Hướng dẫn về Menu Ngữ cảnh Power Query

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Menu ngữ cảnh là menu đặc thù cho một yếu tố, chẳng hạn như một ô trong bảng, trong ngăn trình soạn thảo. Menu ngữ cảnh xác định những hành động sẽ thực hiện đối với một hoặc nhiều yếu tố được chọn.

Trong bài viết này

Menu ngữ cảnh của ô

Số hoặc ngày/thời gian kiểu

Thay thế số hoặc giá trị ngày/giờ

Kiểu văn bản

Thay thế giá trị văn bản

Kiểu lô-gic

Thay thế giá trị lô-gic

Kiểu bảng hoặc nối kết

Menu ngữ cảnh của cột

Chọn một cột duy nhất

Thay đổi kiểu với văn hóa

Chọn nhiều cột

Menu ngữ cảnh của bảng

Menu ngữ cảnh của bước truy vấn

Tìm kiếm trực tuyến

Menu ngữ cảnh của ô

Để áp dụng một hành động cho một ô, hãy bấm chuột phải vào ô bất kỳ. Mỗi kiểu ô có một menu ngữ cảnh riêng.

Kiểu Số hoặc Ngày/Thời gian

Hành động

Mô tả

Bộ lọc Số

Lọc bảng dựa trên một toán tử:

 • Bằng

 • Không Bằng

 • Lớn Hơn

 • Lớn Hơn Hoặc Bằng

 • Nhỏ Hơn

 • Nhỏ Hơn Hoặc Bằng

Thay thế Giá trị

Thay thế một giá trị bằng giá trị khác trong các cột đã chọn. Để thay thế số hoặc giá trị ngày/giờ, hãy xem thay thế số hoặc giá trị ngày/giờ.

Truy Sâu xuống

Dẫn hướng đến nội dung của ô. Thao tác này sẽ thêm một bước mới vào truy vấn hiện tại để thực hiện việc dẫn hướng; nó có thể được hoàn tác bằng cách xóa bỏ bước này trong ngăn Bước.

Thêm Dưới dạng Truy vấn Mới

Tạo một truy vấn mới với nội dung của ô này làm giá trị của truy vấn. Tên của truy vấn mới sẽ giống như tiêu đề cột của ô được chọn.

Thay thế giá trị số hoặc Ngày/Thời gian

 1. Bấm chuột phải vào ô số hoặc Ngày/Thời gian.

 2. Bấm Thay thế Giá trị.

 3. Trong hộp thoại Thay thế Giá trị, hãy nhập Giá trị Cần Tìm và Thay thế Bằng.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Kiểu văn bản

Hành động

Mô tả

Bộ lọc Văn bản

Lọc bảng dựa trên một toán tử:

 • Bằng

 • Không Bằng

 • Bắt đầu Bằng

 • Kết thúc Bằng

 • Có Chứa

 • Không Chứa

Thay thế Giá trị

Thay thế một giá trị bằng giá trị khác trong các cột đã chọn. Để thay thế giá trị văn bản, hãy xem thay thế giá trị văn bản.

Truy Sâu xuống

Dẫn hướng đến nội dung của ô. Thao tác này sẽ thêm một bước mới vào truy vấn hiện tại để thực hiện việc dẫn hướng; nó có thể được hoàn tác bằng cách xóa bỏ bước này trong ngăn Bước.

Thêm Dưới dạng Truy vấn Mới

Tạo một truy vấn mới với nội dung của ô này làm giá trị của truy vấn. Tên của truy vấn mới sẽ giống như tiêu đề cột của ô được chọn.

