Hàm TypeName

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi cung cấp thông tin về một biến số.

Cú pháp

TypeName ( varname )

Yêu cầu varnametham đối là một biến thể chứa bất kỳ biến ngoại trừ một biến số của một người dùng xác định kiểu.

Chú ý

Chuỗi do TypeName trả về có thể là bất kỳ một trong các thao tác sau:

Trả về chuỗi

Biến số

Kiểu đối tượng

Đối tượng có kiểu là objecttype

Byte

Giá trị byte

Số nguyên

Số nguyên

Dài

Số nguyên dài

Single

Số dấu phẩy động chính xác một lần

Double

Số dấu phẩy động chính xác kép

Tiền tệ

Giá trị tiền tệ

Decimal

Giá trị thập phân

Ngày

Giá trị ngày

Chuỗi

Chuỗi

Boolean

Giá trị boolean

Lỗi

Giá trị lỗi

Trống

Chưa được khởi tạo

Null

Không có dữ liệu hợp lệ

Đối tượng

Đối tượng

Không xác định

Đối tượng có kiểu là không xác định

Không có gì

Biến số đối tượng không tham chiếu đến một đối tượng


Nếu varname là một mảng, Chuỗi được trả về có thể là bất kỳ ai có thể trả về chuỗi (hoặc biến thể) với dấu ngoặc đơn trống được chắp thêm. Ví dụ, nếu varname là một mảng số nguyên, TypeName trả về "Integer()".

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm TypeName để trả về thông tin về một biến số.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×