Hàm CORREL

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CORREL trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hệ số tương quan của các phạm vi ô Array1 và Array2. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ.

Cú pháp

CORREL(array1, array2)

Cú pháp hàm CORREL có các đối số sau đây:

 • Array1    Bắt buộc. Phạm vi ô chứa các giá trị.

 • Array2    Bắt buộc. Phạm vi ô thứ hai chứa các giá trị.

Chú thích

 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị bằng không sẽ được bao gồm.

 • Nếu Array1 và Array2 có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm CORREL trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu Array1 hoặc Array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị của chúng bằng không, hàm CORREL trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

 • Phương trình cho hệ số tương quan là:

  Phương trình

  trong đó

  x và y

  là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CORREL(A2:A6,B2:B6)

Hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong các cột A và B.

0,997054486

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×