Thay thế giá trị văn bản

 1. Bấm chuột phải vào ô văn bản.

 2. Bấm Thay thế Giá trị.

 3. Trong hộp thoại Thay thế Giá trị, hãy nhập Giá trị Cần Tìm và Thay thế Bằng.

 4. Bấm tùy chọn Khớp toàn bộ nội dung ô để thay thế toàn bộ nội dung ô; nếu không, thao tác Thay thế Giá trị sẽ thay thế mỗi Giá trị Cần Tìm trùng khớp.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Kiểu lô-gic

Hành động

Mô tả

Thay thế Giá trị

Thay thế một giá trị bằng một giá trị khác trong những cột được chọn. Để thay thế các giá trị lô-gic, hãy xem Thay thế giá trị lô-gic.

Truy Sâu xuống

Dẫn hướng đến nội dung của ô. Thao tác này sẽ thêm một bước mới vào truy vấn hiện tại để thực hiện việc dẫn hướng; nó có thể được hoàn tác bằng cách xóa bỏ bước này trong ngăn Bước.

Thêm Dưới dạng Truy vấn Mới

Tạo một truy vấn mới với nội dung của ô này làm giá trị của truy vấn. Tên của truy vấn mới sẽ giống như tiêu đề cột của ô được chọn.

Thay thế giá trị lô-gic

 1. Bấm chuột phải vào một ô lô-gic.

 2. Bấm Thay thế Giá trị.

 3. Trong hộp thoại Thay thế Giá trị, hãy nhập Giá trị Cần Tìm và Thay thế Bằng.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Kiểu Bảng hoặc Nối kết

Hành động

Mô tả

Truy Sâu xuống

Dẫn hướng đến nội dung của ô. Thao tác này sẽ thêm một bước mới vào truy vấn hiện tại để thực hiện việc dẫn hướng; nó có thể được hoàn tác bằng cách xóa bỏ bước này trong ngăn Bước.

Thêm Dưới dạng Truy vấn Mới

Tạo một truy vấn mới với nội dung của ô này làm giá trị của truy vấn. Tên của truy vấn mới sẽ giống như tiêu đề cột của ô được chọn.

Menu ngữ cảnh của cột

Bấm chuột phải vào tiêu đề cột được chọn để áp dụng một hành động cho tất cả các ô trong cột đó. Mỗi kiểu cột có một menu ngữ cảnh.

Chọn một cột đơn lẻ

Hành động

Áp dụng cho kiểu

Mô tả

Loại bỏ

Tất cả các kiểu

Loại bỏ cột được chọn ra khỏi dạng xem và sẽ không sử dụng sau này.

Loại bỏ các Cột Khác

Tất cả các kiểu

Loại bỏ tất cả các cột chưa được chọn ra khỏi dạng xem và sẽ không sử dụng sau này.

Dùng Hàng Thứ nhất làm Tiêu đề

Tất cả các kiểu

Mỗi tên tiêu đề bảng được thay thế bằng từng giá trị ô trong hàng đầu tiên của bảng.

Sao đôi Cột

Tất cả các kiểu

Tạo bản sao của cột đã chọn ở bên phải của bảng. Tên được cung cấp cho cột mới là sao chép < tên cột >.

Phân tách Cột

(Có sẵn trong soạn thảo truy vấn r ibbon)

Kiểu văn bản

Có thể phân tách một cột văn bản thành nhiều cột theo hai cách:

 • Dùng Dấu phân cách

 • Dùng Số Ký tự

Để biết thêm thông tin về cách phân tách cột văn bản, hãy xem Phân tách cột văn bản.

Loại bỏ Trùng lặp

(Có sẵn trong soạn thảo truy vấn r ibbon )

Văn bản, Số, Ngày/Thời gian,

Kiểu lô-gic

Loại bỏ tất cả các hàng từ bảng mà các giá trị trong các cột đã chọn các giá trị trùng lặp. Hàng với lần xuất hiện đầu tiên của một tập giá trị không bị loại bỏ. Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ trùng lặp, hãy xem loại bỏ trùng lặp.

Thay thế Giá trị

(Có sẵn trong soạn thảo truy vấn r ibbon )

Văn bản, Số, Ngày/Thời gian,

Kiểu lô-gic

Thay thế một mục trong cột có giá trị khác. Để biết thêm thông tin về cách thay thế giá trị, hãy xem menu ngữ cảnh của ô.

