Hàm SUM

Hàm SUM, một trong các hàm toán và lượng giác, cộng tất cả các đối số của hàm.

Cú pháp: SUM(number1,[number2],...)

Ví dụ:

  • =SUM(A2,A3)

  • =SUM(A5,A6, 2)

Tên đối số

Mô tả

number1    . (Bắt buộc)

Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.

number2    (Tùy chọn)

Đây là số thứ hai mà bạn muốn thêm. Bạn có thể xác định lên đến 255 số bổ sung theo cách này.

Ví dụ

Để sử dụng các ví dụ này trong Excel, hãy chọn dữ liệu trong bảng dưới đây rồi nhấn Ctrl+C. Trong Excel, hãy bấm vào ô A1 trên trang tính mới rồi nhấn Ctrl+V.

Dữ liệu

-5

15

30

'5

TRUE

Công thức

Mô tả

=SUM(A2,A3)

Thêm giá trị vào các ô A2 và A3. Kết quả là 10.

=SUM(A2:A4,15)

Trước tiên, thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4, sau đó thêm 15. Kết quả là 55.

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1. Kết quả là 21.

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị không thuộc dạng số trong tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ('5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua. Kết quả là 2.

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Một vài số không được thêm vào.

Nếu đối số là một phạm vi ô hoặc tham chiếu, chỉ các giá trị là số trong tham chiếu hoặc phạm vi sẽ được đếm. Ô rỗng, giá trị lô-gic như TRUE hoặc văn bản sẽ được bỏ qua.

Giá trị lỗi #NAME? xuất hiện thay vì kết quả mong đợi.

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Liên quan đến

  • Hàm SUMIF chỉ cộng các giá trị đáp ứng một tiêu chí đơn lẻ.

  • Hàm SUMSQ cộng các giá trị sau khi hàm tính bình phương của từng đối số.

  • Xem video về cách dùng hàm SUM.

Áp dụng Cho: Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2013, Excel Online, Excel Starter, Excel 2016 Preview, Excel 2010, Excel for Mac 2011Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