phương tiện khác (hòa giải Server), hoặc là một điểm cuối máy khách. Giá trị khả dĩ: ứng dụng khách, máy chủ.

-

Ứng dụng khách

Thứ hai là máy chủ

Boolean

True nếu điểm cuối thứ hai là một điểm cuối máy chủ chẳng hạn như máy chủ hội thảo (AVMCU, ASMCU) hoặc máy chủ đa phương tiện khác (hòa giải Server), hoặc là một điểm cuối máy khách. Giá trị khả dĩ: ứng dụng khách, máy chủ.

-

Ứng dụng khách

Đầu tiên là người gọi

Boolean

True nếu điểm cuối đầu tiên đã là người gọi (khởi tạo lập phiên làm việc).

-

True

Chi tiết kết nối mạng đầu tiên

Chuỗi

Loại mạng được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. Giá trị khả dĩ:

 • Có dây

 • WiFi

 • MobileBB

 • Dạng ống

 • Khác

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Có dây

Chi tiết kết nối mạng thứ hai

Chuỗi

Loại mạng được dùng bởi điểm cuối thứ hai. Giá trị khả dĩ:

 • Có dây

 • WiFi

 • MobileBB

 • Dạng ống

 • Khác

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Có dây

Dòng hướng

Chuỗi

Cho biết hướng dòng giữa các điểm cuối. Giá trị khả dĩ:

 • Đầu tiên và thứ hai

 • Thứ nhì đầu tiên

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu đã được báo cáo để cho biết hướng của dòng thao tác.

Đầu tiên và thứ hai

Mô tả tải trọng

Chuỗi

Tên của codec cuối cùng được dùng trong dòng thao tác.

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu sẵn dùng.

SILKWide

Cuộc gọi âm thanh và Video

Boolean

True nếu cuộc gọi có cả âm thanh và video dòng, false nếu không

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu đã được báo cáo để cho biết loại phương tiện của dòng thao tác.

True

Khoảng thời gian 5 giây hoặc ít hơn

Boolean

True nếu dòng có thời hạn của 5 giây hoặc ít hơn, false nếu không.

-

True

Thời lượng 60 giây hoặc thêm

Boolean

True nếu dòng có thời lượng 60 giây của more, false nếu không.

-

True

Khoảng thời gian (giây)

Phạm vi (giây)

Khoảng thời gian của dòng thao tác trong giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

-

062: [1 -2)

Khoảng thời gian (phút)

Phạm vi (phút)

Khoảng thời gian của dòng thao tác trong vài phút. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

-

065: [3-4)

EndTime

Ngày giờ

Dòng thời gian kết thúc. Lưu ý kích thước này có thể có quá nhiều hàng dùng làm tham số trong một báo cáo. Có thể sử dụng một bộ lọc thay vào đó.

-

01 THÁNG 02 2017 T00:00:01

Năm

Số nguyên

Năm của bắt đầu của dòng thao tác.

-

2017

Tháng

Số nguyên

Tháng của bắt đầu của dòng thao tác.

-

2

Ngày

Số nguyên

Ngày bắt đầu của dòng thao tác.

-

1

Giờ

Số nguyên

Giờ bắt đầu của dòng thao tác sau.

-

1

Phút

Số nguyên

Phút của bắt đầu của dòng thao tác.

-

30

Thứ hai

Số nguyên

Thứ nhì của bắt đầu của dòng thao tác.

-

12

Ngày của năm

Số nguyên

Ngày trong năm của bắt đầu của dòng thao tác.

-

32

Ngày Trong Tuần

Chuỗi

Ngày của tuần bắt đầu của dòng thao tác.

-

Thứ Tư

Số ngày trong tuần

Số nguyên

Số ngày trong tuần bắt đầu của dòng thao tác.

-

3

Tháng năm

Chuỗi

Tháng và năm của bắt đầu của dòng thao tác.

-

2017-02

Tháng đầy đủ

Ngày giờ

Tháng đầy đủ của bắt đầu của dòng thao tác.

-

01 THÁNG 02 2017 T00:00:00

Tên miền đầu tiên

Chuỗi

Tên miền của người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên. Nếu điểm cuối đầu tiên là máy chủ hội thảo, đó là tên miền của người tổ chức cuộc họp. Cũng có tên miền của tài khoản Dịch vụ được dùng trong kịch bản.

-

contoso.com

Thứ hai tên miền

Chuỗi

Tên miền của người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai. Nếu điểm cuối thứ hai là máy chủ hội thảo, đó là tên miền của người tổ chức cuộc họp. Cũng có tên miền của tài khoản Dịch vụ được dùng trong kịch bản.

-

contoso.com

Thể loại đại diện người dùng đầu tiên

Chuỗi

Thể loại của đại diện người dùng của điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết một đại diện người dùng hiện không có ánh xạ chẳng hạn như tác nhân người dùng bên thứ 3.

OC

Thứ hai loại đại diện người dùng

Chuỗi

Thể loại của đại diện người dùng của điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết một đại diện người dùng hiện không có ánh xạ chẳng hạn như tác nhân người dùng bên thứ 3.

OC

Tác nhân người dùng đầu tiên

Chuỗi

Chuỗi đại diện người dùng của điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết không có tác nhân người dùng báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype for Business)

Tác nhân người dùng thứ hai

Chuỗi

Chuỗi đại diện người dùng của điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết không có tác nhân người dùng báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype for Business)

Hội thảo kiểu

Chuỗi

Loại hội thảo URI. Giá trị khả dĩ:

 • conf:applicationsharing

 • conf:Audio-video

 • conf:Focus

Giá trị trống cho biết một tình huống không hội thảo.

conf:Audio-video

Id hội thảo

Chuỗi

ID hội thảo được liên kết với dòng. Lưu ý kích thước này có thể có quá nhiều hàng dùng làm tham số trong một báo cáo. Có thể sử dụng một bộ lọc thay vào đó.

Giá trị trống cho biết một tình huống không hội thảo.

0001P6GK

Phiên bản ứng dụng khách hàng đầu tiên

Chuỗi

Phiên bản của ứng dụng được dùng cho điểm cuối đầu tiên. Dữ liệu được phân tách từ chuỗi đại diện người dùng.

Giá trị trống cho biết không phân tách chuỗi Phiên bản hoặc giá trị không được báo cáo.

16.0.7766.2047

Thứ hai phiên bản ứng dụng máy khách

Chuỗi

Phiên bản của ứng dụng được dùng cho điểm cuối thứ hai. Dữ liệu được phân tách từ chuỗi đại diện người dùng.

Giá trị trống cho biết không phân tách chuỗi Phiên bản hoặc giá trị không được báo cáo.

16.0.7766.2047

Truyền dẫn

Chuỗi

Mạng truyền dẫn kiểu được dùng bởi dòng. Giá trị khả dĩ:

 • UDP

 • TCP

 • Không nhận ra

 • Không nhận ra cho biết rằng hệ thống không thể xác định nếu truyền dẫn kiểu là TCP hoặc UDP.

Giá trị trống cho biết loại truyền dẫn không được báo cáo hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

UDP

Đầu tiên kết nối băng

Chuỗi

BĂNG loại kết nối được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. Giá trị khả dĩ:

 • Đường dẫn mạng trực tiếp - trực tiếp

 • Chuyển tiếp - thông qua chuyển tiếp

 • HTTP - qua HTTP proxy

 • Không thành công - kết nối không thành công

Giá trị trống cho biết loại kết nối không được báo cáo hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

TRỰC TIẾP

Thứ hai kết nối băng

Chuỗi

BĂNG loại kết nối được dùng bởi điểm cuối thứ hai. Giá trị khả dĩ:

 • Đường dẫn mạng trực tiếp - trực tiếp

 • Chuyển tiếp - thông qua chuyển tiếp

 • HTTP - qua HTTP proxy

 • Không thành công - kết nối không thành công

Giá trị trống cho biết loại kết nối không được báo cáo hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

TRỰC TIẾP

Địa chỉ IP đầu tiên

Chuỗi

Địa chỉ IP cho điểm cuối đầu tiên. Lưu ý kích thước này có thể có quá nhiều hàng dùng làm tham số trong một báo cáo. Nó có thể dùng làm bộ lọc thay vào đó.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

10.0.0.10

Địa chỉ IP thứ hai

Chuỗi

Địa chỉ IP cho điểm cuối thứ hai.

Ghi chú: Tham số này có thể có quá nhiều hàng dùng làm tham số trong một báo cáo. Nó có thể dùng làm bộ lọc thay vào đó.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

10.0.0.10

Đầu tiên nối kết tốc độ

Bit / giây

Nối kết các tốc độ trong bit / giây báo cáo bằng cách điều hợp mạng được dùng bởi điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

10000000

Thứ hai nối kết tốc độ

Bit / giây

Nối kết các tốc độ trong bit / giây báo cáo bằng cách điều hợp mạng được dùng bởi điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

10000000

Đầu tiên cổng

Số cổng

Mạng số cổng dùng đầu tiên điểm cuối cho đa phương tiện.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

50018

Thứ nhì cổng

Số cổng

Mạng số cổng được dùng bởi thứ hai điểm cuối cho đa phương tiện.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

50018

Đầu tiên IP suy nghi cục bộ

Chuỗi

Địa chỉ IP của điểm cuối đầu tiên khi nhìn thấy máy chủ chuyển tiếp đa phương tiện. Thông thường là internet công cộng địa chỉ IP liên kết đến điểm cuối đầu tiên cho dòng thao tác.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

104.43.195.251

Thứ hai IP suy nghi cục bộ

Chuỗi

Địa chỉ IP của điểm cuối thứ hai như hiển thị bằng máy chủ chuyển tiếp đa phương tiện. Thông thường là internet công cộng địa chỉ IP liên kết đến điểm cuối thứ hai cho dòng thao tác.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

104.43.195.251

Trước tiên chuyển tiếp IP

Chuỗi

Địa chỉ IP của đa phương tiện chuyển tiếp máy chủ cấp điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

104.43.195.251

Thứ hai chuyển tiếp IP

Chuỗi

Địa chỉ IP của đa phương tiện chuyển tiếp máy chủ cấp điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

104.43.195.251

Đầu tiên chuyển tiếp cổng

Số nguyên

Đa phương tiện cổng cấp trên máy chủ chuyển tiếp đa phương tiện điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

3478

Thứ nhì chuyển tiếp cổng

Số nguyên

Đa phương tiện cổng cấp trên máy chủ chuyển tiếp đa phương tiện điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

3478

Đầu tiên mạng con

Chuỗi

Sử dụng cho đa phương tiện dòng bằng điểm cuối đầu tiên với dấu gạch ngang tách octet mỗi mạng con.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không hoặc IPv6 đã được sử dụng.

