Hàm IF

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm IF là một trong các hàm phổ biến nhất trong Excel, và cho phép bạn so sánh lô-gic giữa một giá trị và những gì bạn mong đợi. Trong biểu mẫu đơn giản nhất của nó, hàm IF nói rằng:

 • NẾU (điều gì đó là True, rồi thực hiện điều gì đó, nếu không làm thêm điều gì)

Vì vậy câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, thứ hai nếu so sánh của bạn là False.

Nếu bạn muốn bỏ qua để làm việc với nhiều câu lệnh IF, hãy xem: hoạt động NẾU nâng cao - làm việc với công thức lồng nhau và tránh những.

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

Cú pháp

IF (logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

 • =IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

 • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

Tên đối số

Mô tả

logical_test    (Bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true    (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false    (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Ví dụ IF đơn giản

Ô D2 chứa công thức =IF(C2="Có",1,2)
 • =IF(C2="yes",1,2)

Trong ví dụ ở trên, cho biết ô D2: IF(C2 = Yes, then return a 1, otherwise return a 2)

Ô D2 chứa công thức =IF(C2=1,"CÓ","KHÔNG")
 • =IF(C2=1,"yes","No")

Trong ví dụ này, công thức trong ô D2 nói: IF(C2 = 1, then return Yes, otherwise return No)

Khi bạn nhìn thấy, hàm IF có thể dùng để đánh giá cả văn bản và giá trị. Nó cũng có thể dùng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không giới hạn chỉ kiểm tra nếu tiêu chí bằng khác và trả về một kết quả đơn lẻ, bạn có thể cũng sử dụng toán tử toán học và thực hiện các phép tính bổ sung tùy thuộc vào tiêu chí của bạn. Bạn cũng có thể lồng nhiều hàm IF với nhau để thực hiện nhiều so sánh.

Ghi chú: Nếu bạn sẽ dùng văn bản trong công thức, bạn cần để ngắt dòng văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ như "văn bản"). Ngoại lệ duy nhất để có đang dùng TRUE hoặc FALSE, mà Excel tự động hiểu.

Cách bắt đầu

Cách tốt nhất để bắt đầu viết câu lệnh IF là suy nghĩ về những gì bạn đang tìm cách thực hiện. So sánh những gì bạn đang tìm cách để thực hiện? Nhiều lần, viết câu lệnh IF có thể đơn giản như việc suy nghĩ qua lô-gic trong đầu trang của bạn: "điều gì sẽ xảy ra nếu đáp ứng điều kiện này so với những gì sẽ xảy ra nếu không?" Bạn luôn sẽ muốn đảm bảo rằng các bước thực hiện theo một tiến trình lô-gic, nếu không thì công thức của bạn sẽ không làm bạn nghĩ gì nó nên. Đây là quan trọng đặc biệt là khi bạn tạo câu lệnh IF (lồng) phức tạp.

Thêm NẾU ví dụ

Công thức trong ô D2 là =IF(C2>B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)
 • = IF(C2>B2,"Over Budget","Within Budget")

Trong ví dụ ở trên, hàm IF trong D2 nói gì NẾU (C2 là lớn hơn B2, sau đó trả về "quá ngân sách", nếu không trả về "trong ngân sách")

Công thức trong ô E2 là =IF(C2>B2,C2-B2,"")
 • = IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ở trên, thay vì trả về một kết quả văn bản, chúng tôi sẽ trả về một phép tính toán. Vì vậy công thức trong E2 nói gì NẾU (thực tế là hơn Budgeted, sau đó Subtract Budgeted giá trị từ giá trị thực tế, nếu không trả về nhập gì cả).

Công thức trong Ô F7 là IF(E7="Có",F5*0.0825,0)
 • =IF(E7="yes",F5*0.0825,0)

Trong ví dụ này, công thức trong F7 nói gì IF(E7 = "Yes", then calculate the Total Amount in F5 * 8.25%, otherwise no Sales Tax is due so return 0)

Cách thực hành tốt nhất - hằng số

Trong ví dụ cuối cùng, bạn hãy xem cả "Có" và tỷ lệ thuế bán hàng (0.0825) được nhập trực tiếp vào công thức. Đó thường không phải là nên đặt hằng số ký tự (các giá trị có thể cần phải thay đổi thời gian) trực tiếp vào công thức, vì chúng có thể khó để tìm và thay đổi trong tương lai. Thật tốt hơn nhiều để đặt hằng số vào các ô riêng của họ, nơi họ xuất trong mở và dễ dàng tìm thấy và thay đổi. Trong trường hợp này, nó là OK, vì không có chỉ có một hàm IF và tỷ lệ thuế bán hàng sẽ hiếm khi thay đổi. Ngay cả khi tính năng của chúng, nó sẽ dễ dàng thay đổi trong công thức.

