Hàm SUMIF

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUMIF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Bạn dùng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong phạm vi đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ, giả sử trong một cột chứa các số, bạn chỉ muốn tính tổng những giá trị lớn hơn 5. Bạn có thể dùng công thức sau đây:

=SUMIF(B2:B25,">5")

Trong ví dụ này, các tiêu chí được áp dụng cho chính các giá trị sẽ được tính tổng. Nếu muốn, bạn có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi và tính tổng các giá trị tương ứng trong phạm vi khác. Ví dụ, công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi C2:C5, trong đó ô tương ứng trong phạm vi B2:B5 bằng "John."

Ghi chú  Để tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí, hãy xem hàm SUMIFS.

Cú pháp

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây:

  • range   Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.

  • criteria   Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ví dụ, tiêu chí có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, "32", "táo" hoặc TODAY().

    Quan trọng  Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.

  • sum_range    Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

  • Bạn có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—làm đối số criteria. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Chú thích

  • Hàm SUMIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.

  • Đối số sum_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng với đối số range. Các ô thực tế sẽ cộng được xác định bằng cách dùng ô ở ngoài cùng phía trên bên trái trong đối số sum_range làm ô bắt đầu, sau đó bao gồm các ô tương ứng về kích cỡ và hình dạng với đối số range. Ví dụ:

Nếu range là

Và sum_range và

Thì ô thực tế là

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Tuy nhiên, khi các đối số rangesum_range trong hàm SUMIF không chứa cùng số ô, thì việc tính toán lại tranh tính có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị Bất động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$ 100.000,00

$ 7.000,00

$ 250.000,00

$ 200.000,00

$ 14.000,00

$ 300.000,00

$ 21.000,00

$ 400.000,00

$ 28.000,00

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn 160.000.

$ 63.000,00

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản lớn hơn 160.000.

$ 900.000,00

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản bằng 300.000.

$ 21.000,00

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2.

$ 49.000,00

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$ 2.300,00

Rau

Cần tây

$ 5.500,00

Trái cây

Cam

$ 800,00

$ 400,00

Rau

Cà rốt

$ 4.200,00

Trái cây

Táo

$ 1.200,00

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Trái cây".

$ 2.000,00

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Rau".

$ 12.000,00

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm có tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$ 4.300,00

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm không nằm trong nhóm nào.

$ 400,00

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011, Excel Online, Excel StarterThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