104.43.195.0

Mạng con thứ hai

Chuỗi

Sử dụng cho đa phương tiện dòng thứ hai điểm cuối với dấu gạch ngang tách octet mỗi mạng con.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không hoặc IPv6 đã được sử dụng.

104.43.195.0

Đầu tiên VPN

Boolean

True nếu điều hợp mạng được sử dụng điểm cuối đầu tiên chỉ ra nó đã được kết nối VPN, false nếu không. Một số VPN không chính xác báo cáo dữ liệu này đúng.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

True

Thứ hai VPN

Boolean

True nếu điều hợp mạng được sử dụng thứ hai điểm cuối chỉ ra nó đã được kết nối VPN, false nếu không. Một số VPN không chính xác báo cáo dữ liệu này đúng.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

True

Áp dụng băng thông nguồn

Chuỗi

Xác định nguồn băng thông được áp dụng cho dòng thao tác. Giá trị khả dĩ:

 • Max tĩnh

 • Phương thức API

 • API Modality_All

 • API SendSide BWLimit

 • Tùy chọn giá trị

 • BẬT

 • ReceiveSide bật

 • Phương thức API SDP, từ xa RecvSide BWLimit

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • Nhận SidePDP

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

StaticMax

Est băng thông

Phạm vi (bit / giây)

Trung bình ước tính băng thông sẵn dùng giữa các điểm cuối đầu tiên và thứ hai trong bit / giây.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

026: [260000-270000)

Hòa giải máy chủ đường vòng cờ

Boolean

True nếu dòng đa phương tiện bỏ qua máy chủ hòa giải và đi thẳng giữa máy khách và PSTN cổng/PBX, false nếu không.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

True

Đầu tiên Cdr kết nối kiểu

Chuỗi

Xác định đường dẫn kết nối băng được chọn bằng điểm cuối đầu tiên để sử dụng cho dòng thao tác này. Giá trị khả dĩ:

 • Hệ điều hành

 • PeerDerived

 • Choáng

 • Bật

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

Hệ điều hành

Loại kết nối Cdr thứ hai

Chuỗi

Xác định đường dẫn kết nối băng được chọn bằng điểm cuối thứ hai để dùng cho dòng thao tác này. Giá trị khả dĩ:

 • Hệ điều hành

 • PeerDerived

 • Choáng

 • Bật

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối hoặc đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không.

Hệ điều hành

Đầu tiên chụp Dev

Chuỗi

Tên của thiết bị thu thập được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. Đối với:

 • Âm thanh dòng - thiết bị được dùng cho micrô

 • Dòng video - thiết bị được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng – màn hình scraper

 • Ứng dụng chia sẻ dòng - trống

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Tai nghe micrô (Microsoft LifeChat LX-6000)

Thứ hai chụp Dev

Chuỗi

Tên của thiết bị thu thập được dùng bởi điểm cuối thứ hai. Đối với:

 • Âm thanh dòng - thiết bị được dùng cho micrô

 • Dòng video - thiết bị được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng – màn hình scraper

 • Ứng dụng chia sẻ dòng - trống

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Tai nghe micrô (Microsoft LifeChat LX-6000)

Trước tiên chụp Dev trình điều khiển

Chuỗi

Tên của điều khiển thiết bị thu thập được dùng bởi điểm cuối đầu tiên trong biểu mẫu của "nhà sản xuất: Phiên bản". Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Microsoft: 10.0.14393.0

Thứ hai chụp Dev trình điều khiển

Chuỗi

Tên của điều khiển thiết bị thu thập được dùng bởi điểm cuối thứ hai trong biểu mẫu của "nhà sản xuất: Phiên bản". Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Microsoft: 10.0.14393.0

Đầu tiên kết xuất Dev

Chuỗi

Tên của thiết bị kết xuất được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Tai nghe micrô (Microsoft LifeChat LX-6000)

Thứ hai kết xuất Dev

Chuỗi

Tên của thiết bị kết xuất được dùng bởi điểm cuối thứ hai. Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Tai nghe micrô (Microsoft LifeChat LX-6000)

Trước tiên kết xuất Dev trình điều khiển

Chuỗi

Tên của điều khiển thiết bị kết xuất được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Microsoft: 10.0.14393.0

Thứ hai kết xuất Dev trình điều khiển

Chuỗi

Tên của điều khiển thiết bị kết xuất được dùng bởi điểm cuối thứ hai. Đối với:

 • Âm thanh dòng - trình điều khiển được dùng cho micrô

 • Dòng video - trình điều khiển được dùng cho camera

 • Dựa trên-màn hình-chia sẻ video và chia sẻ dòng - trống ứng dụng

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối, đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập không, hoặc dòng đã là chia sẻ màn hình dựa trên video hoặc chia sẻ ứng dụng.

Microsoft: 10.0.14393.0

Đầu tiên CPU tên

Chuỗi

Tên của CPU được dùng bởi điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Contoso CPU X11 @ 1,80 GHz

Tên CPU thứ hai

Chuỗi

Tên của CPU được dùng bởi điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Contoso CPU X11 @ 1,80 GHz

Đầu tiên CPU số lõi

Số lượng lõi

Số lượng CPU lõi sẵn dùng trên điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

8

Số CPU thứ hai của lõi

Số lượng lõi

Số lượng CPU lõi sẵn dùng trên điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

8

Tốc độ xử lý CPU đầu tiên

Tốc độ CPU trong MHz

Tốc độ trong MHz CPU được dùng bởi điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

1800

Tốc độ xử lý CPU thứ hai

Tốc độ CPU trong MHz

Tốc độ trong MHz CPU được dùng bởi điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

1800

Đầu tiên điểm cuối

Chuỗi

Tên máy tính báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên nếu điểm cuối là máy chủ hoặc một máy khách dịch vụ điện toán đám mây.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

MACHINENAME

Thứ hai điểm cuối

Chuỗi

Tên máy tính báo cáo bằng thứ hai điểm cuối nếu điểm cuối là máy chủ hoặc một máy khách dịch vụ điện toán đám mây.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

MACHINENAME

Hệ điều hành đầu tiên

Chuỗi

Đầy đủ điều hành hệ thống và cấu trúc chuỗi được báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 loại: 1(Workstation) bộ sản phẩm: 256 kiến trúc: x64 WOW64: đúng

Hệ điều hành thứ hai

Chuỗi

Đầy đủ điều hành hệ thống và cấu trúc chuỗi được báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 loại: 1(Workstation) bộ sản phẩm: 256 kiến trúc: x64 WOW64: đúng

Hệ điều hành đầu tiên được lọc

Chuỗi

Điều hành tên hệ thống và phiên bản chính và phụ báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên. Có thể có các trường hợp nơi chuỗi này chứa nhiều hơn OS tên và phiên bản.

Giá trị trống cho biết một trong hai điểm cuối không báo cáo thông tin này hoặc báo cáo từ điểm cuối này đã nhận được không.

Windows 10

Hệ điều hành thứ hai được lọc

Chuỗi

Điều hành tên hệ thống và phiên bản chính và phụ báo cáo bằng điểm cuối thứ hai. Có thể có các trường hợp nơi chuỗi này chứa nhiều hơn OS tên và phiên bản.

Giá trị trống cho biết một trong hai điểm cuối không báo cáo thông tin này hoặc báo cáo từ điểm cuối này đã nhận được không.

Windows 10

Đầu tiên OS kiến trúc

Chuỗi

Phần cứng cấu trúc báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết một trong hai điểm cuối không báo cáo thông tin này, báo cáo từ điểm cuối này không nhận, hoặc định dạng của kiến trúc không nhận ra.

x64

Thứ hai OS kiến trúc

Chuỗi

Phần cứng cấu trúc báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết một trong hai điểm cuối không báo cáo thông tin này, báo cáo từ điểm cuối này không nhận, hoặc định dạng của kiến trúc không nhận ra.

x64

Đầu tiên Virtualization cờ

Chuỗi

Gắn cờ cho biết loại môi trường ảo hóa báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị khả dĩ:

 • "0x00" - không có "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

0x00

Thứ hai Virtualization cờ

Chuỗi

Gắn cờ cho biết loại môi trường ảo hóa báo cáo bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị khả dĩ:

 • "0x00" - không có "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

0x00

Ngày đầu tiên Wifi Microsoft trình điều khiển

Chuỗi

Tên của Microsoft WiFi trình điều khiển được sử dụng báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị có thể được bản địa hóa dựa trên ngôn ngữ dùng điểm cuối.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Microsoft được lưu trữ ảo mạng

Thứ hai Wifi Microsoft trình điều khiển

Chuỗi

Tên của Microsoft WiFi trình điều khiển được sử dụng báo cáo bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị có thể được bản địa hóa dựa trên ngôn ngữ dùng điểm cuối.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Microsoft được lưu trữ ảo mạng

Ngày đầu tiên Wifi nhà cung cấp trình điều khiển

Chuỗi

Nhà cung cấp và tên của điều khiển WiFi báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Trình điều khiển không dây-th cùng dải contoso kép

Thứ hai Wifi nhà cung cấp trình điều khiển

Chuỗi

Nhà cung cấp và tên của điều khiển WiFi báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Trình điều khiển không dây-th cùng dải contoso kép

Phiên bản Wifi Microsoft trình điều khiển đầu tiên

Chuỗi

Phiên bản của Microsoft WiFi trình điều khiển được báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Microsoft: 10.0.14393.0

Thứ hai Wifi Microsoft trình điều khiển phiên bản

Chuỗi

Phiên bản của Microsoft WiFi trình điều khiển được báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Microsoft: 10.0.14393.0

Nhà cung cấp Wifi trình điều khiển phiên bản đầu tiên

Chuỗi

Nhà cung cấp và các phiên bản của trình điều khiển WiFi báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Contoso:15.1.1.0

Thứ hai Wifi nhà cung cấp trình điều khiển phiên bản

Chuỗi

Nhà cung cấp và các phiên bản của trình điều khiển WiFi báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng điểm cuối hoặc thông tin trình điều khiển không được báo cáo.

