Hàm CONCATENATE (DAX)

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nối hai chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này

Cú pháp

Tham số

Giá trị Trả về

Chú thích

Ví dụ: Ghép chuỗi Ký tự

Mô tả

Mã

Ví dụ: Ghép chuỗi trong Cột

Mô tả

Mã

Ví dụ: Ghép chuỗi Có điều kiện trong Cột

Mô tả

Mã

Chú thích

Ví dụ: Ghép chuỗi Cột với Loại Dữ liệu Khác

Mã

Chú thích

Cú pháp

Tiếp nhau (< text1 > < text2 >).

Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

text1, text2

Chuỗi văn bản đầu tiên được nối vào một chuỗi văn bản đơn. Các chuỗi có thể bao gồm văn bản hoặc số.

Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu cột.

Đầu Trang

Giá trị Trả về

Chuỗi đã ghép.

Đầu Trang

Chú thích

Hàm CONCATENATE ghép hai chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản. Mục được ghép có thể là văn bản, số hoặc giá trị Boolean biểu thị ở dạng văn bản hoặc tổ hợp của các mục này. Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu cột nếu cột chứa giá trị phù hợp.

Hàm CONCATENATE trong DAX chỉ chấp nhận hai đối số, trong khi hàm Excel CONCATENATE chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu bạn muốn ghép chuỗi cho nhiều cột, bạn có thể tạo một loạt phép tính hoặc tốt hơn bạn nên sử dụng toán tử ghép chuỗi (&) để gộp tất cả vào một biểu thức đơn giản hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng trực tiếp chuỗi văn bản, chứ không sử dụng tham chiếu cột, bạn phải thêm dấu ngoặc kép vào mỗi chuỗi.

Hàm DAX này có thể trả về các kết quả khác nhau khi sử dụng trong một mô hình Bảng Dịch vụ Phân tích và mô hình này được triển khai và sau đó truy vấn trong chế độ Truy vấn Trực tiếp.

Đầu Trang

Ví dụ: Ghép chuỗi Ký tự

Mô tả

Công thức mẫu tạo một giá trị chuỗi mới bằng cách kết hợp hai giá trị chuỗi bạn cung cấp làm đối số.

= CONCATENATE("Hello", "World")

Đầu Trang

Ví dụ: Ghép chuỗi trong Cột

Mô tả

Công thức mẫu trả về tên đầy đủ của khách hàng được liệt kê trong sổ điện thoại. Chú ý cách hàm lồng được sử dụng làm đối số thứ hai. Đây là cách duy nhất để tập hợp nhiều chuỗi khi bạn có hơn hai giá trị mà bạn muốn sử dụng làm đối số.

= CONCATENATE (khách hàng [LastName], CONCATENATE (",", Customer[FirstName]))

Đầu Trang

Ví dụ: Ghép chuỗi Có điều kiện trong Cột

Mô tả

Công thức mẫu tạo một cột được tính mới trong bảng Khách hàng với tên đầy đủ của khách hàng làm tổ hợp của tên, ký tự đầu tiên của tên đệm và họ. Nếu không có tên đệm thì họ sẽ hiển thị trực tiếp sau tên. Nếu có tên đệm thì chỉ ký tự đầu tiên của tên đệm được sử dụng và có dấu chấm sau ký tự đầu tiên này.

= CONCATENATE ([FirstName] & "", CONCATENATE (nếu (LEN([MiddleName]) > 1, LEFT([MiddleName],1) & "", ""), [LastName]))

Chú thích

Công thức này sử dụng hàm lồng CONCATENATE và IF, cùng với toán tử dấu 'và' (&), để ghép có điều kiện ba giá trị chuỗi và thêm dấu cách làm dấu phân tách.

Đầu Trang

Ví dụ: Ghép chuỗi Cột với Loại Dữ liệu Khác

Ví dụ sau đây mô tả cách ghép giá trị trong cột có các loại dữ liệu khác nhau. Nếu giá trị bạn đang ghép là số thì giá trị này sẽ được chuyển hoàn toàn thành văn bản. Nếu cả hai giá trị là số, cả hai giá trị này sẽ đổi sang văn bản và được ghép như các chuỗi.

Mô tả sản phẩm

Viết tắt sản phẩm (cột 1 của khoá phức hợp).

Số sản phẩm (cột 2 của khoá phức hợp).

Cột khoá đã tạo mới

Mountain bike

MTN

40%

MTN40

Mountain bike

MTN

42

MTN42

= CONCATENATE('Products'[Product abbreviation],'Products'[Product number])

Chú thích

Hàm CONCATENATE trong DAX chỉ chấp nhận hai đối số, trong khi hàm Excel CONCATENATE chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu bạn cần thêm nhiều đối số hơn, bạn có thể sử dụng toán tử 'và' (&). Ví dụ, công thức sau đưa ra kết quả MTN-40 và MTN-42.

= [Sản phẩm viết tắt] và "-" & [sản phẩm số]

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Power BI DesignerThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