Hàm ABS (DAX)

Trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này

Cú pháp

Tham số

Giá trị Trả về

Chú thích

Ví dụ

Cú pháp

ABS(<number>)

Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

Number

Số bạn muốn có giá trị tuyệt đối.

Đầu Trang

Giá trị Trả về

Số thập phân.

Đầu Trang

Chú thích

Giá trị tuyệt đối của một số là số thập phân, phần nguyên hoặc phần thập phân, không có dấu. Bạn có thể sử dụng hàm ABS để đảm bảo rằng chỉ có số không âm được trả về từ biểu thức khi được lồng trong hàm yêu cầu có số dương.

Đầu Trang

Ví dụ

Ví dụ sau đây trả về giá trị tuyệt đối của số chênh lệch giữa giá theo danh sách và giá bán buôn mà bạn có thể sử dụng trong cột được tính mới DealerMarkup.

=ABS([DealerPrice]-[ListPrice])

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Power BI DesignerThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