Hướng dẫn về quyền riêng tư cho Microsoft MyAnalytics cá nhân bảng điều khiển và bổ trợ Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

MyAnalytics giúp người dùng hiểu rõ hơn cách họ cộng tác với đồng nghiệp và làm thế nào họ mất nhiều thời gian của họ tại nơi làm việc. Nó cung cấp thông tin hữu ích có thể giúp người dùng ưu tiên và mất nhiều thời gian của hiệu quả. Mục tiêu của hướng dẫn là cung cấp tổng quan về cấp độ cao của các kiểu dữ liệu được thu thập và sử dụng bởi MyAnalytics, và làm thế nào về quyền riêng tư, lựa chọn và điều khiển được kết hợp vào thiết kế của nó.

Chuyển dữ liệu …

MyAnalytics cung cấp thông tin phân tích sử dụng ba kiểu dữ liệu:

 1. Hoạt động email và lịch sẵn dùng trong hộp thư của người dùng Office 365 , chẳng hạn như thời gian cuộc họp, hoặc email được gửi đến một người cụ thể.

 2. Dữ liệu về các hành động của người mà người dùng email với, nhưng trong một biểu mẫu tổng hợp được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư riêng lẻ.

 3. Office 365 dữ liệu được tạo bằng các hành động của mọi người trong tổ chức của người dùng, cũng trong tổng hợp biểu mẫu.

  Ghi chú: Dữ liệu từ người dùng bên ngoài không được dùng trong MyAnalytics

Kiểu dữ liệu, đầu tiên được gọi là "Dữ liệu hộp thư." Các kiểu dữ liệu thứ hai và thứ ba được gọi là "Dữ liệu tăng dần."

MyAnalytics bề mặt dữ liệu hộp thư theo cách thức hoàn toàn mới. Ví dụ, MyAnalytics cung cấp các dạng xem cho phép người dùng để nhanh chóng hiểu số lượng thời gian họ bỏ ra trong cuộc họp, thời gian họ dành trong email hàng ngày, Ai họ cộng tác với nhất, và người họ sẽ mất cảm ứng với. Tất cả điều này bề mặt hoàn toàn từ thông tin đã có sẵn dùng cho người dùng trong hộp thư của họ.

Sử dụng dữ liệu tăng dần, MyAnalytics cung cấp toàn bộ tổ chức tiêu chuẩn để người dùng hiệu quả có thể so sánh thói quen của họ làm việc với những người khác trong tổ chức của họ. Tăng dần dữ liệu cũng được dùng bởi Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics, cung cấp số liệu thống kê trên hoạt động xung quanh email của người dùng. Khi sử dụng dữ liệu tăng dần, MyAnalytics không xác định người dùng theo tên trong một nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư riêng lẻ.

... Vào thông tin phân tích

Để tìm hiểu về cách dữ liệu hộp thư đóng vai trò làm cơ sở cho MyAnalytics nhiều thông tin phân tích, hãy cân nhắc kịch bản sau đây. Nếu người dùng muốn khám phá người gửi cho chúng hầu hết email qua tuần trước, họ có thể theo cách thủ công đếm tổng số email đã nhận từ tất cả những người khác nhau hoạt động với, và sau đó xếp thứ hạng chúng từ người đã gửi nhất để người đã gửi ít nhất. Tương tự, sử dụng toán học đơn giản, người dùng có thể xác định thời gian trung bình phản hồi đến email của họ bằng cách dùng các thông tin sẵn có trong hộp thư của họ. Có nhiều số liệu có thể được phát triển từ một người dùng riêng dữ liệu hộp thư:

 • Khoảng thời gian dành cho cuộc họp và email.

 • Thời gian trong ngày người dùng đang nhất hoạt động trên email.

 • Số miễn phí họp khối thời gian trên lịch của người dùng có thể được thực hiện việc tập trung vào việc không bị gián đoạn.

 • Đồng nghiệp ai mà người dùng email và đáp ứng với nhiều nhất.

