Hàm Str

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về bản trình bày dạng biến thể (chuỗi) của một số.

Cú pháp

Str ( number )

Yêu cầu sốtham đối là một dài chứa bất hợp lệ biểu thức số.

Chú ý

Khi số được chuyển thành chuỗi, dấu cách đứng đầu luôn được dành riêng cho dấu của số. Nếu số là số dương, trả về chuỗi chứa dấu cách đứng đầu và dấu cộng được ngụ ý.

Sử dụng chức năng định dạng để chuyển đổi giá trị số bạn muốn định dạng là ngày, thời gian hoặc tiền tệ hoặc trong các định dạng xác định người dùng khác. Không giống như Str, hàm định dạng không bao gồm dấu cách đứng trước dấu của số.

Lưu ý: Hàm Str nhận ra chỉ dấu chấm (.) dưới dạng một dấu thập phân hợp lệ. Khi dấu tách thập phân khác nhau có thể được sử dụng (ví dụ, trong ứng dụng quốc tế), sử dụng CStr để chuyển đổi một số thành một chuỗi.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Str để trả về một chuỗi đại diện của một số. Khi một số được chuyển đổi thành một chuỗi, dấu cách đứng đầu luôn là dành cho đăng.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×