Hướng dẫn: Tạo Báo cáo Power View dựa vào Bản đồ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt:    Đây là hướng dẫn thứ ba trong một chuỗi. Trong hướng dẫn đầu tiên, Nhập dữ liệu vào Excel 2013, và tạo mô hình dữ liệu, bạn đã tạo sổ làm việc Excel từ đầu sử dụng dữ liệu được nhập từ nhiều nguồn và mô hình dữ liệu của nó được tạo tự động bằng Excel. Hướng dẫn thứ hai,mở rộng mô hình dữ liệu quan hệ bằng cách dùng Excel 2013, Power Pivot và DAX, bạn đã tìm hiểu làm thế nào để mở rộng mô hình dữ liệu và tạo cấu trúc phân cấp trong dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, bạn dùng Mô hình Dữ liệu được mở rộng đó để tạo nên những báo cáo hấp dẫn gồm nhiều trực quan hóa sử dụng Power View.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Tạo báo cáo Power View

Tạo trường được tính toán cho Power View và PivotTable

Đặt các mặc định trường, hành vi bảng và các thể loại dữ liệu

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học.

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Trợ giúp Power Pivot

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Các hướng dẫn sử dụng Excel 2013 với Power Pivot hỗ trợ. Để biết hướng dẫn về việc bật Power Pivot, bấm vào đây.

Tạo báo cáo Power View

Trong hướng dẫn trước đó, bạn đã tạo sổ làm việc Excel với một PivotTable chứa dữ liệu về huy chương Olympic và sự kiện. Nếu bạn không hoàn tất hướng dẫn trước, bạn có thể tải xuống sổ làm việc từ kết thúc hướng dẫn trước từ dưới đây.

Trong phần này, bạn tạo báo cáo Power View để trình bày dữ liệu Thế vận hội một cách trực quan.

 1. Trong Excel, hãy bấm chèn > báo cáo > báo cáo Power View.

  Chèn báo cáo Power View

 2. Báo cáo Power View sẽ xuất hiện dưới dạng một trang tính trong sổ làm việc.

  báo cáo Power View trống trong Excel

 3. Trong vùng Trường Power View, bấm mũi tên bên cạnh Nước chủ nhà để bung rộng và bấm Thành phố.

 4. Bung rộng bảng huy chương và bấm môn thể thao. Việc này, Power View liệt kê môn thể thao bên cạnh thành phố, như minh họa trong màn hình sau đây.
  một bảng mới trong Power View

 5. Trong khu vực trường của Trường Power View, bấm vào mũi tên bên cạnh thể thao và chọn đếm (không trống). Bây giờ Power View được đếm các môn thể thao, chứ không liệt kê, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Tạo số đếm môn Thể thao chứ không liệt kê

 6. Trên ribbon, chọn THIẾT KẾ > Chuyển sang Trực quan hóa > Bản đồ. Tab THIẾT KẾ chỉ khả dụng nếu bảng Power View được chọn. Bạn có thể nhận được cảnh báo về việc bật nội dung bên ngoài khi bạn chuyển sang trực quan hóa Bản đồ.

 7. Một bản đồ sẽ thay thế các bảng theo trực quan hóa. Trên bản đồ, các vòng tròn màu xanh dương nhiều kích cỡ xác định số lượng các sự kiện thể thao khác nhau được tổ chức ở mỗi địa điểm Đăng cai Olympic. Nhưng có thể thú vị hơn nếu biết đâu là sự kiện mùa hè và đâu là sự kiện mùa đông.

 8. Để tận dụng tối đa vùng báo cáo, chúng ta hãy thu gọn vùng Lọc . Bấm mũi tên ở góc phải phía trên của vùng Lọc .

 9. Trong Trường Power View, hãy bung rộng huy chương. Kéo trường mùa xuống đến khu vực màu . Đó là tốt hơn: bản đồ bây giờ sẽ hiển thị các bong bóng màu lam cho môn thể thao mùa hè và bong bóng màu đỏ cho môn thể thao mùa đông, như minh họa trong màn hình sau đây. Bạn có thể đổi kích cỡ trực quan hóa bằng cách kéo bất kỳ góc của nó.