Thay đổi Kiểu

(Có sẵn trong soạn thảo truy vấn r ibbon )

Văn bản, Số, Ngày/Thời gian,

Kiểu lô-gic

Vô hiệu hóa đối với các kiểu Bảng, Nối kết và Mục nhập

Thay đổi kiểu của cột được chọn thành một kiểu mới:

 • Lô-gic

 • Số

 • Ngày

 • Ngày/Giờ

 • Ngày/Thời gian/Múi giờ

 • Thời gian

 • Khoảng thời gian

 • Nhị phân

 • Văn bản

 • Kiểu với văn hóa. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi kiểu với văn hóa của nguồn gốc, hãy xem thay đổi kiểu với văn hóa.

Biến đổi

Kiểu Văn bản và Ngày/Thời gian

Vô hiệu hóa cho tất cả các kiểu khác

Đối với giá trị văn bản, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Chữ thường

 • CHỮ HOA

 • Viết Hoa Từng Từ

 • Xén

 • Làm sạch

 • JSON

 • XML

Đối với giá trị Ngày/Thời Gian, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Ngày

 • Thời gian

 • Ngày

 • Tháng

 • Năm

 • Ngày Trong Tuần

Chèn Cột

Tất cả các kiểu

Chèn một cột mới sau cột cuối cùng của bảng. Giá trị trong cột mới được xác định bằng cách chọn kiểu cột cần chèn:

 • Tùy chỉnh (bạn xác định công thức để tính toán các giá trị mới)

 • Chỉ mục

Để biết thêm thông tin về cách chèn cột, hãy xem Chèn cột tùy chỉnh vào bảng.

Nhóm Theo

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon )

Văn bản, Số, Ngày/Thời gian,

Kiểu lô-gic

Tóm tắt dữ liệu theo các giá trị của hàng. Ví dụ, trong một bảng có các cột Tiểu bang, Thành phố, Dân số, bạn có thể:

 • Nhóm theo Tiểu bang và đếm số thành phố trong mỗi tiểu bang hoặc cộng tổng dân số của các thành phố để có được dân số của mỗi tiểu bang

 • Nhóm theo Thành phố và đếm số lần xuất hiện của tên thành phố.

Để biết thêm thông tin về cách nhóm hàng, hãy xem Nhóm các hàng trong bảng.

Chuyển cột sang hàng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon )

Tất cả các kiểu

Chuyển đổi các cột đã chọn thành các cặp thuộc tính-giá trị. Để biết thông tin về cách bỏ xoay cột, hãy xem Bỏ xoay cột.

Di chuyển

Tất cả các kiểu

Di chuyển cột được chọn tới một vị trí khác trong bảng. Di chuyển cột được chọn:

 • Sang Trái

 • Sang Phải

 • Lên Đầu

 • Xuống Cuối

Hoặc theo cách khác, bạn có thể bấm rồi kéo và thả cột sang bên trái hoặc sang bên phải cột được chọn.

Đổi tên

Tất cả các kiểu

Đổi tên cột được chọn.

Truy Sâu xuống

Tất cả các kiểu

Dẫn hướng đến nội dung của cột. Thao tác này thêm một bước mới vào truy vấn hiện tại để thực hiện việc dẫn hướng này; có thể hoàn tác bằng cách loại bỏ bước này trong ngăn Các bước.

Thêm Truy vấn Mới

Tất cả các kiểu

Tạo truy vấn mới với nội dung của cột này làm các giá trị của truy vấn. Điều này được thực hiện bằng cách tham chiếu đến truy vấn gốc trong truy vấn mới. Tên của truy vấn mới giống như tiêu đề cột của cột được chọn.