 • Thời gian trung bình trả lời email nhận và gửi.

Ví dụ, ảnh dưới đây thể hiện của một người dùng bảng điều khiển MyAnalytics cá nhân. Nó hiển thị thời gian người dùng dành trên email và cuộc họp, thời gian họ có cho bản thân họ (tiêu điểm giờ) và thời gian họ bỏ ra bên ngoài công ty (sau giờ).

Delve phân tích bảng điều khiển cá nhân Hiển thị hàng tuần thống kê về cách bạn dành thời gian của bạn

Tất cả các số liệu thống kê dưới đây được tính toán dựa trên thông tin mà chưa sẵn dùng cho người dùng từ hộp thư của họ, và là một phần của dữ liệu hộp thư.

Hãy xem Bảng điều khiển MyAnalytics cho thông tin về làm thế nào những mục này và các số đo được tính cho chúng.

Ngoài việc kiến giải dựa trên dữ liệu hộp thư, bề mặt MyAnalytics số liệu thống kê dựa trên dữ liệu tăng dần, chẳng hạn như thời gian trung bình người trong tổ chức dành trong cuộc họp và email, và khi mọi người có thể nhất để đọc email. Một điểm chính về các số liệu thống kê là họ được trình bày theo tổng hợp biểu mẫu bằng cách dùng "bỏ được xác định" dữ liệu trong một nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư riêng lẻ. MyAnalytics không sử dụng dữ liệu tăng dần cho mục đích xác định các hoạt động bất kỳ cá nhân.

Ghi chú: "Bỏ được xác định" nghĩa là gì khi dữ liệu có liên quan đến một người cụ thể, nhưng không có cấp độ cao của confidence rằng chủ đề con người thực tế của dữ liệu không thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng dữ liệu khi dùng độc lập hoặc kết hợp với dữ liệu khác giữ lại hoặc sẵn dùng.

Ví dụ, MyAnalytics cho phép người dùng xem tổ chức trung bình là gì đối với thời gian cuộc họp như một phần của dạng xem bảng điều khiển của họ. Không ai được nhận dạng từ dạng xem này.

Cuộc họp giờ hiển thị thời gian bạn dùng trong cuộc họp đó tuần

Các ví dụ khác về tăng dần dữ liệu đó MyAnalytics bề mặt cho người dùng là các thông tin vào những gì tỷ lệ phần trăm của email của họ được được đọc. Ảnh dưới đây cho thấy những gì tỷ lệ phần trăm của email được đọc khi người nhận trực tiếp được giải quyết và tỷ lệ phần trăm những gì được đọc khi người nhận là một phần của một nhóm.

Hiển thị email thói quen ước tính thời gian bạn dành gửi và đọc email

Thông tin này không sẵn cho người dùng từ hộp thư của họ. Do đó, nó là tăng dần dữ liệu, nhưng nó được trình bày theo một cách nhằm tránh xác định bất kỳ cá nhân hoặc hoạt động của họ.

Quyền riêng tư hoàn toàn dành lập

MyAnalytics làm cho tất cả các thông tin phân tích sẵn dùng thông qua một bảng điều khiển được cá nhân hóa cho mỗi người dùng. MyAnalytics không có cơ chế hay tùy chọn cho phép bất kỳ ai nhưng người dùng để truy nhập bảng điều khiển của họ. Cụ thể, MyAnalytics không cho phép truy nhập tổ chức hoặc trình quản lý bất kỳ người dùng của người dùng bảng điều khiển.

MyAnalytics được thiết kế để giới hạn những gì người dùng nhìn thấy trong bảng điều khiển của họ về những người cụ thể để điều gì đã có trong hộp thư của họ.

