Hàm SPC

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Sử dụng với câu lệnh in # hoặc phương pháp in để định vị đầu ra.

Cú pháp

SPC ( n )

Yêu cầu ntham đối là số khoảng trống để chèn trước khi hiển thị hoặc in biểu thức tiếp theo trong danh sách.

Chú thích

Nếu n là nhỏ hơn đầu ra độ dày, tiếp theo vị trí in ngay lập tức theo số của khoảng trắng được in. Nếu n là lớn hơn chiều rộng đường đầu ra, Spc tính tiếp theo vị trí in bằng cách dùng công thức:

currentprintposition + (n Mod chiều rộng)

Ví dụ, nếu vị trí hiện tại in 24, độ dày đầu ra là 80 và bạn chỉ định Spc(90), in tiếp theo sẽ bắt đầu tại vị trí 34 (vị trí hiện tại in + số dư 90/80). Nếu sự khác biệt giữa in vị trí hiện tại và độ dày đầu ra nhỏ hơn n (hoặc n Mod chiều rộng), hàm Spc bỏ qua đến đầu dòng tiếp theo và tạo ra khoảng trắng bằng n – (chiều rộng - currentprintposition).

Ghi chú: Đảm bảo rằng của cột bảng có đủ rộng để phù hợp với rộng chữ cái.

Khi bạn dùng phương pháp in với phông theo tỷ lệ cách quãng, chiều rộng của ký tự dấu cách in bằng cách dùng hàm Spc là luôn trung bình của độ rộng của tất cả ký tự trong kích cỡ điểm cho phông chữ bạn đã chọn. Tuy nhiên, không có không có tương quan giữa các số ký tự in và số cột và chiều rộng cố định các ký tự sẽ chiếm. Ví dụ, chữ viết hoa W chiếm nhiều hơn một chiều rộng cố định cột và chữ thường tôi chiếm nhỏ hơn một chiều rộng cố định cột.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Spc đến vị trí đầu ra trong một tệp và trong cửa sổ Immediate .

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Câu lệnh sau đây sẽ khiến văn bản cần in trong cửa sổ Immediate (bằng cách dùng phương pháp in ) có khoảng trắng 30 đơn phía trước.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×