Contoso:15.1.1.0

Đầu tiên Wifi kênh

Chuỗi

WiFi kênh được dùng bởi điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc kênh không được báo cáo.

10

Thứ nhì Wifi kênh

Chuỗi

WiFi kênh được dùng bởi điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc kênh không được báo cáo.

10

Đầu tiên Wifi chọn một kiểu

Chuỗi

Loại chọn một WiFi được dùng bởi điểm cuối đầu tiên. HRDSSS là tương đương với 802.11b.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc loại WiFi không được báo cáo.

802.11ac

Thứ hai Wifi chọn một kiểu

Chuỗi

Loại chọn một WiFi được dùng bởi điểm cuối thứ hai. HRDSSS là tương đương với 802.11b.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc loại WiFi không được báo cáo.

802.11ac

Đầu tiên DNS hậu tố

Chuỗi

Hậu tố DNS liên kết với điều hợp mạng được báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên. Lưu ý giá trị này có thể được báo cáo cho bất kỳ kiểu điều hợp mạng.

Giá trị trống cho biết giá trị này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Corp.contoso.com

Thứ hai DNS hậu tố

Chuỗi

Hậu tố DNS liên kết với điều hợp mạng được báo cáo bằng điểm cuối thứ hai. Lưu ý giá trị này có thể được báo cáo cho bất kỳ kiểu điều hợp mạng.

Giá trị trống cho biết giá trị này không được báo cáo bằng điểm cuối.

Corp.contoso.com

Đầu tiên Wifi cùng dải

Chuỗi

WiFi cùng dải dùng như báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

5.0 Ghz

Thứ hai Wifi cùng dải

Chuỗi

WiFi cùng dải dùng như báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

5.0 Ghz

Đầu tiên Wifi tín

Chuỗi

Độ bền tín hiệu WiFi trong tỷ lệ phần trăm [0-99] báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

081: [90-100)

Thứ hai Wifi tín

Chuỗi

Độ bền tín hiệu WiFi trong tỷ lệ phần trăm [0-99] báo cáo bằng điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

081: [90-100)

Đầu tiên tính Wifi pin phí

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Ước tính còn lại pin phí trong tỷ lệ phần trăm [0-99] báo cáo bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi. 0 cho biết rằng thiết bị đã được cắm vào.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc giá trị phí không được báo cáo.

081: [90-100)

Thứ hai tính Wifi pin phí

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Ước tính còn lại pin phí trong tỷ lệ phần trăm [0-99] báo cáo bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi. 0 cho biết rằng thiết bị đã được cắm vào.

Giá trị trống cho biết WiFi không được sử dụng hoặc giá trị phí không được báo cáo.

081: [90-100)

Trung bình âm thanh giáng cấp

Phạm vi (có nghĩa là ý kiến điểm 0-5)

Giáng cấp mạng có nghĩa là ý kiến điểm trung bình cho dòng. Đại diện cho mức độ mất mạng và chập chờn có ảnh hưởng chất lượng âm thanh đã nhận được. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có mạng MOS giáng cấp báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác hoặc nếu dòng thao tác không phải là một dòng âm thanh.

015: [0.01-0.02)

Chập chờn

Phạm vi (mili giây)

Trung bình chập chờn cho dòng bằng phần nghìn giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu chập chờn báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

065: [2-3)

Max chập chờn

Phạm vi (mili giây)

Tối đa chập chờn cho dòng bằng phần nghìn giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu chập chờn báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

065: [2-3)

Gói giảm tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Trung bình gói lỗ lãi suất cho dòng. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có gói mất dữ liệu báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

050: [1.8-1.9)

Gói giảm suất Max

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tối đa gói lỗ lãi suất cho dòng. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có gói mất dữ liệu báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

041: [0.95-1)

Trung bình tổng thể mạng MOS

Phạm vi (MOS)

Trung bình MOS mạng cho dòng. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không có mạng MOS giáng cấp báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác hoặc nếu dòng thao tác không phải là một dòng âm thanh.

076: [4.4-4.5)

Tỷ lệ giấu trung bình mẫu

Phạm vi (tỷ lệ)

Tỷ lệ của số âm thanh qua các khung với mẫu được tạo bởi gói lỗ concealment để tổng số qua các khung âm thanh. Giá trị được nhóm theo phạm vi. 0,1 cho biết 10% của khung chứa giấu mẫu.

Giá trị trống cho biết giá trị này không được báo cáo bằng ống nghe của dòng thao tác hoặc dòng đã không một dòng âm thanh.

015: [0.01-0.02)

Tỷ lệ kéo giãn trung bình mẫu

Phạm vi (tỷ lệ)

Tỷ lệ của số âm thanh qua các khung với mẫu đã được kéo giãn nó bồi thường chập chờn hoặc giảm để tổng số qua các khung âm thanh. Giá trị được nhóm theo phạm vi. 0,1 cho biết 10% âm thanh qua các khung chứa kéo giãn mẫu.

Giá trị trống cho biết giá trị này không được báo cáo bằng ống nghe của dòng thao tác hoặc dòng đã không một dòng âm thanh.

017: [0.03-0.04)

Hàm Round chuyến đi

Phạm vi (mili giây)

Trung bình mạng truyền trọn vòng thời gian tính cho chúng đã được xác định trong RFC3550 tính theo mili giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

070: [15-20)

Hàm Round chuyến công tác tối đa

Phạm vi (mili giây)

Tối đa mạng truyền trọn vòng thời gian tính cho chúng đã được xác định trong RFC3550 tính theo mili giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết một trong hai giá trị đã không tính bằng điểm cuối hoặc không được báo cáo.

098: [350-375)

Mạng chập chờn trung bình

Phạm vi (mili giây)

Trung bình của mạng chập chờn bằng phần nghìn giây tính hơn 20 windows thứ hai trong khi phiên làm việc. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không một dòng âm thanh hoặc rằng dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

066: [3-4)

Video bài đăng FECPLR

Phạm vi (tỷ lệ)

Gói giảm suất sau khi FEC đã được áp dụng cho tổng hợp qua tất cả các dòng video và các codec. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

014: [0-0.01)

Cục bộ khung video lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm trung bình của khung video mất như được hiển thị cho người dùng. Giá trị được nhóm theo phạm vi. Bao gồm khung được khôi phục từ mạng tổn thất nào.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

160: [80-85)

Nhận khung tỷ lệ trung bình

Phạm vi (khung / giây)

Trung bình khung / giây đã nhận cho tất cả dòng video tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

101: [14.5-15)

Khung thấp tỷ lệ phần trăm cuộc gọi

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian của cuộc gọi đó là tỷ lệ khung nhỏ hơn khung 7.5 / giây. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

099: [13.5-14)

Độ phân giải thấp gọi phần trăm

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian của cuộc gọi đó độ phân giải là thấp. Giá trị được nhóm theo phạm vi. Ngưỡng là 120 điểm ảnh cho kích thước nhỏ hơn.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

Video gói lỗ tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số trung bình của gói mất, như được chỉ định trong RFC3550, tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

037: [0.75-0.8)

Khung video tỷ lệ trung bình

Phạm vi (khung / giây)

Trung bình khung / giây đã nhận cho một dòng video, tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

135: [31.5-32)

Khả năng linh động phần trăm

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian máy khách đang chạy khả năng < 70% xử lý video dự kiến cho kiểu này CPU được nhóm theo phạm vi

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng video hoặc dựa trên-màn hình-chia sẻ video hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối nhận dòng thao tác.

122: [25-25.5)

Lát xếp hư hỏng phần trăm tổng

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của lát xếp đó được loại bỏ thay vì được gửi đến một từ xa ngang hàng (ví dụ, từ MCU để xem một). Giá trị được nhóm theo phạm vi. Loại bỏ lát xếp có thể là do băng thông hạn chế giữa máy khách và máy chủ.

Giá trị trống cho biết dòng đã không một dòng chia sẻ ứng dụng hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối gửi dòng thao tác.

140: [34-34.5)

AppSharing tương đối OneWay trung bình

Phạm vi (mili giây)

Độ trễ một cách giữa các điểm cuối bằng phần nghìn giây cho ứng dụng chia sẻ dòng tương đối trung bình. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không một dòng chia sẻ ứng dụng hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối gửi dòng thao tác.

126: [27-27.5)

Lát xếp AppSharing RDP xử lý độ trễ trung bình

Phạm vi (mili giây)

Độ trễ trung bình tính theo mili giây xử lý các lát xếp trên chồng RDP tại máy chủ hội thảo. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết dòng đã không dòng một ứng dụng chia sẻ trong hội thảo hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối gửi dòng thao tác.

103: [15.5-16)

Âm thanh FEC sử dụng

Boolean

True cho biết việc sửa lỗi chuyển tiếp âm thanh lỗi (FEC) được dùng ở một số điểm trong suốt cuộc gọi. False nếu không

Giá trị trống cho biết dòng đã không một dòng âm thanh, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng điểm cuối gửi dòng thao tác.

True

ClassifiedPoorCall

Boolean

True nếu dòng đã được phân loại thành kém dựa trên số liệu liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Giá trị trống cho biết dòng thao tác không có đủ số liệu báo cáo được phân loại thành tốt hoặc kém.

True

Video kém do VideoPostFecplr

Boolean

True nếu dòng đã được phân loại thành kém dựa trên Video bài đăng FEC PLR số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Video kém do Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên các Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Video kém do nhận khung tỷ lệ trung bình

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên các nhận khung tỷ lệ trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Cuộc gọi video kém do thấp khung tỷ lệ phần trăm

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên cuộc gọi thấp khung tỷ lệ phần trăm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Cuộc gọi video kém do độ phân giải thấp phần trăm

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên cuộc gọi độ phân giải thấp phần trăm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Video kém do Video gói lỗ tỷ lệ

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên Video gói lỗ suất số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì? Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Video kém do khung Video tỷ lệ trung bình

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên các tỷ lệ khung Video trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

Video kém do khả năng linh động phần trăm

Boolean

True nếu dòng thao tác video đã được phân loại thành kém dựa trên khả năng linh động phần trăm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho dòng video.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không dòng video.

