Hàm ISERROR (DAX)

Kiểm tra xem giá trị có phải là lỗi hay không và trả về TRUE hoặc FALSE.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này

Cú pháp

Tham số

Giá trị Trả về

Ví dụ

Cú pháp

ISERROR(<value>)

Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

value

Giá trị bạn muốn kiểm tra.

Đầu Trang

Giá trị Trả về

Giá trị Boolean của TRUE nếu giá trị là một lỗi; nếu không, giá trị là FALSE.

Đầu Trang

Ví dụ

Ví dụ sau tính tỷ lệ tổng Internet sales so với tổng doanh số từ kênh bán lại. Hàm ISERROR được sử dụng để kiểm tra lỗi, ví dụ như phép chia cho 0. Nếu có lỗi hoặc thì giá trị trống được trả về, nếu không tỷ lệ được trả về.

= IF( ISERROR(
SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD])
/SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD])
)
, BLANK()
, SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD])
/SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD])
)

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2013, Power BI DesignerThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