Hàm IF

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

Cú pháp

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

  • =IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

  • =IF(A4=500,B4-A4,""

Tên đối số

Mô tả

logical_test    (Bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true    (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false    (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của bảng tính Excel mới. Để xem công thức trong một ô công thức, hãy chọn ô đó và nhấn F2.

Chi phí Thực tế

Chi phí Dự đoán

$1.500

$900

$500

$900

$500

$925

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

Vì chi phí thực tế của $1500 (A2) vượt quá chi phí dự đoán là $900 (B2), kết quả là Quá Ngân sách.

=IF(A2 <B2,TRUE, IF(A3 >B3, "quá ngân sách" , "OK"))

Hàm IF đầu tiên là sai. Do đó, câu lệnh IF thứ nhì được tính và vì nó cũng sai, nên kết quả là OK.

=IF(A4=500,B4-A4,"")

Vì A4 bằng 500, Chi phí Thực tế $500 được trừ đi từ Chi phí Dự đoán $925 để cho bạn biết bạn vượt quá ngân sách bao nhiêu. Kết quả là 425. Nếu A4 không bằng 500, khi đó văn bản trống ("") sẽ được trả về.

=IF(A2 <B2,TRUE, IF(A3 >B3, "quá ngân sách" , "OK"))

Hàm IF đầu tiên là sai. Do đó, câu lệnh IF thứ nhì được tính và vì nó cũng sai, nên kết quả là OK.

Các vấn đề Chung

Sự cố

Chuyện gì không ổn

O (không) trong ô

Không có đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó, hoặc thêm ĐÚNG hoặc SAI vào đối số.

#NAME? Trong ô

Điều này thường có nghĩa là công thức đó viết sai chính tả.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Bằng cách dùng một hàm IF trong một hàm IF khác.

Tối đa 64 hàm IF có thể được lồng vào nhau cho đối số value_if_truevalue_if_false để tạo thêm nhiều kiểm tra phức tạp.

Sử dụng IF với mảng

Nếu bất kỳ đối số nào của hàm IF là mảng, thì mọi thành phần của mảng sẽ được đánh giá khi thực hiện câu lệnh IF. Tìm hiểu cách tạo ra một công thức mảng.

Liên quan đến

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011, Excel Online, Excel StarterThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