True

VBSS kém do Video bài đăng Fec plr

Boolean

True nếu dòng thao tác dựa trên-màn hình-chia sẻ video đã được phân loại thành kém dựa trên Video bài đăng Fec plr số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho-video trên nền tảng--chia sẻ màn hình dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không video dựa trên màn hình chia sẻ dòng.

True

VBSS kém do Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình

Boolean

True nếu dòng thao tác dựa trên-màn hình-chia sẻ video đã được phân loại thành kém dựa trên các Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho-video trên nền tảng--chia sẻ màn hình dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không video dựa trên màn hình chia sẻ dòng.

True

VBSS kém do nhận khung tỷ lệ trung bình

Boolean

True nếu dòng thao tác dựa trên-màn hình-chia sẻ video đã được phân loại thành kém dựa trên các nhận khung tỷ lệ trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho-video trên nền tảng--chia sẻ màn hình dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không video dựa trên màn hình chia sẻ dòng.

True

Cuộc gọi VBSS kém do thấp khung tỷ lệ phần trăm

Boolean

True nếu dòng thao tác dựa trên-màn hình-chia sẻ video đã được phân loại thành kém dựa trên cuộc gọi thấp khung tỷ lệ phần trăm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho-video trên nền tảng--chia sẻ màn hình dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không video dựa trên màn hình chia sẻ dòng.

True

VBSS kém do LowResolutionCallPercent

Boolean

True nếu dòng VBSS đã được phân loại thành kém dựa trên cuộc gọi độ phân giải thấp phần trăm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho-video trên nền tảng--chia sẻ màn hình dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không video dựa trên màn hình chia sẻ dòng.

True

AppSharing kém do hư hỏng lát xếp phần trăm tổng

Boolean

True nếu ứng dụng chia sẻ dòng đã được phân loại thành kém dựa trên các Spoiled lát xếp phần trăm tổng số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho ứng dụng không chia sẻ dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không một ứng dụng chia sẻ dòng.

True

AppSharing kém do tương đối OneWay trung bình

Boolean

True nếu ứng dụng chia sẻ dòng đã được phân loại thành kém dựa trên một Wa tương đối yAverage số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho ứng dụng không chia sẻ dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không một ứng dụng chia sẻ dòng.

True

AppSharing kém do lát xếp RDP xử lý độ trễ trung bình

Boolean

True nếu ứng dụng chia sẻ dòng đã được phân loại thành kém dựa trên các RDP lát xếp xử lý độ trễ trung bình số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho ứng dụng không chia sẻ dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng đã không một ứng dụng chia sẻ dòng.

True

Âm thanh kém do chập chờn

Boolean

True nếu dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên chập chờn số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho âm thanh không dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng thao tác không là chia sẻ dòng một âm thanh.

True

Âm thanh kém do khứ hồi

Boolean

True nếu dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên chuyến công tác vòng số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho âm thanh không dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng thao tác không là chia sẻ dòng một âm thanh.

True

Âm thanh kém do gói lỗ

Boolean

True nếu dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên gói giảm số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho âm thanh không dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng thao tác không là chia sẻ dòng một âm thanh.

True

Âm thanh kém do giáng cấp

Boolean

True nếu dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên giáng cấp số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho âm thanh không dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng thao tác không là chia sẻ dòng một âm thanh.

True

Âm thanh kém do giấu tỷ lệ

Boolean

True nếu dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên tỷ lệ giấu số liệu ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?. Sẽ luôn là false cho âm thanh không dòng.

Giá trị trống cho biết điểm cuối đã không báo cáo dữ liệu này hoặc dòng thao tác không là chia sẻ dòng một âm thanh.

True

Không phân loại

Boolean

0 Nếu dòng thao tác có đủ dữ liệu được phân loại thành tốt hoặc kém. 1 nếu không.

-

1

OnePercent tổn

Boolean

1 nếu gói lỗ vượt quá 1%, 0 nếu không.

-

1

Lý do kém

Gắn cờ

Danh sách của cờ xác định tại sao dòng được đánh dấu là kém. Có thể có nhiều cờ đặt kể từ khi có thể có nhiều lý do tại sao dòng được đánh dấu là kém. Tham chiếu đến cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì? để biết chi tiết.

 • Giá trị khả dĩ:

 • Tỷ lệ giấu

 • Giáng cấp

 • Chập chờn

 • Gói giảm

 • Hàm Round chuyến đi

 • Khả năng linh động phần trăm

 • Khung thấp tỷ lệ phần trăm cuộc gọi

 • Nhận khung tỷ lệ trung bình

 • Khung video tỷ lệ trung bình

 • Cục bộ khung video lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình

 • Video gói lỗ tỷ lệ

 • Video bài đăng Fec plr

 • RDP lát xếp xử lý độ trễ trung bình

 • Tương đối OneWay trung bình hư hỏng lát xếp phần trăm tổng

Giá trị trống cho biết dòng thao tác không được phân loại là kém.

ConcealedRatio | Giáng cấp

Kém

Boolean

1 nếu dòng thao tác có đủ dữ liệu được phân loại là tốt hoặc kém và dòng được phân loại thành kém 0 nếu không.

-

1

Tốt

Boolean

1 nếu dòng thao tác có đủ dữ liệu được phân loại là tốt hoặc kém và dòng được phân loại thành tốt. 0 nếu không.

-

1

Đầu tiên phản hồi xếp loại

Xếp loại người dùng (1-5)

Xếp loại của cuộc gọi được liên kết với dòng bằng điểm cuối đầu tiên trên Thang đo 1-5 (5 = tuyệt vời). 0 cho biết người dùng được hiển thị khảo sát xếp hạng cuộc gọi nhưng không sao xếp hạng trải nghiệm của họ.

Giá trị trống cho biết khảo sát không được hiển thị điểm cuối đầu tiên.

5

Thứ hai phản hồi xếp loại

Xếp loại người dùng (1-5)

Xếp loại của cuộc gọi được liên kết với dòng bằng điểm cuối thứ hai trên Thang đo 1-5 (5 = tuyệt vời). 0 cho biết người dùng được hiển thị khảo sát xếp hạng cuộc gọi nhưng không sao xếp hạng trải nghiệm của họ.

Giá trị trống cho biết khảo sát không được hiển thị điểm cuối thứ hai.

5

Ngày đầu tiên phản hồi mã thông báo

Chuỗi

Chuỗi có chứa danh sách các mã thông báo phản hồi với boolean cờ cho biết nếu mã thông báo đã được đặt bởi người dùng cách cung cấp phản hồi từ điểm cuối đầu tiên.

Giá trị trống cho biết không phản hồi đã được cung cấp bởi người dùng của điểm cuối đầu tiên.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Tiếng dội lại: 1;}

Thứ hai phản hồi mã thông báo

Chuỗi

Chuỗi có chứa danh sách các mã thông báo phản hồi với boolean cờ cho biết nếu mã thông báo đã được đặt bởi người dùng cách cung cấp phản hồi từ điểm cuối thứ hai.

Giá trị trống cho biết không phản hồi đã được cung cấp bởi người dùng của điểm cuối thứ hai.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Tiếng dội lại: 1;}

Đầu tiên phản hồi có vấn đề về âm thanh

Boolean

True nếu phản hồi mã thông báo từ đầu tiên điểm cuối cho biết dòng có sự cố âm thanh, false nếu không.

-

false

Thứ hai phản hồi có vấn đề về âm thanh

Boolean

True nếu phản hồi mã thông báo từ thứ hai điểm cuối cho biết dòng có sự cố âm thanh, false nếu không.

-

false

Đầu tiên phản hồi có vấn đề Video

Boolean

True nếu phản hồi mã thông báo từ đầu tiên điểm cuối cho biết dòng có sự cố video, false nếu không.

-

false

Thứ hai phản hồi có vấn đề Video

Boolean

True nếu phản hồi mã thông báo từ thứ hai điểm cuối cho biết dòng có sự cố video, false nếu không.

-

false

Nguyên nhân gây ra sự kiện tiếng dội lại đầu tiên

Gắn cờ

Gắn cờ cho biết những lý do DeviceEchoEvent được lũy thừa trên điểm cuối đầu tiên. Có thể có nhiều cờ cho một dòng đơn. Cờ bao gồm:

 • BAD_TIMESTAMP - âm thanh mẫu dấu thời gian từ ghi lại hoặc kết xuất được sử dụng thiết bị đã là chất lượng kém

 • POSTAEC_ECHO - các cấp độ cao của tiếng dội lại vẫn sau khi hủy tiếng dội

 • MIC_CLIPPING - tín hiệu mức từ chụp lại thiết bị có đáng kể Phiên bản của tín hiệu tối đa mức

 • EVENT_ANLP - các mẫu âm thanh từ chụp chứa tiếng ồn cao.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc nguyên nhân gây ra sự kiện không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Nguyên nhân gây ra sự kiện tiếng dội lại thứ hai

Gắn cờ

Gắn cờ cho biết những lý do DeviceEchoEvent được lũy thừa trên điểm cuối thứ hai. Có thể có nhiều cờ cho một dòng đơn. Cờ bao gồm:

 • BAD_TIMESTAMP - âm thanh mẫu dấu thời gian từ ghi lại hoặc kết xuất được sử dụng thiết bị đã là chất lượng kém

 • POSTAEC_ECHO - các cấp độ cao của tiếng dội lại vẫn sau khi hủy tiếng dội

 • MIC_CLIPPING - tín hiệu mức từ chụp lại thiết bị có đáng kể Phiên bản của tín hiệu tối đa mức

 • EVENT_ANLP - các mẫu âm thanh từ chụp chứa tiếng ồn cao.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc nguyên nhân gây ra sự kiện không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Đầu tiên tiếng dội lại phần trăm micrô trong

