Hàm IsNull

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một giá trị Boolean cho biết liệu một biểu thức không chứa hợp lệ dữ liệu (Null).

Cú pháp

IsNull ( biểu thức )

Yêu cầu biểu thứctham đối là một biến thể có chứa một biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú ý

IsNull trả về True nếu biểu thứcNull; Nếu không, IsNull trả về False. Nếu biểu thức bao gồm nhiều hơn một biến số, giá trị Null trong bất kỳ biến số thành phần khiến True được trả về cho toàn bộ biểu thức.

Giá trị Null cho biết rằng biến thể chứa dữ liệu không hợp lệ. Giá trị null không phải là giống như Trống, vốn cho biết rằng một biến số có không chưa được khởi tạo. Cũng là không giống như một chuỗi có độ dài bằng không (""), vốn đôi khi được gọi là một chuỗi rỗng.

Quan trọng: Dùng hàm IsNull để xác định xem một biểu thức chứa một giá trị Null . Biểu thức mà bạn có thể mong đợi để đánh giá là true trong một số trường hợp, chẳng hạn như If Var = NullIf Var <> Null, luôn là False. Đây là vì bất kỳ biểu thức có chứa một Null chính Null và, do đó, False.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsNull để xác định nếu một biến số chứa một giá trị Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×