Dùng IF để kiểm tra xem một ô trống

Đôi khi bạn cần kiểm tra xem một ô trống, nói chung là vì bạn không cần công thức để hiển thị kết quả mà không cần nhập.

Kiểm tra xem ô có trống không - Công thức trong ô E2 là =IF(ISBLANK(D2),"Trống","Không Trống")

Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng IF với hàm ISBLANK:

 • = NẾU (ISBLANK (D2), "Trống", "không trống")

Mà nói IF(D2 is blank, then return "Blank", otherwise return "Not Blank"). Bạn chỉ dễ dàng như có thể sử dụng công thức của riêng bạn để điều kiện "Không trống" cũng. Trong ví dụ tiếp theo, chúng tôi đang dùng "" thay vì ISBLANK. Các "" thiết phải nghĩa là "không".

Sử dụng "" để kiểm tra ô trống - Công thức trong ô E3 là =IF(D3="","Trống", "Không trống")
 • = IF(D3="","Blank","Not Blank")

Công thức này cho biết NẾU (D3 không, sau đó trả về "Trống", nếu không "không trống"). Đây là ví dụ về phương pháp thông thường rất bằng "" để ngăn không cho công thức tính toán nếu một ô phụ thuộc là trống:

 • =IF(D3="","",YourFormula())

  NẾU (D3 là gì, sau đó không có gì phúc đáp, nếu không tính toán công thức của bạn).

Ví dụ về IF lồng nhau

Công thức trong ô E2 là =IF(D2=1,"Có",IF(D2=2,"Không","Có thể"))

Khi một đơn giản NẾU hàm có kết quả chỉ hai (True hoặc False), hàm IF được lồng có thể có từ 3 đến 64 kết quả.

 • =IF(D2=1,"yes",if(D2=2,"No","maybe"))

Trong phần minh họa ở trên, công thức trong E2 nói: IF (D2 bằng 1 rồi trả về "có", nếu không NẾU (D2 bằng 2, sau đó trả về "không", nếu không trả về "Có thể").

Một từ thận trọng

Trong khi Excel sẽ cho phép bạn lồng tối đa 64 hàm IF khác nhau, nó sẽ không được nên làm như vậy. Tại sao?

 • NẾU nhiều câu lệnh yêu cầu lớn suy nghĩ xây dựng chúng chính xác và đảm bảo rằng lô-gic của họ có thể tính chính xác đến từng điều kiện sang cuối. Nếu bạn không lồng của bạn câu lệnh IF 100% chính xác, rồi công thức có thể làm việc 75% của thời gian, nhưng trả về kết quả không mong muốn 25% thời gian. Rất tiếc, tỷ lệ của bạn bắt 25% được mỏng.

 • Nhiều câu lệnh IF có thể trở nên rất khó để duy trì, đặc biệt là khi bạn quay trở lại một thời gian sau này và tìm cách để tìm hiểu xem những gì bạn hoặc tệ người khác, đã cố gắng thực hiện.

Vấn đề chung

Sự cố

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không có đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó, hoặc thêm ĐÚNG hoặc SAI vào đối số.

#NAME? Trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Xem video về cách dùng hàm IF

Chức năng IFS (Office 365, Excel 2016 và mới hơn)

Hoạt động NẾU nâng cao - làm việc với công thức lồng nhau và tránh những

Video đào tạo: hàm IF nâng cao

Hàm The COUNTIF sẽ đếm giá trị dựa trên một tiêu chí duy nhất

Hàm The COUNTIFS sẽ đếm giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm SUMIF sẽ tính tổng các giá trị dựa trên một tiêu chí duy nhất

Hàm The SUMIFS sẽ tính tổng các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm AND

Hàm OR

Hàm VLOOKUP

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Hàm lô-gic

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×