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian khi tiếng dội lại được phát hiện trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô trước tiếng dội lại hủy bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

068: [5-10)

Tiếng dội lại phần trăm micrô thứ hai trong

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian khi tiếng dội lại được phát hiện trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô trước tiếng dội lại hủy bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

068: [5-10)

Đầu tiên tiếng dội lại phần trăm gửi

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian khi tiếng dội lại được phát hiện trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô sau khi hủy tiếng dội lại bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

068: [5-10)

Thứ hai tiếng dội lại phần trăm gửi

Phạm vi (tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ phần trăm của thời gian khi tiếng dội lại được phát hiện trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô sau khi hủy tiếng dội lại bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

068: [5-10)

Trước tiên gửi tín hiệu mức

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

055: [-10 -15)

Thứ hai gửi tín hiệu mức

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

055: [-10 -15)

Cấp độ đầu tiên nhận tín hiệu

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

056: [-10 -5)

Cấp nhận tín hiệu

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

056: [-10 -5)

Trước tiên gửi tiếng ồn mức

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

048: [-50 -45)

Thứ hai gửi tiếng ồn mức

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

048: [-50 -45)

Cấp độ đầu tiên nhận tiếng ồn

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng điểm cuối đầu tiên. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

048: [-50 -45)

Tiếng ồn nhận cấp

Phạm vi (dB decibels)

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng điểm cuối thứ hai. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

048: [-50 -45)

Đầu tiên mạng gửi chất lượng sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện mạng đã làm cho chất lượng kém âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

015: [0.01-0.02)

Thứ hai mạng gửi chất lượng sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện mạng đã làm cho chất lượng kém âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

015: [0.01-0.02)

Đầu tiên mạng nhận chất lượng sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện mạng đã làm cho chất lượng kém âm thanh đã nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

015: [0.01-0.02)

Thứ hai mạng nhận chất lượng sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện mạng đã làm cho chất lượng kém âm thanh đã nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

015: [0.01-0.02)

Đầu tiên mạng thời gian trễ tỷ lệ sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện thời gian trễ mạng được đáng kể ảnh hưởng đến khả năng có thời gian thực liên lạc hai chiều. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai mạng thời gian trễ tỷ lệ sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện thời gian trễ mạng được đáng kể ảnh hưởng đến khả năng có thời gian thực liên lạc hai chiều. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Tỷ lệ thấp sự kiện băng thông mạng đầu tiên

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện sẵn dùng băng thông hoặc chính sách băng thông là thấp để dẫn kém chất lượng âm thanh được gửi đến. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Tỷ lệ thấp sự kiện băng thông mạng thứ hai

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện sẵn dùng băng thông hoặc chính sách băng thông là thấp để dẫn kém chất lượng âm thanh được gửi đến. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên CPU đủ sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên dò tìm được các tài nguyên CPU sẵn dùng được đủ và gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi và nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai CPU đủ sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai dò tìm được các tài nguyên CPU sẵn dùng được đủ và gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi và nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên tỷ lệ sự kiện một nửa AEC hai mặt của thiết bị

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện vấn đề và vận hành canceller tiếng dội lại âm thanh trong chế độ nửa-duplex, ảnh hưởng khả năng có thời gian thực liên lạc hai chiều. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai tỷ lệ sự kiện một nửa AEC hai mặt của thiết bị

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện vấn đề và vận hành canceller tiếng dội lại âm thanh trong chế độ nửa-duplex, ảnh hưởng khả năng có thời gian thực liên lạc hai chiều. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị kết xuất không hoạt động sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện thiết bị kết xuất không hoạt động đúng cách. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị kết xuất không hoạt động sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện thiết bị kết xuất không hoạt động đúng cách. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Nắm bắt đầu tiên thiết bị không hoạt động sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện thiết bị chụp lại không hoạt động đúng cách. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Ghi lại thứ hai thiết bị không hoạt động sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện thiết bị chụp lại không hoạt động đúng cách. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị ổn định sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện ổn định hoặc các lỗ hổng của âm thanh phát ra hoặc được ghi lại mà ra kém chất lượng âm thanh được gửi hoặc nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị ổn định sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện ổn định hoặc các lỗ hổng của âm thanh phát ra hoặc được ghi lại mà ra kém chất lượng âm thanh được gửi hoặc nhận. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị thấp SNR tỷ lệ sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện thấp lời nói đến mức tiếng ồn gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị thấp SNR tỷ lệ sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện thấp lời nói đến mức tiếng ồn gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị tỷ lệ sự kiện mức thấp lời nói

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện mức thấp lời nói gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị tỷ lệ sự kiện mức thấp lời nói

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện mức thấp lời nói gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị cắt từ sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi hình cắt từ điểm cuối phát hiện đầu tiên trong tệp âm thanh đã chụp gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị cắt từ sự kiện tỷ lệ

phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi hình cắt từ điểm cuối phát hiện thứ hai trong âm thanh đã chụp gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị tiếng dội lại sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi đầu tiên tiếng dội lại điểm cuối phát hiện ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị tiếng dội lại sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi thứ hai tiếng dội lại điểm cuối phát hiện ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Các thiết bị thứ nhất gần cuối thành tiếng dội lại tỷ lệ sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện tỉ lệ gần cuối tín hiệu mức lên cấp độ tiếng dội lại gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Các thiết bị thứ hai gần cuối thành tiếng dội lại tỷ lệ sự kiện tỷ lệ

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện tỉ lệ gần cuối tín hiệu mức lên cấp độ tiếng dội lại gây ra kém chất lượng âm thanh được gửi. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị kết xuất tỷ lệ sự kiện âm lượng bằng không

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi rằng đầu tiên điểm cuối phát hiện thiết bị kết xuất âm lượng được đặt thành 0. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị kết xuất tỷ lệ sự kiện âm lượng bằng không

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi hai điểm cuối phát hiện thiết bị kết xuất âm lượng được đặt là 0. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị kết xuất tỷ lệ tắt sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi đó điểm cuối đầu tiên phát hiện thiết bị kết xuất được tắt. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị kết xuất tỷ lệ tắt sự kiện

Phạm vi (tỷ lệ)

Phân số cuộc gọi hai điểm cuối phát hiện thiết bị kết xuất được tắt. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Thiết bị thứ nhất nhiều điểm cuối sự kiện đếm

Phạm vi (tỷ lệ)

Số lần trong suốt cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện nhiều điểm cuối trong cùng phòng hoặc âm thanh môi trường. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị nhiều điểm cuối sự kiện đếm

Phạm vi (tỷ lệ)

Số lần trong suốt cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện nhiều điểm cuối trong cùng phòng hoặc âm thanh môi trường. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Đầu tiên thiết bị hú sự kiện đếm

Phạm vi (tỷ lệ)

Số lần trong suốt cuộc gọi điểm cuối đầu tiên phát hiện hai hoặc nhiều điểm cuối trong cùng phòng hoặc âm thanh môi trường gây ra kém chất lượng âm thanh trong biểu mẫu của hú hoặc screeching âm thanh. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối đầu tiên.

016: [0.02-0.03)

Thứ hai thiết bị hú sự kiện đếm

Phạm vi (tỷ lệ)

Số lần trong suốt cuộc gọi điểm cuối thứ hai phát hiện hai hoặc nhiều điểm cuối trong cùng phòng hoặc âm thanh môi trường gây ra kém chất lượng âm thanh trong biểu mẫu của hú hoặc screeching âm thanh. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Giá trị trống cho biết không âm thanh dòng, hoặc dữ liệu không được báo cáo bằng các điểm cuối thứ hai.

016: [0.02-0.03)

Người gửi báo cáo lỗi

Chuỗi

Cho biết điểm cuối nào gửi báo cáo lỗi gọi cho dòng thao tác. Báo cáo này chứa bổ sung từ xa và có thể chỉ rõ gọi thiết lập hoặc cuộc gọi thả vấn đề với cuộc gọi.

Giá trị trống cho biết báo cáo lỗi cuộc gọi không được gửi.

Thứ nhất

Đa phương tiện lỗi

Chuỗi

Cho biết nếu báo cáo lỗi gọi cho dòng là một lỗi mức đa phương tiện hay không. Báo cáo này chứa bổ sung từ xa và có thể chỉ rõ gọi thiết lập hoặc cuộc gọi thả vấn đề với cuộc gọi.

Giá trị trống cho biết báo cáo lỗi cuộc gọi không được gửi.

True

Loại lỗi đa phương tiện

Chuỗi

Loại đa phương tiện thất bại liên kết với dòng thao tác. Giá trị khả dĩ là:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Giá trị trống cho biết báo cáo lỗi cuộc gọi không được gửi.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

True cho biết rằng RTP và RTCP được multiplexed trên cùng một cổng. False nếu không.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

True

Choáng Phiên bản

Số nguyên

Phiên bản của giao thức gây choáng được dùng để thiết lập cuộc gọi.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

2

Chuyển tiếp đa phương tiện

Chuỗi

Địa chỉ IP cho relay(s) đa phương tiện được sử dụng cho phiên làm việc. Có thể báo cáo một cặp chuyển tiếp phân tách bằng một '+' nếu dòng thao tác.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng các điểm cuối.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Lý do thất bại thiết lập cuộc gọi

Phép liệt kê

Phân loại của tại sao các kết nối đa phương tiện không thể được thiết lập cho cuộc gọi. Giá trị khả dĩ:

 • Thiếu FW sâu gói kiểm tra miễn quy tắc - cho biết rằng thiết bị mạng dọc theo đường dẫn khả năng ngăn đường dẫn đa phương tiện được thiết lập do sâu gói kiểm tra quy tắc. Điều này có thể là do proxy hoặc tường lửa quy tắc không đúng cách cấu hình.

 • Thiếu FW IP khối miễn quy tắc - cho biết rằng thiết bị mạng dọc theo đường dẫn khả năng ngăn đường dẫn đa phương tiện được thiết lập Office 365 vào mạng. Điều này có thể là do proxy hoặc tường lửa quy tắc không đúng cách cấu hình để cho phép truy nhập địa chỉ IP và cổng sử dụng cho Skype cho Business lưu lượng truy nhập.

