Hàm mảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về aVariant có chứa một mảng.

Cú pháp

Mảng ( arglist )

Yêu cầu arglisttham đối là phân cách bằng dấu phẩy danh sách các giá trị được gán cho các thành phần của mảng chứa trong biến thể. Nếu không có đối số được xác định, một mảng độ dài bằng không sẽ được tạo.

Chú ý

Ký hiệu được dùng để tham chiếu đến một thành phần của một mảng bao gồm các tên biến số theo sau là dấu ngoặc đơn có chứa một số chỉ mục cho biết thành phần mong muốn. Trong ví dụ sau, đầu tiên câu lệnh sẽ tạo ra một biến số có tên là A là một biến thể. Thứ hai dòng công việc giao một mảng để biến A. Cuối cùng câu lệnh gán giá trị chứa trong thành phần mảng thứ hai tới một biến khác.

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Cận dưới của một mảng được tạo bằng cách dùng hàm mảng được xác định bởi cận dưới đã xác định với câu lệnh tùy chọn cơ sở , trừ khi mảng đủ điều kiện với tên của thư viện kiểu (ví dụ: VBA. Mảng). Nếu đủ điều kiện với thư viện kiểu tên, mảng không bị ảnh hưởng bởi Tùy chọn cơ sở.

Ghi chú: Một biến thể không được khai báo dưới dạng một mảng có thể vẫn chứa một mảng. Một biến số biến thể có thể chứa một mảng bất kỳ loại nào, ngoại trừ các chuỗi độ dài cố định và người dùng xác định kiểu. Mặc dù một biến thể có chứa một mảng là khái niệm khác nhau từ một mảng có thành phần đều có kiểu biến thể, các thành phần của mảng được truy nhập giống nhau.

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm mảng để trả về một biến thể có chứa một mảng.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×