  Tạo trực quan hóa bản đồ

Bây giờ bạn sẽ có một báo cáo Power View hiện ra số lượng sự kiện thể thao tại các địa điểm khác nhau, sử dụng bản đồ, màu sắc mã hóa dựa trên mùa. Và điều đó chỉ mất có vài cú bấm.

Tạo trường được tính toán cho Power View và PivotTable

Power View sử dụng Mô hình Dữ liệu cơ bản để tạo trực quan hóa. Với Power Pivot và DAX, bạn có thể mở rộng Mô hình Dữ liệu bằng cách tạo các công thức tùy chỉnh, sau đó tạo các báo cáo dựa trên những công thức và các phép tính trong PivotTable và Power View.

Tạo trường được tính toán trong Power Pivot

 1. Trong Excel, bấm Power Pivot > Mô hình Dữ liệu > Quản lý để hiển thị Power Pivot cửa sổ.

 2. Chọn bảng huy chương . Đảm bảo rằng vùng tính toán được hiển thị. Vùng tính được tìm thấy bên dưới dữ liệu bảng và được dùng để tạo, sửa và quản lý trường được tính toán. Để xem khu vực tính toán, chọn nhà > View > vùng tính toán, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Vùng Tính toán trong PowerPivot

 3. Hãy cùng tính toán số sự kiện Olympic. Trong vùng tính toán, hãy chọn ô ngay bên dưới cột Phiên bản. Từ ruy-băng, chọn tự động tính tổng > số đếm riêng biệt, như minh họa trong màn hình sau đây.

  tạo Số đếm Riêng biệt trong PowerPivot

 4. Power Pivot tạo một biểu thức DAX cho ô hiện hoạt trong khu vực tính toán. Trong trường hợp này, Power Pivot tự động tạo công thức DAX sau đây:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Các phép tính bổ sung trong tự động tính tổng chỉ là dễ dàng, chẳng hạn như Tổng, Trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, và những người khác.

 5. Lưu sổ làm việc Excel. Mô hình Dữ liệu được cập nhật với trường được tính toán mới. Khi bạn trở về tab Power View trong Excel, cảnh bảo sẽ cho bạn biết Mô hình Dữ liệu đã được cập nhật, như được minh họa trong màn hình sau đây.

  Cảnh báo chỉ báo Mô hình Dữ liệu đã thay đổi

Chúng ta sẽ dùng Số đếm Riêng biệt của trường được tính toán Kỳ ở phần sau trong hướng dẫn.

Tạo trường được tính toán bằng DAX trong Power Pivot

Phép tính Tự động Tính tổng rất hữu ích nhất là những khi cần nhiều phép tính tùy chỉnh. Bạn có thể tạo công thức DAX trong Vùng Tính toán, giống như bạn tạo công thức trong Excel. Hãy tạo công thức DAX và sau đó xem công thức đó xuất hiện như thế nào trong Mô hình Dữ liệu của chúng ta và khả dụng ra sao trong PivotTable và Power View của chúng ta.

 1. Mở cửa sổ Power Pivot . Trong vùng tính toán, chọn ô ngay bên dưới tính toán tự động tính tổng mà bạn đã hoàn tất trong phần trước, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Tạo công thức DAX trong Vùng Tính toán của PowerPivot

 2. Tính phần trăm của tất cả các huy chương. Trong thanh công thức, nhập công thức DAX sau đây. IntelliSense sẽ cung cấp các lệnh sẵn dùng dựa trên những gì bạn nhập và bạn có thể nhấn Tab để chọn tùy chọn IntelliSense được tô sáng.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Khi bạn chuyển trở lại cửa sổ Excel, Excel sẽ cho bạn biết vào mô hình dữ liệu đã được Cập Nhật. Trong Excel, hãy chọn PivotTable trong trang tính 1. Trong Trường PivotTable, hãy bung rộng bảng huy chương . Ở dưới cùng của danh sách trường là hai trường được tính toán, chúng tôi vừa tạo, như hiển thị trong màn hình sau đây. Chọn tỷ lệ phần trăm của tất cả huy chương.