 • Khác-cho biết đường dẫn đa phương tiện cho cuộc gọi không được thiết lập nhưng không được phân loại nguyên nhân gốc.

 • Không đa phương tiện thất bại - cho biết không có vấn đề đã được phát hiện có thành lập đường dẫn đa phương tiện.

Giá trị trống cho biết gọi thiết lập thao không không thành công do có vấn đề đã biết phương tiện.

Thiếu FW IP khối miễn quy tắc

Gia nhập ẩn danh phiên

Boolean

True nếu người dùng gia nhập hội thảo được ẩn danh, False nếu không.

Giá trị trống cho biết không có dữ liệu để xác định nếu người dùng đã được gia nhập ẩn danh hay không.

True

Có đa phương tiện c Blob

Boolean

True nếu phiên làm việc có dữ liệu đa phương tiện chẩn đoán, False nếu không.

Giá trị trống cho biết một số dữ liệu tín hiệu không được thu thập cho dòng thao tác này.

True

Giải quyết Dns được sử dụng bộ đệm ẩn

Boolean

True nếu điểm cuối sử dụng bộ đệm ẩn DNS để giải quyết địa chỉ chuyển tiếp đa phương tiện, False nếu không.

Giá trị trống cho biết dữ liệu này không được báo cáo bằng điểm cuối.

False

Mạng kết nối chi tiết cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối chi tiết kết nối mạng cho điểm cuối đầu tiên và thứ hai. Giá trị khả dĩ:

 • WiFi: wifi

 • WiFi: dây

 • Dây: wifi

 • Dây: dây

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: khác

 • MobileBB: dạng ống

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: dây

 • Khác: khác

 • Khác: wifi

 • Khác: dây

 • Dạng ống: dạng ống

 • Dạng ống: wifi

 • Dạng ống: dây

 • : MobileBB

 • : Khác

 • : Dạng ống

 • : wifi

 • : Dây

 • :

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết loại kết nối mạng điểm cuối được không xác định. Điều này có thể xảy ra nếu không thiết lập cuộc gọi.

Dây: dây

Ghép nối thể loại đại diện người dùng

Liệt kê các cặp

Ghép nối loại đại diện người dùng cho điểm cuối đầu tiên và thứ hai.

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết điểm cuối tác nhân người dùng không phải là một kiểu đã biết.

AV-MCU: OC

Là ghép nối máy chủ

Liệt kê các cặp

Ghép nối mã định danh của điểm cuối đầu tiên và thứ hai là khách hoặc máy chủ. Giá trị khả dĩ: máy khách: ứng dụng khách, máy khách: máy chủ, máy chủ: máy chủ.

không có giá trị trống

Máy khách: máy chủ

Kết nối băng cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối của loại kết nối băng được dùng bởi mỗi điểm cuối. Giá trị khả dĩ:

 • TRỰC TIẾP: TRỰC TIẾP

 • TRỰC TIẾP: KHÔNG THÀNH CÔNG

 • TRỰC TIẾP: HTTP

 • KHÔNG THÀNH CÔNG: KHÔNG THÀNH CÔNG

 • KHÔNG THÀNH CÔNG: CHUYỂN TIẾP

 • HTTP: CHUYỂN TIẾP

 • :

 • : TRỰC TIẾP

 • : KHÔNG THÀNH CÔNG

 • : HTTP

 • : CHUYỂN TIẾP

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết ICE kết nối được dùng bởi điểm cuối không đã biết hoặc báo cáo.

TRỰC TIẾP: CHUYỂN TIẾP

Hệ điều hành cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối các hệ điều hành tên và phiên bản cho điểm cuối đầu tiên và thứ hai.

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết OS tên không được phân tách hoặc không được báo cáo bằng điểm cuối.

Windows 10: Windows 10

Đối tượng thuê Id cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối ID đối tượng thuê cho điểm cuối đầu tiên và thứ hai.

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết mã nhận dạng đối tượng thuê không được xác định. Điều này có thể xảy ra nếu điểm cuối được đăng nhập vào một tại cơ sở Skype for Business Server triển khai.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Xây dựng tên cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối tên dựng cho điểm cuối đầu tiên và thứ hai.

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết không xác định tên dựng cho điểm cuối. Điều này có thể là vì điểm cuối nằm bên ngoài mạng doanh nghiệp, hoặc truy nhập vào mạng từ một trang không có ánh xạ mạng con.

Chính dựng: Xây dựng Site nhánh

Bên trong Corp cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối Hiển thị khi các điểm cuối là nằm bên trong hoặc bên ngoài mạng của công ty dựa vào ánh xạ mạng con. Giá trị khả dĩ:

 • Bên trong: bên trong

 • Bên trong: bên ngoài

 • Bên ngoài: bên ngoài

-

Bên trong: bên trong

Kịch bản cặp

Liệt kê các cặp

Ghép nối Hiển thị khi các điểm cuối là nằm bên trong hoặc bên ngoài mạng của công ty dựa vào ánh xạ mạng con và chi tiết kết nối mạng.

Ghi chú: Các cặp được phân tách bằng '--'.

Các giá trị trống trong phép liệt kê cho biết loại kết nối mạng đã không xác định cho một hoặc cả hai điểm cuối.

Bên trong ứng dụng khách--wifi tháng bên trong máy khách

IsTeams

Boolean

True cho biết rằng đầu tiên và thứ hai đại diện người dùng cho dòng thao tác nào Microsoft Team điểm cuối.

False cho biết đại diện người dùng nào Skype for Business điểm cuối.

True

Ghi chú trên chiều dữ liệu kiểu/đơn vị:

Phạm vi

Kích thước được cung cấp dưới dạng phạm vi hoặc nhóm các giá trị được hiển thị bằng định dạng sau đây:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Ví dụ, kích thước khoảng thời gian (phút) đại diện cho thời gian thực hiện cuộc gọi trong giây có giá trị của báo cáo là một phạm vi giá trị.

Khoảng thời gian (phút)

Cách diễn giải

062: [0-0)

Dòng thời lượng = 0 phút

064: [1-2)

1 phút < = dòng thời lượng < 2 phút

065: [2-3)

2 phút < = dòng thời lượng < phút 3

066: [3-4)

3 phút < = dòng thời lượng < phút 4

< Sắp xếp thứ tự chuỗi > được dùng để kiểm soát thứ tự sắp xếp khi trình bày dữ liệu và có thể được dùng để lọc. Ví dụ, một bộ lọc trên khoảng thời gian (phút) < "065", sẽ hiển thị dòng với thời lượng nhỏ hơn 2 phút (đứng đầu '0' cần thiết cho bộ lọc để hoạt động như mong muốn).

Ghi chú: Giá trị thực tế của chuỗi thứ tự sắp xếp không đáng kể.

Phép liệt kê cặp

Kích thước được cung cấp dưới dạng một cặp liệt kê được hiển thị bằng định dạng sau đây:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Sắp xếp thứ tự của các giá trị liệt kê là nhất quán nhưng không phản ánh sắp xếp thứ tự của các điểm cuối đầu tiên hoặc thứ hai.

Ví dụ, ghép nối chi tiết kết nối mạng Hiển thị các giá trị chi tiết kết nối mạng cho các điểm cuối hai:

Mạng kết nối chi tiết cặp

Cách diễn giải

Dây: dây

Đầu tiên và thứ hai điểm cuối cả hai được sử dụng dây ethernet kết nối.

Dây: wifi

Đầu tiên điểm cuối được sử dụng dây ethernet kết nối và thứ hai điểm cuối được sử dụng kết nối Wi-Fi, hoặc điểm cuối thứ hai sử dụng kết nối có dây ethernet và điểm cuối đầu tiên sử dụng kết nối Wi-Fi.

: wifi

Đầu tiên điểm cuối sử dụng một kết nối WiFi và kết nối mạng được dùng bởi điểm cuối thứ hai là không xác định, hoặc điểm cuối thứ hai sử dụng một kết nối WiFi và kết nối mạng được dùng bởi điểm cuối đầu tiên là không xác định.

Giá trị trống

Bảng trên đây liệt kê các lý do tại sao một chiều sẽ trống. Nhiều kích thước và số đo sẽ để trống nếu chiều QoE ghi sẵn dùng là false. Điều này thường xảy ra khi cuộc gọi không thành công thiết lập.

Thước đo

Bảng sau liệt kê các biện pháp hiện đang sẵn dùng trong bảng điều khiển chất lượng cuộc gọi (CQD):

Thước đo tên

Đơn vị

Mô tả

Đếm tổng số dòng

Số dòng

Số dòng đa phương tiện bất kể loại đa phương tiện.

Đếm số dòng âm thanh

Số dòng

Số dòng âm thanh.

Đếm số AppSharing dòng

Số dòng

Số lượng RDP dựa trên các ứng dụng chia sẻ dòng.

Video dòng đếm

Số dòng

Số dòng video.

VBSS truyền trực tuyến tính

Số dòng

Số lượng video dựa trên-màn hình chia sẻ dòng.

Âm thanh kém dòng đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Âm thanh tốt dòng đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng phân loại thành tốt dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số âm thanh không phân loại dòng

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng mà không có đủ dữ liệu được phân loại thành tốt hoặc kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Tỷ lệ phần trăm âm thanh kém

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng âm thanh đã được phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Âm thanh OnePercent tổn đếm

Số dòng

Số âm thanh dòng với gói lỗ lớn hơn 1%.

Âm thanh OnePercent tổn tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng âm thanh với gói lỗ lớn hơn 1%.

