In và xem trước bản in

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Office, bạn có thể in và xem trước tệp từ cùng một vị trí bằng cách bấm vào tệp và sau đó in (hoặc nhấn CTRL + P).

Để xem lệnh in của bạn sẽ trông giống như trước khi gửi đi tới máy in, hãy đến tệp > in.

Mẹo: Bạn có thể thêm các bản xem trước in hoặc in nút vào thanh công cụ truy nhập nhanh để truy nhập chúng nhanh hơn. Để biết thêm thông tin hãy xem: thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh.

Chọn chương trình của bạn từ danh sách thả xuống thao tác sau đây để xem thông tin về in và xem trước từ chương trình cụ thể.

 1. Bấm Tệp > In.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xem trước tệp của bạn, hãy bấm Xem trước khi in.

  • Để quay trở lại tệp của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

  • Để in các tệp của bạn và kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in, bấm in.

  • Để in các tệp của bạn mà không cần kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, hãy bấm In nhanh.

Xem thêm

Excel kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của tệp của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

  Lưu ý: Nếu không phải tất cả các hàng hoặc cột mà bạn mong muốn hiển thị trong bản xem trước in có thể bạn có một vùng in không chính xác được chọn. Hãy xem đặt hoặc xóa một vùng in trên một trang tính.

 2. Để trở lại sổ làm việc của bạn mà không in nó, hãy bấm Nút Lùi .

Nếu bạn đã sẵn sàng để in sổ làm việc của bạn...

 1. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 2. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang, thay đổi hướng trang, hoặc in hai mặt.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

Xem thêm

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xem trước tệp của bạn, hãy bấm Xem trước khi in.

   Để quay trở lại sổ ghi chép của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm đóng.

  • Để in các tệp của bạn và kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in, bấm in.

Xem thêm

Outlook kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của tin nhắn của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tệp > in để hiển thị dạng xem in, chứa cả thiết đặt máy in và xem trước khi in, cửa sổ hiện tại có thể chuyển cho nền nằm phía sau cửa sổ chính của Outlook. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ chính của Outlook để đưa cửa sổ In về nền trước. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy xem Các vấn đề về Xem trước khi in trong Outlook.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

 3. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 4. Xem bên dưới thiết đặt để chọn xem thư của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng bảng hoặc bản ghi nhớ.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

 6. Hãy bấm Nút Lùi để quay lại tài liệu của bạn.

Xem thêm

PowerPoint kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của bản trình bày của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

 3. Để trở lại bản trình bày mà không cần in nó bấm Nút Lùi .

Nếu bạn đã sẵn sàng để in bản trình bày của bạn...

 1. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 2. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang chiếu, in nhiều bản chiếu mỗi trang, hoặc in tỉ lệ xám.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

Xem thêm

Project kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của bản trình bày của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

 3. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 4. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang, thay đổi hướng trang, hoặc in hai mặt.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

 6. Hãy bấm Nút Lùi để quay lại tài liệu của bạn.

Xem thêm

Publisher kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của bản trình bày của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

 3. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 4. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang, thay đổi hướng trang, hoặc in hai mặt.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

 6. Hãy bấm Nút Lùi để quay lại tài liệu của bạn.

Xem thêm

Visio kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của bản trình bày của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

 3. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 4. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang, thay đổi hướng trang, hoặc in hai mặt.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

 6. Hãy bấm Nút Lùi để quay lại tài liệu của bạn.

Xem thêm

Word kết hợp in và xem trước trên cùng cửa sổ.

 1. Bấm tệp > in. Ở bên phải, bạn sẽ thấy bản xem trước của bản trình bày của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy nút in và cấu hình thiết đặt.

 2. Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

  Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

  Mẹo: Nếu bạn muốn xem trước nhiều trang song song, hãy dùng thanh trượt thu phóng để thu nhỏ.

 3. Bấm Nút Lùi để trở lại tài liệu của bạn mà không cần in.

Nếu bạn đã sẵn sàng để in tài liệu của bạn...

 1. Chọn số lượng bản sao bạn muốn.

 2. Xem bên dưới thiết đặt để chọn các tùy chọn in khác chẳng hạn như in chỉ một số trang, thay đổi hướng trang, hoặc in hai mặt.

