Hàm IsObject

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị Boolean cho biết liệu một mã định danh (Visual Basic) đại diện cho một đối tượng biến số.

Cú pháp

IsObject ( mã định danh )

Yêu cầu mã định danhtham đối là một tên biến.

Chú thích

IsObject rất hữu ích chỉ trong việc xác định xem một biến thể là của VarTypevbObject. Điều này có thể xảy ra nếu biến thể sự tham chiếu (hoặc một tham chiếu) một đối tượng, hoặc nếu nó chứa gì.

IsObject trả về True nếu mã định danh là một biến số được khai báo với đối tượng kiểu hoặc bất kỳ loại hợp lệ lớp , hoặc nếu mã định danh là một biến thể của VarTypevbObject, hoặc một người dùng xác định đối tượng; Nếu không, nó trả về False. IsObject trả về True ngay cả khi biến số đã được đặt cho .

Sử dụng lỗi bẫy để bảo đảm rằng một tham chiếu đối tượng là hợp lệ.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsObject để xác định nếu một mã định danh đại diện cho một biến số đối tượng. MyObjectYourObject là biến số đối tượng cùng kiểu. Họ đủ chung tên được sử dụng hình minh họa chỉ cho mục đích.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×