Âm thanh kém do chập chờn đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi hệ mét chập chờn vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Âm thanh kém do tổn đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi hệ mét lỗ gói vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây:cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Âm thanh kém do giáng cấp đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi hệ mét giáng cấp vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Âm thanh kém do khứ hồi đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi chuyến đi vòng vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Âm thanh kém do ConcealedRatio đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi tỷ lệ giấu vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

AppSharing kém do SpoiledTilePercentTotal đếm

Số dòng

Số của ứng dụng chia sẻ dòng nơi hư hỏng lát xếp phần trăm tổng số liệu vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

AppSharing kém do RelativeOneWayAverage đếm

Số dòng

Số của ứng dụng chia sẻ dòng nơi hư hỏng lát xếp phần trăm tổng số liệu vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing kém do RDPTileProcessingLatencyAverage đếm

Số dòng

Số của ứng dụng chia sẻ dòng nơi lát xếp RDP xử lý độ trễ trung bình vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do VideoPostFecplr đếm

Số dòng

Số lượng dòng video nơi Video bài đăng Fec plr vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do VideoLocalFrameLossPercentageAvg đếm

Số dòng

Số lượng dòng video nơi các Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do RecvFrameRateAverage đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi trung bình suất nhận khung vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do LowFrameRateCallPercent đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi thấp khung tỷ lệ phần trăm gọi vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do LowResolutionCallPercent đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi phần trăm gọi độ phân giải thấp vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do VideoPacketLossRate đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi Video gói lỗ suất vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Video kém do VideoFrameRateAvg đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi trung bình tỷ lệ khung Video vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Video kém do DynamicCapabilityPercent đếm

Số dòng

Số của Video dòng nơi phần trăm khả năng linh động vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

VBSS kém do VideoPostFecplr đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng nơi Video bài đăng Fec plr vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

VBSS kém do VideoLocalFrameLossPercentageAvg đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng nơi các Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm trung bình vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS kém do RecvFrameRateAverage đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng nơi trung bình suất nhận khung vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

VBSS kém do LowFrameRateCallPercent đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng nơi thấp khung tỷ lệ phần trăm gọi vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì? .

VBSS kém do LowResolutionCallPercent đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng nơi phần trăm gọi độ phân giải thấp vượt quá ngưỡng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì? .

Video kém dòng đếm

Số dòng

Số phân loại như mạng kém dựa trên số liệu liệt kê ở đây https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsdòng video.

Video tốt dòng đếm

Số dòng

Số lượng dòng video phân loại thành tốt dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số video không phân loại dòng

Số dòng

Số lượng dòng video không có đủ dữ liệu được phân loại thành tốt hoặc kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Tỷ lệ phần trăm kém video

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tổng dòng video đã được phân loại như mạng kém dựa trên số liệu liệt kê ở đây https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Đếm số AppSharing kém dòng

Số dòng

Số lượng dòng phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng chia sẻ ứng dụng được liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số AppSharing tốt dòng

Số dòng

Số lượng dòng phân loại thành tốt dựa trên số liệu mạng chia sẻ ứng dụng được liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

AppSharing không phân loại dòng đếm

Số dòng

Số chia sẻ dòng mà không có đủ dữ liệu được phân loại là tốt hoặc kém ứng dụng dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

AppSharing kém tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả các ứng dụng chia sẻ dòng mà đã được phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số VBSS kém dòng

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số VBSS tốt dòng

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng phân loại thành tốt dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

VBSS không phân loại dòng đếm

Số dòng

Số lượng dựa trên-màn hình-chia sẻ video dòng mà không có đủ dữ liệu được phân loại thành tốt hoặc kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

VBSS kém tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tổng dựa trên-màn hình-chia sẻ video suối mà phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Thời gian thực hiện cuộc gọi trung bình

Giây

Thời gian trung bình của dòng bằng giây.

Đầu tiên phản hồi xếp hạng trung bình

Xếp loại người dùng (1-5)

Xếp loại trung bình của dòng được báo cáo do người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Thứ hai phản hồi xếp hạng trung bình

Xếp loại người dùng (1-5)

Xếp loại trung bình của dòng được báo cáo do người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Đầu tiên phản hồi xếp hạng đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Thứ hai phản hồi xếp hạng đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Đầu tiên phản hồi xếp hạng kém đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên là 1 hoặc 2. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Thứ hai phản hồi xếp hạng kém đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai là 1 hoặc 2. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Đầu tiên phản hồi xếp hạng kém tỷ lệ phần trăm

Số lượng xếp dòng

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng xếp được xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên là 1 hoặc 2. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Thứ hai phản hồi xếp hạng kém tỷ lệ phần trăm

Số lượng xếp dòng

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng xếp được xếp bởi người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai là 1 hoặc 2. Cuộc gọi được xếp hạng từ 1-5 và xếp hạng được áp dụng cho tất cả các dòng của cuộc gọi.

Đầu tiên phản hồi mã thông báo âm thanh vấn đề đếm

Số xếp dòng

Số dòng nơi người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên chỉ ra vấn đề với âm thanh.

Thứ hai phản hồi mã thông báo âm thanh vấn đề đếm

Số xếp dòng

Số dòng nơi người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai chỉ ra vấn đề với âm thanh.

Đầu tiên phản hồi mã thông báo Video vấn đề đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng nơi người dùng sử dụng điểm cuối đầu tiên chỉ ra vấn đề với video.

Thứ hai phản hồi mã thông báo Video vấn đề đếm

Số lượng xếp dòng

Số dòng nơi người dùng sử dụng điểm cuối thứ hai chỉ ra vấn đề với video.

Âm thanh SLA tốt gọi đếm

Số cuộc gọi

Số lượng các cuộc gọi âm thanh trong phạm vi của Skype for Business thoại chất lượng SLA (Cấp phép số lớn cho sản phẩm Microsoft và dịch vụ trực tuyến) phân loại thành cuộc họp trang đích hiệu suất mạng.

SLA âm thanh kém gọi đếm

Số cuộc gọi

Số lượng các cuộc gọi âm thanh trong phạm vi của Skype for Business thoại chất lượng SLA (Cấp phép số lớn cho sản phẩm Microsoft và dịch vụ trực tuyến) phân loại thành cuộc họp không trang đích hiệu suất mạng.

Đếm số cuộc gọi âm thanh SLA

Số cuộc gọi

Số lượng các cuộc gọi âm thanh trong phạm vi của Skype for Business thoại chất lượng SLA (Cấp phép số lớn cho sản phẩm Microsoft và dịch vụ trực tuyến).

Tỷ lệ phần trăm âm thanh SLA tốt cuộc gọi

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của cuộc gọi âm thanh trong phạm vi của Skype for Business thoại chất lượng SLA (Cấp phép số lớn cho sản phẩm Microsoft và dịch vụ trực tuyến) đã được phân loại thành cuộc họp trang đích hiệu suất mạng.

Âm thanh tốt gọi dòng đếm

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi cả hai dòng âm thanh trong cuộc gọi (gọi-chân) không được phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số dòng thao tác gọi âm thanh kém

Số dòng

Số lượng âm thanh dòng nơi ít nhất một dòng âm thanh trong cuộc gọi (gọi-chân) đã được phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Đếm số dòng cuộc gọi âm thanh không phân loại

Số dòng

Số âm thanh dòng nơi cả hai dòng âm thanh trong cuộc gọi (gọi-chân) có thể không được phân loại do thiếu số liệu mạng.

Tỷ lệ phần trăm gọi âm thanh kém

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng âm thanh mà ít nhất một dòng âm thanh trong cuộc gọi (gọi-chân) đã được phân loại thành kém dựa trên số liệu mạng liệt kê ở đây: cơ sở cho phân loại cuộc gọi như kém trong Lync 2013 QoE là gì?.

Trung bình đầu tiên tiếng dội lại phần trăm micrô trong

Phần trăm

Trung bình tỷ lệ phần trăm của thời gian trong dòng đầu tiên điểm cuối phát hiện tiếng dội lại trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô trước hủy tiếng dội lại.

Trung bình hai tiếng dội lại phần trăm micrô trong

Phần trăm

Trung bình tỷ lệ phần trăm của thời gian trong khi dòng thứ hai điểm cuối phát hiện tiếng dội lại trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô trước hủy tiếng dội lại.

Trung bình đầu tiên tiếng dội lại phần trăm gửi

Phần trăm

Trung bình tỷ lệ phần trăm của thời gian trong dòng đầu tiên điểm cuối phát hiện tiếng dội lại trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô sau khi hủy tiếng dội lại.

Trung bình hai tiếng dội lại phần trăm gửi

Phần trăm

Trung bình tỷ lệ phần trăm của thời gian trong khi dòng thứ hai điểm cuối phát hiện tiếng dội lại trong âm thanh từ thiết bị chụp hoặc micrô sau khi hủy tiếng dội lại.

Cấp độ đầu tiên trung bình âm thanh gửi tín hiệu

Decibels

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói gửi bằng điểm cuối đầu tiên.

Thành mức trung bình hai âm thanh gửi tín hiệu

Decibels

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói gửi bằng điểm cuối thứ hai.

Trung bình đầu tiên nhận âm thanh tín hiệu mức

Decibels

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng các điểm cuối đầu tiên.

Mức tín hiệu trung bình hai nhận âm thanh

Decibels

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại thành lời nói đơn, hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng nói bằng các điểm cuối thứ hai.

Trung bình đầu tiên âm thanh gửi tiếng ồn mức

Decibels

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng các điểm cuối đầu tiên.

Mức tiếng ồn trung bình hai gửi âm thanh

Decibels

Năng lượng mức trung bình của gửi âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng các điểm cuối thứ hai.

Trung bình đầu tiên nhận âm thanh tiếng ồn mức

Decibels

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng các điểm cuối đầu tiên.

Mức tiếng ồn trung bình hai nhận âm thanh

Decibels

Năng lượng mức trung bình đã nhận âm thanh cho âm thanh phân loại là tiếng ồn đơn hoặc kênh bên trái của thanh nổi tiếng ồn bằng các điểm cuối thứ hai.

Đếm số BAD_TIMESTAMP tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số dòng nơi tiếng dội lại được do xấu thiết bị dấu thời gian từ các điểm cuối đầu tiên giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Đếm số POSTAEC_ECHO tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số lượng dòng nơi tiếng dội lại cao được phát hiện sau khi hồi báo hủy cho âm thanh được gửi bằng các điểm cuối đầu tiên.