Thay đổi kiểu với văn hóa

 1. Bấm chuột phải vào cột được chọn.

 2. Bấm Thay đổi Kiểu > Kiểu Với Văn hóa.

 3. Trong hộp thoại Thay đổi Kiểu với Văn hóa, hãy chọn một Kiểu Dữ liệu cần thay đổi và chọn Văn hóa.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Chọn nhiều cột

Chọn (Ctrl+Bấm chuột hoặc Shift+Bấm chuột) hai hoặc nhiều cột, rồi bấm chuột phải vào bất kỳ cột nào được chọn để áp dụng một hành động từ menu ngữ cảnh nhiều cột cho các cột được chọn.

Lưu ý:  Đối với một số vùng chọn nhiều cột, một số mục menu ngữ cảnh sẽ bị vô hiệu hóa.

Hành động

Mô tả

Loại bỏ Cột

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon )

Loại bỏ các cột được chọn ra khỏi dạng xem và sẽ không sử dụng sau này.

Loại bỏ các Cột Khác

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Loại bỏ tất cả các cột chưa được chọn ra khỏi dạng xem và sẽ không sử dụng sau này.

Loại bỏ Trùng lặp

Loại bỏ tất cả các hàng từ bảng mà các giá trị trong các cột đã chọn các giá trị trùng lặp. Hàng với lần xuất hiện đầu tiên của một tập giá trị không bị loại bỏ. Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ trùng lặp, hãy xem loại bỏ trùng lặp.

Thay thế Giá trị

Thay thế một mục trong cột có giá trị khác. Để biết thêm thông tin về cách thay thế giá trị, hãy xem menu ngữ cảnh của ô.

Thay đổi Kiểu

Thay đổi kiểu của cột được chọn thành một kiểu mới:

 • Lô-gic

 • Số

 • Ngày

 • Ngày/Giờ

 • Ngày/Thời gian/Múi giờ

 • Thời gian

 • Khoảng thời gian

 • Nhị phân

 • Văn bản

 • Kiểu với văn hóa. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi kiểu với văn hóa của nguồn gốc, hãy xem thay đổi kiểu với văn hóa.

Biến đổi

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Đối với giá trị văn bản, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Chữ thường

 • CHỮ HOA

 • Viết Hoa Từng Từ

 • Xén

 • Làm sạch

 • JSON

 • XML

Đối với giá trị Ngày/Thời Gian, thay đổi cách diễn tả các giá trị trong cột:

 • Ngày

 • Thời gian

 • Ngày

 • Tháng

 • Năm

 • Ngày Trong Tuần

Phối Cột

Nhóm Theo

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Tóm tắt dữ liệu theo các giá trị của hàng. Ví dụ, trong một bảng có các cột Tiểu bang, Thành phố, Dân số, bạn có thể:

 • Nhóm theo Tiểu bang và đếm số thành phố trong mỗi tiểu bang hoặc cộng tổng dân số của các thành phố để có được dân số của mỗi tiểu bang

 • Nhóm theo Thành phố và đếm số lần xuất hiện của tên thành phố.

Để biết thêm thông tin về cách nhóm hàng, hãy xem Nhóm các hàng trong bảng.

Chuyển cột sang hàng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Chuyển đổi cột chọn thành cặp giá trị thuộc tính. Để biết thông tin về cách chuyển cột sang hàng, hãy xem chuyển cột sang hàng.

Di chuyển

Di chuyển cột được chọn tới một vị trí khác trong bảng. Di chuyển cột được chọn:

 • Sang Trái

 • Sang Phải

 • Lên Đầu

 • Xuống Cuối

Hoặc theo cách khác, bạn có thể bấm rồi kéo và thả cột sang bên trái hoặc sang bên phải cột được chọn.

Đầu trang

Menu ngữ cảnh của bảng

Menu ngữ cảnh bảng, được biểu thị bằng biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ), thực hiện hành động toàn bộ bảng.

Hành động

Mô tả

Dùng Hàng Thứ nhất làm Tiêu đề

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Tăng cấp các giá trị trong hàng thứ thất của bảng lên làm tiêu đề cột.