Khi nó hiện để sử dụng dữ liệu tăng dần cho số liệu thống kê, MyAnalytics cố gắng bảo vệ quyền riêng tư riêng lẻ bằng báo cáo những kiểu thông tin chỉ khi một kích cỡ tối thiểu nhóm được đáp ứng. Ngoài ra, các kết quả thống kê của "0%" hoặc "100%" không được hiển thị vì mà sẽ xác định các hoạt động riêng lẻ, có nghĩa là, người dùng nào biết rằng không có hoặc tất cả email người nhận đã đọc email của người dùng. Thay vào đó, người dùng sẽ thấy "thấp đọc hoạt động" hoặc "cao đọc hoạt động", hoặc tương tự như phần đặt câu. Sử dụng cá nhân hóa bảng điều khiển và tổng hợp và dữ liệu được xác định bỏ, MyAnalytics được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Ghi chú: Phiên bản hiện tại của MyAnalytics thi hành một kích cỡ tối thiểu nhóm của năm. Các phiên bản tương lai của MyAnalytics sẽ cho phép người quản trị CNTT để điều chỉnh kích cỡ tối thiểu nhóm lên đến số lớn hơn.

Khi người dùng đóng góp vào dữ liệu tăng dần, họ trao quyền cho bản thân họ và đồng nghiệp của họ với ngữ cảnh có giá trị và so sánh. Tuy nhiên, người dùng sẽ không hài lòng với dữ liệu của họ để tăng dần dữ liệu thống kê đóng góp có thể chọn không chia sẻ xuất MyAnalytics ở bất kỳ lúc nào. Họ cũng có thể thay đổi suy nghĩ của họ và chọn gia nhập lại bất cứ khi nào họ muốn.

Lựa chọn và điều khiển khi bật tính năng MyAnalytics

Cùng với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, MyAnalytics cung cấp các điều khiển linh hoạt và cấu hình được thiết kế để cho phép tổ chức và người dùng của họ vào địa chỉ khác nhau nhu cầu pháp lý và chính sách về quyền riêng tư và sử dụng dữ liệu nhân viên.

Khi bật tính năng MyAnalytics cho tổ chức, người quản trị có thể thực hiện các lựa chọn sau đây:

 1. Người dùng nào có quyền truy nhập, hoặc có thể sử dụng, MyAnalytics.

  • Người quản trị có thể xác định người dùng nào sẽ truy nhập và sử dụng MyAnalytics bằng cấp giấy phép cho chỉ những người dùng cá nhân, những người cần có truy nhập ("được cấp phép người dùng").

 2. Thiết đặt mặc định ban đầu của người dùng được cấp phép là gì để đóng góp để tăng dần dữ liệu.

  • Người quản trị có thể cấu hình MyAnalytics mặc định là tắt, có nghĩa là rằng được cấp phép người dùng phải riêng lẻ chọn tham gia vào MyAnalytics để đóng góp vào dữ liệu tăng dần và có thể truy nhập các bảng điều khiển và Outlook bổ trợ. Ngoài ra, MyAnalytics có thể được cấu hình để là mặc định trên, có nghĩa là được cấp phép người dùng sẽ tự động đóng góp vào dữ liệu tăng dần và có thể truy nhập các bảng điều khiển và bổ trợ Outlook, nhưng có thể sau đó chọn thông qua menu thiết đặt .

   Ghi chú: Được cấp phép người dùng cần phải ở trạng thái chọn gia nhập để đóng góp vào tăng dần dữ liệu và truy nhập MyAnalytics trải nghiệm của họ. Nếu người dùng opts, họ mất quyền truy nhập vào MyAnalytics trải nghiệm của họ

 3. Người dùng nào trong nhạy cảm vai trò người sẽ không bao giờ hết đóng góp vào dữ liệu tăng dần.

  • Một số tổ chức có người dùng vai trò có thể được coi là không phù hợp cho đóng góp để tăng dần dữ liệu. Để hỗ trợ này, MyAnalytics cung cấp cho người quản trị có thể đánh dấu người dùng chẳng hạn như "loại trừ." Loại trừ người dùng sẽ không thể chọn tham gia vào đóng góp vào dữ liệu tăng dần. Tuy nhiên, trải nghiệm MyAnalytics vẫn sẽ sẵn dùng cho những người dùng miễn là họ được cấp phép.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×