Đếm số EVENT_ANLP tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối đầu tiên phát hiện tiếng ồn trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Đếm số EVENT_DNLP tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối đầu tiên phát hiện tiếng ồn trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Đếm số MIC_CLIPPING tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối đầu tiên phát hiện hình cắt từ trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Đếm số BAD_STATE tiếng dội lại âm thanh đầu tiên

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối đầu tiên phát hiện vấn đề với nội bộ vào trạng thái có giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh BAD_TIMESTAMP đếm

Số dòng

Số dòng nơi tiếng dội lại được do xấu thiết bị dấu thời gian từ các điểm cuối thứ hai giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh POSTAEC_ECHO đếm

Số dòng

Số lượng dòng nơi tiếng dội lại cao được phát hiện sau khi hồi báo hủy cho âm thanh được gửi bằng các điểm cuối thứ hai.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh EVENT_ANLP đếm

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối thứ hai phát hiện tiếng ồn trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh EVENT_DNLP đếm

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối thứ hai phát hiện tiếng ồn trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh MIC_CLIPPING đếm

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối thứ hai phát hiện hình cắt từ trong đã chụp vào âm thanh mà giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thứ hai tiếng dội lại âm thanh BAD_STATE đếm

Số dòng

Số lượng dòng nơi các điểm cuối thứ hai phát hiện vấn đề với nội bộ vào trạng thái có giới hạn hồi báo hủy trong âm thanh được gửi.

Thiết lập tất cả các cuộc gọi không thành công dòng đếm

Số dòng

Số dòng nơi các đường dẫn đa phương tiện không thể được thiết lập giữa các điểm cuối tại đầu cuộc gọi.

Tổng gọi ngắt dòng đếm

Số dòng

Số dòng nơi đường dẫn đa phương tiện đã không chấm dứt bình thường.

Tổng đa phương tiện không thành công dòng đếm

Số dòng

Số dòng đó một trong hai đường dẫn đa phương tiện không được thiết lập hoặc không chấm dứt bình thường.

Đa phương tiện tổng thành công dòng đếm

Số dòng

Số dòng nơi đường dẫn đa phương tiện đã được thiết lập và kết thúc bình thường.

Thiết lập tất cả các cuộc gọi thành công dòng đếm

số dòng

Số dòng nơi đường dẫn đa phương tiện có thể được thiết lập giữa các điểm cuối tại đầu cuộc gọi.

Tỷ lệ phần trăm lỗi thiết lập tất cả các cuộc gọi

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng nơi các đường dẫn đa phương tiện không thể được thiết lập giữa các điểm cuối tại đầu cuộc gọi.

Tất cả các cuộc gọi mất thất bại tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của thành công thiết lập dòng nơi đường dẫn đa phương tiện đã không chấm dứt bình thường.

Câu trả lời tất cả giữ tỷ lệ

Tỷ lệ

Tỷ lệ của cuộc gọi với thời lượng nhỏ hơn 5 giây qua tổng số cuộc gọi.

Tỷ lệ phần trăm tổng ngắn gọi

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tổng gọi nhỏ hơn 1 phút dài.

Đa phương tiện tổng thất bại tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của tất cả dòng đó một trong hai đường dẫn đa phương tiện không được thiết lập hoặc không chấm dứt bình thường.

Trung bình âm thanh giáng cấp

Có phải nghĩa là ý kiến điểm (0-5)

Giáng cấp mạng có nghĩa là ý kiến điểm trung bình cho dòng. Đại diện cho mức độ mất mạng và chập chờn có ảnh hưởng chất lượng âm thanh đã nhận được.

Trung bình chập chờn

Phần nghìn giây

Trung bình mạng chập chờn cho dòng bằng phần nghìn giây.

Trung bình chập chờn Max

Phần nghìn giây

Tối đa mạng sự biến động cho dòng bằng phần nghìn giây.

Trung bình gói lỗ tỷ lệ

Phần trăm

Trung bình của trung bình tỷ lệ phần trăm của gói mất tính cho chúng bằng cách dùng khoảng 5 thứ hai cho dòng.

Trung bình gói lỗ suất Max

Phần trăm

Trung bình của các phần trăm tối đa của gói mất trong bất kỳ khoảng 5 thứ hai cho dòng.

Trung bình tổng thể trung bình mạng MOS

Có phải nghĩa là ý kiến điểm (0-5)

Trung bình hoặc trung bình mạng có nghĩa là ý kiến điểm cho dòng. Đại diện cho chất lượng dự đoán trung bình của đã nhận âm thanh bao thanh toán trong mạng lỗ, chập chờn và codec.

Tỷ lệ trung bình giấu mẫu

Tỷ lệ

Trung bình của các tỷ lệ trung bình của số âm thanh qua các khung với mẫu được tạo bởi gói lỗ concealment để tổng số qua các khung âm thanh cho dòng. 0,1 cho biết 10% của khung chứa giấu mẫu.

Tỷ lệ trung bình kéo giãn mẫu

Tỷ lệ

Trung bình của các tỷ lệ trung bình của số âm thanh qua các khung với mẫu đã được kéo giãn nó bồi thường chập chờn hoặc giảm để tổng số qua các khung âm thanh cho dòng. 0,1 cho biết 10% âm thanh qua các khung chứa kéo giãn mẫu.

Trung bình vòng chuyến đi

Phần nghìn giây

Trung bình của trung bình mạng truyền trọn vòng thời gian tính cho chúng đã được xác định trong RFC3550 bằng phần nghìn giây cho dòng.

Trung bình vòng chuyến công tác tối đa

Phần nghìn giây

Trung bình của mạng tối đa truyền trọn vòng thời gian tính cho chúng đã được xác định trong RFC3550 bằng phần nghìn giây cho dòng.

Trung bình mạng chập chờn

Phần nghìn giây

Trung bình của trung bình mạng chập chờn bằng phần nghìn giây tính hơn 20 windows thứ hai trong khi phiên làm việc cho dòng.

Trung bình Video bài đăng FECPLR

Tỷ lệ

Trung bình của gói lỗ suất sau khi FEC đã được áp dụng cho tổng hợp qua tất cả các dòng video và các codec cho dòng.

Trung bình Video cục bộ khung lỗ tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm trung bình của khung video mất như được hiển thị cho người dùng cho dòng. Bao gồm khung được khôi phục từ mạng tổn thất nào.

Trung bình Video nhận khung tỷ lệ trung bình

Khung / giây

Trung bình của trung bình khung / giây đã nhận cho tất cả dòng video tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc cho dòng.

Trung bình Video thấp khung tỷ lệ phần trăm cuộc gọi

Phần trăm

Trung bình của tỷ lệ phần trăm của thời gian của cuộc gọi đó là tỷ lệ khung nhỏ hơn khung 7.5 / giây cho dòng.

Trung bình Video độ phân giải thấp gọi phần trăm

Phần trăm

Trung bình tỷ lệ phần trăm của thời gian của cuộc gọi đó độ phân giải là thấp cho dòng. Ngưỡng là 120 điểm ảnh cho kích thước nhỏ hơn.

Trung bình Video gói lỗ suất

Tỷ lệ

Trung bình của các phân số trung bình của gói mất, như được chỉ định trong RFC3550, tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc cho dòng.

Tỷ lệ khung hình Video trung bình

Khung / giây

Trung bình khung / giây đã nhận cho một dòng video, tính cho chúng toàn bộ thời hạn phiên làm việc. Giá trị được nhóm theo phạm vi.

Trung bình Video khả năng linh động phần trăm

Phần nghìn giây

Trung bình của tỷ lệ phần trăm của thời gian máy khách đang chạy khả năng < 70% xử lý video dự kiến cho kiểu này CPU cho dòng.

Trung bình AppSharing hư hỏng lát xếp phần trăm tổng

Phần nghìn giây

Trung bình của tỷ lệ phần trăm của lát xếp đó được loại bỏ thay vì được gửi đến một ngang hàng từ xa (ví dụ, từ MCU để xem một) cho dòng. Loại bỏ lát xếp có thể là do băng thông hạn chế giữa máy khách và máy chủ.

Trung bình AppSharing OneWay tương đối

Phần nghìn giây

Trung bình của trung bình độ trễ tương đối của một cách giữa các điểm cuối bằng phần nghìn giây cho ứng dụng chia sẻ dòng.

Độ trễ trung bình AppSharing RDP lát xếp xử lý

Phần nghìn giây

Trung bình của các độ trễ trung bình tính theo mili giây xử lý các lát xếp trên chồng RDP tại máy chủ hội thảo cho dòng.

Đa phương tiện không thành công do tường lửa chặn IP dòng đếm

Số dòng

Số dòng mà không thể được thiết lập do mạng bị chặn quyền truy nhập vào Skype for Business máy chủ. Các lỗi thông thường cho biết một proxy, tường lửa hoặc các mạng bảo mật thiết bị không đúng cách cấu hình để truy nhập địa chỉ IP và cổng sử dụng Skype for Business trong Office 365.

Tường lửa IP chặn đa phương tiện thất bại tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của dòng mà không thể được thiết lập do mạng bị chặn quyền truy nhập vào Skype for Business máy chủ. Các lỗi thông thường cho biết một proxy, tường lửa hoặc các mạng bảo mật thiết bị không đúng cách cấu hình để truy nhập địa chỉ IP và cổng sử dụng Skype for Business trong Office 365.

Đa phương tiện không thành công do tường lửa DPI dòng đếm

Số dòng

Số dòng mà không thể được thiết lập do mạng bị chặn quyền truy nhập do kiểm tra sâu gói không cho phép Skype cho Business lưu lượng truy nhập. Các lỗi thông thường cho biết một proxy, tường lửa hoặc các mạng bảo mật thiết bị không đúng cách cấu hình để truy nhập địa chỉ IP và cổng sử dụng Skype for Business trong Office 365.

Tường lửa DPI đa phương tiện thất bại tỷ lệ phần trăm

Phần trăm

Tỷ lệ phần trăm của dòng mà không thể được thiết lập do mạng bị chặn quyền truy nhập do kiểm tra sâu gói không cho phép Skype cho Business lưu lượng truy nhập. Các lỗi thông thường cho biết một proxy, tường lửa hoặc các mạng bảo mật thiết bị không đúng cách cấu hình để truy nhập địa chỉ IP và cổng sử dụng Skype for Business trong Office 365.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×