  Lưu ý: Để in chỉ là một số trang trong Word bấm In tất cả các trang. Từ đó bạn có thể chọn để in chỉ trang hiện tại hoặc bạn có thể chọn In tùy chỉnh và xác định trang để in chẳng hạn như "1-3" hoặc "3-6, 10, 14".

 3. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm in.

Lưu ý: Nếu bạn đang nhận một trang trống, thêm, ở cuối tài liệu của bạn, hãy xem xóa trang trong Word.

Xem thêm

Trong một số chương trình, chẳng hạn như Excel và Word, xem trước khi in xuất hiện trên màn hình chính của in. Trong chương trình khác, chẳng hạn như Access và OneNote, bạn bấm vào nút Xem trước khi in trên màn hình chính của in để truy nhập bản xem trước in.

Nút Xem trước in

Xem video về việc in trong Office:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về in và xem trước từ chương trình cụ thể.

Chọn chương trình Office của bạn

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xem trước tệp của bạn, hãy bấm Xem trước khi in.

   Để quay trở lại tệp của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

  • Để in các tệp của bạn và kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in, bấm in.

  • Để in các tệp của bạn mà không cần kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, hãy bấm In nhanh.

Để biết thông tin về xem trước và in trong Excel, hãy xem:

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xem trước tệp của bạn, hãy bấm Xem trước khi in.

  • Để quay trở lại tệp của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

  • Để in các tệp của bạn và kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in, bấm in.

Để biết thông tin về việc in trong Outlook, hãy xem in trong Outlook.

Trên tab in , các thuộc tính cho máy in mặc định của bạn tự động xuất hiện trong phần đầu tiên và bản xem trước của bản trình bày tự động xuất hiện trong phần thứ hai.

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

  Để quay trở lại bản trình bày và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

 2. Khi thuộc tính cho máy in và bản trình bày của bạn xuất hiện theo cách mà bạn muốn họ, hãy bấm in.

  Lưu ý: Để thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, dưới mục tên máy in, bấm Thuộc tính máy in.

Trên tab in , các thuộc tính cho máy in mặc định của bạn tự động xuất hiện trong phần đầu tiên và bản xem trước tệp của bạn tự động xuất hiện trong phần thứ hai.

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

  Để quay trở lại tệp của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

 2. Khi thuộc tính cho máy in và tệp của bạn xuất hiện theo cách mà bạn muốn họ, hãy bấm in.

Lưu ý: Để thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, dưới mục tên máy in, bấm Thuộc tính máy in.

Trên tab in , các thuộc tính cho máy in mặc định của bạn tự động xuất hiện trong phần đầu tiên và bản xem trước của Ấn phẩm của bạn tự động xuất hiện trong phần thứ hai.

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

  Để quay lại ấn phẩm của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

 2. Khi thuộc tính cho máy in và Ấn phẩm của bạn xuất hiện theo cách mà bạn muốn họ, hãy bấm in.

Lưu ý: Để thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, dưới mục tên máy in, bấm Thuộc tính máy in.

Để biết thêm thông tin cụ thể để in trong Publisher, hãy xem in trong Publisher.

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xem trước tệp của bạn, hãy bấm Xem trước khi in.

  • Để quay trở lại tệp của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

  • Để in các tệp của bạn và kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in, bấm in.

  • Để in các tệp của bạn mà không cần kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, hãy bấm In nhanh.

Trên tab in , các thuộc tính cho máy in mặc định của bạn tự động xuất hiện trong phần đầu tiên và bản xem trước tài liệu của bạn tự động xuất hiện trong phần thứ hai.

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

  Để quay trở lại tài liệu của bạn và thực hiện thay đổi trước khi in, hãy bấm lại tab tệp .

 2. Khi thuộc tính cho máy in và tài liệu của bạn xuất hiện theo cách mà bạn muốn họ, hãy bấm in.

Lưu ý: Để thay đổi các thuộc tính cho máy in của bạn, dưới mục tên máy in, bấm Thuộc tính máy in.

Khắc phục sự cố

Để biết thông tin khắc phục sự cố hoặc trình điều khiển máy in, hãy xem:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×