Hàm VarType

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một số nguyên biểu thị loại con của một biến số.

Cú pháp

VarType ( varname )

Yêu cầu varnametham đối là một biến thể chứa bất kỳ biến ngoại trừ một biến số của một người dùng xác định kiểu.

Trả về giá trị

Hằng số

Value

Mô tả

vbEmpty

0

Trống (chưa được khởi tạo)

vbNull

1

Giá trị null (không có dữ liệu hợp lệ)

vbInteger

2

Số nguyên

vbLong

3

Số nguyên dài

vbSingle

4

Số dấu phẩy động chính xác một lần

vbDouble

5

Số dấu phẩy động chính xác kép

vbCurrency

6

Giá trị tiền tệ

vbDate

7

Giá trị ngày

vbString

8

Chuỗi

vbObject

9

Đối tượng

vbError

10

Giá trị lỗi

vbBoolean

11

Giá trị boolean

vbVariant

12

Biến thể (chỉ sử dụng với mảng biến thể)

vbDataObject

13

Một đối tượng truy nhập dữ liệu

vbDecimal

14

Giá trị thập phân

vbByte

17

Giá trị byte

vbUserDefinedType

36

Biến thể chứa người dùng xác định kiểu

vbArray

8192

Mảng


Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic cho các ứng dụng. Tên có thể dùng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế.

Chú ý

Hàm VarType không bao giờ trả về giá trị cho vbArray chính nó. Nó luôn được thêm vào một số giá trị khác để cho biết một mảng kiểu cụ thể. Hằng số vbVariant chỉ được trả về kết hợp với vbArray để cho biết đối số cho hàm VarType là một mảng biến thểloại. Ví dụ, giá trị trả về một mảng số nguyên được tính như vbInteger + vbArrayhoặc 8194. Nếu một đối tượng có một mặc định thuộc tính, VarType(đối tượng) trả về kiểu thuộc tính mặc định của đối tượng.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm VarType để xác định loại con của một biến số.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×