  Trường PivotTable sẽ hiện Trường được Tính toán

 4. Trong PivotTable, tỷ lệ phần trăm của tất cả huy chương trường xuất hiện sau số đếm huy chương. Nó không được định dạng dưới dạng tỉ lệ phần trăm, vì vậy hãy chọn các trường (bạn có thể chọn chúng cùng lúc, bằng di chuột qua phần trên cùng của trường tỷ lệ phần trăm của tất cả huy chương, cho đến khi con trỏ trở thành một mũi tên xuống, rồi bấm). Sau khi họ đang được chọn, bấm trang đầu > số > tỷ lệ phần trăm. Trong cùng một phần của ruy-băng, điều chỉnh số lượng vị trí thập phân để hai. Bảng pivot của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  PivotTable hiển thị dữ liệu phần trăm

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã lọc trường các môn Thể thao chỉ hiển thị mười môn thể thao đầu tiên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, đó là lý do chúng ta chỉ nhìn thấy từ môn thể thao Dưới nước đến môn Quyền Anh và tỷ lệ phần trăm trong Tổng Cộng là 29,16%, chứ không phải là 100%. Tất nhiên, điều này cho chúng ta biết, mười môn thể thao đầu tiên chiếm 29,16% trong tất cả các huy chương được trao trong thế vận hội Mùa hè. Chúng ta cũng thấy rằng các môn thể thao Dưới nước chiếm 10,88% trong tất cả các huy chương.

Vì Tỷ lệ phần trăm của trường Tất cả Huy chương nằm trong Mô hình Dữ liệu, nên nó cũng khả dụng trong Power View.

Bạn cũng có thể tạo các trường được tính toán từ tab Power Pivot trong Power View. Cho dù bạn có tạo trường được tính toán trong Power Pivot hoặc trong Power View hay không, thì kết quả đều như nhau: Mô hình Dữ liệu được cập nhật để bao gồm trường được tính toán đó và làm trường đó khả dụng cho tất cả các công cụ máy khách.

Đặt các mặc định trường, hành vi bảng và các thể loại dữ liệu

Một cách khác để hợp lý hóa việc tạo báo cáo trong Power View là bằng cách thiết đặt một bộ trường mặc định. Khi bạn đặt một bộ trường mặc định cho một bảng, bạn có thể chỉ cần bấm vào bảng đó trong Power View và bộ trường mặc định đó sẽ tự động được thêm vào trong báo cáo mới.

Trong phần này, bạn đặt mặc định cho sổ làm việc để giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo báo cáo.

Tạo Bộ Trường Mặc định cho bảng

 1. Cửa sổ Power Pivot sẽ vẫn nằm khả dụng. Nếu không có, hãy bấm Power Pivot > Mô hình Dữ liệu> Quản lý. Trong Power Pivot, chọn Trang chủ > Xem > Dạng xem Dữ liệu để chắc chắn Dạng xem Dữ liệu được chọn. Chọn bảng Huy chương.

 2. Trên tab Nâng cao , bấm Thuộc tính Báo cáo > Bộ Trường Mặc định. Một cửa sổ mở ra cho phép bạn xác định các trường mặc định cho các bảng được tạo sử dụng công cụ máy khách chẳng hạn như Power View.

 3. Chọn thể thao, sự kiện, EditionID, vận động viên và huy chương ở ngăn bên trái, rồi bấm Thêm - > để làm cho chúng trường mặc định. Đảm bảo rằng chúng xuất hiện trong ngăn bên phải, trường mặc định, theo thứ tự mà chúng được liệt kê. Cửa sổ Tập trường mặc định sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  cửa sổ Bộ Trường Mặc định

 4. Bấm OK để lưu bộ trường mặc định đó cho bảng Huy chương .

 5. Để biết cách trường này làm việc, hãy chuyển sang trang tính Power View trong Excel.

 6. Bấm vào bất cứ nơi nào trên bản báo cáo trống, để chắc chắn rằng bạn không chọn bất cứ trực quan hóa hiện có nào. Trang tính Power View của bạn hiện chỉ có một trực quan hóa là bản đồ bạn đã tạo trước đó.

