Hủy tất cả cuộc họp trong chuỗi cuộc họp lặp lại

Khi bạn hủy một cuộc họp lặp lại, tất cả cuộc họp trong chuỗi đó sẽ được xóa khỏi lịch của mọi người - cả quá khứ và tương lai. Bạn chỉ nên hủy toàn bộ chuỗi cuộc họp trước khi cuộc họp bắt đầu. Mọi chương trình họp, ghi chú hoặc tệp đính kèm lưu cùng với bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi cũng sẽ bị xóa bỏ.

  1. Trên Thanh Dẫn hướng, bấm Lịch.

  2. Bấm vào bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi, nhưng đừng mở nó.

  3. Bấm Chuỗi Cuộc họp > Hủy Cuộc họp > Hủy Chuỗi.

Cancel Series command on the ribbon

  1. Nhập thông báo để những người dự biết lý do hủy cuộc họp. Điều này không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp tránh lẫn lộn.

  2. Bấm Gửi Thông báo Hủy.

Nút Gửi Thông báo Hủy trong cửa sổ cuộc họp

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Để hủy tất cả các cuộc họp còn lại trong một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy xem Hủy tất cả cuộc họp sắp tới trong chuỗi. Để chỉ hủy một cuộc họp trong chuỗi, hãy xem Hủy một cuộc họp trong chuỗi lặp lại.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