Hàm vô hướng ODBC

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Access SQL hỗ trợ dùng cú pháp ODBC đã xác định cho hàm vô hướng. Ví dụ, truy vấn:

CHỌN DAILYCLOSE, DAILYCHANGE từ DAILYQUOTE
nơi {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

Sẽ trả về tất cả các hàng mà giá trị tuyệt đối của thay đổi trong giá của một chứng khoán lớn hơn năm.

Một tập con của các hàm vô hướng ODBC đã xác định được hỗ trợ. Bảng sau đây liệt kê các hàm được hỗ trợ.

Mô tả của các đối số và một giải thích đầy đủ về cú pháp thoát cho bao gồm hàm trong một câu lệnh SQL, hãy xem tài liệu ODBC.

Hàm Chuỗi

ASCII

ĐỘ DÀI

RTRIM

CHAR

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ

KHOẢNG TRỐNG

CONCAT

HÀM LTRIM

CHUỖI CON

HÀM

RIGHT

HÀM

LEFT


Số hàm

ABS

HÀM FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

ĐĂNG NHẬP


Thời gian & hàm ngày tháng

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

WEEK

NOW

HOUR

QUARTER

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


Chuyển đổi loại dữ liệu

CHUYỂN ĐỔI

Chuỗi Chuỗi ký tự có thể được chuyển thành các kiểu dữ liệu sau đây: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR và SQL_DATETIME.Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×