 7. Trong danh sách Trường Power View , bấm vào tên bảng huy chương . Power View tạo một bảng và tự động thêm trường năm mặc định từ bảng huy chương theo thứ tự bạn đã xác định, như minh họa trong màn hình sau đây. Nếu bạn vô tình bấm trên hình tam giác bên cạnh huy chương, bảng chỉ cần mở rộng, thay vì cách thêm một bảng mới với trường mặc định.

  Bảng Power View sẽ tự động bao gồm bộ trường mặc định

Đặt Hành vi Bảng

Bạn cũng có thể đặt hình vi bảng mặc định cho Power View sử dụng để tự động tạo nhãn báo cáo cho bảng đó. Điều này sẽ trở nên hữu ích khi bạn tạo trực quan hóa trên cùng một bảng, có thể cho nhiều báo cáo khác nhau. Chúng ta sẽ dùng hành vi bảng mặc định trong các bước tiếp theo, vì vậy hãy thiết đặt hành vi đó ngay bây giờ.

 1. Trở lại Power Pivot, với bảng Huy chương được chọn, hãy chọn Nâng cao > Báo cáo Thuộc tính > Hành vi Bảng. Một cửa sổ hiện ra, tại đó bạn có thể xác định hành vi bảng.

 2. Trong cửa sổ Hành vi Bảng, Mã định danh Hàng là cột chỉ chứa các khóa duy nhất và không có giá trị trống. Đây thường là khóa chính của bảng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bạn phải chọn một Mã định danh Hàng trước khi thực hiện các lựa chọn khác trong cửa sổ. Chọn MedalKey làm Mã định danh Hàng.

 3. Trong phần Giữ hàng duy nhất , hãy chọn AthleteID. Trường nào mà bạn chọn ở đây có các giá trị hàng có phải là duy nhất, và sẽ không được tổng hợp khi tạo bảng Pivot hoặc Power View báo cáo.

  Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi với báo cáo không tổng hợp như thế nào bạn muốn họ, đảm bảo trường bạn muốn tổng hợp không được chọn trong trường Giữ hàng duy nhất .

 4. Đối với Nhãn Mặc định, hãy chọn một khóa sử dụng làm nhãn báo cáo mặc định. Chọn môn Thể thao.

 5. Đối với Ảnh mặc định, để chọn là [không có cột đã chọn], bởi vì bạn chưa thêm hình ảnh chưa. Cửa sổ Bảng hành vi trông giống như màn hình sau đây.

  cửa sổ Hành vi Bảng

 6. Bấm OK. Trên trang tính Power View trong Excel, hãy chọn bảng bạn đã tạo trong bước trước đó. Từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > bảng > thẻ. Bảng bạn đã tạo các thay đổi vào một tập hợp các thẻ; dữ liệu là giống nhau, nhưng trực quan hóa dữ liệu đã thay đổi. Bảng giờ đây trông giống như màn hình sau đây.
  trực quan hóa Thẻ với mặc định Hành vi Bảng

Chú ý rằng trường môn Thể thao lớn hơn những trường còn lại và xuất hiện làm đầu đề cho mỗi thẻ. Đó là bởi vì bạn đặt môn Thể thao làm Nhãn Mặc định trong cửa sổ Hành vi Bảng khi bạn ở trong Power Pivot.

Đặt Thể loại Dữ liệu cho trường

Để Power View tự động tạo các báo cáo dựa trên dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như vị trí, thì trường chứa dữ liệu đó phải được phân loại chính xác. Đối với các dữ liệu Thế vận hội, chúng ta hãy xác định thể loại cho một vài trường.

 1. Trong Power Pivot, hãy chọn máy chủ. Chọn trường NOC_CountryRegion. Từ nâng cao > thuộc tính báo cáo > thể loại dữ liệu: bấm vào mũi tên và chọn quốc gia/vùng từ danh sách thể loại dữ liệu sẵn dùng, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Thể loại Dữ liệu trong PowerPivot

 2. Trong Huy chương, chọn cột NOC_CountryRegion. Thay đổi Thể loại Dữ liệu thành Quốc gia/Vùng một lần nữa.

 3. Quay lại Excel, và chọn trang tính Power View. Bung rộng bảng huy chương trong Trường Power View, và lưu ý rằng trường NOC_CountryRegion bây giờ có một biểu tượng hình cầu nhỏ bên cạnh đó. Quả địa cầu cho biết rằng NOC_CountryRegion chứa một vị trí địa lý, như minh họa trong màn hình sau đây.

  biểu tượng vị trí địa lý trong Trường Power View

Chúng ta sẽ dùng vị trí địa lý đó trong hướng dẫn sắp tới. Đã đến lúc lưu công việc của bạn, xem lại những gì bạn đã học và sau đó sẵn sàng xem hướng dẫn tiếp theo.