Loại bỏ Trùng lặp

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Loại bỏ tất cả hàng khỏi bảng Power Query, khi giá trị trong các cột được chọn trùng với giá trị trước đó. Không loại bỏ hàng có tập hợp giá trị xuất hiện lần đầu.

Loại bỏ Lỗi

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Loại bỏ các hàng có chứa lỗi trong các cột hiện đang được chọn.

Chèn Cột

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Chèn một cột mới sau cột cuối cùng của bảng. Giá trị trong cột mới được xác định bằng cách chọn kiểu cột cần chèn:

 • Tùy chỉnh (bạn xác định công thức để tính toán các giá trị mới)

 • Chỉ mục

Để biết thêm thông tin về cách chèn cột, hãy xem Chèn cột tùy chỉnh vào bảng.

Giữ lại Hàng Trên cùng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Chỉ rõ số lượng hàng trên cùng cần giữ lại trong bảng.

Giữ lại 100 Hàng Trên cùng

Giữ lại 100 hàng trên cùng trong bảng.

Giữ lại Phạm vi Hàng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Chỉ rõ một phạm vi hàng, bắt đầu từ Hàng thứ nhất và mở rộng theo Số hàng cần giữ lại trong bảng.

Loại bỏ Hàng trên cùng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Loại bỏ n hàng đầu khỏi bảng.

Loại bỏ Cách Hàng

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Loại bỏ cách hàng khỏi bảng, bắt đầu từ Hàng thứ nhất cần loại bỏ, chỉ rõ Số hàng cần loại bỏ và Số hàng cần giữ lại.

Phối

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Trong lưới xem trước , hãy tạo một truy vấn mới từ hai truy vấn hiện có. Một kết quả truy vấn có chứa tất cả các cột từ bảng chính, với một cột phục vụ dưới dạng một cột có chứa nối kết dẫn hướng đến bảng liên quan. Để biết thêm thông tin về cách phối các truy vấn, hãy xem phối truy vấn.

Chắp thêm

(Có sẵn tôi n soạn thảo truy vấn r ibbon)

Trong lưới xem trước , hãy tạo một truy vấn mới có chứa tất cả các hàng từ truy vấn đầu tiên theo sau là tất cả các hàng từ truy vấn thứ hai. Để biết thêm thông tin về cách chắp thêm truy vấn, hãy xem truy vấn chắp thêm.

Đầu trang

Menu ngữ cảnh của bước truy vấn

Bấm chuột phải vào một bước truy vấn để sửa đổi bước truy vấn và thay đổi vị trí bước truy vấn.

Hành động

Mô tả

Sửa thiết đặt

Sửa các giá trị trong hàm mà hàm này xác định bước được chọn.

Đổi tên

Đặt tên mới cho bước này. Đây là việc làm hữu ích nếu bạn muốn các bước có tên gọi có ý nghĩa hoặc muốn phân biệt những lần xuất hiện khác nhau của cùng một thao tác – ví dụ như chèn cột.

Xóa bỏ

Xóa bỏ bước này ra khỏi dòng thao tác. Lưu ý: điều này có thể tạo ra lỗi ở các bước tiếp theo nếu các bước sau đó phụ thuộc vào bước này.

Xóa Đến Cuối Cùng

Xóa bỏ bước này và tất cả các bước sau đó trong dòng thao tác này.

Di chuyển Lên

Di chuyển bước được chọn lên một vị trí gần hơn với đầu của dòng thao tác.

Di chuyển Xuống

Di chuyển bước được chọn xuống một vị trí xa hơn kể từ đầu của dòng thao tác.

Đầu trang

Tìm kiếm Trực tuyến

Trong ngăn Tìm kiếm Trực tuyến, hãy bấm chuột phải vào một mục tóm tắt nguồn dữ liệu.

Hành động

Mô tả

Đi tới nguồn

Đi tới trang web nguồn của một mục nguồn dữ liệu được chọn.

Điều khoản Sử dụng

Đi tới trang Điều khoản Sử dụng của một mục nguồn dữ liệu được chọn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×