Hàm Mid

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) có chứa một số đã xác định ký tự từ một chuỗi.

Cú pháp

Mid ( chuỗi, bắt đầu [độ dài ] )

Cú pháp hàm Mid có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. biểu thức chuỗi mà ký tự được trả về. Nếu chuỗi chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

bắt đầu

Bắt buộc. Dài. Vị trí ký tự trong chuỗi mà phần được thực hiện sẽ bắt đầu. Nếu bắt đầu lớn hơn số lượng ký tự trong chuỗi, hàm Mid trả về một chuỗi có độ dài bằng không ("").

độ dài

Tùy chọn. Biến thể (Dài). Số ký tự trả về. Nếu bỏ qua, hoặc nếu có ít hơn độ dài ký tự trong văn bản (bao gồm ký tự ở bắt đầu), tất cả ký tự từ vị trí bắt đầu đến cuối chuỗi được trả về.


Chú thích

Để xác định số lượng ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm Len .

Ghi chú: Sử dụng hàm MidB với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi, như trong các ký tự byte kép đặt ngôn ngữ. Thay vì chỉ định số ký tự, các đối số xác định số byte. Để mã mẫu dùng MidB, hãy xem ví dụ thứ hai trong ví dụ về chủ đề.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ đầu tiên sử dụng hàm Mid để trả về một số đã xác định ký tự từ một chuỗi.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Ví dụ thứ hai dùng MidB và một hàm do người dùng xác định (MidMbcs) để cũng trả về ký tự từ chuỗi. Sự khác biệt sau đây là rằng chuỗi nhập ANSI và độ dài trong byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×