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Hãy xem lại những điều bạn đã học

Trong hướng dẫn này bạn đã biết cách tạo trực quan hóa Power View dựa trên bản đồ, sau đó tạo các trường được tính toán để mở rộng Mô hình Dữ liệu và phân tích dữ liệu theo một cách khác. Bạn cũng học được cách tạo ra bộ trường mặc định cho bảng, đã hợp lý hóa việc tạo bảng Power View được nhập trước với bộ trường mặc định. Bạn cũng biết cách xác định hành vi bảng mặc định để việc sắp xếp thứ tự và ghi nhãn của bảng mới được nhanh chóng và nhất quán.

Trong hướng dẫn tiếp theo của loạt bài này, bạn sẽ xây dựng dựa trên những gì bạn đã học được ở đây. Có rất nhiều dữ liệu ở đó và trong hướng dẫn tiếp theo, bạn thêm dữ liệu Internet của bạn vào Mô hình Dữ liệu và đưa vào hình ảnh để các báo cáo Power View của bạn trông thực sự bắt mắt.

Đây là nối kết đến hướng dẫn tiếp theo:

Hướng dẫn: Kết hợp dữ liệu Internet và Đặt Mặc định Báo cáo Power View

BÀI KIỂM TRA

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Power View lấy dữ liệu ở đâu để tạo các báo cáo Power View?

A: Chỉ lấy từ trang tính đã có trong Excel.

B: Chỉ lấy từ Mô hình Dữ liệu.

C: Chỉ lấy từ dữ liệu được nhập từ những nguồn bên ngoài.

D: Từ Mô hình Dữ liệu và từ bất kỳ dữ liệu nào hiện có trong trang tính của Excel.

Câu hỏi 2: Trong những điều sau đây, điều nào là đúng đối với bộ trường mặc định?

A: Bạn chỉ có thể tạo một bộ trường mặc định cho toàn bộ Mô hình Dữ liệu.

B: Trong Power View, bấm vào tên bảng trong Trường Power View sẽ tạo ra trực quan hóa của bảng được nhập tự động cùng với bộ trường mặc định của nó.

C: Nếu bạn tạo bộ trường mặc định cho bảng, tất cả các trường khác trong bảng đó sẽ bị tắt.

D: Tất cả các câu trên

Câu hỏi 3: Câu trả lời nào sau đây là câu trả lời đúng cho Trường được Tính toán?

A: Khi bạn tạo trong Power Pivot, các trường này sẽ xuất hiện trong Power View như là các trường sẵn dùng trong bảng nơi đã tạo ra các trường đó.

B: Nếu bạn tạo trong Vùng Tính toán của Power Pivot, các trường này sẽ bị ẩn khỏi mọi công cụ máy khách.

C: Khi bạn tạo trong Power Pivot, mỗi trường sẽ xuất hiện như là những bảng riêng trong mọi công cụ máy khách.

D: Cả A và B.

Câu hỏi 4: Trong cửa sổ Bảng Hành vi Mặc định , nếu bạn chọn một trường trong Giữ các Hàng Duy nhất, câu trả lời nào sau đây là đúng?

A: Bạn phải chọn một cách rõ ràng "Tính tổng trường này" từ Trường Power View để tổng hợp trường đó.

B: Trường này luôn được tổng hợp trong Power View hay PivotTable.

C: Trường này không bao giờ được tính tổng trong Power View hay PivotTable.

D: Chọn Giữ các Hàng Duy nhất không ảnh hưởng đến hoạt động của trường này trong Power View hay PivotTable.

Bài kiểm tra một swers

 1. Câu trả lời đúng: B

 2. Câu trả lời đúng: B

 3. Câu trả lời đúng: A

 4. Câu trả lời đúng: C

Lưu ý: 

 • Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×